File NameDate ModifyStatus
1. ภาพบนเวปไซต์ มจ.-ชพ.
Type : Folder
14/5/2564 14:30:39
2. โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
Type : Folder
14/12/2563 13:31:34
COVID-19
Type : Folder
4/1/2564 17:35:44
E-Book ผลงานทางวิชาการ
Type : Folder
23/9/2561 11:37:55
TOR สายวิชาการ
Type : Folder
9/1/2557 15:05:06
TOR สายสนับสนุนวิชาการ
Type : Folder
23/11/2559 11:34:44
TOR สายสนับสนุนวิชาการ
Type : Folder
17/1/2563 9:30:44
กฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติ สำหรับนักศึกษา
Type : Folder
24/7/2562 12:17:23
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาฯ
Type : Folder
1/5/2558 10:33:11
การจัดการองค์ความรู้ (KM)
Type : Folder
9/1/2557 15:05:06
ข้อตกลงปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2564
Type : Folder
5/11/2563 14:12:19
โครงการจัดการศึกษานอกที่ตั้ง
Type : Folder
9/1/2557 15:05:06
โครงการสหกิจศึกษา
Type : Folder
9/1/2557 15:05:05
งานกิจการนักศึกษา
Type : Folder
9/11/2559 14:55:00
งานเกษตรแม่โจ้ @ ชุมพร
Type : Folder
16/1/2563 12:50:32
งานคลังและพัสดุ
Type : Folder
9/1/2557 15:05:05
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
Type : Folder
9/1/2557 15:05:28
งานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ
Type : Folder
9/1/2557 15:05:05
งานบริการการศึกษา
Type : Folder
9/1/2557 15:05:05
งานบริการวิชาการและวิจัย
Type : Folder
9/1/2557 15:05:05
งานบริหารและธุรการ
Type : Folder
9/1/2557 15:05:05
งานปฏิบัติการห้องสมุด
Type : Folder
30/3/2558 13:34:21
งานประชาสัมพันธ์
Type : Folder
17/1/2563 13:12:44
งานวิ่ง
Type : Folder
1/8/2562 11:21:35
แนวทางปฏิบัติงานฯ
Type : Folder
1/5/2563 15:48:08
แบบฟอร์มคำขอบ้านพักสำหรับบุคลากร
Type : Folder
9/1/2557 15:05:06
แบบฟอร์มโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
Type : Folder
31/5/2559 10:57:24
แบบฟอร์มปัญหาพิเศษ
Type : Folder
9/1/2557 15:05:05
ประกวดราคาโรงจอดรถ
Type : Folder
30/10/2558 15:57:49
ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 รายการ (12 เดือน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
Type : Folder
21/9/2560 21:15:56
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน5รายการ และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ e-bidding
Type : Folder
17/2/2559 13:16:55
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องสถานีวิทยุ แม่โจ้ ชุมพร
Type : Folder
17/2/2559 13:18:59
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุจำนวน15รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ e-bidding
Type : Folder
17/2/2559 13:17:30
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน10รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ e-bidding
Type : Folder
17/2/2559 13:17:36
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา FM 90 MHz
Type : Folder
2/2/2559 13:20:25
ประกาศรับสมัครงาน
Type : Folder
29/3/2561 14:30:05
แผนการศึกษาประจำภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2564
Type : Folder
24/6/2564 11:51:23
รับสมัครงาน/รับสมัครอาจารย์
Type : Folder
8/8/2561 15:11:12
รับสมัครนักศึกษาใหม่
Type : Folder
14/9/2564 14:50:32
รูปประกอบเว็บ
Type : Folder
10/4/2557 10:09:48
สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ
Type : Folder
18/5/2564 11:50:45
สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
Type : Folder
17/5/2563 13:54:15
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
Type : Folder
9/1/2557 15:05:05
สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว
Type : Folder
9/1/2557 15:05:05
สาขาวิชารัฐศาสตร์
Type : Folder
9/1/2557 15:05:05
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
Type : Folder
9/1/2557 15:05:06
เอกสารข้อเสนอโครงการ สกอ.ภาคใต้61
Type : Folder
5/9/2560 11:45:51
เอกสารประกอบ โครงการ MOU ร่วมกับโรงเรียน
Type : Folder
27/6/2559 10:14:03
เอกสารปัญหาพิเศษ
Type : Folder
8/8/2562 11:50:26
เอกสารอ้างอิงของหน่วยงาน
Type : Folder
9/1/2557 15:05:16
26ประกาศรับสมัครอาจารย์ภาษาอังกฤษครั้งที่-1.pdf
Type : pdf
26/4/2559 13:59:35
Insanity_Nutrition_Guide.pdf
Type : pdf
20/6/2557 10:01:16
คำร้องผ่อนผันทหาร58
Type : pdf
30/9/2558 15:11:13
คู่มือสำหรับผ่อนผันทหาร
Type : pdf
13/10/2557 10:33:42
แจ้งกำหนดการการทะเบียนประจำภาคเรียนที่-2-ปีการศึกษา-2559.pdf
Type : pdf
26/12/2559 14:18:18
แจ้งกำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่2
Type : pdf
4/1/2559 9:30:10
แบบฟอร์มจัดตั้งชมรม
Type : pdf
7/9/2558 22:24:19
ใบความรู้คู่มือการใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์-1
Type : docx
24/3/2559 15:50:21
ใบความรู้คู่มือการใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์-1
Type : pdf
24/3/2559 16:03:43
ประกาศ ผู้มีสิทธ์เข้ารับการสัมภาษณ์ รอบที่ 1 เพิ่มเติมครั้งที่ 5.pdf
Type : pdf
8/2/2564 20:18:20
ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ในราชการ
Type : pdf
4/12/2557 22:01:58
ประกาศรับสมัครอาจารย์รัฐศาสตร์-ครั้งที่-1-2559.pdf
Type : pdf
24/11/2559 11:54:36
เมนูแบบฟอร์มสำหรับ นศ.
Type : jpg
2/11/2558 15:35:30