มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
Maejo University at Chumphon โทร. 077-544068 , 077-544258
สาขาวิชาการเมืองและการปกครองท้องถิ่น ร่วมโครงการ STRONG -จิตพอเพียงต้านทุจริต (สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชุมพร)
      วันที่ 31 มกราคม 2566  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล อังคณานนท์ นำนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร สาขาวิชาการเมืองและการปกครองท้องถิ่น เข้าร่วมโครงการ STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต ณ โรงแรมนานาบุรี จังหวัดชุมพร      โครงการดังกล่าว จัดโดยสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชุมพร มีวัตถุประสงค์เพื่อ แนะนำ เผยแพร่ นำเสนอแนวคิดโมเดล STRONG-จิตพอเพียง ต้านทุจริต ที่ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เข้ากับการสร้างความโปร่งใส การแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ตระหนักรู้ถึงปัญหาและภัยจากการทุจริต ร่วมกันพัฒนาชุมชนให้มีความเอื้ออาทร บนพื้นฐานของจริยธรรมและจิตพอเพียง โดยมีเป้าหมายเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายภาคเยาวชน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
1 กุมภาพันธ์ 2566     |      2
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ภายใน มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร (คาวบอยเกมส์ ครั้งที่ 20) “น้ำใจไมตรี สามัคคี และมิตรภาพ”
      วันที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. อาจารย์ ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ภายใน มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร (คาวบอยเกมส์ ครั้งที่ 20) “น้ำใจไมตรี สามัคคี และมิตรภาพ” โดยมีวงโยธวาทิต จากโรงเรียนสวนศรีวิทยา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร นำขบวนพาเหรดนักกีฬาเข้าสู่สนาม และนางสาวศุจินธร รัตนิพนธ์ นักวิชาการศึกษา กล่าวรายงานการจัดการแข่งขัน ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร      พร้อมกันนี้คณบดีได้ให้โอวาทแก่นักกีฬา ใจความว่า “การเล่นกีฬา ไม่เพียงแต่ได้สุขภาพที่ดี สนุกสนาน หรือออกกำลังกาย เพียงอย่างเดียว แต่การเล่นกีฬานั้นจะสามารถช่วยพัฒนาได้ในหลากหลายด้าน ดังนี้ 1.ด้านสุขภาพกาย การออกกำลังกายสามารถช่วยปรับสภาพความสมดุลให้ทำงานปกติ ทำให้ร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัย 2.ด้านสุขภาพใจ การเล่นกีฬาทำให้รู้จักตัวเอง เข้าใจตัวเองมากขึ้น รู้จักแพ้ รู้จักชนะ นำไปสู่การพัฒนาทางด้านจิตใจ เรียนรู้ทางอารมณ์ รู้จักเคารพ ให้เกียรติตนเองและผู้อื่น และ 3.ด้านสังคม ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ หลีกเลี่ยงอบายมุขสิ่งเสพติด ตลอดจนช่วยเสริมสร้างวินัย และฝึกความเป็นน้ำใจนักกีฬา”      อย่างไรก็ตาม การแข่งขันกีฬาการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ภายใน มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ในครั้งนี้ แบ่งสีการแข่งขันสามสี คือ สีขาว (นางพญาหงส์ขาว) สีเขียว (กัญชลี) และสีเหลือง (สุพรรณิการ์)  มีการแข่งขันกีฬาสากลหลายประเภท อาทิ แบดมินตัน วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ เปตอง โดยจัดการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 25-28 มกราคม 2565 นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน อาทิ วิ่งกระสอบ วิ่งสามขา กินวิบาก   บรรยากาศเป็นไปความสนุกสนาน ความรักความสามัคคี ความมีน้ำใจนักกีฬา “รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย” ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการเป็นนักกีฬา ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาแต่ละสาขา อันจะนำไปสู่ความร่วมมือในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป       ภาพ : ขจรรักษ์ พู่พัฒนศิลป์ / สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
30 มกราคม 2566     |      16
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนภูวดินทร์พิทยาลัย เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
      วันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. อาจารย์ ดร.ฉันทวรรณ เอ้งฉ้วน รองคณบดี ฝ่ายบริหารและพัฒนาวิชาการ พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากร นักศึกษา ให้การต้อนรับคณะครู นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3   โรงเรียนภูวดินทร์พิทยาลัย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร จำนวน 300 คน  ในการเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร      ทั้งนี้ คณะครูและนักเรียนได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ฐานการเรียนรู้ต่างๆของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร โดยมีตัวแทนนักศึกษาพาเข้าเยี่ยมชม ดังนี้ฐานการเรียนรู้พิพิธภัณฑ์สัตว์ทะเล บรรยายโดยอาจารย์ ดร.ณัชพัฒน์ สุขใสฐานการเรียนรู้พิพิธภัณฑ์แมลง บรรยายโดยอาจารย์ปิยนุช จันทรัมพรฐานการเรียนรู้สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา FM 90 MHz. บรรยายโดยนางสาวสายทอง สุจริยาพงศ์พรฐานการเรียนรู้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบวิศวกรรมแม่โจ้ 1 บรรยายโดยว่าที่ ร.ต.ขจรรักษ์ พู่พัฒนศิลป์ฐานการเรียนรู้การผลิตสารชีวภัณฑ์ บรรยายโดยอาจารย์ประสาทพร กออวยชัยฐานการเรียนรู้การเลี้ยงไส้เดือนดิน บรรยายโดยนายชัยวิชิต เพชรศิลาฐานการเรียนรู้การผลิตหน้าวัวในสวนปาล์มน้ำมัน บรรยายโดยนายชัยวิชิต เพชรศิลาฐานการเรียนรู้การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด บรรยายโดยนายกฤษฎิ์ พลไทย      อย่างไรก็ตาม ในการเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ฐานการเรียนรู้ต่างๆของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ในครั้งนี้ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนภูวดินทร์พิทยาลัยให้ความสนใจเป็นอย่างมาก
30 มกราคม 2566     |      565
กีฬาสานสัมพันธ์สองสถาบันลาดกระบัง-แม่โจ้ “สิงห์เหนือ-เสือใต้เกมส์” ครั้งที่ 15 ณ สจล. วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
      วันที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น.  อาจารย์ ดร.วีรภรณ์ โตคีรี ที่ปรึกษาคณบดีด้านพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วย ดร.ณรงค์ โยธิน นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ชำนาญการ (รักษาการหัวหน้างานงานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ) นางสาวศุจินธร รัตนิพนธ์ นักวิชาการศึกษา และนางสาวสุวนันท์ สุวรรณเนาว์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นำนักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร (สิงห์เหนือ-เสือใต้เกมส์ ครั้งที่ 15) ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ ศรีสังข์ กล่าวรายงานการจัดการแข่งขัน และนายเจริญโชค พรหมชุติมา นายอำเภอปะทิว เป็นประธานในพิธีเปิด      การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ลาดกระบัง-แม่โจ้ ในครั้งนี้ มีการแข่งขันฟุตบอล 9 คน คู่เปิดสนามระหว่างทีมบุคลากร ศิษย์เก่า สจล. วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ กับ บุคลากร ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร การแข่งขันฟุตบอล 9 คน และวอลเลย์บอลหญิง  ของนักศึกษาทั้งสองสถาบัน และกีฬาพื้นบ้าน รวมทั้งงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์ของทั้งสองสถาบันบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน ความรักความสามัคคี ความมีน้ำใจนักกีฬา “รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย” ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการเป็นนักกีฬา ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างทั้งสองสถาบัน อันจะนำไปสู่ความร่วมมือในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป
25 มกราคม 2566     |      24
ม.แม่โจ้-ชุมพร เข้าแนะแนวและประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566
     วันที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล อังคณานนท์ อาจารย์ประจำสาขาการเมืองและการปกครองท้องถิ่น พร้อมด้วย อาจารย์ฉัตรนลิน แก้วสม อาจารย์ประจำสาขาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ และนางพรลภัส พงษ์พานิช หัวหน้างานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา เข้าแนะแนวการศึกษาต่อและประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนเมืองหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร      อย่างไรก็ตาม ในการเข้าแนะแนวศึกษาต่อและประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในครั้งนี้ มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พร้อมด้วยคณะครู ร่วมกิจกรรม รวม 150 คน ทั้งนี้ นักเรียนให้ความสนใจในการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
24 มกราคม 2566     |      11
ม.แม่โจ้-ชุมพร เข้าแนะแนวและประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 “พี่ชวนน้องมาเรียนด้วยกันที่แม่โจ้”
      วันที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. อาจารย์ ดร.ฉันทวรรณ เอ้งฉ้วน รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาวิชาการ พร้อมด้วย อาจารย์ฉัตรนลิน แก้วสม สาขาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ นางพรลภัส พงษ์พานิช หัวหน้างานบริการการศึกษาฯ และตัวแทนนักศึกษาจากสาขาวิชาการเมืองและการปกครองท้องถิ่น ซึ่งเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนอุดมวิทยากร เข้าแนะแนวศึกษาต่อและประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนอุดมวิทยากร อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร      อย่างไรก็ตาม ในการเข้าแนะแนวศึกษาต่อและประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในครั้งนี้ มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 พร้อมด้วยคณะครู ร่วมกิจกรรม จำนวน 25 คน ทั้งนี้ นักเรียนให้ความสนใจในการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
20 มกราคม 2566     |      29
อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ OTOP ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0
      อาาจารย์ ดร.ฉันทวรรณ เอ้งฉ้วน รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชุมพล อังคณานนท์ และ อาจารย์ ดร.พิไลวรรณ พู่พัฒนศิลป์ ได้รับเชิญจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ OTOP ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0  โดยมีนายธวัช อนิลบล ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เป็นประธาน ณ โรงแรมมรกตทวิน อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร       ทั้งนี้ มีผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดชุมพร เข้าร่วม 50 คน แบ่งเป็น รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 - 7 ธันวาคม 2565 และ วันที่ 16 - 17 มกราคม 2566 ตามลำดับ
18 มกราคม 2566     |      33
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พบปะบุคลากร มอบนโยบายการพัฒนา ม.แม่โจ้-ชุมพร มุ่งผลักดันความร่วมมือกับบริษัทเอกชนในพื้นที่ สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
      วันศุกร์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร. วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี รองอธิการบดี พบปะบุคลากร มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร โดยอธิการบดี ได้มอบนโยบายการบริหารและพัฒนา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ดังนี้           1)  ผลักดันโครงการเลี้ยงกุ้งระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (มหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพร) กับบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) โดยจัดทำเป็นบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อสร้างบ่อเลี้ยงกุ้งแบบพัฒนา ใช้เป็นสถานที่วิจัยของอาจารย์และนักวิชาการสำหรับการศึกษาค้นคว้าวิจัย เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตกุ้ง ใช้เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอน เป็นแหล่งฝึกงานและฝึกอบรมของนักศึกษา ตลอดจนประชาชนที่สนใจ รวมทั้งการพัฒนางานวิจัย การบริการวิชาการและการใช้ทรัพยากรร่วมกันต่อไป         2)  ผลักดันโครงการผลิตมะพร้าวคุณภาพ ระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร) กับบริษัท โอท๊อป-มาดเท่ จำกัด โดยจัดทำเป็นบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อสร้างแปลงต้นแบบในการผลิตมะพร้าวคุณภาพ  ใช้เป็นสถานที่วิจัยของอาจารย์และนักวิชาการสำหรับการศึกษาค้นคว้าวิจัย  ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ใช้ในการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ รวมทั้งเป็นแหล่งฝึกงาน ฝึกอบรมของนักศึกษามหาวิทยาลัย และประชาชนทั่วไปที่สนใจ ตลอดจนการสร้างรายได้ในระยะยาวแก่มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรต่อไป      พร้อมกันนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีและคณะได้พูดคุยแลกเปลี่ยน พร้อมทั้งรับฟังปัญหาการปฎิบัติงานของบุคลากรและให้ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไข โดยมี ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ คณบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ผู้บริหาร และบุคลากร ให้การต้อนรับและร่วมประชุม ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารบุญรอดศุภอุมฤกษ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
14 มกราคม 2566     |      55
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการผลิตมะพร้าวคุณภาพ ระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร) กับบริษัท โอท๊อป-มาดเท่ จำกัด
      วันที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 11.00 น. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมกับบริษัท โอท๊อป-มาดเท่ จำกัด จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โครงการการผลิตมะพร้าวคุณภาพโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นายถาวร สงคราม ประธานกรรมการบริษัท โอท๊อป-มาดเท่ จำกัด พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.บุญศิลป์  จิตตะประพันธ์ คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลดรงค์ ทองสง รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ บริการวิชาการและวิจัย และตัวแทนบุคลากรบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)  ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ อาคารเรียนรวมแม่โจ้ 80 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพร      ทั้งนี้ การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ในครั้ง มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแปลงต้นแบบในการผลิตมะพร้าวคุณภาพ  ใช้เป็นสถานที่วิจัยของอาจารย์และนักวิชาการสำหรับการศึกษาค้นคว้าวิจัย  ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ใช้ในการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ รวมทั้งเป็นแหล่งฝึกงาน ฝึกอบรมของนักศึกษามหาวิทยาลัย และประชาชนทั่วไปที่สนใจ ตลอดจนการสร้างรายได้ในระยะยาวแก่มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรต่อไป      อย่างไรก็ตาม ในช่วงบ่ายวันเดียวกัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นายถาวร สงคราม ประธานกรรมการบริษัท โอท๊อป-มาดเท่ จำกัด อาจารย์ ดร.บุญศิลป์  จิตตะประพันธ์ คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลดรงค์ ทองสง รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ บริการวิชาการและวิจัย และบุคลากร ได้ร่วมกันปลูกต้นมะพร้าวเป็นปฐมฤกษ์ บริเวณฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการผลิตมะพร้าวคุณภาพให้ประสบความสำเร็จในอนาคตต่อไป  
14 มกราคม 2566     |      23
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการเลี้ยงกุ้งระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร) กับบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
      วันที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 11.00 น. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมกับบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โครงการเลี้ยงกุ้ง โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นายจรัส สมจิตร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.บุญศิลป์  จิตตะประพันธ์ คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลดรงค์ ทองสง รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ บริการวิชาการและวิจัย และตัวแทนบุคลากรบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)  ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ อาคารเรียนรวมแม่โจ้ 80 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพร      ทั้งนี้ การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ในครั้ง มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างบ่อเลี้ยงกุ้งแบบพัฒนา ใช้เป็นสถานที่วิจัยของอาจารย์และนักวิชาการสำหรับการศึกษาค้นคว้าวิจัย เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตกุ้ง ใช้เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอน เป็นแหล่งฝึกงานและฝึกอบรมของนักศึกษา ตลอดจนประชาชนที่สนใจ รวมทั้งการพัฒนางานวิจัย การบริการวิชาการและการใช้ทรัพยากรร่วมกันต่อไป      พร้อมกันนี้ นายจรัส สมจิตร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ในนามตัวแทนบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ได้มอบเช็คสนับสนุน จำนวน 1,305,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าพันบาทถ้วน)  เพื่อให้ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพร ดำเนินการจัดซื้อรถยนต์ตู้ต่อไป  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อาจารย์ ดร.บุญศิลป์  จิตตะประพันธ์ คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพร เป็นตัวแทนรับมอบ
14 มกราคม 2566     |      20
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจมาศ ณ ทองแก้ว และผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ รักษาพล ร่วมประชุมกับจังหวัดชุมพรส่งเสริมการบริโภคกาแฟโรบัสตา เตรียมกิจกรรมมอบรางวัล “แฟนพันธุ์แท้กาแฟโรบัสตาชุมพร”
      วันที่ 10 มกราคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจมาศ ณ ทองแก้ว และผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ รักษาพล ร่วมประชุมกับจังหวัดชุมพรส่งเสริมการบริโภคกาแฟโรบัสตา เตรียมกิจกรรมมอบรางวัล แฟนพันธุ์แท้กาแฟโรบัสตาชุมพร ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดชุมพร โดยมีนายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยนายทศพล เผื่อนอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ร่วมประชุมหารือถึงแนวทางการส่งเสริมการบริโภคกาแฟโรบัสตา ของดีจังหวัดชุมพร ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น รวมถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างรายได้ จัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร ภายใต้โครงการส่งเสริมการบริโภคกาแฟโรบัสตาจังหวัดชุมพร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการบริโภคกาแฟโรบัสตาจังหวัดชุมพร ผ่านผู้บริโภคภายในพื้นที่ และนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศ ควบคู่ไปกับการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวชุมชน สร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างรายได้และอาชีพให้กับเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน รวมถึง ผู้ประกอบการร้านจำหน่ายกาแฟโรบัสตาของจังหวัดชุมพร
12 มกราคม 2566     |      21
ทั้งหมด 179 หน้า