<< คลิ๊กที่นี่ เพื่อ Download รายละเอียดของหลักสูตร >>
  • ผลสัมฤทธิการเรียนรู้ (PLO)
1.มีความรู้พื้นฐาน หลักการและทฤษฎีทางด้าน สังคมศาสตร์และหรือด้านมนุษยศาสตร์ และ หรือด้านวิชาภาษาและหรือด้านวิทยาศาสตร์ และหรือด้านคณิตศาสตร์ สามารถนำมา อธิบายหลักการและทฤษฎีในศาสตร์เฉพาะ
2.สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ พัฒนาความรู้ใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
3.สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ พัฒนาความรู้ใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
4.สามารถนำความรู้ทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
5.มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ของน้ำและคุณภาพน้ำ และนำความรู้มาใช้ในการจัดการคุณภาพน้ำในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งได้อย่างเหมาะสม
6.มีความรู้ความเข้าใจในประเภทอาหาร คุณภาพอาหาร การผลิตอาหาร การให้อาหารประประเมินประสิทธิภาพการให้อาหารได้เอง จนสามารถใช้จัดการอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
7.มีความรู้และสามารถวินิจฉัยโรค สาเหตุ อาการ วิธีการป้องกันและรักษา จนสามารถจัดการและควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8.มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดการจัดการธุรกิจ การพยากรณ์ความต้องการของตลาด การวางแผน การจัดองค์กร ตลอดจนต้องมีจรรยาบรรณ จนสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน

ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา (โดยเฉพาะหลักสูตรที่เริ่มดำเนินการในปี 2561 เป็นต้นไป)


  • โครงสร้างหลักสูตร
1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วย

- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                                                6 หน่วยกิต

- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                                              6 หน่วยกิต

- กลุ่มวิชาภาษา                                                       12 หน่วยกิต

- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                       6 หน่วยกิต

2.หมวดวิชาเฉพาะ 101 หน่วย

- กลุ่มวิชาแกน                                                         36 หน่วยกิต

- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ                                          56 หน่วยกิต

- กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                              9  หน่วยกิต

3.หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
                                                                                               รวม 137 หน่วยกิต

คุณสมบัติผู้เข้าเรียน

       1) สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

       2) คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางการเกษตร หรือ ผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย การรับเข้าศึกษา ตลอดจนวิธีปฏิบัติอื่นๆ ที่เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้  ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีและระเบียบอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องโดยอนุโลม


เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ และได้รับการเสนอชื่อให้รับปริญญา จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

      1) ต้องเรียนรายวิชาต่างๆ ให้ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น และต้องไม่มีรายวิชาใดที่ได้รับอักษร I และหรือ Op

      2) ต้องใช้เวลาเรียนไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้ในหลักสูตร

      3) ต้องได้รับแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมดทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 2.00

      4) จะต้องผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษาตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกำหนด ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษาตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกำหนดได้ให้อยู่ในดุลยพินิจของอธิการบดี

      5) ไม่มีหนี้สินใดๆ ต่อมหาวิทยาลัย และหรือหนี้สินอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยรับรู้ปรับปรุงข้อมูล 17/5/2563 14:21:17
, จำนวนการเข้าดู 4034