มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
Maejo University at Chumphon โทร. 077-544068 , 077-544258
กิจกรรม “สานสัมพันธ์น้องพี่” สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช มุ่งสร้างทักษะทางวิชาชีพ ส่งเสริมความรักความสามัคคี การอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมอย่างมีความสุข
      วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จัดกิจกรรม “สานสัมพันธ์น้องพี่”  เพื่อฝึกการปฏิบัติ และฝึกทักษะให้นักศึกษา สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และประกอบอาชีพในอนาคตได้ อาทิ  การกรอกดินใส่ถุง, การเข้าด้ามจอบเตรียมแปลงการแข่งขันผลิตโปสเตอร์เพื่อการประชาสัมพันธ์การพูดในที่ชุมชน การแข่งขันกีฬาฮาเฮ เป็นต้น      อย่างไรก็ตาม การกิจกรรม “สานสัมพันธ์น้องพี่” สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช ในครั้งนี้ นับว่าเป็นการส่งเสริมความรักความสามัคคีระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องและอาจารย์ประจำสาขาได้เป็นอย่างดี  อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์สาขาให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น
28 กุมภาพันธ์ 2566     |      32
คณะผู้ตรวจราชการ ลงพื้นที่จังหวัดชุมพร ตรวจติดตาม และประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัด
       วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลดรงค์ ทองสง รองคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรฝ่ายยุทธศาสตร์ บริการวิชาการและวิจัย ได้รับมอบหมายจาก อาจารย์ ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร เข้าร่วมประชุมให้ข้อมูลประเด็นการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประเด็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล : การท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดชุมพร คณะผู้ตรวจราชการ เดินทางลงพื้นที่จังหวัดชุมพร เพื่อตรวจราชการแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 1 นำโดย นายนพพร บุญแก้ว ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย, นางสาวเจริญวรรณ หนูนาค ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ, นายแพทย์กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข, ดร.ปรเมศวร์ ศิริรัตน์ ศึกษาธิการภาค 5, นางอุบล ทองสลับล้วน อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 ,นายธนวัฒน์ พันธุ์สนิท ปศุสัตว์ เขต 8 เพื่อตรวจติดตาม และประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัด โดยมีนายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร, นายทศพล เผื่อนอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ พร้อมรายงานข้อมูล และผลการดำเนินงาน      ซึ่งตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ เพื่อขับเคลื่อนประเด็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล ของคณะผู้ตรวจราชการในครั้งนี้ ได้ตรวจติดตามโครงการด้านการท่องเที่ยว โครงการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต และการตรวจราชการตามมาตรา 55 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่ แบบบูรณาการ พ.ศ.2565 โดยเป็นการตรวจติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด เป้าหมาย และแนวทางการพัฒนาภาค แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของกลุ่มจังหวัด รวมทั้งการบริหารงบประมาณจังหวัดและงบประมาณกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 นอกจากนี้ คณะผู้ตรวจราชการได้ตรวจติดตามงานอื่น อาทิ การตรวจติดตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี, การตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาสิ่งปลูกสร้างของส่วนราชการที่ใช้งบประมาณแผ่นดิน, การตรวจติดตามการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่      หลังจากประชุมติดตามโครงการของจังหวัด คณะผู้ตรวจราชการ ได้เดินทางลงพื้นที่ วิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านบางสน ตำบลบางสน อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร เพื่อติดตามการดำเนินงานการให้ความช่วยเหลือของภาครัฐ และรับทราบปัญหาอุปสรรค จากนั้นคณะผู้ตรวจราชการ ได้ตรวจติดตามประเมินศูนย์ราชการสะดวก (GECC) จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาปะทิว และการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ ก่อนเดินทางต่อไปจังหวัดสุราษฎร์ธานี
28 กุมภาพันธ์ 2566     |      27
ขอแสดงความยินดี กับบัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564-2565 ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
      วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 12.26 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2564-2565 (ครั้งที่ 45) เป็นวันที่สอง       โดยมีบัณฑิตจากคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ คณะบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จำนวน 1,232 ราย เข้าร่วมพิธี ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ ในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 45  ประจำปีการศึกษา 2564-2565 มีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เข้าร่วมพิธี จำนวน 99 คน       ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร มีการจัดการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ ทั้งหลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 4 ปี เทียบเข้าเรียน 5 สาขาวิชา ดังนี้ สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง,สาขาวิชาพืชศาสตร์สาขาวิชาการท่องเที่ยวและบริการสาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการและสาขาวิชาการเมืองและการปกครองท้องถิ่น เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 สมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.chumphon.mju.ac.th
27 กุมภาพันธ์ 2566     |      25
จังหวัดชุมพรจัดโครงการส่งเสริมการบริโภคกาแฟโรบัสตาจังหวัดชุมพร เชิญชวนนักดื่ม สะสมแต้มรับรางวัล สุดยอดนักดื่มกาแฟโรบัสตา จังหวัดชุมพร
      วันนี้ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.45 น. นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในงานแถลงข่าวโครงการส่งเสริมการบริโภคกาแฟโรบัสตาจังหวัดชุมพร เพื่อส่งเสริมการบริโภคกาแฟชุมพรผ่านผู้บริโภคในพื้นที่ และนักท่องเที่ยว ควบคู่กับการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวชุมชน โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ กลุ่มเกษตรกร ผู้ประกอบการกาแฟชุมพร เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน และสื่อมวลชน เข้าร่วมกิจกรรม ณ ร้าน Cera Café & Gardan ต.นาทุ่ง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร      ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร กล่าวว่า ชุมพรเป็นจังหวัดที่มีการปลูกกาแฟโรบัสตามากที่สุดในประเทศไทย แต่กระบวนการผลิตกาแฟคุณภาพจำเป็นต้องใช้เวลา กระบวนการ และการลงทุนมากพอสมควร เกษตรกรจึงหันไปปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอื่นที่ดูแลง่ายกว่า ทำกำไรได้ง่ายกว่าแทน ทำให้พื้นที่ปลูกกาแฟลดลง แต่ในทางกลับกัน สถานการณ์ด้านตลาดกาแฟโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีผู้บริโภคกาแฟเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ทางจังหวัดชุมพร จึงร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง หารือร่วมกันว่า จะทำอย่างไรให้กาแฟชุมพรเป็นที่รู้จัก ให้คนชุมพรบริโภคกาแฟชุมพร และคนต่างจังหวัดที่มาชุมพรต้องได้บริโภคกาแฟชุมพร ซึ่งจะเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้เกษตรกรชาวสวนกาแฟ และผู้ประกอบกาแฟจังหวัดชุมพร หันมาผลิตกาแฟคุณภาพมากขึ้น ได้ราคาที่สูงขึ้น และยังคงมุ่งมั่นที่จะปลูกกาแฟหรือเพิ่มพื้นที่ในการปลูกกาแฟเพิ่มขึ้น จึงเป็นมาของโครงการส่งเสริมการบริโภคกาแฟโรบัสตาจังหวัดชุมพร ที่จะมีการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการตลาด สร้างแรงจูงใจให้ผู้บริโภคกาแฟด้วยกิจกรรมสะสมแต้มในการดื่มกาแฟโรบัสตาชุมพร และมีรางวัล “สุดยอดนักดื่มกาแฟชุมพร” ประจำเดือนมอบให้ เชื่อว่าการได้ดื่มกาแฟพร้อมกับร่วมสนุกกับกิจกรรมจะทำให้กาแฟโรบัสตาชุมพรเป็นที่รู้จักของผู้บริโภคกาแฟเพิ่มมากขึ้น และยังเป็นการสร้างมูลค่าให้กับกาแฟโรบัสตาชุมพร สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับเกษตรและผู้ประกอบการ      สำหรับโครงการส่งเสริมการบริโภคกาแฟโรบัสตาจังหวัดชุมพร มีร้านกาแฟเข้าร่วมโครงการจำนวน 50 ร้าน ครบทั้ง 8 อำเภอ โดยมีรางวัลสำหรับสุดยอดนักดื่มกาแฟโรบัสตาจังหวัดชุมพร 4 ประเภท ได้แก่ ผู้บริโภคจังหวัดชุมพรที่ดื่มกาแฟประจำเดือนมากที่สุด บริโภคต่างจังหวัดที่ดื่มกาแฟประจำเดือนมากที่สุด ผู้บริโภคจังหวัดชุมพรที่ดื่มกาแฟจำนวนร้านเข้าร่วมโครงการประจำเดือนมากที่สุด และผู้บริโภคต่างจังหวัดที่ดื่มกาแฟจำนวนร้านเข้าร่วมโครงการประจำเดือนมากที่สุด โดยเริ่มโครงการตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป ซึ่งผู้บริโภคสามารถ Scan OR Code ได้ที่ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ณ ร้านกาแฟที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อสะสมแต้มรับรางวัลประจำเดือนต่อไป      ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจมาศ ณ ทองแก้ว และผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ รักษาพล ได้จัดทำเพจ Robusta guide และคู่มือส่งเสริมกาแฟโรบัสต้าจังหวัดชุมพรเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร https://anyflip.com/cgreb/itkpดึงดูดใจและกระตุ้นกิจกรรมดังกล่าวแก่ผู้มาเยือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ สร้างรายได้ และเผยแพร่เรื่องราวกาแฟคุณภาพจังหวัดชุมพรภาพ / ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร
27 กุมภาพันธ์ 2566     |      76
ผศ.อำนาจ รักษาพลและคณะ ร่วมเป็นวิทยากรโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายชุมชนท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ รักษาพล พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจมาศ ณ ทองแก้วและอาจารย์ ดร.พิไลวรรณ พู่พัฒนศิลป์ ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายชุมชนท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย โดยมีนายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ณ หาดละแมรีสอร์ท อำเภอละแม จังหวัดชุมพร      อย่างไรก็ตาม โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อพัฒนาเครือข่ายชุมชนท่องเที่ยวทางทะเล และพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว ผ่านการสร้างเส้นทางและกิจกรรม เพื่อให้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาในพื้นที่เพิ่มขึ้น โดยการอบรมในครั้งนี้ เป็นการอบรมรุ่นที่ 3 (จังหวัดชุมพร) มีเครือข่ายชุมชนท่องเที่ยว ผู้ประกอบการท่องเที่ยว และกลุ่มอาสาสมัครช่วยเหลือทางน้ำ เข้าร่วมจำนวน 50 คน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2566  โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดนครศรีธรรมราช
27 กุมภาพันธ์ 2566     |      19
อาจารย์ ดร.พรพิมล พิมลรัตน์ และนักศึกษาสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานบทความวิจัยระดับดีเยี่ยมและดีมาก
ขอแสดงความยินดี" กับ อาจารย์ ดร.พรพิมล พิมลรัตน์ และนักศึกษาสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานบทความวิจัยระดับดีเยี่ยมและดีมาก ในงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านทรัพยากรธรรมชาติและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 2 (The 2nd National Conference on Natural Resources and Health Science: NACON-NARAHS)  เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีรายละเอียดหัวข้อบทความวิจัยที่นำเสนอดังนี้      1.รางวัล "ดีเยี่ยม" เรื่อง : ผลของอาหารเพาะเลี้ยงต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพน้ำระหว่างการเลี้ยงของสาหร่าย Nannochloropsis sp.ผู้นำเสนอ : พรพิมล พิมลรัตน์, ติญ ฉันนะพิมพรรณ พิมลรัตน์พัชราวลัย ศรียะศักดิ์ และสุพันธ์ณี สุวรรณภักดี      2.รางวัล "ดีมาก" เรื่อง : ผลของอาหารสดและอาหารสำเร็จรูปทางการค้าต่ออัตรารอดตายและการเจริญเติบโตของปูม้าผู้นำเสนอ : อชิตศักดิ์ สงค์ดำ และ พรพิมล พิมลรัตน์
27 กุมภาพันธ์ 2566     |      22
อาจารย์ปณิดา กันถาด และ อาจารย์ฉัตรนลิน แก้วสม มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จัดนิทรรศการทางวิชาการและร่วมต้อนรับ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 อาจารย์ปณิดา กันถาด และ อาจารย์ฉัตรนลิน แก้วสม มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จัดนิทรรศการทางวิชาการและร่วมต้อนรับ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดชุมพร ณ กลุ่มเกษตรกรทำสวนทุ่งคาวัด หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งคาวัด อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยมีนายนิรัช โอบอ้อม ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทนนายอำเภอละแม กล่าวต้อนรับ นายไพฑูรย์ ชนะชู ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวรายงาน ดร. เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบพันธุ์สัตว์น้ำให้กับเกษตรกร พร้อมทั้งสารปรับสภาพดิน (โดโลไมท์) เมล็ดพันธุ์พืช ต้นกล้าไม้ และเยี่ยมชมบูธต่างๆ ที่มาจัดนิทรรศการในครั้งนี้อย่างทั่วถึง ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า จังหวัดชุมพรได้นำนโยบายตลาดนำการผลิตมาขับเคลื่อนจนประสบความสำเร็จ มีผลผลิตสินค้าหลายตัวอย่างเป็นที่ประจักษ์ เกษตรกรสามารถรวมกลุ่มกล้วยหอมทองส่งออกประเทศญี่ปุ่นได้อย่างมีคุณภาพ สินค้าตรงตามความต้องการของประเทศคู่ค้า ส่งเสริม สนับสนุนการรวมกลุ่ม จนทำให้มีกลุ่มเครือข่ายส่งออกกล้วยหอมทองมีคุณภาพ การดำเนินกิจกรรมด้านการผลิตและการตลาดร่วมกัน เพิ่มมูลค่าผลผลิตให้สูงขึ้น สร้างรายได้เพิ่มให้กับเกษตรกร ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายตลาดนำการผลิตของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ส่งเสริมให้เกษตรกรมีความสามารถในการวางแผนตามความต้องการของตลาด ทั้งปริมาณและคุณภาพ เกิดรายได้สูงกว่าราคาตามท้องตลาดจนเป็นที่ประจักษ์ ในวันนี้ จะทำให้กลุ่มเกษตรกรมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน สามารถรองรับปริมาณผลผลิตที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ตอบสนองความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ สร้างรายได้ที่มั่นคงแก่สมาชิกสืบไป
20 กุมภาพันธ์ 2566     |      37
คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เข้าร่วมจัดนิทรรศการบริการวิชาการในงาน “วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Fijeld day)
      วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น. คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร นำโดยนายชัยวิชิต เพชรศิลาอาจารย์พัชรินทร์ วิริยะสุขสวัสดิ์นางนิชาพล บัวทองนายสุวินัย เลาวิลาศนายกฤษฎิ์ พลไทยและนายชาญวิทย์ ขุนทองจันทร์ เข้าร่วมจัดนิทรรศการบริการวิชาการ ในงาน “วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่" (Fijeld day)  ณ ที่ทำการแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน หมู่ที่ 8 บ้านหนองปรือ ตำบลท่าชนะ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายวัชระศิลป์ ทิพย์ประชา ปลัดอำเภอท่าชนะ เป็นประธานในพิธีเปิด      การจัดนิทรรศการบริการวิชาการ ของคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากประชาชนที่เข้ามาร่วมงานเป็นอย่างมาก อาทิ การเลี้ยงไส้เดือนดิน กำจัดขยะอินทรีย์ และของเหลือใช้ในครัวเรือน, การผลิตไม้ดอกไม้ประดับในสวนปาล์มน้ำมัน การใช้ประโยชน์ใบเสม็ดขาว การเพาะเลี้ยงสาหร่ายทะเลเพื่อการค้าการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเศรษฐกิจการเลี้ยงหอยเชอรี่สีทองเพื่อการค้า เป็นต้น       อย่างไรก็ตาม การจัดงานในครั้งนี้ เป็นการจัดงานแบบแนววิถีใหม่ ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 และปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขจังหวัดชุมพรอย่างเคร่งครัด
15 กุมภาพันธ์ 2566     |      42
วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 หน้วหน้าศูนย์เกษตรสุขภาวะมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร Wellbeing Agriculture Center (WEBAAC) จัดนิทรรศการในงานวันหมอดินอาสา
วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 หน้วหน้าศูนย์เกษตรสุขภาวะมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร Wellbeing Agriculture Center (WEBAAC) จัดนิทรรศการในงานวันหมอดินอาสาวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 อาจารย์ดร.ฐิระ ทองเหลือ หัวหน้าศูนย์เกษตรสุขภาวะมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร Wellbeing Agriculture Center (WEBAC) พร้อมด้วยอาจารย์ในฐานะหัวหน้าวิจัยชุด “กลไกการพัฒนาพื้นที่เพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรมจังหวัดชุมพร” ชุมพรโมเดล พร้อมด้วยอาจารย์นาตาลี อาร์ ใจเย็น นางณิชาพล บัวทอง และนางดวงจันทร์ บุญกุล เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ในงานวันหมอดินอาสา โดยกรมพัฒนาที่ดิน ณ โรงแรมจิงโจ้ ตำบลขันเงิน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมจัดนิทรรศการและให้ความรู้แก่เกษตรกรและหมอดินอาสา ในเรื่องการปรับปรุงบำรุงดิน โดยมีนายทศพล เผื่อนอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในการเปิดงานดังกล่าว
14 กุมภาพันธ์ 2566     |      43
น.ศ.สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คว้ารางวัลชมเชย นำเสนอผลงานวิชาการ ในงานงานประชุมวิชาการระดับปริญญาบัณฑิต ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรแห่งชาติครั้งที่ 8 NUCA2023 “นวัตกรรมการเกษตร สู่เศรษฐกิจมูลค่าสูงอย่างยั่งยืน”
      คณาจารย์พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายและร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินผลงาน ในงานประชุมวิชาการระดับปริญญาบัณฑิต?ด้าน?วิทยา?ศาสตร์?และ?เทคโนโลยี?การเกษตร?แห่งชาติ?ครั้ง?ที่? 8 NUCA? 2023 ?“นวัตกรรมการเกษตร สู่เศรษฐกิจมูลค่าสูงอย่างยั่งยืน” จัดโดยคณะเกษตรศาสตร์? มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่ ระหว่างวันที่ 9 -? 10 กุมภาพันธ์?  2566?  อย่างไรก็ตามในการเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการดังกล่าว นักศึกษาและคณาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ได้รับรางวัล ดังนี้      กลุ่มพืชศาสตร์        1.รางวัล "ชมเชย" เรื่อง : การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารสกัดในการยับยั้งเชื้อก่อโรคราดำในมะม่วงเบาผู้นำเสนอ : นฤมล ชูเพ็ชร, มัลลิกา จินดาซิงห์ และ สุทธิรักษ์ ผลเจริญ      2.รางวัล "ชมเชย" เรื่อง : ประสิทธิภาพของปุ๋ยหมักจากตะกอนน้ำทิ้งและขี้แป้งต่อการให้ผลผลิตในผักบุ้งผู้นำเสนอ : พรภคนันท์รักเมือง, ประสาทพร กออวยชัย และ ปิยนุช จันทรัมพร
13 กุมภาพันธ์ 2566     |      30
ทั้งหมด 181 หน้า