มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
Maejo University at Chumphon โทร. 077-544068
อาจารย์ ดร.นรา พงษ์พานิช ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาเครื่องมือและกลไกสำหรับการฟื้นฟูเมืองและย่านชุมชนเก่า”
เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2559 อาจารย์ ดร.นรา พงษ์พานิช ได้รับเชิญจากกรรมาธิการสถาปนิกชุมชน สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ให้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาเครื่องมือและกลไกสำหรับการฟื้นฟูเมืองและย่านชุมชนเก่า” ณ โรงแรมเอเชีย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อมุ่งหวังให้เกิดการเชื่อมโยงภาคีการทำงานส่วนภูมิภาค (ภาคใต้) ในการฟื้นฟูชุมชนทั้งในระดับย่าน ระดับเมือง ระดับภาค และระดับชาติ โดยมีวัตถุประสงค์ในการทำงานเบื้องต้นของโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ คือ        (1) การถอดบทเรียนประสบการณ์และองค์ความรู้ต่างๆจากการทำงานฟื้นฟูย่านชุมชนเก่าในแต่ละภูมิภาคของไทย        (2) เพื่อหารือแนวคิดการจัดตั้งองค์กรเพื่อบริหารจัดการการฟื้นฟูเมืองและย่านชุมชนเก่าในประเทศไทย
1 กุมภาพันธ์ 2559     |      833
ทั้งหมด 1 หน้า