มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
Maejo University at Chumphon โทร. 077-544068 , 077-544258
อาจารย์ ดร.ขนิษฐา พัฒนสิงห์ และ อาจารย์ ฉัตรนลิน แก้วสม ได้รับเชิญจากสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ สพภ. เพื่อเป็นตัวแทนวิสาหกิจชุมชนศูนย์เรียนรู้บ้านห้วยทราย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการเข้าร่วมกิจกรรมถอดบทเรียนการทำงานของชุมชนเครือข่าย Community BioBank ณ โรงแรมอีโค โคซี บีชฟรอนท์ รีสอร์ต ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
      ในระหว่างวันที่ 23-25 กันยายน  2565 อาจารย์ ดร.ขนิษฐา พัฒนสิงห์ และ อาจารย์ ฉัตรนลิน แก้วสม สังกัด สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เป็นตัวแทนวิสาหกิจชุมชนศูนย์เรียนรู้บ้านห้วยทราย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการเข้าร่วมกิจกรรมถอดบทเรียนการทำงานของชุมชนเครือข่าย Community BioBank ณ โรงแรมอีโค โคซี บีชฟรอนท์ รีสอร์ต ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี  โดยกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการพัฒนาของ สพภ. และร่วมกันถ่ายทอดประสบการณ์และแลกเปลี่ยนแนวคิดในระหว่างเครือข่ายชุมชนทั้ง 23 แห่ง ตลอดจนรับฟังและแลกเปลี่ยนแนวทางในการแก้ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดระหว่างการทำงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2565
29 กันยายน 2565     |      13
ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์วีรชัย เพชรสุทธิ์ ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานดีเด่นภาควิชาการ ในงานประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 10
      มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์วีรชัย เพชรสุทธิ์ ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานดีเด่นภาควิชาการ ในงานประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 10 หัวข้อนำเสนอ “การสำรวจชนิดปลาทะเลที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ ในบริเวณแนวปะการังน้ำตื้น (หินละแม)” ในการประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 10 ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน ระหว่างวันที่ 20-22 กันยายน 2565 ณ อาคารเรียนรวม 6  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์      อย่างไรก็ตาม ผลงานการนำเสนอดังกล่าว อยู่ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รับงบประมาณ ปี พ.ศ. 2564
26 กันยายน 2565     |      17
ขอแสดงความยินดีกับคณะนักวิจัยโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ที่ ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิชาการ ระดับ "ดีเด่น"
      มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอแสดงความยินดีกับคณะนักวิจัย โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิชาการ ระดับ "ดีเด่น" ในรูปแบบการนำเสนอโปสเตอร์ ในงานประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 10 หัวข้อ "การอนุรักษ์และพัฒนาเคี่ยมแบบบูรณาการครบวงจร"  ในการประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 10 ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน ระหว่างวันที่ 20-22 กันยายน 2565 ณ อาคารเรียนรวม 6  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช       ทั้งนี้ คณะนักวิจัยประกอบด้วย อาจารย์พัชรินทร์ วิริยะสุขสวัสดิ์ อาจารย์วิชชุดา เอื้ออารี อาจารย์ ดร.เชษฐ์ ใจเพชร นายทวิช เตี่ยไพบูลย์ อาจารย์ปิยนุช จันทรัมพร อาจารย์ ดร.ณัชพัฒน์ สุขใส อาจารย์ ดร.พิไลวรรณ พู่พัฒนศิลป์ อาจารย์ ดร.จิระศักดิ์ วิชาสวัสดิ์ สังกัด มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร และอาจารย์ ดร.วชิระ ชุ่มมงคล สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
26 กันยายน 2565     |      21
อาจารย์ ดร.ขนิษฐา พัฒนสิงห์ และ อาจารย์ฉัตรนลิน แก้วสม จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดควนท่าแร่ ตำบลทรัพย์ทวี อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
      ในวันที่ 15 กันยายน 2565 อาจารย์ ดรขนิษฐา พัฒนสิงห์ และ อาจารย์ฉัตรนลิน แก้วสม สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพร พร้อมด้วย นายกิตติศักดิ์ นาคกุล นายหนูกาย สีใสคำ และสมาชิกวิสาหกิจชุมชนศูนย์เรียนรู้บ้านห้วยทราย ร่วมกันจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านการสำรวจ รวบรวม อนุรักษ์ ขยายพันธุ์ต้นเคี่ยม และภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์จากต้นเคี่ยมให้กับเยาวชนในท้องถิ่นซึ่งเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดควนท่าแร่ ตำบลทรัพย์ทวี อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี นางฐิติพรรณ ศุทธางกูร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนท่าแร่ เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรม        การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นส่วนหนึ่ง ที่จะได้นำองค์ความรู้ด้านการสำรวจ รวบรวม อนุรักษ์ ขยายพันธุ์ต้นเคี่ยม และภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์จากต้นเคี่ยมมาถ่ายทอดให้กับเยาวชนในท้องถิ่นได้รับทราบ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ ดูแลรักษาสายพันธุ์ต้นเคี่ยม ซึ่งเป็นทรัพยากรในท้องถิ่นที่หายากและใกล้จะสูญพันธุ์ ให้คงไว้มิให้สูญหาย และสามารถขยายพันธุ์ต่อไปได้        กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ให้กับเยาวชนในท้องถิ่นครั้งนี้จะประกอบไปด้วย 3 หัวข้อ ได้แก่ 1) ความรู้เกี่ยวกับชนิดพันธุ์เคี่ยมและคุณลักษณะที่สำรวจพบในอำเภอบ้านนาเดิม 2) ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นการใช้ประโยชน์จากต้นเคี่ยม และ 3) การฝึกปฏิบัติวิธีการเตรียมดิน การเพาะขยายพันธุ์ต้นเคี่ยม การปลูกและการดูแลรักษา       นอกจากนี้ อาจารย์ ดร.ขนิษฐา พัฒนสิงห์ และ อาจารย์ฉัตรนลิน แก้วสม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพร พร้อมด้วยสมาชิกวิสาหกิจชุมชนศูนย์เรียนรู้บ้านห้วยทราย ได้ร่วมกันมอบทุนให้กับโรงเรียนวัดควนท่าแร่ เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนอีกด้วย
22 กันยายน 2565     |      69
นักวิจัยโครงการชุมพรโมเดล จัดกิจกรรมติดตั้งองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรกลุ่มกล้วยหอมทองเพื่อการส่งออกสหกรณ์นิคมท่าแซะ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
     วันที่ 10 กันยายน 2565 อาจารย์ ปณิดา กันถาด และอาจารย์นาตาลี อาร์ ใจเย็น นักวิจัย "โครงการกลไกการพัฒนาพื้นที่เพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม จังหวัดชุมพร" (ชุมพรโมเดล) โครงการวิจัยย่อยที่ 2 “การพัฒนาการผลิตพืชสมุนไพรและพืชเสริม เพื่อยกระดับรายได้ในครัวเรือนอย่างยั่งยืน” พร้อมด้วย นายชะลอ เหลือบุญเลิศ ประธานกลุ่มศูนย์การเรียนรู้การเลี้ยงหมูหลุมบ้านในง่าม (ศูนย์ ศพก. เครือข่ายปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) จัดกิจกรรมติดตั้งองค์ความรู้ หลักสูตร “การวิจัยพัฒนาการปลูกกล้วยหอมทองเพื่อการส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่น”  หลักสูตร“การเลี้ยงหมูหลุมชีวภาพลดปัญหากลิ่น ต่อยอดการผลิตปุ๋ยหมัก” และหลักสูตร “การใช้จุลินทรีย์ในการปรับปรุงดิน  ให้แก่เกษตรกรกลุ่มกล้วยหอมทองเพื่อการส่งออกสหกรณ์นิคมท่าแซะ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร     ชุมพรโมเดล เข้าใจ เข้าถึง ลงมือทำคือคำตอบ
12 กันยายน 2565     |      76
นักวิจัยโครงการชุมพรโมเดล ลงพื้นที่บ้านนาทุ่ง ตำบลนาทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
      วันที่ 6 กันยายน 2565 นางณิชาพล บัวทองและอาจารย์นาตาลี อาร์ ใจเย็น นักวิจัย "โครงการกลไกการพัฒนาพื้นที่เพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม จังหวัดชุมพร" (ชุมพรโมเดล) โครงการย่อยที่ 2 “การพัฒนาการผลิตพืชสมุนไพรและพืชเสริม เพื่อยกระดับรายได้ในครัวเรือนอย่างยั่งยืนลงพื้นที่บ้านนาทุ่ง ตำบลนาทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร เพื่อสาธิต ลงมือทำ เกี่ยวกับการตัดแต่งกิ่ง โน้มกิ่งพืชกระท่อม การตัดแต่งกาบ/ใบกล้วย และการปลูกผักอินทรีย์         ชุมพรโมเดล เข้าใจ เข้าถึง ลงมือทำคือคำตอบ
8 กันยายน 2565     |      30
ม.แม่โจ้-ชุมพร ร่วมกิจกรรม kick off รณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
        วันที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น. ดร.ณรงค์ โยธิน นำนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีนายนิรัช โอบอ้อม ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทนนายอำเภอละแม เป็นประธาน จัดกิจกรรม kick off  รณรงค์การสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรละแม หัวหน้าส่วนราชการอำเภอละแม ผู้บริหารสถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน นักเรียนโรงเรียนละแมวิทยา นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร โรงพยาบาลละแม แขวงการทางหลังสวน อปพร. โดยศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอละแมได้นำแนวทางขับเคลื่อนการสวมหมวกนิรภัย ตามมาตรการ และจัดขบวนรถ ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่อำเภอละแมตั้งแต่ตลาดเทศบาลตำบลละแม ถึงตลาดละแมเมืองใหม่โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างความตระหนัก รับรู้ และสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ของประชาชน นักเรียน นักศึกษา โดยขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างจริงจังและต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยมุ่งสร้างจิตสำนึกให้เกิดขึ้นทุกคน ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มอัตราการสวมหมวกนิรภัย 100% ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2565 โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 300 คน รถจักรยานยนต์ 200 คัน ผลการปฏิบัติงาน เป็นไปโดยความเรียบร้อย
7 กันยายน 2565     |      37
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว. พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดชุมพร ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ U2T For BCG) ของม.แม่โจ้-ชุมพร
        วันที่ 4 กันยายน 2565 นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดชุมพร โดยตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T For BCG) ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชุมพร โดยมี ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร คณาจารย์ และผู้เข้าร่วมโครงการ ให้การต้อนรับ ร่วมประชุมหารือการดำเนินงานโครงการ U2T For BCG นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ได้นำองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่น่าสนใจมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนในตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ที่สำคัญ โดยการต่อยอดจากการขยายพันธุ์ปูม้าในโครงการ U2T เฟส1 มาสู่การนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีของสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง และสาขาวิชาเคมี ในการสกัดสารยูจีนอล (Eugenol) จากใบเสม็ดขาวซึ่งเป็นพืชท้องถิ่นที่พบมากในบริเวณพื้นที่ป่าพรุในจังหวัดชุมพร ซึ่งมีฤทธิ์ทำให้ปูม้าสลบในการขนส่งปูม้ามีชีวิตให้มีอัตรารอดระหว่างขนส่งให้นานที่สุด ทำให้จัดส่งปูม้ามีชีวิตไปให้ผู้บริโภคในพื้นที่ห่างไกลได้นานและสามารถรักษาคุณภาพของปูม้าให้ดีที่สุด ทำให้ปูม้ามีราคาดี และสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างมาก นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ยังได้ช่วยพัฒนาปุ๋ยไมโคกรีน จากเปลือกปูม้าเป็นอาหารเสริมช่วยการเจริญเติบโตของพืช เนื่องจากมีแคลเซียม แมกนีเซียมสูง ทำให้ช่วยเพิ่มผลผลิต สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร นอกจากนี้ นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม ได้ลงพื้นที่ ณ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอละเเม จังหวัดชุมพร ร่วมกับคณะอาจารย์และผู้เข้าร่วม        โครงการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร โดยมี นายไสว แสงสว่าง ประธานสมาพันธ์เกษตรกรรม จังหวัดชุมพรและคณะให้การต้อนรับโดยการเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์จากการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร อาทิ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากส้มจี๊ด น้ำผึ้งบริสุทธิ์จากธรรมชาติที่ปลอดภัยกับผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์จากน้ำมันมะพร้าว ไข่เค็มไชยา ไส้อั่วทะเล สับปะรดพื้นเมือง การเพาะเชื้อราเมธาไรเซียมป้องกันโรครากเน่า/โคนเน่า/กำจัดเเมลง ปุ๋ยอินทรีย์อาหารพืช - ชีวภาพชนิดเม็ด เป็นต้น ซึ่งในพื้นที่ของตำบลทุ่งหลวง มหาวิทยาลัยเเม่โจ้ - ชุมพร ได้เข้ามามีส่วนร่วมกับชุมชนพัฒนาตลาดอินทรีย์ วิถีชุมพร เพื่อส่งเสริม สนับสนุน เกษตรกรให้นำสินค้าเกษตรอินทรีย์มาขาย รวมทั้งสินค้าจากโครงการ U2T For BCG ซึ่งจะเป็นการสร้างรายได้ สร้างอาชีพ ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและผู้บริโภคกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
7 กันยายน 2565     |      30
สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ม.แม่โจ้-ชุมพร ได้รับรางวัลสาขาวาริชศาสตร์และประมง รางวัลระดับ "Bronze"
      วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา สว่างอารมย์พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ ศุภวิญญู และอาจารย์ ดร.พรพิมล พิมลรัตน์ สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบภาคบรรยายในการประชุมวิชาการในงานประชุมวิชาการนวัตกรรมการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ซึ่งจัดโดยคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meetings      อย่างไรก็ตาม ในการเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการดังกล่าว คณาจารย์สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ได้รับรางวัลการนำเสนองานภาคบรรยาย ดังนี้        1.สาขาวาริชศาสตร์และประมง  รางวัลระดับ "Bronze" เรื่อง : ผลของสาหร่ายพวงองุ่นต่อการลดปริมาณสารประกอบไนโตรเจนและออร์โธฟอสเฟตเพื่อการบำบัดน้ำ ผู้นำเสนอ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ ศุภวิญญู และผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา สว่างอารมณ์        2.สาขาวาริชศาสตร์และประมง  รางวัลระดับ "Bronze" เรื่อง : การใช้สารสกัดแทนนินจากใบหูกวางต่ออัตรารอดของปลากะพงขาว ผู้นำเสนอ : อาจารย์ ดร.พรพิมล พิมลรัตน์นายชานนท์ สุภรักษ์ และนายนิรุทธ์ หวัดสนิท
29 สิงหาคม 2565     |      41
อาจารย์ปณิดา กันถาด และอาจารย์ฉัตรนลิน แก้วสม เข้าร่วมพูดคุยปรึกษา โครงการวิจัย “การเพิ่มมูลค่าจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรจากระบบการผลิตกล้วยหอมทองเพื่อการส่งออกไปประเทศญี่ปุ่นอย่างมีส่วนร่วม ณ จังหวัดชุมพร”
      วันที่ 23 สิงหาคม 2565 อาจารย์ปณิดา กันถาด และอาจารย์ฉัตรนลิน แก้วสม มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เข้าร่วมพูดคุยปรึกษา โครงการวิจัย “การเพิ่มมูลค่าจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรจากระบบการผลิตกล้วยหอมทองเพื่อการส่งออกไปประเทศญี่ปุ่นอย่างมีส่วนร่วม ณ จังหวัดชุมพร” โดยมีนายธีรศักดิ์ ยมสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดชุมพร นางประเทือง สุขปัน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต และ นายณรงค์ เพชรพิศาล เกษตรอำเภอละแม ได้ร่วมให้คำปรึกษา ข้อคิดเห็น แนะนำ ในการนำผลงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เพื่อเพิ่มมูลค่า เพิ่มรายได้ ให้กับเกษตรกรอย่างยั่งยืน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
24 สิงหาคม 2565     |      36
ทั้งหมด 176 หน้า