มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
Maejo University at Chumphon โทร. 077-544068 , 077-544258
ม.แม่โจ้-ชุมพร จัดโครงการ "เปลี่ยนเกษียณเป็นพลัง" สุดยอดทอร์คโชว์ อ.จตุพล ชมภูนิช ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลาม
      วันที่ 22 ตุลาคม 2565 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ได้ดำเนินโครงการ “เปลี่ยนเกษียณเป็นพลังจังหวัดชุมพร” ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติปี 2565 ผู้รับผิดชอบโครงการ ผศ.ชลดรงค์ ทองสง และคณะทำงาน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการสร้างแรงจูงใจของกลุ่มผู้สูงอายุ และสังคมผู้สูงอายุ ให้เข้าสู่สังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาทักษะงานในโลกดิจิทัล หรือทักษะงานเฉพาะของผู้สูงอายุทางด้านการเกษตร      ดำเนินการจัดทอล์คโชว์ วิทยากรโดย อ.จตุพล ชมภูนิช ในการสร้างแรงจูงใจ สร้างแรงบันดาลใจ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารบุญรอด ศุภอุดมฤกษ์ กล่าวต้อนรับโดย อ.ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ กล่าวต้อนรับโดย นายสุพล จุลใส สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต 3 จังหวัดชุมพร ให้กับผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการในจังหวัดชุมพร จำนวน 184 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงจูงใจของกลุ่มผู้สูงอายุและสังคมผู้สูงอายุ (วัยเกษียณ) ให้เกิดแรงจูงใจในการพัฒนาทักษะงานด้านการเกษตรของผู้สูงอายุวัยเกษียณในจังหวัดชุมพร และส่งเสริมการประกอบอาชีพด้านการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ สร้างกลไกการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมสูงอายุวัยเกษียณของจังหวัดชุมพร โดยการสร้างโอกาสและสร้างแรงจูงใจในการเข้าสู่สังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาทักษะงานในโลกดิจิทัล Training Up skill ผ่านการเรียนรู้แบบ E-Learning ทำให้สามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ลดรายจ่าย สร้างคุณค่าภูมิปัญญาแก่ผู้สูงอายุ ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ และไม่เป็นภาระในการดูแลของครอบครัวหรือภาครัฐ
24 ตุลาคม 2565     |      160
“เปลี่ยนเกษียณเป็นพลังจังหวัดชุมพร” โครงการดีๆที่ผู้สูงอายุไม่ควรพลาด รับสมัครเข้าร่วมโครงการจนถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2565
       มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ขอเชิญชวนผู้สูงอายุช่วงอายุ 55-77 ปี ที่มีความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ “เปลี่ยนเกษียณเป็นพลังจังหวัดชุมพร” สมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2565  พบกันในกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้สูงอายุ ทอล์คโชว์โดย อาจารย์จตุพล ชมภูนิช ในวันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพร      เปิดรับสมัครและลงทะเบียนผ่านคิวอาร์โคด หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม อาจารย์ ดร.มัลลิกา จินดาซิงห์ หมายเลขโทรศัพท์ 081 494 5193 ผู้ที่ลงทะเบียนจะได้รับเสื้อที่ระลึกจากโครงการ       รายะเอียดโครงการและ ติดตามกิจกรรมภายใต้ได้ที่ https://www.lifelong.chumphon.mju.ac.th/
16 ตุลาคม 2565     |      70
ม.แม่โจ้-ชุมพร ได้รับรางวัลชนะเลิศเรือพระบก ประเภทสวยงาม และรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทวัสดุท้องถิ่น พื้นเมือง ขนาดใหญ่ ในงานประเพณีแห่พระแข่งเรือ ขึ้นโขนชิงธง มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ แห่งลุ่มน้ำหลังสวน ปีที่ 179
      มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ร่วมสืบสานงานประเพณีแห่พระแข่งเรือ ขึ้นโขนชิงธง มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ แห่งลุ่มน้ำหลังสวน ปีที่ 179 จัดขึ้นในวันอังคาร ที่ 11 ตุลาคม 2565 นำโดยที่ปรึกษาคณบดี อาจารย์ ดร.วีรภรณ์ โตคีรี นายสานิตย์ แป้นเหลือ นักวิชาการศึกษา และนางสาวศุจินธร รัตนิพนธ์ นักวิชาการศึกษา ร่วมกับวัดปากน้ำละแม อำเภอละแม วัดคีรีวงก์(วัดน้ำตก) อำเภอหลังสวน และองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะพร้าว อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร เพื่อจัดส่งเรือพระบกเข้าร่วมประกวด โดยมีนักศึกษาของทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เป็นผู้ชักลากเรือพระในครั้งนี้ ซึ่งในการร่วมงานดังกล่าวเรือพระบกในความรับผิดชอบของทางมหาวิทยาลัยฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่เรือพระบกวัดปากน้ำละแม ประเภทสวยงาม ขนาดเล็กและรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เรือพระบกวัดคีรีวงก์ ประเภทวัสดุท้องถิ่น พื้นเมือง ขนาดใหญ่
13 ตุลาคม 2565     |      53
อาจารย์ ดร.ขนิษฐา พัฒนสิงห์ และ อาจารย์ ฉัตรนลิน แก้วสม ได้รับเชิญจากสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ สพภ. เพื่อเป็นตัวแทนวิสาหกิจชุมชนศูนย์เรียนรู้บ้านห้วยทราย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการเข้าร่วมกิจกรรมถอดบทเรียนการทำงานของชุมชนเครือข่าย Community BioBank ณ โรงแรมอีโค โคซี บีชฟรอนท์ รีสอร์ต ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
      ในระหว่างวันที่ 23-25 กันยายน  2565 อาจารย์ ดร.ขนิษฐา พัฒนสิงห์ และ อาจารย์ ฉัตรนลิน แก้วสม สังกัด สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เป็นตัวแทนวิสาหกิจชุมชนศูนย์เรียนรู้บ้านห้วยทราย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการเข้าร่วมกิจกรรมถอดบทเรียนการทำงานของชุมชนเครือข่าย Community BioBank ณ โรงแรมอีโค โคซี บีชฟรอนท์ รีสอร์ต ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี  โดยกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการพัฒนาของ สพภ. และร่วมกันถ่ายทอดประสบการณ์และแลกเปลี่ยนแนวคิดในระหว่างเครือข่ายชุมชนทั้ง 23 แห่ง ตลอดจนรับฟังและแลกเปลี่ยนแนวทางในการแก้ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดระหว่างการทำงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2565
29 กันยายน 2565     |      41
ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์วีรชัย เพชรสุทธิ์ ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานดีเด่นภาควิชาการ ในงานประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 10
      มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์วีรชัย เพชรสุทธิ์ ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานดีเด่นภาควิชาการ ในงานประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 10 หัวข้อนำเสนอ “การสำรวจชนิดปลาทะเลที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ ในบริเวณแนวปะการังน้ำตื้น (หินละแม)” ในการประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 10 ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน ระหว่างวันที่ 20-22 กันยายน 2565 ณ อาคารเรียนรวม 6  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์      อย่างไรก็ตาม ผลงานการนำเสนอดังกล่าว อยู่ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รับงบประมาณ ปี พ.ศ. 2564
26 กันยายน 2565     |      52
ขอแสดงความยินดีกับคณะนักวิจัยโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ที่ ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิชาการ ระดับ "ดีเด่น"
      มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอแสดงความยินดีกับคณะนักวิจัย โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิชาการ ระดับ "ดีเด่น" ในรูปแบบการนำเสนอโปสเตอร์ ในงานประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 10 หัวข้อ "การอนุรักษ์และพัฒนาเคี่ยมแบบบูรณาการครบวงจร"  ในการประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 10 ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน ระหว่างวันที่ 20-22 กันยายน 2565 ณ อาคารเรียนรวม 6  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช       ทั้งนี้ คณะนักวิจัยประกอบด้วย อาจารย์พัชรินทร์ วิริยะสุขสวัสดิ์ อาจารย์วิชชุดา เอื้ออารี อาจารย์ ดร.เชษฐ์ ใจเพชร นายทวิช เตี่ยไพบูลย์ อาจารย์ปิยนุช จันทรัมพร อาจารย์ ดร.ณัชพัฒน์ สุขใส อาจารย์ ดร.พิไลวรรณ พู่พัฒนศิลป์ อาจารย์ ดร.จิระศักดิ์ วิชาสวัสดิ์ สังกัด มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร และอาจารย์ ดร.วชิระ ชุ่มมงคล สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
26 กันยายน 2565     |      61
อาจารย์ ดร.ขนิษฐา พัฒนสิงห์ และ อาจารย์ฉัตรนลิน แก้วสม จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดควนท่าแร่ ตำบลทรัพย์ทวี อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
      ในวันที่ 15 กันยายน 2565 อาจารย์ ดรขนิษฐา พัฒนสิงห์ และ อาจารย์ฉัตรนลิน แก้วสม สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพร พร้อมด้วย นายกิตติศักดิ์ นาคกุล นายหนูกาย สีใสคำ และสมาชิกวิสาหกิจชุมชนศูนย์เรียนรู้บ้านห้วยทราย ร่วมกันจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านการสำรวจ รวบรวม อนุรักษ์ ขยายพันธุ์ต้นเคี่ยม และภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์จากต้นเคี่ยมให้กับเยาวชนในท้องถิ่นซึ่งเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดควนท่าแร่ ตำบลทรัพย์ทวี อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี นางฐิติพรรณ ศุทธางกูร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนท่าแร่ เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรม        การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นส่วนหนึ่ง ที่จะได้นำองค์ความรู้ด้านการสำรวจ รวบรวม อนุรักษ์ ขยายพันธุ์ต้นเคี่ยม และภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์จากต้นเคี่ยมมาถ่ายทอดให้กับเยาวชนในท้องถิ่นได้รับทราบ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ ดูแลรักษาสายพันธุ์ต้นเคี่ยม ซึ่งเป็นทรัพยากรในท้องถิ่นที่หายากและใกล้จะสูญพันธุ์ ให้คงไว้มิให้สูญหาย และสามารถขยายพันธุ์ต่อไปได้        กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ให้กับเยาวชนในท้องถิ่นครั้งนี้จะประกอบไปด้วย 3 หัวข้อ ได้แก่ 1) ความรู้เกี่ยวกับชนิดพันธุ์เคี่ยมและคุณลักษณะที่สำรวจพบในอำเภอบ้านนาเดิม 2) ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นการใช้ประโยชน์จากต้นเคี่ยม และ 3) การฝึกปฏิบัติวิธีการเตรียมดิน การเพาะขยายพันธุ์ต้นเคี่ยม การปลูกและการดูแลรักษา       นอกจากนี้ อาจารย์ ดร.ขนิษฐา พัฒนสิงห์ และ อาจารย์ฉัตรนลิน แก้วสม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพร พร้อมด้วยสมาชิกวิสาหกิจชุมชนศูนย์เรียนรู้บ้านห้วยทราย ได้ร่วมกันมอบทุนให้กับโรงเรียนวัดควนท่าแร่ เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนอีกด้วย
22 กันยายน 2565     |      162
นักวิจัยโครงการชุมพรโมเดล จัดกิจกรรมติดตั้งองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรกลุ่มกล้วยหอมทองเพื่อการส่งออกสหกรณ์นิคมท่าแซะ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
     วันที่ 10 กันยายน 2565 อาจารย์ ปณิดา กันถาด และอาจารย์นาตาลี อาร์ ใจเย็น นักวิจัย "โครงการกลไกการพัฒนาพื้นที่เพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม จังหวัดชุมพร" (ชุมพรโมเดล) โครงการวิจัยย่อยที่ 2 “การพัฒนาการผลิตพืชสมุนไพรและพืชเสริม เพื่อยกระดับรายได้ในครัวเรือนอย่างยั่งยืน” พร้อมด้วย นายชะลอ เหลือบุญเลิศ ประธานกลุ่มศูนย์การเรียนรู้การเลี้ยงหมูหลุมบ้านในง่าม (ศูนย์ ศพก. เครือข่ายปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) จัดกิจกรรมติดตั้งองค์ความรู้ หลักสูตร “การวิจัยพัฒนาการปลูกกล้วยหอมทองเพื่อการส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่น”  หลักสูตร“การเลี้ยงหมูหลุมชีวภาพลดปัญหากลิ่น ต่อยอดการผลิตปุ๋ยหมัก” และหลักสูตร “การใช้จุลินทรีย์ในการปรับปรุงดิน  ให้แก่เกษตรกรกลุ่มกล้วยหอมทองเพื่อการส่งออกสหกรณ์นิคมท่าแซะ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร     ชุมพรโมเดล เข้าใจ เข้าถึง ลงมือทำคือคำตอบ
12 กันยายน 2565     |      147
นักวิจัยโครงการชุมพรโมเดล ลงพื้นที่บ้านนาทุ่ง ตำบลนาทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
      วันที่ 6 กันยายน 2565 นางณิชาพล บัวทองและอาจารย์นาตาลี อาร์ ใจเย็น นักวิจัย "โครงการกลไกการพัฒนาพื้นที่เพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม จังหวัดชุมพร" (ชุมพรโมเดล) โครงการย่อยที่ 2 “การพัฒนาการผลิตพืชสมุนไพรและพืชเสริม เพื่อยกระดับรายได้ในครัวเรือนอย่างยั่งยืนลงพื้นที่บ้านนาทุ่ง ตำบลนาทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร เพื่อสาธิต ลงมือทำ เกี่ยวกับการตัดแต่งกิ่ง โน้มกิ่งพืชกระท่อม การตัดแต่งกาบ/ใบกล้วย และการปลูกผักอินทรีย์         ชุมพรโมเดล เข้าใจ เข้าถึง ลงมือทำคือคำตอบ
8 กันยายน 2565     |      79
ทั้งหมด 177 หน้า