• ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ (PLO)

       1. มีความรู้พื้นฐานทางด้านสังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

       2. มีความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีการผลิตพืชเศรษฐกิจ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

       3. สามารถติดตาม รู้ทันการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี บูรณาการความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการผลิตพืชไปประยุกต์ใช้ ตลอดจนมีความสามารถในการบริหารการจัดการธุรกิจเกษตร และสามารถแก้ไขปัญหาในการประกอบอาชีพเพื่อการดำเนินชีวิตประจำวัน


  • โครงสร้างหลักสูตร

             1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                 30    หน่วยกิต

             2. หมวดวิชาเฉพาะ                      101    หน่วยกิต

                    2.1 วิชาแกน จำนวน        45 หน่วยกิต

                    2.2 วิชาเอกบังคับ          47 หน่วยกิต

                    2.3 วิชาเอกเลือก           9 หน่วยกิต

            3. กลุ่มวิชาเลือกเสรี จำนวน             6     หน่วยกิต

                                                                               >> รายละเอียดเพิ่มเติม


  • คุณสมบัติผู้เรียน

         1) สําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ผ่านการสอบคัดเลือกตามเกณฑ์ของ สกอ. หรือผ่านการคัดเลือก ตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 

         2) สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า ทางด้านการเกษตร ผ่านการ สอบคัดเลือกตามเกณฑ์ของ สกอ. หรือผ่านการคัดเลือก ตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย

         3) เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีที่ ประกาศใช้ในขณะนั้น และระเบียบอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องโดยอนุโลม


  • อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา

          งานด้านวิชาการ งานด้านวิจัย งานด้านการเกษตร งานด้านการบริหารของภาครัฐและ ภาคเอกชน และการประกอบอาชีพอิสระ อาทิเช่น นักวิชาการเกษตร นักส่งเสริมการเกษตร นักวิจัย ทางด้านการเกษตร นักวิทยาศาสตร์ ผู้ประกอบการธุรกิจรุ่นใหม่ ด้านการผลิตพืชที่มีมาตรฐานรับรอง อาจารย์ ครู ด้านเทคโนโลยีการผลิตพืช หรือที่เกี่ยวข้องกับสาขา เป็นต้นปรับปรุงข้อมูล 18/11/2562 14:34:14
, จำนวนการเข้าดู 1614