มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
Maejo University at Chumphon โทร. 077-544068
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ร่วมโครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่อง AED มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
            วันที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมใหญ่ อาคารบุญรอด ศุภอุดมฤกษ์ ดร.ณรงค์ โยธิน นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ชำนาญการ (รักษาการหัวหน้างานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ) พร้อมด้วยนางสาวสายทอง สุจริยาพงศ์พร นักวิชาการโสตทัศนศึกษา และนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่อง AED มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์             การอบรมดังกล่าว มีวิทยากรอาสาสมัครการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP CPR VOLUNTEER) บรรยาย ดังนี้      1.บรรยายให้ความรู้ การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ในผู้ใหญ่ เด็กโต และเด็กทารก พร้อมฝึกปฏิบัติเฉพาะการกดหน้าอก ส่วนการเป่าปากรับชมจาก VDO      2.บรรยายให้ความรู้ การใช้เครื่องช็อกหัวใจอัตโนมัติ AED      3.บรรยายให้ความรู้ การเอาสิ่งแปลกปลอมที่อุดกลั้นออกจากทางเดินหายใจในผู้ใหญ่ เด็กโตและเด็กทารก รับชมวิธีปฏิบัติจาก VDO พร้อมตัวอย่างจากวิทยากร             พร้อมกันนี้ ผู้เข้าอบรมทุกคนได้ฝึกและสอบปฏิบัติ การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องช็อกหัวใจอัตโนมัติ AED เพื่อสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และนำความรู้ไปใช้เพื่อช่วยชีวิตผู้อื่นได้ต่อไป
21 กันยายน 2566     |      17
งานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จัดกิจกรรมทำบุญหอพัก ประจำปีการศึกษา 2566
วันที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ อาคารศิริชัยพัฒนา งานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จัดกิจกรรมทำบุญหอพัก ประจำปีการศึกษา 2566 ช่วงเช้ามีพิธีทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 5 รูป  และช่วงบ่ายร่วมกันพัฒนาหอพัก เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษารุ่นต่อไป โดยมีอาจารย์ ดร.ฐิระ ทองเหลือ คณบดี พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.ภาวิดา รังษี รองคณบดีฯฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วม       อย่างไรก็ตาม งานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ได้ให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของนักศึกษา โดยถือว่าหอพักเป็นสถานพักอาศัยที่สำคัญยิ่ง มีความปลอดภัยทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ  เป็นแหล่งพัฒนานักศึกษาในด้านต่างๆ นอกเหนือจากการเรียน ตลอดจนการปรับตัว  อันจะนำไปสู่การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขต่อไป
20 กันยายน 2566     |      18
คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ให้การต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน จาก Universitas Sulawesi Barat ประเทศIndonesia
     วันที่ 14 กันยายน 66 คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร อาจารย์ดร.ฐิระ ทองเหลือ พร้อมด้วยรองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ อาจารย์ดร.ภาวิดา รังสี อาจารย์นาตาลี อาร์ ใจ เย็น นางสาวสายทอง สุจริยาพงศ์พร นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ให้การต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน จาก Universitas Sulawesi Barat ประเทศIndonesia จำนวน 15 คน ในระหว่างวันที่ 8-21 กันยายน 2566 โดยคณาจารย์และบุคลากรนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ร่วมจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน ทั้งภารทฤษฎีและปฏิบัติและการลงพื้นที่ศึกษาเรียนรู้กิจกรรมทั้งเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การท่องเที่ยว ฯลฯ ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นไปตามข้อตกลงทางวิชาการ MOU ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ร่วมกับ Universitas Sulawesi Barat ได้ลงนามความร่วมมือที่ผ่านมา
19 กันยายน 2566     |      25
ม.แม่โจ้-ชุมพร เข้าแนะแนวและประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 โรงเรียนละแมวิทยา จังหวัดชุมพร และโรงเรียนท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
      วันที่ 13-14 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลดรงค์ ทองสง พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.จิรศักดิ์ วิชาสวัสดิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพิมล พิมลรัตน์และอาจารย์วิชชุดา เอื้ออารี เข้าแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ประจำปีการศึกษา 2567  ณ โรงเรียนละแมวิทยา  อำเภอละแม จังหวัดชุมพร และโรงเรียนท่าชนะ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี      ในการเข้าแนะแนวประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในครั้งนี้ มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พร้อมด้วยคณะครูเข้าร่วม และนักเรียนให้ความสนใจเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร        อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 รอบ 1.1 Portfolio รับสมัครวันที่ 1-30 กันยายน 2566หลักสูตร 4 ปี 1.สาขาวิชาการท่องเที่ยวและบริการ 2.สาขาวิชานวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง3.สาขาวิชาพืชศาสตร์ หลักสูตร 4 ปีเทียบเรียน (2 ปี) ปกติ 1.สาขาวิชาการท่องเที่ยวและบริการ 2.สาขาวิชานวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง3.สาขาวิชาพืชศาสตร์หลักสูตร 4 ปีเทียบ (2 ปี) เรียนออนไลน์1.สาขาวิชาการท่องเที่ยวและบริการ       สำหรับสาขาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการและสาขาการเมืองและการปกครองท้องถิ่น จะเปิดรับสมัครรอบ 2 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ทั้งนี้สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ทุกช่องทางการติดต่อของมหาวิทยาลัย
16 กันยายน 2566     |      35
ดร.ฉันทวรรณ เอ้งฉ้วน ผศ.ดร.ชุมพล อังคณานนท์ และ ดร.พิไลวรรณ พู่พัฒนศิลป์ เป็นวิทยากรโครงการอบรมทำ QR Code ผลิตภัณฑ์การเกษตรและขยายตลาดออนไลน์ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร
      วันที่ 30-31 สิงหาคม 2566 ที่ผ่าน ดร.ฉันทวรรณ เอ้งฉ้วน พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล อังคณานนท์ และ ดร.พิไลวรรณ พู่พัฒนศิลป์ เป็นวิทยากรโครงการอบรมทำ QR Code ผลิตภัณฑ์การเกษตรและขยายตลาดออนไลน์      ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร โดยผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 70 คน ได้รับการพัฒนาและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนรูปแบบสินค้าการเกษตร ให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจยุคดิจิทัล
11 กันยายน 2566     |      29
อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พบปะบุคลากร มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร พร้อมแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ และมอบรางวัลขวัญใจเพื่อนร่วมงาน ประจำปี 2566
วันที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมใหญ่ อาคารบุญรอด ศุภอุดมฤกษ์  รองศาสตราจารย์ ดร. วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี รองอธิการบดี พบปะบุคลากร มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ในการนี้ อาจารย์ ดร.ฐิระ ทองเหลือ คณบดี รายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ประจำปีงบประมาณ 2566       พร้อมกันนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี ได้นำเสนอความเป็นมาและรายงานความก้าวหน้าการจัดตั้ง บริษัท เอ็ม.เจ.ยู. โฮลดิ้ง จำกัด (M.J.U. HOLDING COMPANY) พร้อมกับพูดคุยแลกเปลี่ยน รับฟังปัญหาการปฎิบัติงานของบุคลากร ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร โดยเน้นย้ำให้บุคลากร ต้องขับเคลื่อนการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และสามารถสร้างรายได้ให้มหาวิทยาลัยต่อไป นับว่าเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจที่ดีให้บุคลากรอย่างไรก็ตาม ในการพบปะคุลากรในครั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. วีระพล ทองมา อธิการบดี ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี กับบุคลากร ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 3 ราย ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพิมล พิมลรัตน์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2565 (อนุมัติตามมติสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2566)ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิรักษ์ ผลเจริญ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาปรับปรุงพันธุ์พืช ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 (อนุมัติตามมติสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2566)ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา จินดาซิงห์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร อนุสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพพืช ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 (อนุมัติตามมติสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2566)            และมอบเงินรางวัลขวัญใจเพื่อนร่วมงาน ให้บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ประจำปี 2566 จำนวน 4 ราย ดังนี้      1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพิมล พิมลรัตน์ ประธานอาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชานวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง      2. อาจารย์ ดร.ฉันทวรรณ เอ้งฉ้วน อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ      3.นางสาวจิรภรณ์ ใจอ่อน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป รักษาการ หัวหน้างานบริหารและธุรการ      4. นางสาวฐิตาภรณ์ ปิโม ตำแหน่ง นักวิชาการ การเงินและบัญชี
8 กันยายน 2566     |      65
รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายครัวอิ่มอุ่นฯ พร้อมโชว์ฝีมือ “ผัดผักเหรียงไข่ใส่กุ้ง” หรอยจังหู้ !!
      วันที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 11.19 น. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีเปิดป้าย “ครัวอิ่มอุ่น พี่เพื่อน้อง มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี รองอธิการบดี อาจารย์ ดร.ฐิระ ทองเหลือ คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นายอุดมศักดิ์ เฉลิมพนาพันธ์ ประธานชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้ จังหวัดชุมพร และตัวแทนศิษย์เก่าแม่โจ้ เข้าร่วม ณ อาคารเทวดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร      ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี ได้ลงมือทำผัดผักเหรียงไข่ใส่กุ้ง ให้นักศึกษารับประทาน พร้อมเยี่ยมชมครัวและกับให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ในการขับเคลื่อนครัวอิ่มอุ่น พี่เพื่อน้อง มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ให้มีความยั่งยืนต่อไป
7 กันยายน 2566     |      29
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จัดพิธีไหว้ครู พร้อมมอบโล่เชิดชูอาจารย์ บุคลากรดีเด่น และรางวัลเหรียญเรียนดีแก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
      วันพฤหัสบดี ที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี รองอธิการบดี อาจารย์ ดร.ฐิระ ทองเหลือ คณบดี คณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ประธานชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้ จังหวัดชุมพร และตัวแทนศิษย์เก่า เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุม อาคารแม่โจ้ 80 ปี      ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้มอบเหรียญเรียนดีประจำปีการศึกษา 2565 แก่นักศึกษา จำนวน 14 คน มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้มหาวิทยาลัย จำนวน 3 คน มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แต่ละสาขา จำนวน 4 คน มอบเกียรติบัตรแก่ศิษย์เก่าดีเด่นแต่ละสาขา จำนวน 5 คน มอบโล่เชิดชูเกียรติแก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัล "ระดับเงิน" กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ระดับประเทศ ประจำปี 2565 จำนวน 15 คน มอบรางวัลหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ “ระดับดีเด่น” จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จำนวน 2 รางวัล มอบโล่และประกาศเกียรติคุณให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ในการสนับสนุนการดำเนินงาน หน่วยปฎิบัติการส่วนหน้า หรือ “อว.ส่วนหน้าประจำจังหวัดชุมพร” มอบโล่และประกาศเกียรติคุณ “มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี รองอธิการบดี มอบทุนการศึกษา แก่นักศึกษาที่ได้รับทุน ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 12 คน      อาจารย์ ดร.ฐิระ ทองเหลือ คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร มอบรางวัลการประกวดพานไหว้ครู ประเภทสวยงามและประเภทความคิดสร้างสรรค์      พร้อมกันนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้พบปะและให้โอวาทแก่นักศึกษา โดยให้นักศึกษาปฎิบัติตน ตามหลัก 4 ข้อ ดังนี้      1.Knowledge เรียนรู้ตลอดชีวิต อาทิ เรียนรู้จากผู้อื่น เรียนรู้จากการอ่าน การฟัง การมองเห็น และนำมาต่อยอดฝึกฝนตนเองอย่างสม่ำเสมอ      2.Experience สั่งสมประสบการณหรือความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ เมื่อมีโอกาสให้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้ใหม่ๆกับผู้อื่นอยู่เสมอ “กล้าคิด กล้าทำ กล้าเปลี่ยนแปลงตัวเองในทางที่ดีขึ้น”      3.Common sense มีสามัญสำนึก รู้รับผิดชอบชั่วดี มีสติในการดำเนินชีวิต รู้ว่าอะไรควรทำ ไม่ควรทำ      4.Good judgment มีวิจาณญาณที่ดี ปรับตัวให้ก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลง      นอกจากนี้ ให้นักศึกษายึดตามค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ว่า MAEJO         M (Mindfulness) ทำด้วยจิต คือ มีสติปัญญา รู้ตัวเสมอ เข้าใจผู้อื่น เพียบพร้อม ด้วยจริยธรรม ยึดมั่นในคุณธรรม         A (Aspiration) คิดมุ่งมั่น คือ มุ่งผลสำเร็จของงาน มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ใฝ่ฝันแต่สิ่งดี         E (Excellence) ฝันเป็นเลิศ คือ ฝึกฝน ความเชี่ยวชาญ มีวิริยะอุตสาหะสู้งานหนัก ยึดมั่นในคุณภาพ         J (Justice) เทิดยุติธรรม คือ เสมอภาคเท่าเทียมกัน ยกย่องชื่นชมคนดี ซื่อสัตย์ ฉลาด อดทน มีส่วนร่วมพัฒนามหาวิทยาลัย         O (Origin) นำเกียรติภูมิ คือ ติดดิน สามัคคี มีวินัย สืบสานเรื่องราวเล่าขาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ใส่ใจชุมชน สังคมในพื้นที่        ขอให้นักศึกษานำไปปรับใช้ และเป็น ”คนดี คนเก่ง” อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขต่อไป
7 กันยายน 2566     |      47
ทั้งหมด 187 หน้า