มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
Maejo University at Chumphon โทร. 077-544068

ที่อยู่ติดต่อ

 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
ตำบลละแม  อำเภอละแม
จังหวัดชุมพร ๘๖๑๗๐

โทร. ๐๗๗-๕๔๔๐๖๘ , ๐๗๗-๕๔๔๒๕๘
หรือ ๐๙๐ - ๙๓๔๔๙๖๔