มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
Maejo University at Chumphon โทร. 077-544068
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้มอบหมายให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต้อนรับนักศึกษาใหม่แม่โจ้-ชุมพร
วันที่ 22 มิถุนายน 2567 เวลา 17.00 น. คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์กุล รองอธิกาบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดี นางอนุตรา จ่ากุญชร ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และอาจารย์ ดร.ฐิระ ทองเหลือ คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร พร้อมด้วยผู้แทนองค์การนักศึกษา สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้การต้อนรับนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ ต้อนรับอินทนิลช่อที่ 89  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมี อาจารย์นาตาลี อาร์ ใจเย็น รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและเครือข่ายสัมพันธ์ อาจารย์วิชชุดา เอื้ออารี อาจารย์ที่ปรึกษาองค์การนักศึกษา บุคลากรงานกิจการนักศึกษาและผู้แทนองค์กรนักศึกษาร่วมเดินทางด้วย
23 มิถุนายน 2567     |      15
นักศึกษาใหม่ แม่โจ้-ชุมพร ร่วมกิจกรรมปล่อยลูกปูม้า 72 ล้านตัว ถวายเป็นพระราชกุศล” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา
วันที่ 21 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. อาจารย์ ดร.ภาวิดา รังษี รองคณบดีฯฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ ศุภวิญญู รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ อาจารย์นาตาลี อาร์ ใจเย็น รองคณบดีฯฝ่ายพัฒนานักศึกษาและเครือข่ายสัมพันธ์ อาจารย์ ดร.จักกรช ณ นคร ผู้ช่วยคณบดี บุคลากร และนักศึกใหม่ ร่วมปล่อยปูม้าจำนวน 72 ล้านตัว ถวายเป็นพระราชกุศล”  เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา  ตลอดจนเพื่อฟื้นฟูธรรมชาติ ระบบนิเวศน์และความสมบูรณ์ของท้องทะเลไทย บริเวณทะเลหน้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีคณะครู นักเรียน โรงเรียนเอื้ออำพน เข้าร่วมด้วยอย่างไรก็ตาม กิจกรรมปล่อยปูม้าคืนสู่ทะเลดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของโครงการธนาคารปูม้า จังหวัดชุมพร โดยได้รับทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย  จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
21 มิถุนายน 2567     |      25
บรรยากาศรายงานตัวเข้าหอพัก นักศึกษาใหม่ ม.แม่โจ้-ชุมพร คึกคัก คณบดี นำทีม “ ต้อนรับอินทนิลช่อที่ 89 “ สู่บ้านหลังที่ 2 อย่างอบอุ่น
วันที่ 20 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. นักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร พร้อมผู้ปกครอง รายงานตัวเข้าหอพัก ณ อาคารคาวบอย 3 โดยมีอาจารย์ ดร.ฐิระ ทองเหลือ คณบดี พร้อมผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา ให้การต้อนรับเข้าสู่บ้านหลังที่ 2 บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักและอบอุ่น และในช่วงบ่ายเวลา 13.00 น. อาจารย์ ดร.ฐิระ ทองเหลือ คณบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.ภาวิดา รังษี รองคณบดีฯฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ ศุภวิญญู รองคณบดีฯฝ่ายวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ และอาจารย์นาตาลี อาร์ ใจเย็น รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและเครือข่ายสัมพันธ์ กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่และผู้ปกครองพร้อมกันนี้ อาจารย์ ดร.ฐิระ ทองเหลือ คณบดี ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกใหม่ เสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ เพื่อให้ผู้ปกครองและนักศึกษาเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวอย่างไรก็ตาม นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จะเดินทางไปร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกใหม่ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 21-29 มิถุนายน 2567 โดยมีอาจารย์ ดร.ฐิระ ทองเหลือ คณบดี พร้อมด้วยอาจารย์นาตาลี อาร์ ใจเย็น รองคณบดีฯฝ่ายพัฒนานักศึกษาและเครือข่ายสัมพันธ์ นายสานิตย์ แป้นเหลือ นักวิชาการศึกษา และนางสาวศุจินธร รัตนิพนธ์ นักวิชาการศึกษา ดูแลนักศึกษาระหว่างเดินทางและตลอดการเข้าร่วมกิจกรรม
21 มิถุนายน 2567     |      27
คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เข้าร่วมงานฤดูกาลทุเรียนชุมพรจังหวัดชุมพร ปี 2567
วันที่ 15 มิถุนายน 2567 อาจารย์ดร.ฐิระ ทองเหลือ คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร และอาจารย์ ดร.จิระศักดิ์ วิชาสวัสดิ์ ประธานหลักสูตรสาขาวิชาพืชศาสตร์ ได้รับเชิญจากสำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร เข้าร่วมงานวันเปิดฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตทุเรียน ประจำปี 2567 โดยมีนายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดงานพร้อมกันนี้ นางอู๋ตงเหมย กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำสงขลา นายจางจื้อเหวิน กงสุลฝ่ายการพาณิชย์ นายนันทพงษ์ จิระเลิศพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ นายครองศักดิ์ สงรักษา รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ตัวแทนทั้งภาครัฐเอกชนและตัวแทนเกษตรกรเข้าร่วมซึ่งในปี 2567 คาดการณ์ว่าผลผลิตทุเรียนจังหวัดชุมพร จะมีผลผลิตประมาณ 2.5 แสนตันสร้างรายได้มากกว่า 33,000 ล้านบาท โดยจังหวัดชุมพร มีพื้นที่ปลูกทุเรียนเพิ่มขึ้น 17.38 เปอร์เซ็นต์ และประเทศคู่ค้าที่สำคัญคือสาธารรัฐประชาชนจีน ที่นำเข้าผลผลิตสดทุเรียนสัดส่วนมากกว่า 65 เปอร์เซ็นต์ จากปริมาณการนำเข้าทุเรียนทั้งหมด โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้น ณ แปลงใหญ่ทุเรียนตำบลทะเลทรัพย์ หมู่ที่ 4 ตำบลทะเลทรัพย์ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
17 มิถุนายน 2567     |      68
คณะอาจารย์ แม่โจ้-ชุมพร เข้าเจรจาโครงการวิจัยการผลิตเห็ดมูลค่าสูงในระบบอินทรีย์นานาชาติ (IFORM) ณ บ.วี ไอ พี กริคัลเจอร์ จำกัด
วันที่ 13-14 มิถุนายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลดรงค์ ทองสง พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิรักษ์ ผลเจริญ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา จินดาซิงห์ เดินทางไปยังฟาร์มบริษัทวี ไอ พี กริคัลเจอร์ จำกัด ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก เพื่อเจรจาโครงการวิจัยการผลิตเห็ดมูลค่าสูงในระบบเกษตรอินทรีย์นานาชาติ ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการทั้งนี้ บริษัทดังกล่าว พร้อมสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงาน และในอนาคตบริษัทมีความพร้อมที่จะมาลงทุนในการผลิตเห็ดมูลค่าสูงในระบบเกษตรอินทรีย์นานาชาติบนพื้นที่แปลงเกษตรอินทรีย์นานาชาติ(IFORM) ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรอย่างไรก็ตาม บริษัทยังพร้อมรับซื้อผลผลิตเพื่อป้อนโรงงานของบริษัทในจังหวัดสงขลาต่อไป
17 มิถุนายน 2567     |      84
คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เข้าร่วมประชุมทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2566 - 2570 และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2569
วันที่ 12-13 มิถุนายน 2567 อาจารย์ ดร.ฐิระ ทองเหลือ คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.จิระศักดิ์ วิชาสวัสดิ์ ประธานหลักสูตรสาขาวิชาพืชศาสตร์ และนายชัยวิชิต เพชรศิลา หัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. 2566 - 2570) และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ของจังหวัดชุมพรโดยมีผู้แทนส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อำเภอ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องพุทธรักษา โรงแรมมรกตทวิน อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพรโดย โดยแผนพัฒนาจังหวัดชุมพร พ.ศ. 2566 - 2570 ได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า "ชุมพรเมืองน่าอยู่ เศรษฐกิจดีและมีคุณค่า มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" โดยมีประเด็นการพัฒนา จำนวน 5 ประเด็น ที่ให้ความสำคัญในเรื่องเศรษฐกิจ ทั้งการเกษตร การท่องเที่ยว รวมทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาสังคม และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
17 มิถุนายน 2567     |      90
ผศ.พาวิน มะโนชัย กล่าวต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ร่วมโครงการอบรมเสวนา โครงการ MAGLEAD # 3 : ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย Well-being @ Chumphon
วันนี้ 5 มิถุนายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พาวิน มะโนชัย รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวต้อนรับนายวิสาห์ พูนศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ประธานเปิดโครงการ MAGLEAD # 3 : ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย Well-being @ Chumphon กิจกรรม : จัดทำหลักสูตรฝึกอบรม ด้านพืชเศรษฐกิจเขตร้อน เช่น ทุเรียน และผู้เข้าร่วมเสวนา ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 อาคารเรียนรวมแม่โจ้ 80 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้–ชุมพร โดยมีคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วย ดร.วัชรวิชญ์ กีรติดุสิตโรจน์ จาก Harvard Asia Academy ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดทำแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา คณะวิทยากรเสวนา ประกอบด้วย รศ.ดร.สมพร ณ นคร ผู้เชี่ยวชาญวิชาการด้านการผลิตทุเรียน นายพิเชฏฐ เทศรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตทุเรียน ดร.ฉัตรกมล มุ่งพยาบาล นายกสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนภาคใต้ ปราชญ์เกษตรแผ่นดินปี 2564 ดร.วีรวัฒน์ จีรวงส์ นายกสมาคมชาวสวนไม้ผลชุมพร ปราชญ์เกษตรแผ่นดินปี 2566 และมีอาจารย์ ดร.ฐิระ ทองเหลือ คณบดี อาจารย์ ดร.จิระศักดิ์ วิชาสวัสดิ์ ประธานหลักสูตรสาขาวิชาพืชศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินการเสวนามีผู้เข้าร่วมเสวนาจำนวนทั้งสิ้น 71 คน โดยเข้าร่วม ณ ห้องประชุม จำนวน 39 คน และเข้าร่วมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom meeting จำนวน 32 คน ประกอบด้วย ปราชญ์ผู้เชี่ยวชาญด้านทุเรียน ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ เครือข่ายเกษตรกรจากภูมิภาคต่างๆ ผู้ประกอบการ ตัวแทนสภาเกษตรจังหวัดชุมพรชาวไทย และตัวแทนเกษตรกรผู้ประกอบการและนักวิชาการจาก 4 ประเทศเข้าร่วมเสวนาผ่านระบบออนไลน์ ประกอบด้วยประเทศ Netherlands Loas Indonesia และ Philippinesการจัดอบรมเสวนาภายใต้กิจกรรมจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมด้านพืชเศรษฐกิจเขตร้อน (ทุเรียน) ดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อ 1. จัดตั้งสถาบันทุเรียนชุมพร (Chumphon Durian Academy) ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 2. รวบรวมองค์ความรู้ นวัตกรรม การวิจัยพร้อมทั้งพัฒนาต่อยอดเพื่อยกระดับการผลิตทุเรียนตลอดห่วงโซ่ 3. พัฒนางานวิชาการงานวิจัยและบริการวิชาการทั้งการผลิตหลักสูตรเพื่อรองรับกลุ่มผู้เรียนทั้งชาวไทยและต่างชาติ ที่เป็นลักษณะ Non-degree และ Credit Bank ในอนาคต 4. เป็นศูนย์ประสานงานเพื่อบูรณาการความร่วมมือของภาควิชาการ ภาครัฐ เอกชน ประชาชนชน เพื่อยกระดับการผลิตทุเรียนของภูมิภาคทั้งนี้ โครงการ MAGLEAD#3 ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย Well-being@Chumphon กิจกรรมจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมด้านพืชเศรษฐกิจเขตร้อน (ทุเรียน) เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ MAGLEAD#3 เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ตามแนวทางของสภามหาวิทยาลัยและนโยบายของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีงานนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เป็นผู้รับผิดชอบ
7 มิถุนายน 2567     |      243
ม.แม่โจ้-ชุมพร จัดพิธีสักการะ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องในวันอาภากร 19 พฤษภาคม 2567
      วันที่ 19 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. อาจารย์ ดร.ฐิระ ทองเหลือ คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมสักการะพระรูปปั้น เนื่องในวันอาภากร หรือวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของ องค์บิดาทหารเรือไทย (เสด็จเตี่ย) ที่ได้ทรงพัฒนาปรับปรุงกิจการทหารเรือไทยให้ทัดเทียมอารยประเทศจนเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป ณ บริเวณห้องโถงอาคารบูญรอด ศุภอุดมฤกษ์      ทั้งนี้ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ทรงเป็นพระราชโอรสพระองค์ที่ 28 ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประสูติเมื่อวันอาทิตย์ แรม 3 ค่ำ เดือนอ้าย ปีมะโรง ตรงกับวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2423 เมื่อทรงมีพระชนมายุ 13 พรรษา ได้เสด็จไปทรงศึกษาวิชาการทหารเรือ ณ ประเทศอังกฤษ และเมื่อสำเร็จการศึกษาเสด็จกลับประเทศไทย ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับราชการในกองทัพเรือ พระองค์ทรงปรับปรุงการศึกษาวิชาการทหารเรือให้ทันสมัยเป็นรากฐานของกองทัพเรือไทยมาจนถึงปัจจุบัน กองทัพเรือจึงถวายนามพระองค์ท่านว่า “องค์บิดาของทหารเรือไทย”      นอกจากนี้ พระองค์ทรงสนพระทัยในการแพทย์ ทรงมุ่งศึกษาเกี่ยวกับตำราแพทย์แผนไทย จนสามารถช่วยเหลือประชาชนผู้เจ็บป่วยได้มากมาย โดยมิทรงรับสิ่งตอบแทน พระเกียรติคุณในนามหมอพรได้ขจรขจายไปในประชาชนทุกเหล่าชั้น รวมทั้งในการด้านดนตรี พระองค์มีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างยิ่ง ทรงนิพนธ์เพลงที่มีเนื้อหาปลุกใจให้มีความรักชาติ กล้าหาญ ยอมเสียสละชีวิตเพื่อชาติ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ทรงทุ่มเทพระวรกายและพระสติปัญญา ตรากตรำในการทรงงาน เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน ทำให้ทรงประชวรด้วยโรคภายใน จึงทรงลาออกจากราชการและต่อมาเสด็จไปประทับรักษา ณ ชายทะเลปากน้ำ จังหวัดชุมพร และทรงสิ้นพระชนม์ ณ หาดทรายรี เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2466 ขณะที่มีพระชันษา 44 ปี
19 พฤษภาคม 2567     |      87
ม.แม่โจ้ - ชุมพร รายงานผลการดำเนินงานโครงการชั่งหัวมันฯ พร้อมดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
      วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร นำโดย อาจารย์ ดร. ฐิระ ทองเหลือ คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร พร้อมทีมนักวิชาการ และคณะทำงานโครงการชั่งหัวมันฯ ร่วมต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานโครงการสาธิตการปลูกพืชผัก พืชไร่ และไม้ผลแบบประณีตพื้นที่ 10.5 ไร่ ในพื้นที่โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ ในโอกาสที่ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะรัฐมนตรี เยี่ยมชมโครงการตัวอย่างด้านการเกษตรและรวบรวมพันธุ์พืชเศรษฐกิจ ณ โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี       สำหรับ พื้นที่ปลูกพืชผัก พืชไร่ และไม้ผลแบบประณีต จำนวน 10.5 ไร่ ดังกล่าว เป็นพื้นที่สนองงานตามโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้รับผิดชอบ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องต่อไป
15 พฤษภาคม 2567     |      120
แม่โจ้ – ชุมพร จับมือ สถาบันอาชีวศึกษาและภาคีเครือข่าย สร้างความร่วมมือทางการศึกษา วิจัยและพัฒนาบุคลากร
      วันที่ 2 พฤษภาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ อาจารย์ ดร.ฐิระ ทองเหลือ คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เพื่อสร้างความร่วมมือทางการศึกษา วิจัย และพัฒนาบุคลากร กับสถาบันการอาชีวศึกษาและภาคีเครือข่าย จาก 4 จังหวัดในภาคใต้ คือ นครศรีธรรมราช สงขลา ยะลา และ ภูเก็ต จำนวน 6 หน่วยงาน ดังนี้       1.สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1 โดย ว่าที่ร้อยตรีกิตติ บรรณโศภิษฐ์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1 เป็นแทนผู้ลงนาม       2.สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 2 โดย นายธิติวัชร์ ไพศาลกิจสงวน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา เป็นผู้แทนลงนาม      3.สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ โดย นายวิศวะ คงแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ เป็นผู้แทนลงนาม      4.สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 3 โดย ดร.สิทธิพงศ์ นกแอนหมาน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ 3 เป็นผู้แทนลงนาม      5.วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ โดย ดร.โสภณ สาระวิโรจน์ ผู้รับใบอนุญาต เป็นผู้แทนลงนาม       6.สำนักงานเทศบาลเมืองเบตง โดย นายสกุล เล็งลัคน์กุล นายกเทศมนตรีเมืองเบตง เป็นผู้แทนลงนาม      อาจารย์ ดร.ฐิระ ทองเหลือ คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร กล่าวว่า “บันทึกข้อตกลงฉบับนี้เพื่อสร้างความร่วมมือทางการศึกษา วิจัย และพัฒนาบุคลากร โดยพัฒนานักเรียน นักศึกษา ให้ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรี พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันให้มีคุณวุฒิตามที่กำหนด และเตรียมความพร้อมของบุคลากรทางการศึกษาในการขยายโอกาสการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ตลอดจนเพิ่มความสามารถด้านการทำวิจัย ในการพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมได้”     พร้อมกันนี้ ยังได้หารือความร่วมมือ ในการเพิ่มเติมการทำ MOA ร่วมกับวิทยาลัยในสังกัดของสถาบันการอาชีวศึกษา เพื่อผลักดันความร่วมมือให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยส่งนักศึกษามาเรียนต่อระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ตลอดจนความร่วมมือทางด้านวิชาการอื่น ๆ ต่อไป
3 พฤษภาคม 2567     |      880
คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร กิจกรรมปล่อยปลาคาร์ฟ เพื่อพัฒนาพ่อแม่พันธุ์ปลาสู่การสร้างมูลค่าเพิ่ม ณ บ่อน้ำ 35 ไร่ ฟาร์มมหาวิทยาลัย
      วันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 17.30 น. อาจารย์ ดร.ฐิระ ทองเหลือ คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร พร้อมด้วยอาจารย์นาตาลี อาร์ ใจเย็น รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและเครือข่ายสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จอมสุดา ดวงวงษา รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ อาจารย์ ดร.ขจรเกียรติ์ ศรีนวลสม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ คณะเทคโนโลยีประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายชัยวิชิต เพชรศิลา หัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย ดร.ณรงค์ โยธิน หัวหน้างานนโยบายแผนและประกันคุณภาพ นางสาวสายทอง สุจริยาพงศ์พร นักวิชาการโสตทัศนศึกษา นายกฤษฎิ์ พลไทย นักวิชาการประมง นางสาวเกศณีย์ แท่นนิล ประมงจังหวัดชุมพร ตัวแทนศิษย์เก่าแม่โจ้ จังหวัดชุมพร นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ร่วมกิจกรรมปล่อยปลาคาร์ฟ เพื่อพัฒนาพ่อแม่พันธุ์ปลาสู่การสร้างมูลค่าเพิ่ม ตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ณ บ่อน้ำ 35 ไร่ ฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร      ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลาคาร์ฟ จำนวน 1,500 ตัว จากนายสุชาติ จุลอดุง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำชุมพร โดยนายกฤษฎิ์ พลไทย นักวิชาการประมง นักวิชาการประมง เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ
2 พฤษภาคม 2567     |      777
คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เข้าร่วมกิจกรรมพิธีสวดพระปริตรและเจริญพระพุทธมนต์ บำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโซติฯ
      วันจันทร์ ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 17.00น. อาจารย์ดร.ฐิระ ทองเหลือ คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร พร้อมด้วยนายชาญวิทย์ ขุนทองจันทร์ นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมพิธีสวดพระปริตรและเจริญพระพุทธมนต์ บำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ณ วัดสวนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๗ ตำบลสวนแตง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
30 เมษายน 2567     |      222
ทั้งหมด 42 หน้า