มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
Maejo University at Chumphon โทร. 077-544068 , 077-544258
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดตัวธนาคารผึ้งชันโรง
      วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา รศ.ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี และคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยคุณสำเริง ขาวสวี เจ้าพนักงานเกษตร ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดชุมพร ร่วมเปิดธนาคารผึ้งชันโรง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ในวันผึ้งโลก (ทุกวันที่ 20 พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันผึ้งโลก) และมอบพ่อแม่พันธุ์ผึ้งชันโรงชนิดขนเงิน (tetragonula pagdeni.) ให้แก่ตัวแทนเกษตรกรที่เป็นสมาชิกของธนาคารผึ้งชันโรง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร เพื่อนำไปเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ให้ผึ้งชันโรงทำหน้าที่ช่วยผสมเกษรในระบบการเกษตรแบบไร้สารเคมี ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขี้นจากการจำหน่ายพ่อแม่พันธุ์ และน้ำผึ้ง โดยมีว่าที่ร้อยตรีขจรรักษ์ พู่พัฒนศิลป์ นักวิชาการเกษตร ผู้รับผิดชอบโครงการ บรรยายสรุปแนวทางการบริหารจัดการธนาคารฯและให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ อาคารบุญรอดศุภอุดมฤกษ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร อย่างไรก็ดีหากเกษตรกรที่สนใจสมัครเป็นสมาชิกของธนาคารผึ้งชันโรงฯ ติดต่อได้ที่ 0874688860 ไม่เว้นวันหยุดราชการ
25 พฤษภาคม 2565     |      6
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จัดกิจกรรม “เสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้”
      วันที่ 22 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-18.00 น. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จัดกิจกรรม “เสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้” โดยมีนักศึกษาสาขาการเมืองและการปกครองท้องถิ่นและสาขาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ ลูกแม่โจ้รุ่นที่ 85 และรุ่นที่ 86 เข้าร่วมกิจกรรม  ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.วีรภรณ์ โตคีรี ที่ปรึกษาคณบดีด้านพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม อาจารย์ ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ คณะบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เป็นประธานในพิธีเปิด และนายกิตติภณ ถึงศรี ประธานชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้ ภาคใต้ ,นายอุดมศักดิ์ เฉลิมพนาพันธ์ ประธานชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้ จังหวัดชุมพรและตัวแทนศิษย์เก่าแม่โจ้ เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารบุญรอด ศุภอุดมฤกษ์      อย่างไรก็ตามกิจกรรมดังกล่าว มีการเสวนาถ่ายทอดประสบการณ์จากพี่สู่น้องในหัวข้อ “เรื่องเล่า ลูกแม่โจ้ จากอดีตสู่ปัจจุบัน” โดยนายกิตติภณ ถึงศรี ประธานชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้ ภาคใต้ ,นายอุดมศักดิ์ เฉลิมพนาพันธ์ ประธานชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้ จังหวัดชุมพรนายสมนึก พรมมา,นายเฉลิมพล อินทรโยธา      กิจกรรมสันทนาการฝึกร้องเพลงมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ ดร.ฐิระ ทองเหลือและนางสาวศุจินธร รัตนิพนธ์ และในช่วงบ่ายนักศึกษาร่วมกันทำกิจกรรมคติพจน์ลูกแม่โจ้และพัฒนาชายหาดหน้ามหาวิทยาลัย ต่อด้วยพิธีสักการะพระพิรุณทรงนาค บริเวณลานพระพิรุณทรงนาค หน้าป้ายมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร พิธีลอดซุ้มเกียรติยศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เทียนแห่งปัญญา และปิดท้ายด้วยการร่วมร้องเพลงประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้        กิจกรรม “เสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้” ได้รับความสนใจจากนักศึกษาที่เข้าร่วมเป็นอย่างมาก  บรรยากาศเป็นไปด้วยความรักและอบอุ่นตามแบบฉบับลูกแม่โจ้
25 พฤษภาคม 2565     |      6
อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้และคณะผู้บริหาร ปฎิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
      วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น.  รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง รองอธิการบดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ มนเทียรอาสน์ รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล ผู้ช่วยอธิการบดีและคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ลงพื้นที่เยี่ยมชมผลการดำเนินงานโครงการต่างๆของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร อาทิ ศูนย์เกษตรสุขภาวะมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร (Well-being Agriculture Center) WEBACโครงการเลี้ยงชันโรงและมอบชันโรงให้กลุ่มตัวแทนเกษตรกรโครงการ Saamati Green outlet) พร้อมร่วมบันทึกภาพและเยี่ยมชมพื้นที่หาดหน้ามหาวิทยาลัย      และในช่วงบ่ายวันเดียวกัน เวลา 13.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง รองอธิการบดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ มนเทียรอาสน์ รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดีและผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล ผู้ช่วยอธิการบดี ประชุมพบปะบุคลากรถ่ายทอดนโยบายการบริหารงานของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมทั้งให้กำลังใจบุคลากรในการทำงาน ตลอดจนรับฟังปัญหาและข้อคิดเห็นจากบุคลากร เพื่อนำไปสู่การแก้ไขและพัฒนาต่อไป โดยมีอาจารย์ ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร กล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารบุญรอด ศุภอุดมฤกษ์ภาพ : ดร.พิไลวรรณ พู่พัฒนศิลป์
24 พฤษภาคม 2565     |      9
รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้และคณะ ปฎิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
      วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น.  รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พบปะพบปะบุคลากรและบรรยายหัวข้อ “แผนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ระยะ 5 ปี และแผนบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมี รองคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ฝ่ายบริหารและพัฒนาวิชาการ ประธานอาจารย์หลักสูตรแต่ละสาขา และหัวหน้างานแต่ละงาน เข้าร่วม ณ ห้องสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร      และในวันเดียวกันเวลา 08.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ มนเทียรอาสน์ รองอธิการบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล ผู้ช่วยอธิการบดี, นายธนภัทร ปัญญาวงค์  ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล นายวุฒิพล คล้ายทิพย์ ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีดิจิทัลนางสาวนีร เรียนกุนา ผู้อำนวยการกองคลัง นายธีระชัย ตันเรืองพร ผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม นางสาวจงรักษ์ บัวลอย ผู้อำนวยกองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลดรงค์ ทองสง รองคณบดี ฝ่ายยุทธศาสตร์ บริการวิชาการและวิจัยนางสาวตรีชฎา สุวรรณโน ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีนายเสริมศักดิ์ ไชยทา รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายกฎหมาย และตัวแทนบุคลากร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร ลงพื้นที่ดูสถานทีในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร พร้อมกับประชุมคณะทำงานพิจารณาแนวทางการกำหนดอัตราค่าเช่าตามประเภทของการใช้ประโยชน์พื้นที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ณ ห้องประชุมเล็กอาคารบุญรอด ศุภอุดมฤกษ์ ภาพ : ดร.พิไลวรรณ พู่พัฒนศิลป์
24 พฤษภาคม 2565     |      10
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม (Dean Forum) สัญจร
      วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น.  มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เป็นเจ้าภาพเจ้าจัดการประชุมผู้บริหารระดับหัวหน้าส่วนงาน (Dean Forum) สัญจร โดยมีคณบดีแต่ละคณะ วิทยาลัย และวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารบุญรอด ศุภอุดมฤกษ์       อย่างไรก็ตามการประชุมผู้บริหารระดับหัวหน้าส่วนงาน (Dean Forum) สัญจร ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ในครั้งนี้ มีการสัมมนาแลกเปลี่ยนในหัวข้อ “แนวทางการจัดการเรียนการสอนร่วมกันระหว่างวิทยาเขต” อันจะนำไปสู่การบูรณาการทางวิชาการและการเรียนการสอนของแต่ละคณะ และหัวข้อ “แนวทางการบริหารอัตรากำลังของส่วนและมหาวิทยาลัยแม่โจ้”ภาพ : ดร.พิไลวรรณ พู่พัฒนศิลป์
24 พฤษภาคม 2565     |      6
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จัดพิธีสักการะ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องในวันอาภากร 19 พฤษภาคม 2565
      วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.39 น. อาจารย์ ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร พร้อมด้วยคณะ Dean Forum มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และบุคลากร ร่วมสักการะพระรูปปั้น เนื่องในวันอาภากร หรือวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ อาคารบูญรอด ศุภอุดมฤกษ์       พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ทรงเป็นพระราชโอรสพระองค์ที่ 28 ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประสูติเมื่อวันอาทิตย์ แรม 3 ค่ำ เดือนอ้าย ปีมะโรง ตรงกับวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2423 เมื่อทรงมีพระชนมายุ 13 พรรษา ได้เสด็จไปทรงศึกษาวิชาการทหารเรือ ณ ประเทศอังกฤษ และเมื่อสำเร็จการศึกษาเสด็จกลับประเทศไทย ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับราชการในกองทัพเรือ พระองค์ทรงปรับปรุงการศึกษาวิชาการทหารเรือให้ทันสมัยเป็นรากฐานของกองทัพเรือไทยมาจนถึงปัจจุบัน กองทัพเรือจึงถวายนามพระองค์ท่านว่า “องค์บิดาของทหารเรือไทย”       นอกจากนี้พระองค์ทรงสนพระทัยในการแพทย์ ทรงมุ่งศึกษาเกี่ยวกับตำราแพทย์แผนไทย จนสามารถช่วยเหลือประชาชนผู้เจ็บป่วยได้มากมาย โดยมิทรงรับสิ่งตอบแทน พระเกียรติคุณในนามหมอพรได้ขจรขจายไปในประชาชนทุกเหล่าชั้น รวมทั้งในการด้านดนตรี พระองค์มีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างยิ่ง ทรงนิพนธ์เพลงที่มีเนื้อหาปลุกใจให้มีความรักชาติ กล้าหาญ ยอมเสียสละชีวิตเพื่อชาติ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ทรงทุ่มเทพระวรกายและพระสติปัญญา ตรากตรำในการทรงงาน เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน ทำให้ทรงประชวรด้วยโรคภายใน จึงทรงลาออกจากราชการและต่อมาเสด็จไปประทับรักษา ณ ชายทะเลปากน้ำ จังหวัดชุมพร และทรงสิ้นพระชนม์ ณ หาดทรายรี เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2466 ขณะที่มีพระชันษา 44 ปีภาพ : ดร.พิไลวรรณ พู่พัฒนศิลป์
24 พฤษภาคม 2565     |      9
อาจารย์ ดร.วีภรณ์ โตคีรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2565
วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น.อาจารย์ ดร.วีรภรณ์ โตคีรี ที่ปรึกษาคณบดีด้านนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2565 จังหวัดชุมพรครั้งที่ 1 /2565 (OTOP Product Champion: OPC) โดยมีนายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในการประชุม ณ โรงแรมมรกตทวิน อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยกรมการพัฒนาชุมชน ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอำนวยการ หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ แห่งชาติ (กอ.นตผ.) ให้รับผิดชอบดำเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP Product Champion: OPC) ต่อเนื่องจากการลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เป็นประจำทุก 2 ปี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปิดให้กลุ่มอาชีพ กลุ่มสัมมาชีพชุมชนได้ลงทะเบียนเป็นผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP สำหรับการรับสมัครการดำเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ปี พ.ศ. 2565 (OTOP Product Champion: OPC) เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้แก่กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ได้มีโอกาสพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับแก่บุคคลทั่วไป จนสามารถเป็นแหล่งข้อมูลและเป็นการสร้างรายได้รวมถึงการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน อีกทั้งทั้งเป็นการกระตุ้นให้เกิดกระบวนการ มีส่วนร่วมของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานในระดับสากล และเพื่อจัดระดับผลิตภัณฑ์ที่จะนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 จังหวัดชุมพร มีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จำนวน 690 ราย รวม 1,753 ผลิตภัณฑ์ และมีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ส่งผลิตภัณฑ์เข้าคัดสรร จำนวน 64 ผลิตภัณฑ์ จาก 5 ประเภท ภาพ/ข่าว :เพจผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร
19 พฤษภาคม 2565     |      13
อาจารย์ปณิดา กันถาดและอาจารย์ฉัตรนลิน แก้วสม ร่วมประชุมวางแผนการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ลดรายจ่ายและพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ
วันที่ 12 พ.ค.2565 อาจารย์ปณิดา กันถาด อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช และ อาจารย์ฉัตรนลิน แก้วสม อาจารย์สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เข้าร่วมประชุม วางแผนการดำเนินโครงการกลไกการพัฒนาพื้นที่เพื่อลดรายจ่ายและพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม จังหวัดชุมพร ภายใต้หัวข้อวิจัย “การพัฒนาระบบการผลิตกล้วยหอมทองเพื่อการส่งออกอำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร” โดยมี นางสาวจินตนา ด้วงเผือก ประธานกลุ่มผู้ผลิตกล้วยหอมทองเพื่อการส่งออกสหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด นายสุภัทรดิศ เผ่าวิหค หัวหน้าฝ่ายวิชาการและส่งเสริมการเกษตรสหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด นายเฉลิมเกียรติ พุ่มพัว เหรัญญิก และนายชัยพร กิมเซียะ เลขานุการ เข้าร่วมรับฟังข้อเสนอโครงการวิจัย การจัดกิจกรรมย่อย การจัดอบรมเกษตรกร รวมทั้งการดำเนินการทดลองแปลงเกษตรกร จนแล้วเสร็จการดำเนินโครงการภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด
13 พฤษภาคม 2565     |      16
อาจารย์ ดร.ขนิษฐา พัฒนสิงห์และอาจารย์ฉัตรนลิน แก้วสม ร่วมกิจกรรมสำรวจภูมิปัญญาท้องถิ่นและเก็บข้อมูลสายพันธุ์การปลูกต้นเคี่ยมพร้อมกับติดตามความก้าวหน้าการทำธนาคารต้นเคี่ยม
      อาจารย์ ดร.ขนิษฐา พัฒนสิงห์และอาจารย์ฉัตรนลิน แก้วสม อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพร ในฐานะที่ปรึกษาโครงการธนาคารความหลากหลายทางชีวภาพระดับชุมชน ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ประจำปี พศ. 2564 เข้าร่วมกิจกรรมสำรวจภูมิปัญญาท้องถิ่นและเก็บข้อมูลสายพันธุ์การปลูกต้นเคี่ยม พร้อมกับติดตามความก้าวหน้าการทำธนาคารต้นเคี่ยม ในระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน พ.ศ.2565 ณ วิสาหกิจชุมชนศูนย์เรียนรู้บ้านห้วยทราย อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี       อย่างไรก็ตามกิจกรรมในครั้งนี้ คณะที่ปรึกษาพร้อมด้วยสมาชิกวิสาหกิจ ร่วมกันสำรวจและคัดเลือกต้นพันธุ์เคี่ยมที่สมบูรณ์ และเก็บเมล็ดเพื่อทำการเพาะขยายพันธุ์ในแปลงธนาคาร โดยปัจจุบันมีอัตราการงอกของเมล็ดมากกว่า 80% และรอดำเนินการย้ายต้นกล้าเคี่ยมลงถุงเพาะชำต่อไป
3 พฤษภาคม 2565     |      29
อาจารย์ ดร.ฐิระ ทองเหลือ เข้าเยี่ยมชมโรงคัดบรรจุทุเรียน ผลักดันการแปรรูปทุเรียนแช่แข็งส่งออกยุโรป ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชุมพร
      วันที่ 26 เมษายน 2564 อาจารย์ ดร.ฐิระ ทองเหลือ หัวหน้าศูนย์เกษตรสุขภาวะมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร (Well-being Agriculture Center) WEBAC ได้รับเชิญร่วมเดินทางกับนายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วยนายธีระศักดิ์ ยมสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดชุมพร นางอมรรัตน์ กาวชู เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร นายวงศ์ธารินทร์ พรหมรักษณ์ สหกรณ์จังหวัดขุมพร นางสาวเปรมนีย์ ทรัพย์โชคไชย พาณิชย์จังหวัดชุมพร และคณะ  เยี่ยมชมโรงคัดบรรจุผลไม้เพื่อการส่งออกไปทวีปยุโรปของผู้ประกอบการไม้ผลจังหวัดชุมพร บริษัทออยเวย์เฟรส อินเตอร์เทรด จำกัด และบริษัท ควีน โฟรเซ่น ฟรุต จำกัด ณ จังหวัดปทุมธานี      อย่างไรก็ตาม นายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เปิดเผยว่า จังหวัดชุมพรมีพื้นที่ปลูกทุเรียนจำนวนกว่า 300,000 ไร่ สร้างรายได้กว่า 20,000 ล้านบาท ต่อปี และบางสวนยังสามารถผลิตทุเรียนได้ตลอดทั้งปี จึงมีการเตรียมความพร้อมยกระดับมาตรฐาน พัฒนาคุณภาพทุเรียนชุมพร ขยายช่องทางการจำหน่ายสู่ตลาดส่งออกในต่างประเทศ เช่น ทวีปยุโรป เพื่อรองรับผลผลิตทุเรียนในอนาคตที่คาดว่าจะมีเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงได้นำทีมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตัวแทนชาวสวนทุเรียน และคณะ เข้าเยี่ยมชมโรงคัดบรรจุผลไม้ ที่ได้มาตรฐานการส่งออก ตั้งแต่การคัดเลือกทุเรียนที่มี่คุณภาพและการแปรรูปตัดแต่งทุเรียน แช่แข็งควบคุมอุณหภูมิ เพื่อรักษารสชาติ กลิ่น สี ที่เป็นเอกลักษณ์ของทุเรียน ตามลักษณะความต้องการของลูกค้าในแต่ละประเทศ เพื่อนำไปส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการผลิตผลไม้ที่ได้คุณภาพตลอดห่วงโซ่อุปทาน และพัฒนางานบริหารจัดการผลไม้อย่างเป็นระบบ สร้างรายได้ให้เกษตรกรชาวสวนทุเรียนในอนาคตได้อย่างแน่นอน ทั้งนี้ ยังได้เน้นย้ำว่า ในเดือนมิถุนายน จะเข้าสู่ฤดูกาลผลไม้จังหวัดชุมพร
29 เมษายน 2565     |      27
แม่โจ้-ชุมพรร่วมกับอำเภอละแม จัดกิจกรรม “Big Cleaning Day” บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ
      วันศุกร์ ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. อาจารย์ ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลดรงค์ ทองสง รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ บริการวิชาการและวิจัยและบุคลากร ทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณชายหาดแม่โจ้ ในกิจกรรม “Big Cleaning Day” ร่วมกับอำเภอละแม องค์การบริหารส่วนตำบลละแม และประชาชนในอำเภอละแม อาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร 29 เมษายน 2565
29 เมษายน 2565     |      38
ทั้งหมด 171 หน้า