1. ผลการพัฒนาการเรียนรู้ (PLO)

         1. เป็นมัคคุเทศก์มืออาชีพที่มีประสิทธิภาพในการสื่อสาร ใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่สร้างความรู้ ความเพลิดเพลิน ความตระหนัก และนำไปสู่พฤติกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรในท่องเที่ยวได้อย่างมีความรับผิดชอบ และสามารถใช้ภาษาต่างประเทศได้อย่างน้อย 2 ภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศอื่นอีก 1 ภาษา
         2. มีความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวภายใต้แนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนได้ สามารถปฏิบัติงานภายในองค์กรที่สังกัด และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
         3. มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตบริการ และความรับผิดชอบต่อสังคมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
         4. มีทักษะทางวิชาชีพในศาสตร์ทางการท่องเที่ยวและการบริการ เทียบเท่ากับมาตรฐานสมรรถนะทางวิชาชีพในภูมิภาคอื่นของโลก โดยเฉพาะการท่องเที่ยวทางทะเลและชายฝั่ง การวางแผนและนันทนาการภายใต้แนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
         5. มีบุคลิกภาพดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นในทุกระดับได้อย่างเหมาะสม สามารถพัฒนาตนเอง ทั้งด้านความรู้และทักษะวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
         6. วิเคราะห์สถานการณ์ โดยประยุกต์ใช้ความรู้ เหตุผลและวิจารณญาณอย่างเหมาะสม ได้แก่ ทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจด้านการบริการและการนำเที่ยว การจัดการผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบ

        7. สามารถใช้เทคนิคพื้นฐานทางการวิจัยมาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวางแผน การจัดการ และการพัฒนาการท่องเที่ยวทางทะเลอย่างยั่งยืน

ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา (โดยเฉพาะหลักสูตรที่เริ่มดำเนินการในปี 2561 เป็นต้นไป)

ชั้นปี รายละเอียด
1 มีความรู้ ความเข้าใจเบื้องต้นและทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว การโรงแรม และศาสตร์ด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2 มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะเฉพาะทางด้านการท่องเที่ยว และความเข้าใจรวมถึงความคิดเชิงบูรณาการระหว่างศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวและศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3 มีทักษะ สามารถคิดวิเคราะห์ และปฎิบัติการด้านการจัดการการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ
4 มีทักษะขั้นสูง สามารถบูรณาการศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการการท่องเที่ยวภายใต้กรอบแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

2. โครงสร้างหลักสูตรและจำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร

2.1 จำนวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตร 135 หน่วยกิต
2.2 โครงสร้างหลักสูตร    
  1) หมวดศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต
  2) หมวดวิชาเฉพาะ 90 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 24 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ 36 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก 30 หน่วยกิต
- กลุ่มความสนใจเฉพาะ  15 หน่วยกิต
- กลุ่มภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ 15 หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
  4) หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 9 หน่วยกิต
รายละเอียดเพิ่มเติม >>

3. คุณสมบัติผู้เรียน

      1) สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้หรือเทียบเท่าผ่านการสอบคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ) หรือ ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย

      2) เป็นมีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ว่าด้วยการศึกษาขึ้นปริญญาตรี ตามระเบียบและประกาศอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยที่บังคับใช้ในขณะนั้น


4. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

      นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ และได้รับการเสนอชื่อให้รับปริญญา จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
           1) ต้องเรียนรายวิชาต่างๆ ให้ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น และต้องไม่มีรายวิชาใดที่ได้รับอักษร I และ หรือ Op
           2) ต้องใช้เวลาเรียนไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้ในหลักสูตร
           3) ต้องได้รับแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมดทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 2.00
           4) ต้องผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษาตามระเบียบ ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษาตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกำหนดได้ให้อยู่ในดุลยพินิจของอธิการบดี
          5) ไม่มีหนี้สินใดๆ ต่อมหาวิทยาลัย และหรือหนี้สินอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยรับรู้


ปรับปรุงข้อมูล 24/6/2562 11:26:00
, จำนวนการเข้าดู 1232