มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
Maejo University at Chumphon โทร. 077-544068
ผลงานการทำเว็บไซด์ของนักศึกษาสาขาพัฒนาการท่องเที่ยว (รายวิชา สธ211 ภาคเรียนที่ 1/2554)
5307104301นางสาวกมลชนก อรุณสุข (24 มค.55)5307104302นางสาวกรกมล เกตุด้วง5307104305นางสาวชนานุช ด้วงเพ็ง(24 มค. 55)5307104306นางสาวชนาพร ทองไสล(24 มค. 55)5307104308นายณพงศ์ เพชรเครือ()5307104309นายณัฐพล ชินโคตร(24 มค. 55)5307104310นางสาวดวงแก้ว บุญพิรุณรักษา(24 มค. 55)5307104311นางสาวดวงขวัญ บุญพิรุณรักษา(24 มค. 55)5307104312นายตรัมีซู ยูโซะ(24 มค. 55)5307104313นางสาวทัดดาว วงศ์คำจันทร์(24 มค. 55)5307104315นางสาวเบญจมาภรณ์ ลือสวัสดิ์()5307104316นางสาวปรีญาพัชญ์ อาริยโรจน์กุล(24 มค. 55)5307104318นางสาวปิยนุช เกื้อชู(24 มค. 55)5307104319นางสาวพนาพรรณ อ่างแก้ว(24 มค. 55)5307104320นางสาวพรรณราย กิจเจา(24 มค. 55)5307104321นางสาวพรรณี ศรีคำ()5307104322นายสุรศักดิ์ เกียรติประยุกต์(24 มค. 55)5307104324นางสาวอุมาภรณ์ มีครุฑ(24 มค. 55)
1 มกราคม 2557     |      26854
ทั้งหมด 2 หน้า