มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
Maejo University at Chumphon โทร. 077-544068 , 077-544258
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ภายใน มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร (คาวบอยเกมส์ ครั้งที่ 20) “น้ำใจไมตรี สามัคคี และมิตรภาพ”
      วันที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. อาจารย์ ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ภายใน มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร (คาวบอยเกมส์ ครั้งที่ 20) “น้ำใจไมตรี สามัคคี และมิตรภาพ” โดยมีวงโยธวาทิต จากโรงเรียนสวนศรีวิทยา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร นำขบวนพาเหรดนักกีฬาเข้าสู่สนาม และนางสาวศุจินธร รัตนิพนธ์ นักวิชาการศึกษา กล่าวรายงานการจัดการแข่งขัน ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร      พร้อมกันนี้คณบดีได้ให้โอวาทแก่นักกีฬา ใจความว่า “การเล่นกีฬา ไม่เพียงแต่ได้สุขภาพที่ดี สนุกสนาน หรือออกกำลังกาย เพียงอย่างเดียว แต่การเล่นกีฬานั้นจะสามารถช่วยพัฒนาได้ในหลากหลายด้าน ดังนี้ 1.ด้านสุขภาพกาย การออกกำลังกายสามารถช่วยปรับสภาพความสมดุลให้ทำงานปกติ ทำให้ร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัย 2.ด้านสุขภาพใจ การเล่นกีฬาทำให้รู้จักตัวเอง เข้าใจตัวเองมากขึ้น รู้จักแพ้ รู้จักชนะ นำไปสู่การพัฒนาทางด้านจิตใจ เรียนรู้ทางอารมณ์ รู้จักเคารพ ให้เกียรติตนเองและผู้อื่น และ 3.ด้านสังคม ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ หลีกเลี่ยงอบายมุขสิ่งเสพติด ตลอดจนช่วยเสริมสร้างวินัย และฝึกความเป็นน้ำใจนักกีฬา”      อย่างไรก็ตาม การแข่งขันกีฬาการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ภายใน มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ในครั้งนี้ แบ่งสีการแข่งขันสามสี คือ สีขาว (นางพญาหงส์ขาว) สีเขียว (กัญชลี) และสีเหลือง (สุพรรณิการ์)  มีการแข่งขันกีฬาสากลหลายประเภท อาทิ แบดมินตัน วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ เปตอง โดยจัดการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 25-28 มกราคม 2565 นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน อาทิ วิ่งกระสอบ วิ่งสามขา กินวิบาก   บรรยากาศเป็นไปความสนุกสนาน ความรักความสามัคคี ความมีน้ำใจนักกีฬา “รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย” ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการเป็นนักกีฬา ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาแต่ละสาขา อันจะนำไปสู่ความร่วมมือในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป       ภาพ : ขจรรักษ์ พู่พัฒนศิลป์ / สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
30 มกราคม 2566     |      16
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนภูวดินทร์พิทยาลัย เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
      วันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. อาจารย์ ดร.ฉันทวรรณ เอ้งฉ้วน รองคณบดี ฝ่ายบริหารและพัฒนาวิชาการ พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากร นักศึกษา ให้การต้อนรับคณะครู นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3   โรงเรียนภูวดินทร์พิทยาลัย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร จำนวน 300 คน  ในการเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร      ทั้งนี้ คณะครูและนักเรียนได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ฐานการเรียนรู้ต่างๆของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร โดยมีตัวแทนนักศึกษาพาเข้าเยี่ยมชม ดังนี้ฐานการเรียนรู้พิพิธภัณฑ์สัตว์ทะเล บรรยายโดยอาจารย์ ดร.ณัชพัฒน์ สุขใสฐานการเรียนรู้พิพิธภัณฑ์แมลง บรรยายโดยอาจารย์ปิยนุช จันทรัมพรฐานการเรียนรู้สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา FM 90 MHz. บรรยายโดยนางสาวสายทอง สุจริยาพงศ์พรฐานการเรียนรู้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบวิศวกรรมแม่โจ้ 1 บรรยายโดยว่าที่ ร.ต.ขจรรักษ์ พู่พัฒนศิลป์ฐานการเรียนรู้การผลิตสารชีวภัณฑ์ บรรยายโดยอาจารย์ประสาทพร กออวยชัยฐานการเรียนรู้การเลี้ยงไส้เดือนดิน บรรยายโดยนายชัยวิชิต เพชรศิลาฐานการเรียนรู้การผลิตหน้าวัวในสวนปาล์มน้ำมัน บรรยายโดยนายชัยวิชิต เพชรศิลาฐานการเรียนรู้การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด บรรยายโดยนายกฤษฎิ์ พลไทย      อย่างไรก็ตาม ในการเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ฐานการเรียนรู้ต่างๆของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ในครั้งนี้ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนภูวดินทร์พิทยาลัยให้ความสนใจเป็นอย่างมาก
30 มกราคม 2566     |      564
กีฬาสานสัมพันธ์สองสถาบันลาดกระบัง-แม่โจ้ “สิงห์เหนือ-เสือใต้เกมส์” ครั้งที่ 15 ณ สจล. วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
      วันที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น.  อาจารย์ ดร.วีรภรณ์ โตคีรี ที่ปรึกษาคณบดีด้านพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วย ดร.ณรงค์ โยธิน นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ชำนาญการ (รักษาการหัวหน้างานงานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ) นางสาวศุจินธร รัตนิพนธ์ นักวิชาการศึกษา และนางสาวสุวนันท์ สุวรรณเนาว์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นำนักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร (สิงห์เหนือ-เสือใต้เกมส์ ครั้งที่ 15) ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ ศรีสังข์ กล่าวรายงานการจัดการแข่งขัน และนายเจริญโชค พรหมชุติมา นายอำเภอปะทิว เป็นประธานในพิธีเปิด      การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ลาดกระบัง-แม่โจ้ ในครั้งนี้ มีการแข่งขันฟุตบอล 9 คน คู่เปิดสนามระหว่างทีมบุคลากร ศิษย์เก่า สจล. วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ กับ บุคลากร ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร การแข่งขันฟุตบอล 9 คน และวอลเลย์บอลหญิง  ของนักศึกษาทั้งสองสถาบัน และกีฬาพื้นบ้าน รวมทั้งงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์ของทั้งสองสถาบันบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน ความรักความสามัคคี ความมีน้ำใจนักกีฬา “รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย” ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการเป็นนักกีฬา ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างทั้งสองสถาบัน อันจะนำไปสู่ความร่วมมือในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป
25 มกราคม 2566     |      24
ม.แม่โจ้-ชุมพร เข้าแนะแนวและประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566
     วันที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล อังคณานนท์ อาจารย์ประจำสาขาการเมืองและการปกครองท้องถิ่น พร้อมด้วย อาจารย์ฉัตรนลิน แก้วสม อาจารย์ประจำสาขาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ และนางพรลภัส พงษ์พานิช หัวหน้างานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา เข้าแนะแนวการศึกษาต่อและประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนเมืองหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร      อย่างไรก็ตาม ในการเข้าแนะแนวศึกษาต่อและประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในครั้งนี้ มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พร้อมด้วยคณะครู ร่วมกิจกรรม รวม 150 คน ทั้งนี้ นักเรียนให้ความสนใจในการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
24 มกราคม 2566     |      11
ม.แม่โจ้-ชุมพร เข้าแนะแนวและประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 “พี่ชวนน้องมาเรียนด้วยกันที่แม่โจ้”
      วันที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. อาจารย์ ดร.ฉันทวรรณ เอ้งฉ้วน รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาวิชาการ พร้อมด้วย อาจารย์ฉัตรนลิน แก้วสม สาขาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ นางพรลภัส พงษ์พานิช หัวหน้างานบริการการศึกษาฯ และตัวแทนนักศึกษาจากสาขาวิชาการเมืองและการปกครองท้องถิ่น ซึ่งเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนอุดมวิทยากร เข้าแนะแนวศึกษาต่อและประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนอุดมวิทยากร อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร      อย่างไรก็ตาม ในการเข้าแนะแนวศึกษาต่อและประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในครั้งนี้ มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 พร้อมด้วยคณะครู ร่วมกิจกรรม จำนวน 25 คน ทั้งนี้ นักเรียนให้ความสนใจในการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
20 มกราคม 2566     |      28
อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ OTOP ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0
      อาาจารย์ ดร.ฉันทวรรณ เอ้งฉ้วน รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชุมพล อังคณานนท์ และ อาจารย์ ดร.พิไลวรรณ พู่พัฒนศิลป์ ได้รับเชิญจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ OTOP ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0  โดยมีนายธวัช อนิลบล ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เป็นประธาน ณ โรงแรมมรกตทวิน อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร       ทั้งนี้ มีผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดชุมพร เข้าร่วม 50 คน แบ่งเป็น รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 - 7 ธันวาคม 2565 และ วันที่ 16 - 17 มกราคม 2566 ตามลำดับ
18 มกราคม 2566     |      33
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พบปะบุคลากร มอบนโยบายการพัฒนา ม.แม่โจ้-ชุมพร มุ่งผลักดันความร่วมมือกับบริษัทเอกชนในพื้นที่ สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
      วันศุกร์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร. วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี รองอธิการบดี พบปะบุคลากร มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร โดยอธิการบดี ได้มอบนโยบายการบริหารและพัฒนา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ดังนี้           1)  ผลักดันโครงการเลี้ยงกุ้งระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (มหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพร) กับบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) โดยจัดทำเป็นบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อสร้างบ่อเลี้ยงกุ้งแบบพัฒนา ใช้เป็นสถานที่วิจัยของอาจารย์และนักวิชาการสำหรับการศึกษาค้นคว้าวิจัย เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตกุ้ง ใช้เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอน เป็นแหล่งฝึกงานและฝึกอบรมของนักศึกษา ตลอดจนประชาชนที่สนใจ รวมทั้งการพัฒนางานวิจัย การบริการวิชาการและการใช้ทรัพยากรร่วมกันต่อไป         2)  ผลักดันโครงการผลิตมะพร้าวคุณภาพ ระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร) กับบริษัท โอท๊อป-มาดเท่ จำกัด โดยจัดทำเป็นบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อสร้างแปลงต้นแบบในการผลิตมะพร้าวคุณภาพ  ใช้เป็นสถานที่วิจัยของอาจารย์และนักวิชาการสำหรับการศึกษาค้นคว้าวิจัย  ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ใช้ในการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ รวมทั้งเป็นแหล่งฝึกงาน ฝึกอบรมของนักศึกษามหาวิทยาลัย และประชาชนทั่วไปที่สนใจ ตลอดจนการสร้างรายได้ในระยะยาวแก่มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรต่อไป      พร้อมกันนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีและคณะได้พูดคุยแลกเปลี่ยน พร้อมทั้งรับฟังปัญหาการปฎิบัติงานของบุคลากรและให้ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไข โดยมี ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ คณบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ผู้บริหาร และบุคลากร ให้การต้อนรับและร่วมประชุม ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารบุญรอดศุภอุมฤกษ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
14 มกราคม 2566     |      55
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการผลิตมะพร้าวคุณภาพ ระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร) กับบริษัท โอท๊อป-มาดเท่ จำกัด
      วันที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 11.00 น. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมกับบริษัท โอท๊อป-มาดเท่ จำกัด จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โครงการการผลิตมะพร้าวคุณภาพโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นายถาวร สงคราม ประธานกรรมการบริษัท โอท๊อป-มาดเท่ จำกัด พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.บุญศิลป์  จิตตะประพันธ์ คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลดรงค์ ทองสง รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ บริการวิชาการและวิจัย และตัวแทนบุคลากรบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)  ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ อาคารเรียนรวมแม่โจ้ 80 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพร      ทั้งนี้ การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ในครั้ง มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแปลงต้นแบบในการผลิตมะพร้าวคุณภาพ  ใช้เป็นสถานที่วิจัยของอาจารย์และนักวิชาการสำหรับการศึกษาค้นคว้าวิจัย  ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ใช้ในการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ รวมทั้งเป็นแหล่งฝึกงาน ฝึกอบรมของนักศึกษามหาวิทยาลัย และประชาชนทั่วไปที่สนใจ ตลอดจนการสร้างรายได้ในระยะยาวแก่มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรต่อไป      อย่างไรก็ตาม ในช่วงบ่ายวันเดียวกัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นายถาวร สงคราม ประธานกรรมการบริษัท โอท๊อป-มาดเท่ จำกัด อาจารย์ ดร.บุญศิลป์  จิตตะประพันธ์ คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลดรงค์ ทองสง รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ บริการวิชาการและวิจัย และบุคลากร ได้ร่วมกันปลูกต้นมะพร้าวเป็นปฐมฤกษ์ บริเวณฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการผลิตมะพร้าวคุณภาพให้ประสบความสำเร็จในอนาคตต่อไป  
14 มกราคม 2566     |      23
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการเลี้ยงกุ้งระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร) กับบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
      วันที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 11.00 น. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมกับบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โครงการเลี้ยงกุ้ง โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นายจรัส สมจิตร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.บุญศิลป์  จิตตะประพันธ์ คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลดรงค์ ทองสง รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ บริการวิชาการและวิจัย และตัวแทนบุคลากรบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)  ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ อาคารเรียนรวมแม่โจ้ 80 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพร      ทั้งนี้ การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ในครั้ง มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างบ่อเลี้ยงกุ้งแบบพัฒนา ใช้เป็นสถานที่วิจัยของอาจารย์และนักวิชาการสำหรับการศึกษาค้นคว้าวิจัย เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตกุ้ง ใช้เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอน เป็นแหล่งฝึกงานและฝึกอบรมของนักศึกษา ตลอดจนประชาชนที่สนใจ รวมทั้งการพัฒนางานวิจัย การบริการวิชาการและการใช้ทรัพยากรร่วมกันต่อไป      พร้อมกันนี้ นายจรัส สมจิตร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ในนามตัวแทนบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ได้มอบเช็คสนับสนุน จำนวน 1,305,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าพันบาทถ้วน)  เพื่อให้ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพร ดำเนินการจัดซื้อรถยนต์ตู้ต่อไป  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อาจารย์ ดร.บุญศิลป์  จิตตะประพันธ์ คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพร เป็นตัวแทนรับมอบ
14 มกราคม 2566     |      20
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจมาศ ณ ทองแก้ว และผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ รักษาพล ร่วมประชุมกับจังหวัดชุมพรส่งเสริมการบริโภคกาแฟโรบัสตา เตรียมกิจกรรมมอบรางวัล “แฟนพันธุ์แท้กาแฟโรบัสตาชุมพร”
      วันที่ 10 มกราคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจมาศ ณ ทองแก้ว และผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ รักษาพล ร่วมประชุมกับจังหวัดชุมพรส่งเสริมการบริโภคกาแฟโรบัสตา เตรียมกิจกรรมมอบรางวัล แฟนพันธุ์แท้กาแฟโรบัสตาชุมพร ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดชุมพร โดยมีนายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยนายทศพล เผื่อนอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ร่วมประชุมหารือถึงแนวทางการส่งเสริมการบริโภคกาแฟโรบัสตา ของดีจังหวัดชุมพร ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น รวมถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างรายได้ จัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร ภายใต้โครงการส่งเสริมการบริโภคกาแฟโรบัสตาจังหวัดชุมพร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการบริโภคกาแฟโรบัสตาจังหวัดชุมพร ผ่านผู้บริโภคภายในพื้นที่ และนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศ ควบคู่ไปกับการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวชุมชน สร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างรายได้และอาชีพให้กับเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน รวมถึง ผู้ประกอบการร้านจำหน่ายกาแฟโรบัสตาของจังหวัดชุมพร
12 มกราคม 2566     |      21
ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามโครงการส่งเสริมการบริโภคการสร้างรายได้และอาชีพให้กับเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนรวมถึงผู้ประกอบการจำหน่ายกล้วยหอมทองละแม และการรับสมัครเพื่อขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI )
      วันที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เดินทางตรวจเยี่ยม กลุ่มกล้วยหอมทองละแมส่งออกประเทศญี่ปุ่น ตำบลทุ่งคาวัด อำเภอละแม เพื่อติดตามโครงการส่งเสริมการบริโภคการสร้างรายได้และอาชีพให้กับเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนรวมถึงผู้ประกอบการจำหน่ายกล้วยหอมทองละแม และการรับสมัครเพื่อขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI )โดยมีนายสุนทร จอมเมือง นายอำเภอละแม ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยนายนันทภพ เอื้ออารี สมาชิกสภาจังหวัดชุมพรเขต 1 อำเภอละแม สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร โดย นางสาวยุภาพร สวัสดี พาณิชย์จังหวัดชุมพร อาจารย์ปณิดา กันถาด อาจารย์ฉัตรนลิน แก้วสม และคณะทำงาน (GI) กล้วยหอมทองละแม มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร นายสำรวม ใจเปี่ยม ประธานกลุ่มเกษตรกรทำสวนตำบลทุ่งคาวัด นายสังคม ชุมสุข สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร นายณรงค์ เพชรพิศาล เกษตรอำเภอละแม และนางชัญญา โอพึ่ง กลุ่มเกษตรกรทำสวนทุ่งคาวัด สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร มีการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จำนวน 5 สินค้า คือ ข้าวเหลืองปะทิว กล้วยเล็บมือนางชุมพร กาแฟเขาทะลุ กาแฟถ้ำสิงห์ชุมพร และ กล้วยหอมทองละแม และมีสินค้าที่อยู่ระหว่างการขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) จำนวน 2 สินค้า คือ กาแฟถ้ำสิงห์ชุมพร และกล้วยหอมทองละแม ทั้งนี้ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร และคณะ ได้เยี่ยมชม โรงงาน กระบวนการคัดแยกบรรจุกล้วยหอมทองละแมส่งออกประเทศญี่ปุ่น พร้อมทั้งให้คำชื่นชม แนะนำ และจะสนับสนุนงบประมาณในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกล้วยหอมทองที่เหลือจากการส่งออกและทุกส่วนของกล้วยหอมทองให้มีมูลค่าเพิ่มมากยิ่งขึ้น ณ กลุ่มเกตรกรทำสวนทุ่งคาวัด หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งคาวัด อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
12 มกราคม 2566     |      23
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ดำเนินโครงการ “เปลี่ยนเกษียณเป็นพลังจังหวัดชุมพร”
      วันที่ 10 มกราคม 2566 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ได้ดำเนินโครงการ “เปลี่ยนเกษียณเป็นพลังจังหวัดชุมพรได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติปี 2565 ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลดรงค์ ทองสง ผู้ร่วมโครงการ อาจารย์ ดร. มัลลิกา จินดาซิงห์ อาจารย์ ดร.สุทธิรักษ์ ผลเจริญ อาจารย์ ดร.ขนิษฐา พัฒนสิงห์ อาจารย์ ดร.ฉันทวรรณ เอ้งฉ้วน อาจารย์อุทัยวรรณ ศรีวิชัย และคณะทำงาน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการส่งเสริมการประกอบอาชีพด้านการเกษตรให้ผู้สูงอายุ ให้เข้าสู่สังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาทักษะงานงานเฉพาะของผู้สูงอายุด้านการทำเกษตรกรรม โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพและทดลองปฏิบัติ แบบ COACH-TRAINING พร้อมให้คำแนะนำ ให้ความรู้ด้านการทำเกษตรครบวงจร ได้แก่ เทคโนโลยีการทำการเกษตรด้วยนวัตกรรม Smart Farm เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถทำได้ ลดการใช้แรง ลดแรงงาน การผลิตปัจจัยทางการเกษตร การทำการเกษตรแบบสมัยใหม่ โดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม Smart Farm มาใช้ในการบริหารจัดการในเรื่องของการให้น้ำในระบบการผลิตพืช เพื่อลดการใช้แรงงานของผู้สูงอายุ      ในการนี้ได้ดำเนินการจัดทำพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการของโครงการเปลี่ยนเกษียณเป็นพลังจังหวัดชุมพร ระหว่าง 3 หน่วยงาน โดย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และจังหวัดชุมพร และดำเนินการสร้างความภูมิใจของผู้สูงอายุทางด้านการเกษตร โดยการประกวดคัดเลือกผู้สูงอายุที่ทำคุณงามความดีทางด้านการเกษตร โดยมีพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติให้กับผู้สูงอายุในจังหวัดชุมพร จำนวน 10 คน รวมถึงมีการจัดการประกวดผลผลิตพืชผลทางการเกษตร และมอบใบประกาศ ของรางวัลเป็นขวัญกำลังใจ และส่งมอบความสุขให้ผู้สูงอายุในการแสดงทอล์คโชว์ จากน้าโย่ง เชิญยิ้ม ณ อาคาร 80 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร กล่าวต้อนรับโดย ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร นายอเนก บำรุงกิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวความเป็นมาของโครงการเปลี่ยนเกษียณเป็นพลังเฟส 2  ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ชลดรงค์ ทองสง กล่าวถึงโครงการและการดำเนินงานของโครงการ นายพิศิษฐิ์ ฤทธิพิชัยสงคราม ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรดำเนินการเปิดงานโครงการเปลี่ยนเกษียณเป็นพลังจังหวัดชุมพร ในกิจกรรมที่ 2 การส่งเสริมการประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมให้กับผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการในจังหวัดชุมพร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 320 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงจูงใจของกลุ่มผู้สูงอายุและสังคมผู้สูงอายุ (วัยเกษียณ) ให้เกิดแรงจูงใจในการพัฒนาทักษะงานด้านการเกษตรของผู้สูงอายุวัยเกษียณในจังหวัดชุมพร และส่งเสริมการประกอบอาชีพด้านการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ Smart Farm เพื่อสร้างกลไกการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมสูงอายุวัยเกษียณของจังหวัดชุมพร โดยการสร้างโอกาสและสร้างแรงจูงใจในการเข้าสู่สังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาทักษะงานในโลกดิจิทัล Training Up skill ผ่านการเรียนรู้แบบ E-Learning ทำให้สามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ลดรายจ่าย สร้างคุณค่าภูมิปัญญาแก่ผู้สูงอายุด้านการเกษตรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ และไม่เป็นภาระในการดูแลของครอบครัวหรือภาครัฐ
11 มกราคม 2566     |      21
อาจารย์ ดร.ณัชพัฒน์ สุขใสและนักศึกษาสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ร่วมเสวนา “การอยู่ด้วยกันระหว่างชาวประมงกับสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมอย่างสมดุล”
      เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 ดร.ณัชพัฒน์ สุขใส อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ได้รับเชิญจากศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลชุมพร เป็นวิทยากรร่วมเสวนาเรื่อง การอยู่ด้วยกันระหว่างชาวประมงกับสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมอย่างสมดุลณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารบุญรอด ศุภอุดมฤกษ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร โดยมีนายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีเปิด มีตัวแทนชาวประมงในจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นประมาณ 200 คน และมี นายประจวบ เจี่ยงยี้ ผู้อำนวยการกองตรวจการประมง กรมประมง ให้การต้อนรับและกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการเสวนาเพื่อประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ ความเข้าใจ สร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์สัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมเช่น พะยูน วาฬเพชฌฆาตดำ โลมาลายแถบ โลมาลายจุด โลมาหัวบาตรหลังเรียบ โลมาปากยาว โลมาสีชมพู และโลมาอิรวดี ฯลฯ การแก้ไขปัญหาเครื่องมือทำการประมงที่ส่งผลกระทบต่อสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม และแนวทางเกี่ยวกับการอนุรักษ์และบริหารจัดการสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม ตลอดจนสร้างจิตสำนึกให้ชาวประมงผู้ใช้เครื่องมือประมงที่อาจส่งผลกระทบต่อสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมให้สามารถประกอบอาชีพประมงได้ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมของประเทศไทยต่อไป
25 ธันวาคม 2565     |      84
ม.แม่โจ้-ชุมพร จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
      วันที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00 น. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี  กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน และมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง   โดยมีอาจารย์ ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์   คณบดี ถวายแจกันดอกไม้และนำกล่าวถวายพระพรชัยมงคล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา ร่วมลงนามถวายพระพร ณ อาคารบุญรอด ศุภอุดมฤกษ์
20 ธันวาคม 2565     |      56
อาจารย์ ดร.ชรินทร ศรีวิฑูรย์ ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานบทความวิจัยดีเด่น “การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และตราสินค้าผลิตภัณฑ์ทุเรียนแปรรูปเพื่อส่งเสริมการขายในอำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร”
      อาจารย์ ดร.ชรินทร ศรีวิฑูรย์ อาจารย์ประจำสาขาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานบทความวิจัยดีเด่นในงานประชุมวิชาการระดับชาติภาคีเครือข่าย การบริหารทรัพยากรมนุษย์ กลุ่มภาคใต้ ครั้งที่  2 หัวข้อบทความวิจัยนำเสนอ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และตราสินค้าผลิตภัณฑ์ทุเรียนแปรรูปเพื่อส่งเสริมการขายในอำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพรเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์       อย่างไรก็ตาม ผลงานการนำเสนอดังกล่าว อยู่ภายใต้ชุดโครงการการยกระดับมาตรฐานการผลิตทุเรียนด้านคุณภาพและความปลอดภัย ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่การส่งออก ได้รับงบประมาณ ปี พ.ศ. 2564
13 ธันวาคม 2565     |      45
กิจกรรม "รักษ์สิ่งแวดล้อม เก็บขยะบริเวณชายหาดละแม"
อ.ดร.จิระศักดิ์ วิชาสวัสดิ์ และนักศึกษา ม.แม่โจ้-ชุมพร จัดกิจกรรม "รักษ์สิ่งแวดล้อม เก็บขยะบริเวณชายหาดละแม" อาจารย์ ดร.จิระศักดิ์ วิชาสวัสดิ์ อาจารย์ประจำวิชา ศท104 มนุษย์และสิ่งแวดล้อม และ อาจารย์วิชชุดา เอื้ออารี อาจารย์ประจำหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร นำนักศึกษาในรายวิชาดังกล่าว และ นศ.รายวิชา คศ100 คณิตศาสตร์พื้นฐาน จำนวนกว่า 50 คน เข้าร่วมกิจกรรม "รักษ์สิ่งแวดล้อม เก็บขยะบริเวณชายหาดละแม" ณ ชายหาดละแม ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา
2 ธันวาคม 2565     |      187
"ประชุมการทำความร่วมมือ (MOU) กับ สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร"
      วันจันทร์ ที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุม (ออนไลน์) ร่วมกับ อาจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.จิระชัย  ยมเกิด ผู้อำนวยการสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร (Institute of Certified Agricultural Production System : ICAPS) อาจารย์ ดร.สุทธิรักษ์ ผลเจริญ (ประธานอาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตพืช) อาจารย์ ดร.มัลลิกา จินดาซิงค์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช พร้อมด้วย ผู้ช่วย ดร.ศุทธิกานต์  คงคล้ายคุณชไมพร ตันสุวรรณ และคุณประภัสสร รัตนไพบูลย์ ร่วมประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการทำความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร กับ สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร (Institute of Certified Agricultural Production System : ICAPS) เพื่อจัดตั้งหน่วยย่อย ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ในการให้บริการในการตรวจและรับรองคุณภาพของสินค้าเกษตร และการให้ความรู้เกษตรกรในจังหวัดชุมพร และพื้นที่ใกล้เคียง
22 พฤศจิกายน 2565     |      65
กธม.วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎร เชิญหัวหน้าศูนย์ศูนย์เกษตรสุขภาวะเป็นวิทยากรสัมมนา ณ เพื่อนใจรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
      วันที่ 13 พฤศจิกายน 2565  อาจารย์ ดร.ฐิระ ทองเหลือ หัวหน้าศูนย์เกษตรสุขภาวะ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร และหัวหน้าโครงการวิจัยชุด ‘กลไกการพัฒนาพื้นที่เพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยองค์ความรู้ นวัตกรรม วิจัยจังหวัดชุมพร (ชุมพรโมเดล) ได้รับเชิญจากนายอัครวัฒน์ อัศวเหม ประธานกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎร เป็นวิทยากรในการสัมมนาเรื่อง การเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรโดยใช้การบริการภาครัฐร่วมกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับตัวแทนเกษตรกรจากพื้นที่ต่างๆ จำนวน 500 คน ณ เพื่อนใจรีสอร์ท  อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
14 พฤศจิกายน 2565     |      58
ศูนย์เกษตรสุขภาวะจัดนิทรรศการให้ความรู้เกษตรกร ณ เพื่อนใจรีสอร์ท ตำบลตากแดด อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
      วันที่ 13 พฤศจิกายน 2565  อาจารย์ ดร.ฐิระ ทองเหลือ หัวหน้าศูนย์เกษตรสุขภาวะมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร Well-being Agriculture Center (WEBAC) พร้อมด้วยอาจารย์นาตาลี อาร์ ใจเย็น นางณิชาพล บัวทอง เข้าร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้และนำผลิตภัณฑ์ของศูนย์เกษตรสุขภาวะไปแสดงพร้อมเครือข่ายพร้อม นำเสนอผลการวิจัย เรื่อง กลไกการพัฒนาพื้นที่เพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวีตด้วยองค์ความรู้ นวัตกรรมงานวิจัย จังหวัดชุมพร (ชุมพรโมเดล) อาทิ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การพัฒนาคุณภาพพืชกระท่อม การใช้จุลินทรีย์นวัตกรรมของนักวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เพื่อแก้ปัญหาสภาพดินเสื่อมโทรมและการผลิตปุ๋ยชีวภาพเพื่อลดต้นทุนในการทำเกษตรของเกษตรกร
14 พฤศจิกายน 2565     |      47
สาขาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ จัดกิจกรรม "พี่สอนน้อง สร้างภูมิคุ้มกันเสี่ยงจากบุรี่ สุรา ในกลุ่มเด็กและเยาวชน"
      วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ ชั้นปีที่ 4 (เทียบเรียน) มหาวิทยาลัยเเม่โจ้-ชุมพร ได้จัดโครงการ "พี่สอนน้อง สร้างภูมิคุ้มกันเสี่ยงจากบุรี่ สุรา ในกลุ่มเด็กและเยาวชน" ภายใต้รายวิชา กก 311 การจัดการโครงการ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุทธิกานต์ คงคล้าย เป็นอาจารย์ประจำวิชา ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของบุหรี่ สุรา ทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างพี่กับน้อง และเพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้นอกห้องเรียน อันจะนำไปสู่การพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ ณ โรงเรียนบ้านปากน้ำ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน  40 คน       อย่างไรก็ตาม การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนสิ่งของและงบประมาณในการทำกิจกรรม
14 พฤศจิกายน 2565     |      58
สาขาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ จัดกิจกรรม “การปันสุขสร้างรอยยิ้ม ที่บ้านเอื้อพร อำเภอละแม จังหวัดชุมพร”
      วันที่ 27 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา นางสาวจิราวรรณ หลานไทย  พร้อมด้วยนางเจริญรัตน์ ปรกติ นางสาวพินธุอร นิลนคร นางสาวลัดดาวรรณ กาญจนนิยม และนางสาวหทัยพร จีนประชา นักศึกษาสาขาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ ชั้นปีที่ 4  (เทียบเรียน) พร้อมผู้ติดตาม ได้จัดทำโครงการ การปันสุขสร้างรอยยิ้ม ที่บ้านเอื้อพร อำเภอละแม จังหวัดชุมพรภายใต้รายวิชา กก 311 การจัดการโครงการ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุทธิกานต์ คงคล้าย เป็นอาจารย์ประจำวิชา  ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักศึกษา รวมทั้งส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายมีความสามัคคี และช่วยเหลือเผื่อแผ่ต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน      อย่างไรก็ตาม สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ขอขอบคุณอาจารย์จรงค์ธร แก้วนาพันธ์ และครูนราดา แก้วนาพันธ์ ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้นักศึกษา ได้ร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคมในครั้งนี้      ทั้งนี้ ผู้ประสงค์ที่จะให้การสนับสนุนหรือช่วยเหลือน้องๆ อาทิ มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค เลี้ยงอาหารว่างหรืออาหารกลางวัน สามารถติดต่อได้ที่บ้านเอื้อพร อำเภอละแม จังหวัดชุมพร หมายเลขโทรศัพท์ 080- 889 9771 (นายจรงค์ธร แก้วนาพันธ์)
14 พฤศจิกายน 2565     |      47
นางมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามนโยบายการผลิตทุเรียนเพื่อการส่งออก
      วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 อาจารย์ ดร.ฐิระ ทองเหลือ หัวหน้าศูนย์เกษตรสุขภาวะมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร Well-being Agriculture Center (WEBAC) พร้อมด้วยอาจารย์นาตาลี อาร์ ใจเย็น นางณิชาพล บัวทอง นางสาวดวงจันทร์ บุญกุล เข้าร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้ในโอกาสที่นางมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโอกาสที่ลงพื้นที่ ติดตามนโยบายการผลิตทุเรียนเพื่อการส่งออก ณ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร ในการนี้ หัวหน้าศูนย์เกษตรสุขภาวะ ได้พาเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ของศูนย์เกษตรสุขภาวะฯ และเครือข่ายพร้อมนำเสนอผลการวิจัย เรื่อง “กลไกการพัฒนาพื้นที่เพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวีตด้วยองค์ความรู้ นวัตกรรมงานวิจัย จังหวัดชุมพร” (ชุมพรโมเดล) เช่น การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อ การพัฒนาคุณภาพพืชกระท่อม การใช้จุลินทรีย์นวัตกรรมของนักวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เพื่อแก้ปัญหาสภาพดินเสื่อมโทรมและผลิตปุ๋ยชีวภาพ
14 พฤศจิกายน 2565     |      56
ม.แม่โจ้-ชุมพร ร่วมพิธีวางพวงมาลาในงานรำลึกถึง ศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย
      วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2565 รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี รองอธิการบดีกำกับดูแลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุทธิกานต์ คงคล้าย และนางชไมพร ตันสุวรรณ ร่วมพิธีวางพวงมาลาในงานรำลึกถึง ศาสตราจารย์  ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย  อธิการบดีคนแรกของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ บุคคลต้นแบบลูกแม่โจ้ และผู้ให้อมตะโอวาท “งานหนักไม่เคยฆ่าคน โดยมี ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธี ณ อาคารสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้  
30 ตุลาคม 2565     |      39
ม.แม่โจ้-ชุมพร จัดโครงการ "เปลี่ยนเกษียณเป็นพลัง" สุดยอดทอร์คโชว์ อ.จตุพล ชมภูนิช ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลาม
      วันที่ 22 ตุลาคม 2565 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ได้ดำเนินโครงการ “เปลี่ยนเกษียณเป็นพลังจังหวัดชุมพร” ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติปี 2565 ผู้รับผิดชอบโครงการ ผศ.ชลดรงค์ ทองสง และคณะทำงาน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการสร้างแรงจูงใจของกลุ่มผู้สูงอายุ และสังคมผู้สูงอายุ ให้เข้าสู่สังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาทักษะงานในโลกดิจิทัล หรือทักษะงานเฉพาะของผู้สูงอายุทางด้านการเกษตร      ดำเนินการจัดทอล์คโชว์ วิทยากรโดย อ.จตุพล ชมภูนิช ในการสร้างแรงจูงใจ สร้างแรงบันดาลใจ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารบุญรอด ศุภอุดมฤกษ์ กล่าวต้อนรับโดย อ.ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ กล่าวต้อนรับโดย นายสุพล จุลใส สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต 3 จังหวัดชุมพร ให้กับผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการในจังหวัดชุมพร จำนวน 184 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงจูงใจของกลุ่มผู้สูงอายุและสังคมผู้สูงอายุ (วัยเกษียณ) ให้เกิดแรงจูงใจในการพัฒนาทักษะงานด้านการเกษตรของผู้สูงอายุวัยเกษียณในจังหวัดชุมพร และส่งเสริมการประกอบอาชีพด้านการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ สร้างกลไกการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมสูงอายุวัยเกษียณของจังหวัดชุมพร โดยการสร้างโอกาสและสร้างแรงจูงใจในการเข้าสู่สังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาทักษะงานในโลกดิจิทัล Training Up skill ผ่านการเรียนรู้แบบ E-Learning ทำให้สามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ลดรายจ่าย สร้างคุณค่าภูมิปัญญาแก่ผู้สูงอายุ ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ และไม่เป็นภาระในการดูแลของครอบครัวหรือภาครัฐ
24 ตุลาคม 2565     |      251
“เปลี่ยนเกษียณเป็นพลังจังหวัดชุมพร” โครงการดีๆที่ผู้สูงอายุไม่ควรพลาด รับสมัครเข้าร่วมโครงการจนถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2565
       มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ขอเชิญชวนผู้สูงอายุช่วงอายุ 55-77 ปี ที่มีความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ “เปลี่ยนเกษียณเป็นพลังจังหวัดชุมพร” สมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2565  พบกันในกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้สูงอายุ ทอล์คโชว์โดย อาจารย์จตุพล ชมภูนิช ในวันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพร      เปิดรับสมัครและลงทะเบียนผ่านคิวอาร์โคด หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม อาจารย์ ดร.มัลลิกา จินดาซิงห์ หมายเลขโทรศัพท์ 081 494 5193 ผู้ที่ลงทะเบียนจะได้รับเสื้อที่ระลึกจากโครงการ       รายะเอียดโครงการและ ติดตามกิจกรรมภายใต้ได้ที่ https://www.lifelong.chumphon.mju.ac.th/
16 ตุลาคม 2565     |      149
ม.แม่โจ้-ชุมพร ได้รับรางวัลชนะเลิศเรือพระบก ประเภทสวยงาม และรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทวัสดุท้องถิ่น พื้นเมือง ขนาดใหญ่ ในงานประเพณีแห่พระแข่งเรือ ขึ้นโขนชิงธง มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ แห่งลุ่มน้ำหลังสวน ปีที่ 179
      มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ร่วมสืบสานงานประเพณีแห่พระแข่งเรือ ขึ้นโขนชิงธง มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ แห่งลุ่มน้ำหลังสวน ปีที่ 179 จัดขึ้นในวันอังคาร ที่ 11 ตุลาคม 2565 นำโดยที่ปรึกษาคณบดี อาจารย์ ดร.วีรภรณ์ โตคีรี นายสานิตย์ แป้นเหลือ นักวิชาการศึกษา และนางสาวศุจินธร รัตนิพนธ์ นักวิชาการศึกษา ร่วมกับวัดปากน้ำละแม อำเภอละแม วัดคีรีวงก์(วัดน้ำตก) อำเภอหลังสวน และองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะพร้าว อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร เพื่อจัดส่งเรือพระบกเข้าร่วมประกวด โดยมีนักศึกษาของทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เป็นผู้ชักลากเรือพระในครั้งนี้ ซึ่งในการร่วมงานดังกล่าวเรือพระบกในความรับผิดชอบของทางมหาวิทยาลัยฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่เรือพระบกวัดปากน้ำละแม ประเภทสวยงาม ขนาดเล็กและรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เรือพระบกวัดคีรีวงก์ ประเภทวัสดุท้องถิ่น พื้นเมือง ขนาดใหญ่
13 ตุลาคม 2565     |      79