ผู้ดูแลระบบ  หน้าแรก มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
Maejo University at Chumphon โทร. 077-544068 , 077-544258 หรือ 090 - 9344964

ipv6

 

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

พิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ประจำปีการศึกษา 2563
วันนี้ (พุธที่ 3 มีนาคม 2564) เวลา 06.30 น. ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ประจำปีการศึกษา 2563 และ ดร.เชษฐ์ ใจเพชร เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ มีผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่าแม่โจ้เข้าร่วมกิจกรรมพิธีเปิดช่วงเช้า ปล่อยขบวนบริเวณหน้าหาดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มายังตลาดใต้เคี่ยม เพื่อทำกิจกรรมฐานการเรียนรู้อัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ และฐานเรียนรู้ปุ๋ยหมัก โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะคิดให้เป็นระบบ รวมทั้งได้มีการแสดงทักษะการแสดงออกในทางปฏิบัติและทักษะการเป็นผู้นำ ปรับทัศนคติในเรื่องการทำงานและสร้างจิตสาธารณะในตนเอง และให้นักศึกษาสามารถนำทักษะต่างๆ พร้อมเทคนิคไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและการปฏิบัติงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3 มีนาคม 2564
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร สำรวจพื้นที่แม่โจ้-ชุมพร สร้างสระว่ายน้ำขนาดมาตรฐานกรมพลศึกษา
วันอังคารที่ 1 มีนาคม 2564 ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร พร้อมด้วย ผศ.ชลดรงค์ ทองสง รองคณบดีฯ ให้การต้อนรับนายสุรพล มิ่งชัย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร และคณะ ซึ่งเดินทางมาสำรวจสถานที่ก่อสร้างสระว่ายน้ำขนาดมาตรฐานกรมพลศึกษา ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
2 มีนาคม 2564
ม.แม่โจ้-ชุมพร ร่วมจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ ณ โรงเรียนศรียาภัย
ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 1 มีนาคม 2564 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร โดย นางพรลภัส พงษ์พานิช หัวหน้างานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา ร่วมจัดบูทนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ "สานฝันคนพันธุ์ใหม่ : โลกเปลี่ยนไป การศึกษาต้องเปลี่ยนแปลง" ให้กับนักเรียนโรงเรียนศรียาภัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เพื่อให้นักเรียนได้รับการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพก่อนสำเร็จการศึกษา ณ โรงเรียนศรียาภัย อ.เมือง จ.ชุมพร 
2 มีนาคม 2564
ม.แม่โจ้-ชุมพร ร่วมกิจกรรมรณรงค์ "รักษ์หอยมือเสือ เก็บขยะทะเลอ่าวท่าชนะ"
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 อาจารย์ ดร.ณัชพัฒน์ สุขใส และ อาจารย์ ดร.เชษฐ์ ใจเพชร พร้อมด้วยนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ร่วมกิจกรรมรณรงค์ "รักษ์หอยมือเสือ เก็บขยะทะเลอ่าวท่าชนะ" ณ หลาดหนองน้ำบ้านดอนทะเล ต.คันธุลี อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานีกิจกรรมในครั้งนี้ จัดโดย มูลนิธิป่า-ทะเลเพื่อชีวิต มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้และความตระหนักให้ชุมชนอนุรักษ์ทรัพยากรในท้องถิ่น และร่วมอนุรักษ์หอยมือเสือซึ่งเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองที่เสี่ยงสูญพันธุ์ในพื้นที่อ่านท่าชนะให้คงอยู่กับชุมชนต่อไป 
2 มีนาคม 2564
ดร.ฐิระ ทองเหลือ เป็นวิทยากรให้ความรู้การทำเกษตรยั่งยืนและปลอดภัย ให้กับเกษตรกรรุ่นใหม่
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 อาจารย์ ดร.ฐิระ ทองเหลือ ได้รับเชิญจากสำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่กลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) จังหวัดชุมพร เรื่อง เกษตรยั่งยืนและเกษตรปลอดภัย โดยมีตัวแทนเกษตรกรรุ่นใหม่จาก 8 อำเภอ เข้าร่วมอบรม จำนวน 40 คน ณ ศูนย์วิจัยพืชสวน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
25 กุมภาพันธ์ 2564
ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ คณบดีแม่โจ้-ชุมพร เปิดการฝึกอบรม "ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน ภาษาจีนกลาง เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน"
วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เป็นประธานเปิดกิจกรรมการฝึกอบรม "ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน ภาษาจีนกลาง เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน" มีคุณสิริจิต วงศ์จารุพรรณ ประธานสมาคมฟุโจวแห่งประเทศไทย สาขาหลังสวน-ละแม สมัยที่ 15 เป็นอาจารย์ผู้สอนให้กับนักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจ จำนวน 50 คน ณ ห้องคาวบอย3 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร กิจกรรมการฝึกอบรมในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ "เตรียมความพร้อมมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร สู่ความเป็นนานาชาติ" ซึ่งปัจจุบัน มหาวิยาลัยแม่โจ้-ชุมพร มียุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติ โดยมีเป้าประสงค์เกี่ยวกับการมีเครือข่ายความร่วมมือ และระบบแลกเปลี่ยนนักศึกษา บุคลากร ด้านสหกิจวิชาการหรือวิจัย หรือบริการวิชาการกับต่างประเทศ ทั้งนี้ กิจกรรมการฝึกอบรมดังกล่าว เพื่อเตรียมความพร้อมและสนับสนุนงานด้านความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อไป
24 กุมภาพันธ์ 2564
ม.แม่โจ้-ชุมพร ประชุมร่วม ผู้ว่าชุมพร ขับเคลื่อนงาน อว.ส่วนหน้า สนับสนุนการพัฒนาจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน
วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมเกาะลังกาจิว ศาลากลางจังหวัดชุมพร อาจารย์ ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร และคณะ เข้าพบ นายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร และ นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เพื่อปรึกษาหารือ การดำเนินงานของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ภายใต้หน่วยปฏิบัติการส่วนหน้า หรือ "อว.ส่วนหน้า" โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ได้รับการแต่งตั้งเป็น อว.ส่วนหน้า ประจำจังหวัดชุมพร ในการสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน อาทิ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล (U2T), โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University), คลินิกเทคโนโลยี, หมู่บ้านวิทยาลัยศาสตร์และเทคโนโลยี, การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย, และการบูรณาการหน่วยงานในสังกัด อว. ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ทำเนียบ อว.ส่วนหน้า ประจำจังหวัดชุมพร ประกอบด้วย นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ผู้บริหารวิทยาศาสตร์จังหวัดระดับสูง (Provincial Chief Science Officer : PCSO), อาจารย์ ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้า อว. (Chicf Development Officer : CDO), และนางสาวพุทธพร ผ่องกาย ผู้ประสานงาน อว.ประจำจังหวัดชุมพร (Provincial Coordinator : PC) โดยมีหน้าที่ประสานการนำงานด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพิ่มขีดความสามารถผนวกกับศักยภาพจังหวัด รวมทั้งขับเคลื่อนแผนงาน โครงการด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สนับสนุนจังหวัดและส่งเสริมนำงานด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมสนับสนุนจังหวัด เป็นหน่วยงานรับประเด็นปัญหาที่มีความจำเป็นเร่งด่วนของจังหวัด เพื่อประสานงานหน่วยงานเจ้าขององค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหา รวมทั้งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาจังหวัด โดยปฎิบัติหน้าที่สอดคล้องกับคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันประจำจังหวัดชุมพร
23 กุมภาพันธ์ 2564
อาจารย์ ดร.ฐิระ ทองเหลือ เป็นวิทยากรบรรยายการทำเกษตรอินทรีย์ ให้กับ สปก.ชุมพร
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 อาจารย์ ดร.ฐิระ ทองเหลือ ได้รับเชิญจากสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร (สปก.ชุมพร) เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง "การทำเกษตรอินทรีย์" ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ปฏิรูปที่ดินบ้านหงส์เจริญ ตำบลท่าแซะ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยมีเกษตรกรให้ความสนใจเข้าร่วมอบรม จำนวน 50 คน
23 กุมภาพันธ์ 2564
ผศ.ชลดรงค์ ทองสง พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต.ขจรรักษ์ พู่พัฒนศิลป์ ให้ความรู้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และการผลิตปุ๋ยฯ แก่ ธ.ก.ส.ชุมพร และ ภาคีเครือข่ายสมาพันธ์เกษตรยั่งยืนชุมพร
สำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.จังหวัดชุมพร และ ภาคีเครือข่ายสมาพันธ์เกษตรยั่งยืนชุมพร เชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชลดรงค์ ทองสง รองคณบดี ฝ่ายยุทธศาสตร์ บริการวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร บรรยายเรื่องมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีขจรรักษ์ พู่พัฒนศิลป์ นักวิชาการเกษตร งานบริการวิชาการและวิจัย บรรยายการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ด้วยวิธีวิศวกรรมแม่โจ้ 1 (ทฤษฎีและปฏิบัติ) ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตเกษตรอินทรีย์หรือเกษตรปลอดภัยสู่มาตรฐาน ให้แก่เกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. จังหวัดชุมพร ณ สำนักงานสมาพันธ์เกษตรยั่งยืนชุมพร ตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
19 กุมภาพันธ์ 2564
อาจารย์ ดร.ฉันทวรรณ เอ้งฉ้วน ให้ความรู้การขอขึ้นทะเบียน GI แก่เกษตรกรชาวสวนทุเรียนชุมพร
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 อาจารย์ ดร.ฉันทวรรณ เอ้งฉ้วน เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง องค์ความรู้เพื่อจัดทำร่างคู่มือ คำขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ทุเรียนชุมพร แก่เกษตรกรชาวสวนทุเรียน จังหวัดชุมพร จำนวน 50 คน ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตไม้ผลที่เป็นอัตลักษณ์ที่เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ของภาคใต้ จัดโดย สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
19 กุมภาพันธ์ 2564
คณบดี ม.แม่โจ้-ชุมพร ต้อนรับผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ปฏิบัติหน้าร่วม สธ.จังหวัด และอำเภอ
เวลา 13.30 ณ ห้องประชุมอาคารบุญรอด มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร พร้อมด้วย ผศ.ชลดรงค์ ทองสง รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ บริการวิชาการและวิจัย และคณาจารย์ กล่าวต้อนรับบุคคลที่ผ่านการคัดเลือกในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ ( 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) จำนวน 14 อัตตรา โดยจะเข้าปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และสาธารณสุขอำเภอในเขตพื้นที่ของจังหวัดชุมพรต่อไป 
16 กุมภาพันธ์ 2564
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์บุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) อ่านรายละเอียดประกาศ>https://researchex.mju.ac.th/otou/index.php/info3/24-info2?fbclid=IwAR0MoB63RyOu2Sy6sPa1QmGMyw_OjmoABMYf8RrBxCcGZguFwqHEuPwN9G4ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) อ่านรายละเอียดประกาศ >https://chumphon.mju.ac.th/goverment/20111119104834_chumphon2/Doc_25640120142855_113644.pdfกำหนดการ รายงานตัวและทำสัญญาจ้างงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) อ่านรายละเอียดประกาศ >https://chumphon.mju.ac.th/goverment/20111119104834_chumphon2/Doc_25640125152343_878968.pdfประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 1 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 5 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ จำนวน 15 อัตรา ประเภท บัณฑิตจบใหม่ อ่านรายละเอียดประกาศ >https://chumphon.mju.ac.th/goverment/20111119104834_chumphon2/Doc_25640201181728_347061.pdfประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 1 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 6 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 อัตรา ประเภท ประชาชนอ่านรายละเอียดประกาศ >https://chumphon.mju.ac.th/goverment/20111119104834_chumphon2/Doc_25640202105050_96654.pdfประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เรื่อง แก้ไขประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 1 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 5 และ 6แก้ไขระยะเวลาการจ้างงาน จากเดิม ตั้งแต่ เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ถึง 31 มกราคม 2565 เป็นระยะเวลาการจ้างงาน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ถึง 30 ธันวาคม 2564อ่านรายละเอียดประกาศ >https://chumphon.mju.ac.th/goverment/20111119104834_chumphon2/Doc_25640203145439_560840.pdfอ่านรายละเอียดประกาศ https://chumphon.mju.ac.th/goverment/20111119104834_chumphon2/Doc_25640203162026_402147.pdfประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 1 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 7ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ จำนวน 3 อัตรา ประเภท ประชาชนอ่านรายละเอียดประกาศ >https://chumphon.mju.ac.th/goverment/20111119104834_chumphon2/Doc_25640203162417_57566.pdfประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 1 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 8ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 อัตรา ประเภท ประชาชนอ่านรายละเอียดประกาศ >https://chumphon.mju.ac.th/goverment/20111119104834_chumphon2/Doc_25640208140337_980358.pdfประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างเหมาบริการ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 1 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 5อ่านรายละเอียดประกาศ >https://chumphon.mju.ac.th/goverment/20111119104834_chumphon2/Doc_25640208201801_987477.pdfประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างเหมาบริการ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 1 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 6อ่านรายละเอียดประกาศ >https://chumphon.mju.ac.th/goverment/20111119104834_chumphon2/Doc_25640208202325_451244.pdfประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างเหมาบริการ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 1 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 7อ่านรายละเอียดประกาศ >https://chumphon.mju.ac.th/goverment/20111119104834_chumphon2/Doc_25640208205216_816253.pdfประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างเหมาบริการ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 1 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 8อ่านรายละเอียดประกาศ >https://chumphon.mju.ac.th/goverment/20111119104834_chumphon2/Doc_25640209200734_872565.pdfประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 1 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 5อ่านรายละเอียดประกาศ >https://chumphon.mju.ac.th/goverment/20111119104834_chumphon2/Doc_25640210213342_874273.pdfประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 1 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 6 อ่านรายละเอียดประกาศ >https://chumphon.mju.ac.th/goverment/20111119104834_chumphon2/Doc_25640210213406_29476.pdfประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 1 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 7อ่านรายละเอียดประกาศ >https://chumphon.mju.ac.th/goverment/20111119104834_chumphon2/Doc_25640210213413_703510.pdfประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 1 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 8อ่านรายละเอียดประกาศ >https://chumphon.mju.ac.th/goverment/20111119104834_chumphon2/Doc_25640215063747_998862.pdf
15 กุมภาพันธ์ 2564
ดร.เชษฐ์ ใจเพชร นำคณะทำงานโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เข้าพบนายก อบต.บ้านควน
วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 อาจารย์ ดร.เชษฐ์ ใจเพชร หัวหน้าโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) พื้นที่ตำบลบ้านควน และคณะทำงาน ได้เข้าพบ ด.ต.สมศักดิ์ มณีนวล นายก อบต.บ้านควน เพื่อหารือและวางแนวทางการดำเนินโครงการฯ ณ อบต.บ้านควน อ.หลังสวน จ.ชุมพร
9 กุมภาพันธ์ 2564
สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 รับสมัครอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลและชายฝั่ง และเก็บขยะบริเวณหาดแม่โจ้-ชุมพร
วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 ได้รับสมัครนักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เพื่อเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลและชายฝั่ง รวม 100 คน ณ อาคารแม่โจ้ 80 ปี ต่อมา เวลา 14.00 น. สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 นักศึกษา และคณาจารย์ ได้ร่วมกิจกรรมเก็บขยะบริเวณชายหาดมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรกิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็ง กระบวนการเรียนรู้และพึ่งตนเองของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืนในท้องถิ่น รวมทั้งสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรทะเลและชายฝั่งในท้องถิ่นของตนเอง
9 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 1 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 5
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 1 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 5 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ จำนวน 15 อัตรา ประเภท บัณฑิตจบใหม่ อ่านรายละเอียดประกาศ >https://chumphon.mju.ac.th/goverment/20111119104834_chumphon2/Doc_25640201181728_347061.pdf
1 กุมภาพันธ์ 2564
ปฐมนิเทศโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดปฐมนิเทศโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ได้จัดทำโครงการดังกล่าว รอบที่ 1 ในพื้นที่จังหวัดชุมพร จำนวน 7 ตำบล ได้แก่ ช่อไม้แก้ว, บ้านควน, นาพญา, ทุ่งหลวง, สวนแตง, ทุ่งคาวัด, ละแม และในพื้นที่จังหวัดระนอง จำนวน 1 ตำบล คือ ราชกรูด
1 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (รอบที่ 1 เพิ่มเติมครั้งที่ 3) พื้นที่ตำบลบ้านควน
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 1 เพิ่มเติมครั้งที่ 3ประเภท : บัณฑิตจบใหม่ พื้นที่ : ตำบลบ้านควน อ่านรายละเอียดประกาศ >https://chumphon.mju.ac.th/goverment/20111119104834_chumphon2/Doc_25640129152628_382040.pdf
29 มกราคม 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (รอบที่ 1 เพิ่มเติมครั้งที่ 4) พื้นที่จังหวัดระนอง
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 1 เพิ่มเติมครั้งที่ 4 ประเภท : บัณฑิตจบใหม่ พื้นที่ : จังหวัดระนองอ่านรายละเอียดประกาศ >https://chumphon.mju.ac.th/goverment/20111119104834_chumphon2/Doc_25640129151518_97595.pdf
29 มกราคม 2564
ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อจ้างเหมาบริการ โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (ต.บ้านควน) ประเภทบัณฑิตจบใหม่
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 1 เพิ่มเติมครั้งที่ 3อ่านรายละเอียดประกาศ >https://chumphon.mju.ac.th/goverment/20111119104834_chumphon2/Doc_25640127172038_799891.pdf
27 มกราคม 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมางาน โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (รอบที่ 1 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4)
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมางาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 1 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ระยะเวลารับสมัคร : 26 - 27 มกราคม 2564ประการรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 28 มกราคม 2564ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก : 29 มกราคม 2564อ่านรายละเอียดประกาศ >https://chumphon.mju.ac.th/goverment/20111119104834_chumphon2/Doc_25640126155747_182667.pdf
26 มกราคม 2564
ดูทั้งหมด
ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ คณบดีแม่โจ้-ชุมพร เปิดการฝึกอบรม "ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน ภาษาจีนกลาง เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน"
วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เป็นประธานเปิดกิจกรรมการฝึกอบรม "ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน ภาษาจีนกลาง เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน" มีคุณสิริจิต วงศ์จารุพรรณ ประธานสมาคมฟุโจวแห่งประเทศไทย สาขาหลังสวน-ละแม สมัยที่ 15 เป็นอาจารย์ผู้สอนให้กับนักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจ จำนวน 50 คน ณ ห้องคาวบอย3 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร กิจกรรมการฝึกอบรมในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ "เตรียมความพร้อมมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร สู่ความเป็นนานาชาติ" ซึ่งปัจจุบัน มหาวิยาลัยแม่โจ้-ชุมพร มียุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติ โดยมีเป้าประสงค์เกี่ยวกับการมีเครือข่ายความร่วมมือ และระบบแลกเปลี่ยนนักศึกษา บุคลากร ด้านสหกิจวิชาการหรือวิจัย หรือบริการวิชาการกับต่างประเทศ ทั้งนี้ กิจกรรมการฝึกอบรมดังกล่าว เพื่อเตรียมความพร้อมและสนับสนุนงานด้านความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อไป
24 กุมภาพันธ์ 2564
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ขอขอบคุณธารน้ำใจ ที่ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ขอขอบคุณธารน้ำใจ ที่ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม1.รับบริจาคเงินเข้าบัญชี ระหว่างวันที่ 4-12 ธันวาคม 2563มียอดเงินบริจาคเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 630-251593-5 ชื่อบัญชี นายณรงค์ โยธิน และ/หรือ นางอุทัยวรรณ ศรีวิชัย และ/หรือ นางสาวสายทอง สุจริยาพงศ์ รวมจำนวนทั้งสิ้น 5300 บาท (ห้าพันสามร้อยบาทถ้วน) ทั้งนี้ได้โอนเงินดังกล่าวเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดนครศรีธรรมราช ชื่อบัญชี “เงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช” ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 487 0562 502  เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ยอดเงินโอนทั้งสิ้น 5300 บาท (ห้าพันสามร้อยบาทถ้วน) 2.สิ่งของ ข้าวสาร อาหารแห้ง และของใช้ส่วนตัวทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ได้นำสิ่งของ อาทิ ข้าวสาร อาหารแห้ง และของใช้ส่วนตัวที่ได้รับจากการบริจาค ไปสมทบกับทีมงานวัยรุ่นละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร และทางทีมงานวัยรุ่นละแม ได้นำไปมอบช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2563    มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ขอขอบคุณทุกธารน้ำใจ ทั้งจากบุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่าและประชาชนทั่วไป ที่ร่วมส่งกำลังใจสู้ภัยน้ำท่วมในครั้งนี้ ขอให้คุณความดี คุ้มครองทุกท่านประสบแต่ความสุข สุขภาพแข็งแรง  และขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพกายใจ ปลอดภัยห่างไกลจากโควิด-19
23 ธันวาคม 2563
บุคลากร นักศึกษาและผู้สนใจ รับฟังเรื่อง "มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ"
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเครือข่าย และ อาจารย์ชัช พชรธรรมกุล ผู้ช่วยอธิการบดี  ให้ข้อมูลและตอบข้อซักถาม เกี่ยวกับ "มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ" กับ บุคลากร ผู้แทนนักศึกษา และผู้สนใจ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารบุญรอดฯ  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ในวันที่ 7 เมษายน 2559
7 เมษายน 2559
อาจารย์ฉัตรนลิน แก้วสม มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย
อาจารย์ฉัตรนลิน แก้วสม มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย ครั้งที่ 6 “สังคมผู้สูงอายุ : Aging Society” ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2559 อาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (SCT) อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
23 กุมภาพันธ์ 2559
สาขาพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ร่วมผลักดันปณิธาน สมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพร (กทท.ดชช.ชพ)
สาขาพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ร่วมผลักดันปณิธาน สมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพร (กทท.ดชช.ชพ) เพื่อธรรมชาติ-สิ่งแวดล้อม สังคม-วัฒนธรรม พัฒนา คน-ชุมชน จากการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายท่อง เที่ยวและกีฬาเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ณ ห้องประชุมรังสรรค์ ชั้น 1 โรงแรมทินิดี จังหวัดระนอง วันที่ 13 มกราคม 2559 โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศและมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นันทา (ภาพโดยท่านอุปนายกสมาคมฯรุ่งโรจน์ ใหม่ซ้อน และนางจินตนา ไพบูลย์)
21 มกราคม 2559
สาขาพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ร่วมเสนอแนวคิดการพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนและเชื่อมโยงภาคีทุกภาคส่วน
สาขาพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ร่วมเสนอแนวคิดการพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนและเชื่อมโยงภาคีทุก ภาคส่วน เพื่อร่วมสร้าง "สุข" บนแผ่นดินจังหวัด พังงา ซึ่งได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา ให้เข้าร่วมทีมวิทยากรโครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการบุคลากรท้อง ถิ่นเพื่อรองรับการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา ณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์-โครงการชุมชนบ้านน้ำใน ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา วันที่ 19 มกราคม 2559
21 มกราคม 2559
อาจารย์ปณิดา กันถาด และ อาจารย์ฉัตรนลิน แก้วสม จัดโครงการ "การอบรมการปลูกกล้วยหอมทองปลอดภัยเพื่อการส่งออกอย่างยั่งยืน"
วันที่ 20 มกราคม 2559 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร โดยอาจารย์ปณิดา กันถาด และ อาจารย์ฉัตรนลิน แก้วสม ได้จัดทำโครงการ "การอบรมการปลูกกล้วยหอมทองปลอดภัยเพื่อการส่งออกอย่างยั่งยืน" ณ สหกรณ์การเกษตรบ้านนาสาร ต.นาสาร อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีเกษตรกรและผู้สนใจเข้าร่วมประมาณ 80 คน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก "เครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อชุมชนฐานรากภาคใต้ บนหรือ สกอ.ภาคใต้ตอนบน ประจำปีงบประมาณ 2558
21 มกราคม 2559
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เข้ามอบกระเช้าของขวัญและสวัสดีปีใหม่ 2559
เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559 อาจารย์ ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ ผู้อำนวยการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลดรงค์ ทองสง รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายวิชาการและวิจัย นายณรงค์ โยธิน เข้ามอบกระเช้าของขวัญเนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2559 กับผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรและหน่วยงานต่างๆในจังหวัดชุมพร
8 มกราคม 2559
สาขาพัฒนาการท่องเที่ยว ร่วมผลักดันการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อหวังให้เป็นเครื่องมือปกป้อง ทรัพยากรทางประวัติศาสตร์และธรรมชาติภายในถ้ำรับร่อ
สาขา พัฒนาการท่องเที่ยว โดยอาจารย์จุฑามาส เพ็งโคนา ร่วมกับแกนนำสมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพร และกลุ่มอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยววัดถ้ำรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยการผลักดันการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อหวังให้เป็นเครื่องมือปกป้อง ทรัพยากรทางประวัติศาสตร์และธรรมชาติภายในถ้ำรับร่อ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2558
20 ธันวาคม 2558
ผู้บริหาร และ บุคลากร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์พระศพ สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสังฆปรินายก
บุคลากร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร นำโดย อาจารย์ ดร.บุญศิลป์  จิตตะประพันธ์ ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร  ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์พระศพ สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสังฆปรินายก ร่วมกับส่วนราชการในอำเภอละแม ณ วัดสุวรรณธาราราม (วัดบ้านดวด) ในวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2558
16 ธันวาคม 2558
ดูทั้งหมด
งานบริการวิชาการและวิจัย จัดนิทรรศการในงานพิธีเปิดตลาดอินทรีย์วิถีชุมพร "Organic Farm Outlet Chumphon"
   วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563  ที่ผ่านมา งานบริการวิชาการและวิจัย โดยนายชัยวิชิต เพชรศิลา รักษาการหัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย พร้อมด้วยนายชาญวิทย์ ขุนทองจันทร์ และนางสาวสายทอง สุจริยาพงศ์พรร่วมจัดนิทรรศการบริการวิชาการ  อาทิ การเลี้ยงไส้เดือนดิน การผลิตปุ๋ยจากมูลไส้เดือนดิน การปลูกดอกหน้าวัวแบบอินทรีย์ การสาธิตการเลี้ยงปลาดุกระบบนํ้าหมุนเวียนแบบอควาโปนิกส์ ในงานเปิดตลาดอินทรีย์วิถีชุมพร  Organic Farm Outlet Chumphon ณ บ้านเขานาง หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร          พร้อมกันนี้อาจารย์ ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ได้ร่วมเวทีเขย่าทัศน์ “ร่วมสร้างชุมพรมหานครเกษตรอินทรีย์” โดยมีนายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ร่วมเสวนาในครั้งนี้
9 กันยายน 2563
นางสาวศุจินธร รัตนิพนธ์ นักวิชาการศึกษา สังกัดงานบริการวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร รับมอบบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา นางสาวศุจินธร รัตนิพนธ์ นักวิชาการศึกษา สังกัดงานบริการวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร เข้ารับการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ณ ห้องปฏิบัติการวิทยุ ชั้น 2 คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ (สนามสอบจังหวัดเชียงใหม่) และในวันที่ 4 ธันวาคม 2558 ได้เข้าร่วมพิธีรับมอบบัตรผู้ประกาศ สำนักงาน กสทช. ในงานแถลงข่าว และพิธีมอบบัตรผู้ประกาศ สำนักงาน กสทช.ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค ถนนราชปรารภ กรุงเทพฯ
9 ธันวาคม 2558
บุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ เดิน-จักรยาน ครั้งที่ 3: ความปลอดภัย (2015 The 3rd Thailand Bike & Walk Forum: SAFETY)
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 อาจารย์ ดร.นรา พงษ์พานิช ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ เดิน-จักรยาน ครั้งที่ 3: ความปลอดภัย ประจำปี 2558 ของชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  ณ ศูนย์สร้างสุข สสส. กรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมเสวนาและเสนอข้อคิดเห็นร่วมกับเครือข่ายและภาคีที่เกี่ยวข้องกับชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย จำนวน 15 องค์กร/กลุ่ม ซึ่งในปี 2558 ได้มุ่งเน้นในเรื่อง “ความปลอดภัย” ภายใต้แนวคิดหลัก “การสร้างชุมชนจักรยานและสังคมนิยมเดิน” และแผนงานโครงการ “การผลักดันการเดินและการใช้จักรยานไปสู่นโยบายสาธารณะของประเทศไทย”ทั้งนี้ อาจารย์ ดร.นรา พงษ์พานิช ได้นำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมฯ ครั้งนี้ จำนวน 2 เรื่อง (1) ได้แก่ การศึกษาตัวชี้วัดของรูปแบบและมาตรฐานเพื่อการพัฒนาทางเท้าที่เหมาะสมในพื้นที่เมืองของประเทศไทย และ (2) การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความปลอดภัยบนทางเท้าของคนเดินเท้าในเขตเมือง: กรณีศึกษาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
19 เมษายน 2558
แนะแนวการศึกษาต่อและประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ณ โรงเรียนไชยาวิทยา อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนะแนวการศึกษาต่อและประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 นางสาวศุจินธร รัตนิพนธ์ นักวิชาการศึกษา เข้าแนะแนวการศึกษาต่อและประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ณ โรงเรียนไชยาวิทยา อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี อย่างไรก็ตาม นอกจากการแนะแนวการศึกษาต่อและประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาแล้ว ยังมีการพบปะพูดคุยกับนักเรียนในหัวข้อ "เรียนอย่างไร ให้มีงานทำ"
12 กุมภาพันธ์ 2558
ฝึกอบรม ศิลปหัตถกรรม จาก วัสดุธรรมชาติ
5 พ.ย. 57 มีการฝึกอบรมให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว ในรายวิชา พท333 วัฒนธรรม ภูมิปัญญาฯ ในหัวข้อของศิลปหัตถกรรม ได้จัดให้นักศึกษาฝึกทักษะในการจัดทำบายศรี ถาดรองอาหาร กระทง งานจากใบตอง ใบเตย และวัสดุธรรมชาติ เป็นต้น ณ ห้องประชุมใหญ่ เวลา 09.00 - 12.00 น. ในการสัมนานี้มีผู้ให้การบรรยายโดย นางภัทร์ธนกัลย์ เตี่ยไพบูลย์ 
5 พฤศจิกายน 2557
ขอแสดงความยินดีกับคณะรำกองยาว มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
            ขอแสดงความยินดีกับคณะรำกลองยาว ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ซึ่งควบคุมการฝึกซ้อมโดย อาจารย์ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ  ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง จากการประกวดขบวนแห่พระบก ในงานประเพณีแห่พระแข่งเรือชิงโล่และถ้วยพระราชทาน ประจำปี 2557 ของอำเภอหลังสวน เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา            อย่างไรก็ตาม รางวัลดังกล่าว นอกจากสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรแล้ว ยังสามารถสร้างขวัญและกำลังให้นักศึกษา ในการร่วมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทย  รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ อันเป็นคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
20 ตุลาคม 2557
การจัดบรรยายอบรมให้กับกลุ่มเกษตรกร และผู้ที่สนใจ เรื่องการเพาะเลี้ยงปลานิลในร่องปาล์มน้ำมัน ด้วยการเสริมกากสลัดปาล์มในสูตรอาหาร
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557  มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร โดย อาจารย์ยุทธนา สว่างอารมณ์ได้มีการจัดบรรยายอบรมให้กับกลุ่มเกษตรกรและผู้ที่สนใจ เรื่องการเพาะเลี้ยงปลานิลในร่องปาล์มน้ำมันด้วยการเสริมกากสลัดปาล์มในสูตรอาหาร โดยงานนี้ได้รับเกียรติ์จาก อาจารย์สมพรมีแสงแก้ว ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ร่วมเป็นประธานในงาน นอกจากนั้นยังได้รับเกียรติ์จาก คุณแสงทอง ชนกาสรณี นายยก อบต สวนแตง ร่วมกล่าวเปิดงานในครั้งนี้ ซึ่งภายในงานมีการให้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับลักษณะพืนฐานของปลานิล วิธีการดูแล และการเลือกสายพันธุ์ปลานิล  มีการสาธิตการทำอาหารปลาด้วยการเสริมกากสลัดปาล์มลงในอาหารปลา และสาธิตการทำกรวยไข่ฟักลูกปลานิล
14 ตุลาคม 2557
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เข้าร่วมโครงการ บทบาทของนักศึกษากับการประกันคุณภาพ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
เมื่อวันอังคาร ที่ 30 กันยายน 2557 นายณรงค์ โยธินและ นางสาวเยาวลักษณ์ อภิวัฒนเสวี พร้อมด้วย ตัวแทนผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เข้าร่วมโครงการ "บทบาทของนักศึกษากับการประกันคุณภาพ" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสิต/นักศึกษา และเพื่อให้นิสิต/นักศึกษาทราบบทบาทในการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษาณ ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีโดยกิจกรรมภายในงาน ได้มีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ และบทบาทของนักศึกษากับการประกันคุณภาพ พร้อมทั้งกิจกรรม workshop เพื่อฝึกให้นักศึกษาได้นำเสนอโครงการร่วมกัน เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันร่วมกัน
3 ตุลาคม 2557
ประชุม จัดทำแผนพัฒนาแม่โจ้ - ชุมพร (5 ปี) ด้านบริการวิชาการและวิจัย
ผู้บริหารและบุคลากร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ร่วมประชุมหารือ เพื่อจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร (ระยะ 5-10 ปี) ด้านบริการวิชาการและวิจัย ในวันพุธที่ 3 กันยายน 2557 เวลา 13.30 - 16.30 น.
3 กันยายน 2557
การจัดทำแผนแนวทางการพัฒนามหาวิยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ระยะ 5-10 ปี
คณะผู้บริหาร ประธานหลักสูตร และหัวหน้างาน เข้าร่วมประชุม "การจัดทำแผนแนวทางการพัฒนามหาวิยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ระยะ 5-10 ปี"   วันที่ 28 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมเล็ก อาคารบุญรอด ศุภอุดมฤกษ์
28 สิงหาคม 2557
ดูทั้งหมด
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาปรับปรุงห้องน้ำ
26/2/2562 16:07:10
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา่งานก่อสร้างทางเดินมีหลังคา cover way
26/2/2562 16:06:07
ประกาศสอบราคาซ่อมแซมโรงจอดรถ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
18/10/2559 9:11:12
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (สำหรับสถานีวิทยุกระจายเสียง FM 90 MHz)
26/8/2559 15:52:21
ประกาศประกวดราคาครุภัณฑ์ห้องสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา FM 90 MHz มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17/2/2559 13:31:28
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา FM 90 MHz มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2/2/2559 13:29:49
Download ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถเอนกประสงค์อาคารบุญรอดและอาคารบ้านบุคลากร
30/10/2558 16:00:42
ประกาศ ประกวดราคามหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ประจำปีงบประมาณ 2558
6/11/2557 11:34:47
ร่างเอกสารประกวดราคา ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร(ห้องเรียน , ห้องพักอาจารย์, ห้องประชุม) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
30/10/2557 17:49:19
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์
7/5/2554 16:02:57
 ดูทั้งหมด
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
15/2/2564 6:38:51
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 1 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 5
1/2/2564 18:45:30
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมางาน โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (รอบที่ 1 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3)
25/1/2564 16:42:14
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อจ้างเหมาบริการ โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (รอบที่ 1 เพิ่มเติมครั้งที่ 2)
22/1/2564 19:40:25
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) ช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่
4/1/2564 17:39:13
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เทคนิคการทำ PCR เพื่อการตรวจป้องกันโรคสัตว์น้ำในฟาร์ม"
3/2/2563 22:56:08
ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ในราชการ
4/12/2557 22:04:44
ประกาศให้นักศึกษามารับบัตรประกัน
17/11/2557 13:49:25
รายชื่อนักศึกษาปี 2557 ที่ส่งหลักฐานทางการศึกษาไม่ครบ
14/10/2557 11:18:04
แจ้งนักศึกษารับบัตรประจำตัวผู้เอาประกัน
1/1/2557 0:00:00
 ดูทั้งหมด
ข่าวมหาวิทยาลัยแม่โจ้

NBCRC คณะนักวิจัย