มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
Maejo University at Chumphon โทร. 077-544068
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ในหลวง รัชกาลที่ ๙ “วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ” ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖
      วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๖.๔๕ น. อาจารย์ ดร.ฐิระ ทองเหลือ คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร พร้อมด้วยผู้แทนนักศึกษา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร "วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ" และเวลา ๐๘.๐๐ น.ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายเครื่องราชสักการะ ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ สำนักงานเทศบาลเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยมีนายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธี      พร้อมกันนี้ ที่ศาลาประชาคมอำเภอละแม อาจารย์ ดร.ภาวิดา รังษี รองคณบดีฯฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์นาตาลี อาร์ ใจเย็น รองคณบดีฯฝ่ายพัฒนานักศึกษาและเครือข่ายสัมพันธ์ ดร.จักกฤช ณ นคร ผู้ช่วยคณบดี บุคลากร และนักศึกษา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร "วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ" โดยมีนายสุนทร จอมเมือง นายอำเภอละแม เป็นประธานในพิธี
7 ธันวาคม 2566     |      201
ดร.ณรงค์ โยธิน เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดชุมพร
      วันที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 น. อาจารย์ ดร.ฐิระ ทองเหลือ คณบดี มอบหมายให้ดร.ณรงค์ โยธิน นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ชำนาญการ (รักษาการหัวหน้างานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) จังหวัดชุมพร โดยมีนายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานการประชุม และมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ สถานศึกษา สถานประกอบการ ผู้นำท้องถิ่น และผู้แทนเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE ในพื้นที่เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมเกาะเสม็ด ศาลากลางจังหวัดชุมพร      ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้มีการติดตามผลการดำเนินงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE ปี 2566, แผนการจัดกิจกรรมโครงการ TO BE NUMBER ONE ปี 2567, งบประมาณในการดำเนินกิจกรรม โครงการ TO BE NUMBER ONE และการจัดทำฐานข้อมูล TO BE NUMBER ONE จังหวัดชุมพร นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันพิจารณาตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ประเภทต่างๆ ทั้งระดับ อำเภอ, ชมรมในสถานศึกษา ซึ่งแบ่งเป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาระดับอาชีวะ อุดมศึกษา, ชมรมในสถานประกอบการ, ชมรมในชุมชน, ชมรมในเรือนจำ, และชมรมในคุมประพฤติ เป็นต้น      ซึ่งในการประกวดกิจกรรมมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2566 ผลปรากฏว่า จังหวัดชุมพร ผ่านการคัดเลือกเป็นประเภท จังหวัด TO BE NUMBER ONE กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 2 ขณะที่ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนบ้านพรุใหญ่ ผ่านการคัดเลือกเป็น ประเภท ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชน กลุ่มดีเด่น      และโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ยังได้มอบเกียรติบัตร TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISC ให้แก่นักเรียน โรงเรียนอนุบาลอำนวยสุข และโรงเรียนศรียาภัย อีกด้วย
1 ธันวาคม 2566     |      131
กิจกรรมศึกษาเรียนรู้ “การเป็นผู้ประกอบการเกษตรอัจฉริยะ” สาขาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ
      วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ อาจารย์ ดร.ฉันทวรรณ เอ้งฉ้วน พร้อมด้วยอาจารย์ฉัตรนลิน แก้วสม และนักศึกษา เข้าศึกษาเรียนรู้ “การเป็นผู้ประกอบการเกษตรอัจฉริยะ” โดยมีคุณณัฏฐเอก อรุณโชติ ผู้จัดการบ้านธรรมวัฒน์ ให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้      อย่างไรก็ตาม การเข้าศึกษาเรียนรู้ดังกล่าว เป็นการบูรณาการกับกิจกรรมการเรียนการสอน รายวิชา กก 100 หลักการตลาด และรายวิชา กก101 ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
1 ธันวาคม 2566     |      228
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรและชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้ จังหวัดชุมพร ร่วมต้อนรับทีมปั่นคืนถิ่น 3 ระหว่างวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2566
      วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16.30 ที่ บริเวณลานพระพิรุณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร อาจารย์ ดร.ภาวิดา รังษี รองคณบดีฯ ฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์นาตาลี อาร์ ใจเย็นรองคณบดีฯ ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและเครือข่ายสัมพันธ์  อาจารย์ ดร.จักรกฤช ณ นคร ผู้ช่วยคณบดี นายอุดมศักดิ์  เฉลิมพนาพันธ์ ประธานชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้ จังหวัดชุมพร และผู้แทนบุคลากร ผู้แทนนักศึกษา ร่วมต้อนรับ “ทีมปั่นคืนถิ่น 3 แม่โจ้ 90 ปี ทำความดีเพื่อแผ่นดิน 20 คนปั่นล้านคนให้” โดยร่วมสักการะพระพิรุณทรงนาค สักการะพระรูปปั้นพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และไหว้รูปอาจารย์ ดร.บุญรอด ศุภอุดมฤกษ์    ช่วงเย็น เวลา 18.00 น. ร่วมงานเลี้ยงต้อนรับทีมปั่นคืนถิ่น 3  โดยมีนางสุธีรา ศรีกาญจน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ) พ.ต.ท.จเร ชูแก้ว รองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรละแม และผู้แทนสจ.นันทภพ เอื้ออารี ร่วมต้อนรับ ณ ใต้อาคารแม่โจ้ 80 ปี      และในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. ทีมปั่นคืนถิ่น 3 ไปร่วมกิจกรรมกับทางโรงพยาบาลละแม โดยทางโรงพยาบาลละแม ได้บริการตรวจวัดความดัน บริการนวดเท้าผ่อนคลายด้วยสมุนไพรไทย บริการปรึกษาสุขภาพใจ และแช่น้ำร้อน โดยมีนายแพทย์วิษณุ อนิลบล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลละแม นายสมเจตน์ ทองนาแค รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง นางสาวธารีรัตน์ สุขสวัสดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง และเจ้าหน้าที่ร่วมต้อนรับ ณ บ่อน้ำร้อนถ้ำเขาพลู ตำบลสวนแตง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร และในช่วงบ่ายวันเดียวกัน เวลา 13.00 น. ได้เข้าเยี่ยมชมโครงการไผ่เพื่อน้อง มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร     อย่างไรก็ตาม ทีมปั่นคืนถิ่น 3 ได้มอบทุนการศึกษา “ชีวิตจิตใจมอบให้แม่โจ้” จำนวน 10,000 บาท ให้นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร อีกด้วย     กิจกรรมชมรมปั่นจักรยานศิษย์เก่าแม่โจ้ “ปั่นคืนถิ่น 3 แม่โจ้ 90 ปี ทำความดีเพื่อแผ่นดิน 20 คนปั่น ล้านคนให้”  ในครั้งนี้ นอกจากจะร่วมฉลองโอกาสที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีอายุครบ 90 ปีแล้ว ยังร่วมระดมทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ มอบให้กับ 4 โรงพยาบาลและ 1 คณะ ดังนี้ 1.โรงพยาบาลเบตง จังหวัดยะลา 2.โรงพยาบาลละแม จังหวัดชุมพร 3.โรงพยาบาลร้องกวาง จังหวัดแพร่ 4.โรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ต้นทางอำเภอเบตง จังหวัดยะลา ปลายทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ~เบตง~แม่สาย~แม่โจ้ ระยะทางรวม 2,345 กิโลเมตร
1 ธันวาคม 2566     |      193
อาจารย์ ดร.จักกฤช ณ นคร เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนากาแฟจังหวัดชุมพร ณ ศาลากลางจังหวัดชุมพร
       วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 อาจารย์ ดร.จักรกฤช ณ นคร ผู้ช่วยคณบดี ได้รับมอบหมายจากคณบดีให้เข้าประชุม เรื่อง การขับเคลื่อนการพัฒนากาแฟจังหวัดชุมพร ณ ห้องประชุมเกาะทองหลางชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชุมพร โดยมีนายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในการประชุม      โดยนัยสำคัญของการประชุมเป็นเรื่องการเพิ่มผลผลิต เพิ่มพื้นทีเพาะปลูก และพัฒนาสายพันธุ์กาแฟ โรบัสต้าชุมพรที่มีคุณภาพสูงขึ้นให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์จังหวัดชุมพร ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรอยู่ในคณะกรรมการในการขับเคลื่อนด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ในหัวข้อที่ 2 /2.1 ของแผน      พร้อมกันนี้ได้เข้าพบ ดร.สัญญา แก้วอนันต์ ผู้อำนวยการคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดชุมพร เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับโครงการอบกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
30 พฤศจิกายน 2566     |      60
ดร.ฉันทวรรณ เอ้งฉ้วนและคณะได้รับเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมกิจกรรมประสานงานเพื่อเตรียมความพร้อมการใช้แแพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวบนเส้นทางท่องเที่ยวศุทรา ชุมพร - ระนอง
      วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 อาจารย์ ดร.ฉันทวรรณ เอ้งฉ้วน พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.ฐิติมา ศรีพร อาจารย์ฉัตรนลิน แก้วสม และอาจารย์ ดร.พิไลวรรณ พู่พัฒนศิลป์ ได้รับเชิญจากสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมกิจกรรมประสานงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้แแพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวบนเส้นทางท่องเที่ยวศุทรา ชุมพร - ระนอง ร่วมกับชุมชนและหน่วยงานในพื้นที่ ณ วัดพระบรมธาตุสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร พร้อมกับหารือแนวทางการทำความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย โดยมี มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ วิทยาลัยชุมชนระนอง สมาคมประชาสังคมชุมพร และเครือข่ายการท่องเที่ยว
9 พฤศจิกายน 2566     |      119
กิจกรรมสัมมนาสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
      วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30-12.00 น. อาจารย์ ดร.ฐิระ ทองเหลือ คณบดี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสัมมนาสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารบุญรอด ศุภอุดมฤกษ์ โดยนักศึกษาได้นำเสนอและรายงานผลการปฎิบัติสหกิจศึกษา ตามลำดับ ดังนี้       1.บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัด (มหาชน) ฟาร์มละแม โดยนายณัฐพร หอกแสง      2.บริษัทมรกตฟาร์ม จำกัด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร นายขจรศักดิ์ เพชรโสม และนายศุภกิจ สรรพากร      3.ฟาร์มกุ้งอ่าวค้อ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร นายนิติภัฑร์ อับดุลบุตร และนายวรกานต์ ชื่นอารมย์      4.สถานีวิจัยคลองวาฬ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย นายสรศักดิ์ เชื้อบ่อคา และนายอชิตศักดิ์ สงค์ดำ      อย่างไรก็ตาม ในการสัมมนาสหกิจศึกษาในครั้งนี้ มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพิมล พิมลรัตน์ ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ ศุภวิญญู ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา สว่างอารมย์ อาจารย์วีรชัย เพชรสุทธิ์  และอาจารย์นาตาลี อาร์ ใจเย็น เข้าร่วมกับฟังพร้อมให้ข้อเสนอแนะแก่นักศึกษาต่อไป
10 พฤศจิกายน 2566     |      118
ดร.ฉันทวรรณ เอ้งฉ้วน ได้รับเชิญจากธนาคารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็นวิทยากรบรรยายการอบรมกิจกรรม เพิ่มโอกาสสู่ความสำเร็จของ SME ไทย
      วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2566 อาจารย์ ดร.ฉันทวรรณ เอ้งฉ้วน อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ ได้รับเชิญจากธนาคารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ให้เป็นวิทยากรบรรยายการอบรมกิจกรรม เพิ่มโอกาสสู่ความสำเร็จของ SME ไทย ภายใต้โครงการยกระดับลูกค้าให้เป็น SME เกษตรหัวขบวนปีบัญชี 2566 ณ ธ.ก.ส. อาคารประชาชื่น กรุงเทพมหานคร และถ่ายทอดสดผ่านช่องทางออนไลน์ไปยังฝ่ายกิจการสาขา สนจ.และธ.ก.ส. สาขาทั่วประเทศโดยบรรยายในหัวข้อเรื่องการตลาดแบบ Smart SME และร่วมถอดบทเรียนช่องทางการขายและการสร้างเครือข่ายทางการค้า กิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกว่า 1,500 คนจากทั่วประเทศ
9 พฤศจิกายน 2566     |      48
ผู้แทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ร่วมพิธีวางพวงมาลาในงาน “วันวิภาต บุญศรี วังซ้าย”
      วันที่ 30 ตุลาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.เชษฐ์ ใจเพชร รองประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชาการเมืองและการปกครองท้องถิ่นและนางชไมพร ตันสุวรรณ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ศูนย์ประสานงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร) ร่วมพิธีวางพวงมาลา เพื่อรำลึกถึง ศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย โดยมี ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธาน      ศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย อธิการบดีคนแรกของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และเป็นบุคคลต้นแบบลูกแม่โจ้ ผู้ให้อมตะโอวาท “งานหนักไม่เคยฆ่าคน”
31 ตุลาคม 2566     |      74
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร คว้ารางวัลชนะเลิศเรือพระบก ประเภทความคิดสร้างสรรค์ขนาดเล็ก ในงานประเพณีแห่พระแข่งเรือ ขึ้นโขนชิงธง มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ แห่งลุ่มน้ำหลังสวน ปีที่ 180
      วันที่ 30 ตุลาคม 2566 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ร่วมสืบสานงานประเพณีแห่พระแข่งเรือ ขึ้นโขนชิงธง มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ แห่งลุ่มน้ำหลังสวน ปีที่ 180  นำโดยอาจารย์นาตาลี อาร์ ใจเย็น รองคณบดีฯ ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและเครือข่ายสัมพันธ์ นายสานิตย์ แป้นเหลือ นักวิชาการศึกษา และนางสาวศุจินธร รัตนิพนธ์ นักวิชาการศึกษา และนักศึกษาเข้าร่วมขบวนแห่เรือพระบก ในงานประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงธง ชิงโล่และถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2566 ณ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ร่วมขบวนกับวัดปากน้ำละแม       ทั้งนี้ ในการเข้าร่วมขบวนแห่เรือพระบก ดังกล่าว มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ได้รับรางวัลชนะเลิศเรือพระบก ประเภทความคิดสร้างสรรค์ ขนาดเล็ก      อย่างไรก็ตาม งานประเพณีแห่พระแข่งเรือ ขึ้นโขนชิงธง ชิงโล่และถ้วยพระราชทาน มรดกวัฒนธรรมแห่งลุ่มน้ำหลังสวน ประจำปี 2566  ปีที่ 180 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม ถึง 3 พฤศจิกายน 2566 ณสนามแข่งขันกลางภาคใต้แม่น้ำหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
31 ตุลาคม 2566     |      88
ผู้แทนบริษัท แอพลิเทค โซลูชั่น จำกัด เข้าพบผู้บริหารเพื่อนำเสนอแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ มาตรฐาน CEFR
      วันที่ 27 ตุลาคม 2566 เวลา 14.00 น. ที่ห้องสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร อาจารย์ ดร.ฐิระ ทองเหลือ คณบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ ศุภวิญญู รองคณบดีฯ ฝ่ายวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ อาจารย์นาตาลี อาร์ ใจเย็น รองคณบดีฯ ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและเครือข่ายสัมพันธ์ และดร.ณรงค์ โยธิน นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ชำนาญการ (รักษาการหัวหน้างานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ) ให้การต้อนรับนายเตวิช มัชฌิมา ผู้แทนบริษัท แอพลิเทค โซลูชั่น จำกัด พร้อมรับฟังการนำเสนอแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ มาตรฐาน CEFR      ทั้งนี้ แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ มาตรฐาน CEFR ดังกล่าว มีองค์ประกอบหลักประกอบด้วย แบบทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษแบบ Adaptive ตามมาตรฐาน CEFRกิจกรรม Macro Learning ตามหลักสูตร CEFR ไม่จำกัดเวลาเรียน ไม่จำกัดระดับการเรียนรู้ กิจกรรม Micro Learning ด้วยเทคโนโลยี AI ที่ปรับให้สอดคล้องตามความชอบของผู้เรียนแต่ละราย 4. การฝึกเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาทักษะเฉพาะ ระบบ AI ติวเตอร์ริงรายบุคคลแบบทดสอบการผ่านระดับ พร้อมวุฒิบัตรรับรองการสำเร็จหลักสูตร CEFR
30 ตุลาคม 2566     |      128
ทั้งหมด 36 หน้า