มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
Maejo University at Chumphon โทร. 077-544068
บัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 46
      วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 12.25 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2565-2566 (ครั้งที่ 46) เป็นวันแรก ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่       โดยมีบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต เข้ารับมอบปริญญาบัตร จำนวน 1,033 ราย แยกเป็นระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท - ป.เอก) จำนวน 116 ราย และระดับปริญญาตรี 917 รายจากคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ คณะบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร มีการจัดการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ ทั้งหลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 4 ปี เทียบเข้าเรียน 5 สาขาวิชา ดังนี้       1.สาขาวิชานวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง      2.สาขาวิชาพืชศาสตร์      3.สาขาวิชาการท่องเที่ยวและบริการ       4.สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ       5.สาขาวิชาการเมืองและการปกครองท้องถิ่น      อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 สามารถดูรายละเอียกการสมัครและสมัครออนไลน์ที่https://admissions.mju.ac.th 
19 กุมภาพันธ์ 2567     |      524
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จังหวัดชุมพร รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 : รอบที่ 4 Direct Admission
รอบสุดท้ายแล้วจ้า : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จังหวัดชุมพร รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 : รอบที่ 4 Direct Admission •หลักสูตร 4 ปี •จำนวนจำนวน 5 สาขาวิชา สาขาวิชาละ 40 ที่นั่ง •รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6 ปวช. กศน. GED หรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียน •ไม่ระบุ GPAX •ไม่ใช้ TGAT / TPAT / A-Levelรับสมัครที่ www.admissions.mju.ac.th สมัครออนไลน์ : วันที่ 25-31 พฤษภาคม 2566 ประกาศผล : วันที่ 9 มิถุนายน 2566ชำระเงินค่าเทอม : วันที่ 9-13 มิถุนายน 2566รายงานตัวขึ้นทะเบียนนศ.ออนไลน์ : วันที่ 10-14 มิถุนายน 2566 (ออกรหัสนศ.วันที่ 15 มิถุนายน 2566)รายงานตัวเข้าหอพัก : วันที่ 23 มิถุนายน 2566 (ร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย วันที่ 23-30 มิถุนายน 2566) เปิดภาคการศึกษา : วันที่ 3 กรกฎาคม 2566
24 พฤษภาคม 2566     |      565
ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ คณบดีแม่โจ้-ชุมพร เปิดการฝึกอบรม "ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน ภาษาจีนกลาง เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน"
วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เป็นประธานเปิดกิจกรรมการฝึกอบรม "ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน ภาษาจีนกลาง เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน" มีคุณสิริจิต วงศ์จารุพรรณ ประธานสมาคมฟุโจวแห่งประเทศไทย สาขาหลังสวน-ละแม สมัยที่ 15 เป็นอาจารย์ผู้สอนให้กับนักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจ จำนวน 50 คน ณ ห้องคาวบอย3 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร กิจกรรมการฝึกอบรมในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ "เตรียมความพร้อมมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร สู่ความเป็นนานาชาติ" ซึ่งปัจจุบัน มหาวิยาลัยแม่โจ้-ชุมพร มียุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติ โดยมีเป้าประสงค์เกี่ยวกับการมีเครือข่ายความร่วมมือ และระบบแลกเปลี่ยนนักศึกษา บุคลากร ด้านสหกิจวิชาการหรือวิจัย หรือบริการวิชาการกับต่างประเทศ ทั้งนี้ กิจกรรมการฝึกอบรมดังกล่าว เพื่อเตรียมความพร้อมและสนับสนุนงานด้านความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อไป
24 กุมภาพันธ์ 2564     |      1039
อาจารย์ ดร.นรา พงษ์พานิช ได้รับเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานด้านการออกแบบและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในงานนิทรรศการผลงานวิชาชีพสถาปนิกภาคใต้ "หยับ หรอย ARCHITECT EXHIBITION 2016" ณ ห้างไลม์ไลน์อเวนิว อ.เมือง จ.ภูเก็ต
ระหว่างวันที่ 28-29 มกราคม 2559 อาจารย์ ดร.นรา พงษ์พานิช ได้นำผลงานวิชาชีพเข้าร่วมสัมมนาในงานนิทรรศการผลงานวิชาชีพสถาปนิกภาคใต้ "หยับ หรอย ARCHITECT EXHIBITION 2016" ณ ห้างไลม์ไลน์อเวนิว อ.เมือง จ.ภูเก็ต เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประกอบอาชีพสถาปนิกในภาคใต้ของไทยทั้งนี้ผลงานของอาจารย์ ดร.นรา พงษ์พานิช ถูกนำเสนอภายใต้แนวคิดการอนุรักษ์และการออกแบบที่สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมของชุมชนในรูปแบบนิทรรศการติดตั้งและลงในสิ่งพิมพ์เผยแพร่เพื่อเป็นเกียรติประวัติในการแสดงการขับเคลื่อนวิชาชีพร่วมกันของเหล่าสถาปนิกในพื้นที่ภาคใต้อีกด้วย
3 มีนาคม 2559     |      809
คณาจารย์ ม.แม่โจ้-ชุมพร และสมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพรประชุมแรก โครงการย่อยการพัฒนาหลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพรฯ ณ บ้านไม้ชายคลอง ต.บางสน อ.ปะทิว จ.ชุมพร
คณาจารย์ ม.แม่โจ้-ชุมพร และสมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพรร่วมสร้างสรรค์ ส่งเสริม การดำเนินการท่องเที่ยวโดยชุมชน ภายในพื้นที่จังหวัดชุมพร ผ่านโครงการวิจัยโดยการสนับสนุนของ สกว.ฝ่ายท้องถิ่น เวทีประชุมแรก โครงการย่อยการพัฒนาหลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพรฯ ณ บ้านไม้ชายคลอง ต.บางสน อ.ปะทิว จ.ชุมพร พร้อมเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวสำคัญภายใน อ.ปะทิว ระหว่างวันที่ 25-26 ก.พ. 59 ที่ผ่านมา
3 มีนาคม 2559     |      1885
ศึกษา เรียนรู้ นอกห้องเรียน นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ รายวิชา กจ321 ภาวะผู้นำ
วันที่ 29/2/2559 อ.ฉัตรนลิน แก้วสม นำนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ในรายวิชา (กจ321 ภาวะผู้นำ) ทำการเรียน สอน นอกห้องเรียน โดยการเรียนรู้ ให้คำแนะนำ ผ่านการเล่าเรื่อง จากประสบการณ์จริง การใช้ชีวิต การทำงาน การทำธุรกิจ บนพื้นฐานชีวิตของการเป็นคนดี คิดดี ทำดี มีความสุข พัฒนาชีวิตตนเองให้มีคุณค่าทั้งต่อตนเองและผู้อื่นในสังคม โดยคุณวรรณภัสสร สันติธรรมสุททิ์ (เจี๊ยบ) ณ วรรณภัสสร บ้านธรรมชาติ และ โฮมสเตย์ ต.เขาไม้แก้ว อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร
1 มีนาคม 2559     |      1082
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จัดกิจกรรมการจัดการความรู้เรื่องทวนสอบรายวิชาและการประเมินหลักสูตร
วันที่9 กันยายน 2558 นางภัทร์ธนกัลย์ เตี่ยไปบูลย์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษานำความรู้จากการเข้าร่วม"โครงการทวนสอบรายวิชาและการประเมินหลักสูตร" เมื่อวันที่31สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มาถ่ายทอดความรู้ให้แก่คณาจารย์ผ่านเวทีการจัดการความรู้ ณ ห้องประชุมใหญ่อาคารบุญรอดศุภอุดมฤกษ์ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจ การแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการทวนสอบรายวิชา พร้อมทั้งการกำหนด และสร้างแนวปฏิบัติในการทวนสอบรายวิชาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรร่วมกันกับคณาจารย์ในแต่ละหลักสูตร ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาที่กำหนด
10 กันยายน 2558     |      761
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จัดโครงการ "เตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ ปฎิบัติดี มีความเก่ง ห่างไกลยาเสพติด แล้วมีความสุข"
    วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2558 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จัดโครงการ "เตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ ปฎิบัติดี มีความเก่ง ห่างไกลยาเสพติด แล้วมีความสุข" ประจำปีการศึกษา 2558 ณ อาคารเรียนรวม 80 ปี โดยได้รับความร่วมมือจากสาธารณสุขอำเภอละแม ปลัดอำเภอละแม กำนันตำบลละแม สารวัตรกำนันตำบลละแม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 รวมทั้งได้รับเกียรติจากคุณวนิพงศ์ มุณีน้อย นายอำเภอละแม เข้าร่วมกิจกรรม สามารถสร้างขวัญและกำลังใจให้เจ้าหน้าที่และนักศึกษาเป็นอย่างมาก
27 กรกฎาคม 2558     |      927
คุณภัทร์ธนกัลย์ เตี่ยไพบูลย์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร ได้รับเชิญจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการเป็นเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557
นางภัทร์ธนกัลย์ เตี่ยไพบูลย์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร ได้รับเชิญจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการเป็นเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร์ และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร์ ในระหว่างวันที่ 20 – 21 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุม2 T-RAX อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์
24 กรกฎาคม 2558     |      1043
ทั้งหมด 9 หน้า