แบบประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงาน บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ


ปรับปรุงข้อมูล : 8/12/2559 10:13:59     อ่าน : 3062
งานบริหารและธุรการ
1. แบบประเมินความพึงพอใจการใช้ยานพาหนะ วีระชัย  สุทธานี
2. แบบประเมินความพึงพอใจการใช้ยานพาหนะ นายณพพล  วิเชียร
งานบริการการศึกษา
1. แบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานห้องวิทยาศาสตร์ ณิชาพล  บัวทอง
งานกิจการนักศึกษา
1. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาต่องานสหกิจศึกษา ณรงค์  โยธิน
งานนโยบายและแผน
1. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เยาวลักษณ์  อภิวัฒนเสวี
งานคลังและพัสดุ
งานบริการวิชาการและวิจัย