มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
Maejo University at Chumphon โทร. 077-544068 , 077-544258
กีฬาสานสัมพันธ์สองสถาบันลาดกระบัง-แม่โจ้ “สิงห์เหนือ-เสือใต้เกมส์” ครั้งที่ 15 ณ สจล. วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
      วันที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น.  อาจารย์ ดร.วีรภรณ์ โตคีรี ที่ปรึกษาคณบดีด้านพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วย ดร.ณรงค์ โยธิน นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ชำนาญการ (รักษาการหัวหน้างานงานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ) นางสาวศุจินธร รัตนิพนธ์ นักวิชาการศึกษา และนางสาวสุวนันท์ สุวรรณเนาว์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นำนักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร (สิงห์เหนือ-เสือใต้เกมส์ ครั้งที่ 15) ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ ศรีสังข์ กล่าวรายงานการจัดการแข่งขัน และนายเจริญโชค พรหมชุติมา นายอำเภอปะทิว เป็นประธานในพิธีเปิด      การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ลาดกระบัง-แม่โจ้ ในครั้งนี้ มีการแข่งขันฟุตบอล 9 คน คู่เปิดสนามระหว่างทีมบุคลากร ศิษย์เก่า สจล. วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ กับ บุคลากร ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร การแข่งขันฟุตบอล 9 คน และวอลเลย์บอลหญิง  ของนักศึกษาทั้งสองสถาบัน และกีฬาพื้นบ้าน รวมทั้งงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์ของทั้งสองสถาบันบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน ความรักความสามัคคี ความมีน้ำใจนักกีฬา “รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย” ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการเป็นนักกีฬา ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างทั้งสองสถาบัน อันจะนำไปสู่ความร่วมมือในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป
25 มกราคม 2566     |      13
ม.แม่โจ้-ชุมพร เข้าแนะแนวและประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566
     วันที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล อังคณานนท์ อาจารย์ประจำสาขาการเมืองและการปกครองท้องถิ่น พร้อมด้วย อาจารย์ฉัตรนลิน แก้วสม อาจารย์ประจำสาขาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ และนางพรลภัส พงษ์พานิช หัวหน้างานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา เข้าแนะแนวการศึกษาต่อและประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนเมืองหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร      อย่างไรก็ตาม ในการเข้าแนะแนวศึกษาต่อและประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในครั้งนี้ มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พร้อมด้วยคณะครู ร่วมกิจกรรม รวม 150 คน ทั้งนี้ นักเรียนให้ความสนใจในการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
24 มกราคม 2566     |      4
ม.แม่โจ้-ชุมพร เข้าแนะแนวและประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 “พี่ชวนน้องมาเรียนด้วยกันที่แม่โจ้”
      วันที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. อาจารย์ ดร.ฉันทวรรณ เอ้งฉ้วน รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาวิชาการ พร้อมด้วย อาจารย์ฉัตรนลิน แก้วสม สาขาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ นางพรลภัส พงษ์พานิช หัวหน้างานบริการการศึกษาฯ และตัวแทนนักศึกษาจากสาขาวิชาการเมืองและการปกครองท้องถิ่น ซึ่งเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนอุดมวิทยากร เข้าแนะแนวศึกษาต่อและประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนอุดมวิทยากร อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร      อย่างไรก็ตาม ในการเข้าแนะแนวศึกษาต่อและประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในครั้งนี้ มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 พร้อมด้วยคณะครู ร่วมกิจกรรม จำนวน 25 คน ทั้งนี้ นักเรียนให้ความสนใจในการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
20 มกราคม 2566     |      23
อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ OTOP ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0
      อาาจารย์ ดร.ฉันทวรรณ เอ้งฉ้วน รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชุมพล อังคณานนท์ และ อาจารย์ ดร.พิไลวรรณ พู่พัฒนศิลป์ ได้รับเชิญจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ OTOP ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0  โดยมีนายธวัช อนิลบล ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เป็นประธาน ณ โรงแรมมรกตทวิน อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร       ทั้งนี้ มีผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดชุมพร เข้าร่วม 50 คน แบ่งเป็น รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 - 7 ธันวาคม 2565 และ วันที่ 16 - 17 มกราคม 2566 ตามลำดับ
18 มกราคม 2566     |      29
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พบปะบุคลากร มอบนโยบายการพัฒนา ม.แม่โจ้-ชุมพร มุ่งผลักดันความร่วมมือกับบริษัทเอกชนในพื้นที่ สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
      วันศุกร์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร. วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี รองอธิการบดี พบปะบุคลากร มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร โดยอธิการบดี ได้มอบนโยบายการบริหารและพัฒนา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ดังนี้           1)  ผลักดันโครงการเลี้ยงกุ้งระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (มหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพร) กับบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) โดยจัดทำเป็นบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อสร้างบ่อเลี้ยงกุ้งแบบพัฒนา ใช้เป็นสถานที่วิจัยของอาจารย์และนักวิชาการสำหรับการศึกษาค้นคว้าวิจัย เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตกุ้ง ใช้เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอน เป็นแหล่งฝึกงานและฝึกอบรมของนักศึกษา ตลอดจนประชาชนที่สนใจ รวมทั้งการพัฒนางานวิจัย การบริการวิชาการและการใช้ทรัพยากรร่วมกันต่อไป         2)  ผลักดันโครงการผลิตมะพร้าวคุณภาพ ระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร) กับบริษัท โอท๊อป-มาดเท่ จำกัด โดยจัดทำเป็นบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อสร้างแปลงต้นแบบในการผลิตมะพร้าวคุณภาพ  ใช้เป็นสถานที่วิจัยของอาจารย์และนักวิชาการสำหรับการศึกษาค้นคว้าวิจัย  ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ใช้ในการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ รวมทั้งเป็นแหล่งฝึกงาน ฝึกอบรมของนักศึกษามหาวิทยาลัย และประชาชนทั่วไปที่สนใจ ตลอดจนการสร้างรายได้ในระยะยาวแก่มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรต่อไป      พร้อมกันนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีและคณะได้พูดคุยแลกเปลี่ยน พร้อมทั้งรับฟังปัญหาการปฎิบัติงานของบุคลากรและให้ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไข โดยมี ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ คณบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ผู้บริหาร และบุคลากร ให้การต้อนรับและร่วมประชุม ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารบุญรอดศุภอุมฤกษ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
14 มกราคม 2566     |      48
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการผลิตมะพร้าวคุณภาพ ระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร) กับบริษัท โอท๊อป-มาดเท่ จำกัด
      วันที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 11.00 น. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมกับบริษัท โอท๊อป-มาดเท่ จำกัด จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โครงการการผลิตมะพร้าวคุณภาพโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นายถาวร สงคราม ประธานกรรมการบริษัท โอท๊อป-มาดเท่ จำกัด พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.บุญศิลป์  จิตตะประพันธ์ คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลดรงค์ ทองสง รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ บริการวิชาการและวิจัย และตัวแทนบุคลากรบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)  ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ อาคารเรียนรวมแม่โจ้ 80 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพร      ทั้งนี้ การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ในครั้ง มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแปลงต้นแบบในการผลิตมะพร้าวคุณภาพ  ใช้เป็นสถานที่วิจัยของอาจารย์และนักวิชาการสำหรับการศึกษาค้นคว้าวิจัย  ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ใช้ในการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ รวมทั้งเป็นแหล่งฝึกงาน ฝึกอบรมของนักศึกษามหาวิทยาลัย และประชาชนทั่วไปที่สนใจ ตลอดจนการสร้างรายได้ในระยะยาวแก่มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรต่อไป      อย่างไรก็ตาม ในช่วงบ่ายวันเดียวกัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นายถาวร สงคราม ประธานกรรมการบริษัท โอท๊อป-มาดเท่ จำกัด อาจารย์ ดร.บุญศิลป์  จิตตะประพันธ์ คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลดรงค์ ทองสง รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ บริการวิชาการและวิจัย และบุคลากร ได้ร่วมกันปลูกต้นมะพร้าวเป็นปฐมฤกษ์ บริเวณฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการผลิตมะพร้าวคุณภาพให้ประสบความสำเร็จในอนาคตต่อไป  
14 มกราคม 2566     |      20
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการเลี้ยงกุ้งระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร) กับบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
      วันที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 11.00 น. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมกับบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โครงการเลี้ยงกุ้ง โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นายจรัส สมจิตร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.บุญศิลป์  จิตตะประพันธ์ คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลดรงค์ ทองสง รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ บริการวิชาการและวิจัย และตัวแทนบุคลากรบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)  ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ อาคารเรียนรวมแม่โจ้ 80 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพร      ทั้งนี้ การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ในครั้ง มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างบ่อเลี้ยงกุ้งแบบพัฒนา ใช้เป็นสถานที่วิจัยของอาจารย์และนักวิชาการสำหรับการศึกษาค้นคว้าวิจัย เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตกุ้ง ใช้เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอน เป็นแหล่งฝึกงานและฝึกอบรมของนักศึกษา ตลอดจนประชาชนที่สนใจ รวมทั้งการพัฒนางานวิจัย การบริการวิชาการและการใช้ทรัพยากรร่วมกันต่อไป      พร้อมกันนี้ นายจรัส สมจิตร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ในนามตัวแทนบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ได้มอบเช็คสนับสนุน จำนวน 1,305,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าพันบาทถ้วน)  เพื่อให้ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพร ดำเนินการจัดซื้อรถยนต์ตู้ต่อไป  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อาจารย์ ดร.บุญศิลป์  จิตตะประพันธ์ คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพร เป็นตัวแทนรับมอบ
14 มกราคม 2566     |      18
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจมาศ ณ ทองแก้ว และผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ รักษาพล ร่วมประชุมกับจังหวัดชุมพรส่งเสริมการบริโภคกาแฟโรบัสตา เตรียมกิจกรรมมอบรางวัล “แฟนพันธุ์แท้กาแฟโรบัสตาชุมพร”
      วันที่ 10 มกราคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจมาศ ณ ทองแก้ว และผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ รักษาพล ร่วมประชุมกับจังหวัดชุมพรส่งเสริมการบริโภคกาแฟโรบัสตา เตรียมกิจกรรมมอบรางวัล แฟนพันธุ์แท้กาแฟโรบัสตาชุมพร ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดชุมพร โดยมีนายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยนายทศพล เผื่อนอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ร่วมประชุมหารือถึงแนวทางการส่งเสริมการบริโภคกาแฟโรบัสตา ของดีจังหวัดชุมพร ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น รวมถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างรายได้ จัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร ภายใต้โครงการส่งเสริมการบริโภคกาแฟโรบัสตาจังหวัดชุมพร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการบริโภคกาแฟโรบัสตาจังหวัดชุมพร ผ่านผู้บริโภคภายในพื้นที่ และนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศ ควบคู่ไปกับการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวชุมชน สร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างรายได้และอาชีพให้กับเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน รวมถึง ผู้ประกอบการร้านจำหน่ายกาแฟโรบัสตาของจังหวัดชุมพร
12 มกราคม 2566     |      20
ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามโครงการส่งเสริมการบริโภคการสร้างรายได้และอาชีพให้กับเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนรวมถึงผู้ประกอบการจำหน่ายกล้วยหอมทองละแม และการรับสมัครเพื่อขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI )
      วันที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เดินทางตรวจเยี่ยม กลุ่มกล้วยหอมทองละแมส่งออกประเทศญี่ปุ่น ตำบลทุ่งคาวัด อำเภอละแม เพื่อติดตามโครงการส่งเสริมการบริโภคการสร้างรายได้และอาชีพให้กับเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนรวมถึงผู้ประกอบการจำหน่ายกล้วยหอมทองละแม และการรับสมัครเพื่อขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI )โดยมีนายสุนทร จอมเมือง นายอำเภอละแม ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยนายนันทภพ เอื้ออารี สมาชิกสภาจังหวัดชุมพรเขต 1 อำเภอละแม สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร โดย นางสาวยุภาพร สวัสดี พาณิชย์จังหวัดชุมพร อาจารย์ปณิดา กันถาด อาจารย์ฉัตรนลิน แก้วสม และคณะทำงาน (GI) กล้วยหอมทองละแม มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร นายสำรวม ใจเปี่ยม ประธานกลุ่มเกษตรกรทำสวนตำบลทุ่งคาวัด นายสังคม ชุมสุข สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร นายณรงค์ เพชรพิศาล เกษตรอำเภอละแม และนางชัญญา โอพึ่ง กลุ่มเกษตรกรทำสวนทุ่งคาวัด สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร มีการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จำนวน 5 สินค้า คือ ข้าวเหลืองปะทิว กล้วยเล็บมือนางชุมพร กาแฟเขาทะลุ กาแฟถ้ำสิงห์ชุมพร และ กล้วยหอมทองละแม และมีสินค้าที่อยู่ระหว่างการขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) จำนวน 2 สินค้า คือ กาแฟถ้ำสิงห์ชุมพร และกล้วยหอมทองละแม ทั้งนี้ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร และคณะ ได้เยี่ยมชม โรงงาน กระบวนการคัดแยกบรรจุกล้วยหอมทองละแมส่งออกประเทศญี่ปุ่น พร้อมทั้งให้คำชื่นชม แนะนำ และจะสนับสนุนงบประมาณในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกล้วยหอมทองที่เหลือจากการส่งออกและทุกส่วนของกล้วยหอมทองให้มีมูลค่าเพิ่มมากยิ่งขึ้น ณ กลุ่มเกตรกรทำสวนทุ่งคาวัด หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งคาวัด อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
12 มกราคม 2566     |      19
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ดำเนินโครงการ “เปลี่ยนเกษียณเป็นพลังจังหวัดชุมพร”
      วันที่ 10 มกราคม 2566 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ได้ดำเนินโครงการ “เปลี่ยนเกษียณเป็นพลังจังหวัดชุมพรได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติปี 2565 ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลดรงค์ ทองสง ผู้ร่วมโครงการ อาจารย์ ดร. มัลลิกา จินดาซิงห์ อาจารย์ ดร.สุทธิรักษ์ ผลเจริญ อาจารย์ ดร.ขนิษฐา พัฒนสิงห์ อาจารย์ ดร.ฉันทวรรณ เอ้งฉ้วน อาจารย์อุทัยวรรณ ศรีวิชัย และคณะทำงาน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการส่งเสริมการประกอบอาชีพด้านการเกษตรให้ผู้สูงอายุ ให้เข้าสู่สังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาทักษะงานงานเฉพาะของผู้สูงอายุด้านการทำเกษตรกรรม โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพและทดลองปฏิบัติ แบบ COACH-TRAINING พร้อมให้คำแนะนำ ให้ความรู้ด้านการทำเกษตรครบวงจร ได้แก่ เทคโนโลยีการทำการเกษตรด้วยนวัตกรรม Smart Farm เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถทำได้ ลดการใช้แรง ลดแรงงาน การผลิตปัจจัยทางการเกษตร การทำการเกษตรแบบสมัยใหม่ โดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม Smart Farm มาใช้ในการบริหารจัดการในเรื่องของการให้น้ำในระบบการผลิตพืช เพื่อลดการใช้แรงงานของผู้สูงอายุ      ในการนี้ได้ดำเนินการจัดทำพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการของโครงการเปลี่ยนเกษียณเป็นพลังจังหวัดชุมพร ระหว่าง 3 หน่วยงาน โดย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และจังหวัดชุมพร และดำเนินการสร้างความภูมิใจของผู้สูงอายุทางด้านการเกษตร โดยการประกวดคัดเลือกผู้สูงอายุที่ทำคุณงามความดีทางด้านการเกษตร โดยมีพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติให้กับผู้สูงอายุในจังหวัดชุมพร จำนวน 10 คน รวมถึงมีการจัดการประกวดผลผลิตพืชผลทางการเกษตร และมอบใบประกาศ ของรางวัลเป็นขวัญกำลังใจ และส่งมอบความสุขให้ผู้สูงอายุในการแสดงทอล์คโชว์ จากน้าโย่ง เชิญยิ้ม ณ อาคาร 80 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร กล่าวต้อนรับโดย ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร นายอเนก บำรุงกิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวความเป็นมาของโครงการเปลี่ยนเกษียณเป็นพลังเฟส 2  ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ชลดรงค์ ทองสง กล่าวถึงโครงการและการดำเนินงานของโครงการ นายพิศิษฐิ์ ฤทธิพิชัยสงคราม ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรดำเนินการเปิดงานโครงการเปลี่ยนเกษียณเป็นพลังจังหวัดชุมพร ในกิจกรรมที่ 2 การส่งเสริมการประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมให้กับผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการในจังหวัดชุมพร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 320 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงจูงใจของกลุ่มผู้สูงอายุและสังคมผู้สูงอายุ (วัยเกษียณ) ให้เกิดแรงจูงใจในการพัฒนาทักษะงานด้านการเกษตรของผู้สูงอายุวัยเกษียณในจังหวัดชุมพร และส่งเสริมการประกอบอาชีพด้านการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ Smart Farm เพื่อสร้างกลไกการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมสูงอายุวัยเกษียณของจังหวัดชุมพร โดยการสร้างโอกาสและสร้างแรงจูงใจในการเข้าสู่สังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาทักษะงานในโลกดิจิทัล Training Up skill ผ่านการเรียนรู้แบบ E-Learning ทำให้สามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ลดรายจ่าย สร้างคุณค่าภูมิปัญญาแก่ผู้สูงอายุด้านการเกษตรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ และไม่เป็นภาระในการดูแลของครอบครัวหรือภาครัฐ
11 มกราคม 2566     |      19
อาจารย์ ดร.ณัชพัฒน์ สุขใสและนักศึกษาสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ร่วมเสวนา “การอยู่ด้วยกันระหว่างชาวประมงกับสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมอย่างสมดุล”
      เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 ดร.ณัชพัฒน์ สุขใส อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ได้รับเชิญจากศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลชุมพร เป็นวิทยากรร่วมเสวนาเรื่อง การอยู่ด้วยกันระหว่างชาวประมงกับสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมอย่างสมดุลณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารบุญรอด ศุภอุดมฤกษ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร โดยมีนายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีเปิด มีตัวแทนชาวประมงในจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นประมาณ 200 คน และมี นายประจวบ เจี่ยงยี้ ผู้อำนวยการกองตรวจการประมง กรมประมง ให้การต้อนรับและกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการเสวนาเพื่อประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ ความเข้าใจ สร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์สัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมเช่น พะยูน วาฬเพชฌฆาตดำ โลมาลายแถบ โลมาลายจุด โลมาหัวบาตรหลังเรียบ โลมาปากยาว โลมาสีชมพู และโลมาอิรวดี ฯลฯ การแก้ไขปัญหาเครื่องมือทำการประมงที่ส่งผลกระทบต่อสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม และแนวทางเกี่ยวกับการอนุรักษ์และบริหารจัดการสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม ตลอดจนสร้างจิตสำนึกให้ชาวประมงผู้ใช้เครื่องมือประมงที่อาจส่งผลกระทบต่อสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมให้สามารถประกอบอาชีพประมงได้ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมของประเทศไทยต่อไป
25 ธันวาคม 2565     |      83
ทั้งหมด 179 หน้า