มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
Maejo University at Chumphon โทร. 077-544068
ดร.ฉันทวรรณ เอ้งฉ้วน ได้รับเชิญจากธนาคารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็นวิทยากรบรรยายการอบรมกิจกรรม เพิ่มโอกาสสู่ความสำเร็จของ SME ไทย
      วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2566 อาจารย์ ดร.ฉันทวรรณ เอ้งฉ้วน อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ ได้รับเชิญจากธนาคารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ให้เป็นวิทยากรบรรยายการอบรมกิจกรรม เพิ่มโอกาสสู่ความสำเร็จของ SME ไทย ภายใต้โครงการยกระดับลูกค้าให้เป็น SME เกษตรหัวขบวนปีบัญชี 2566 ณ ธ.ก.ส. อาคารประชาชื่น กรุงเทพมหานคร และถ่ายทอดสดผ่านช่องทางออนไลน์ไปยังฝ่ายกิจการสาขา สนจ.และธ.ก.ส. สาขาทั่วประเทศโดยบรรยายในหัวข้อเรื่องการตลาดแบบ Smart SME และร่วมถอดบทเรียนช่องทางการขายและการสร้างเครือข่ายทางการค้า กิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกว่า 1,500 คนจากทั่วประเทศ
9 พฤศจิกายน 2566     |      43
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เปิดระบบรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 TCAS 1.2
      มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เปิดระบบรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 TCAS 1.2 รับสมัครระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2566 หลักสูตร 4 ปี      1.สาขาวิชาการท่องเที่ยวและบริการ      2.สาขาวิชานวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง      3.สาขาวิชาพืชศาสตร์หลักสูตร 4 ปีเทียบเรียน (2 ปี) ปกติ      1.สาขาวิชาการท่องเที่ยวและบริการ      2.สาขาวิชานวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง      3.สาขาวิชาพืชศาสตร์หลักสูตร 4 ปีเทียบ (2 ปี) เรียนออนไลน์      1.สาขาวิชาการท่องเที่ยวและบริการ      สำหรับสาขาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการและสาขาการเมืองและการปกครองท้องถิ่น จะเปิดรับสมัครรอบ 2 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ทั้งนี้สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ทุกช่องทางการติดต่อของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรหลักสูตร 4 ปี GPAX 4 เทอม หลักสูตร 2 ปีต่อเนื่อง GPAX 2 เทอม : สมัครออนไลน์ www.admissions.mju.ac.th
1 พฤศจิกายน 2566     |      97
ผู้แทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ร่วมพิธีวางพวงมาลาในงาน “วันวิภาต บุญศรี วังซ้าย”
      วันที่ 30 ตุลาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.เชษฐ์ ใจเพชร รองประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชาการเมืองและการปกครองท้องถิ่นและนางชไมพร ตันสุวรรณ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ศูนย์ประสานงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร) ร่วมพิธีวางพวงมาลา เพื่อรำลึกถึง ศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย โดยมี ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธาน      ศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย อธิการบดีคนแรกของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และเป็นบุคคลต้นแบบลูกแม่โจ้ ผู้ให้อมตะโอวาท “งานหนักไม่เคยฆ่าคน”
31 ตุลาคม 2566     |      63
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร คว้ารางวัลชนะเลิศเรือพระบก ประเภทความคิดสร้างสรรค์ขนาดเล็ก ในงานประเพณีแห่พระแข่งเรือ ขึ้นโขนชิงธง มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ แห่งลุ่มน้ำหลังสวน ปีที่ 180
      วันที่ 30 ตุลาคม 2566 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ร่วมสืบสานงานประเพณีแห่พระแข่งเรือ ขึ้นโขนชิงธง มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ แห่งลุ่มน้ำหลังสวน ปีที่ 180  นำโดยอาจารย์นาตาลี อาร์ ใจเย็น รองคณบดีฯ ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและเครือข่ายสัมพันธ์ นายสานิตย์ แป้นเหลือ นักวิชาการศึกษา และนางสาวศุจินธร รัตนิพนธ์ นักวิชาการศึกษา และนักศึกษาเข้าร่วมขบวนแห่เรือพระบก ในงานประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงธง ชิงโล่และถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2566 ณ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ร่วมขบวนกับวัดปากน้ำละแม       ทั้งนี้ ในการเข้าร่วมขบวนแห่เรือพระบก ดังกล่าว มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ได้รับรางวัลชนะเลิศเรือพระบก ประเภทความคิดสร้างสรรค์ ขนาดเล็ก      อย่างไรก็ตาม งานประเพณีแห่พระแข่งเรือ ขึ้นโขนชิงธง ชิงโล่และถ้วยพระราชทาน มรดกวัฒนธรรมแห่งลุ่มน้ำหลังสวน ประจำปี 2566  ปีที่ 180 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม ถึง 3 พฤศจิกายน 2566 ณสนามแข่งขันกลางภาคใต้แม่น้ำหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
31 ตุลาคม 2566     |      74
ตกแต่งเรือพระบก ร่วมสืบสานวัฒนธรรมลุ่มน้ำหลังสวน ขึ้นโขนชิงธง หนึ่งในสยาม ประจำปี 2566
      วันที่ 28 ตุลาคม 2566 นายสานิตย์ แป้นเหลือ นักวิชาการศึกษา พร้อมด้วยนางสาวศุจินธร รัตนิพนธ์ นักวิชาการศึกษา นำผู้แทนนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ร่วมกันตกแต่งเรือพระบก ณ วัดปากน้ำละแม โดยมีอาจารย์นาตาลี อาร์ ใจเย็น รองคณบดีฯ ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและเครือข่ายสัมพันธ์ประสานงานและดูแลความเรียบร้อย      ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรและวัดปากน้ำละแมจะเข้าร่วมขบวนแห่เรือพระบก ในงานประเพณีแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงธง ชิงโล่และถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2566 ณ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ในวันจันทร์ ที่ 30 ตุลาคม 2566 ต่อไป
30 ตุลาคม 2566     |      106
ผู้แทนบริษัท แอพลิเทค โซลูชั่น จำกัด เข้าพบผู้บริหารเพื่อนำเสนอแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ มาตรฐาน CEFR
      วันที่ 27 ตุลาคม 2566 เวลา 14.00 น. ที่ห้องสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร อาจารย์ ดร.ฐิระ ทองเหลือ คณบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ ศุภวิญญู รองคณบดีฯ ฝ่ายวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ อาจารย์นาตาลี อาร์ ใจเย็น รองคณบดีฯ ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและเครือข่ายสัมพันธ์ และดร.ณรงค์ โยธิน นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ชำนาญการ (รักษาการหัวหน้างานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ) ให้การต้อนรับนายเตวิช มัชฌิมา ผู้แทนบริษัท แอพลิเทค โซลูชั่น จำกัด พร้อมรับฟังการนำเสนอแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ มาตรฐาน CEFR      ทั้งนี้ แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ มาตรฐาน CEFR ดังกล่าว มีองค์ประกอบหลักประกอบด้วย แบบทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษแบบ Adaptive ตามมาตรฐาน CEFRกิจกรรม Macro Learning ตามหลักสูตร CEFR ไม่จำกัดเวลาเรียน ไม่จำกัดระดับการเรียนรู้ กิจกรรม Micro Learning ด้วยเทคโนโลยี AI ที่ปรับให้สอดคล้องตามความชอบของผู้เรียนแต่ละราย 4. การฝึกเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาทักษะเฉพาะ ระบบ AI ติวเตอร์ริงรายบุคคลแบบทดสอบการผ่านระดับ พร้อมวุฒิบัตรรับรองการสำเร็จหลักสูตร CEFR
30 ตุลาคม 2566     |      112
อาจารย์ ดร.จิรศักดิ์ วิชาสวัสดิ์ ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชาพืชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมการพัฒนาทุเรียนคุณภาพ ประจำปี 2567
      วันที่ 25 ตุลาคม 2566 อาจารย์ ดร.จิรศักดิ์ วิชาสวัสดิ์ ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชาพืชศาสตร์ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เข้าร่วมประชุมร่วมกับ คณะกรรมการทุเรียนจังหวัดชุมพร ณ ห้องประชุมเกาะลังกาจิว ศาลากลางจังหวัดชุมพร โดยมีนายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานการประชุม พร้อมทั้งได้วางแนวทางการพัฒนาทุเรียนชุมพร ให้มีความเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป      ทั้งนี้ การประชุมการพัฒนาทุเรียนจังหวัดชุมพร เป็นหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดชุมพร โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดชุมพรต่อไป
27 ตุลาคม 2566     |      76
ผู้แทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เข้าหารือวางแผนเตรียมต้อนรับทีมปั่นคืนถิ่นแม่โจ้ 90 ปี ร่วมกับโรงพยาบาลละแม
      วันที่ 19 ตุลาคม 2566 เวลา 11.00 น. ที่ห้องประชุมโรงพยาบาลละแม ดร.ณรงค์ โยธิน นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ชำนาญการ (รักษาการหัวหน้างานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ) พร้อมด้วยนางสาวสายทอง สุจริยาพงศ์พร นักวิชาการโสตทัศนศึกษา เข้าพบผู้บริหารโรงพยาบาลละแม ประชาสัมพันธ์และหารือวางแผนต้อนรับทีมปั่นคืนถิ่น 3 แม่โจ้ 90 ปี ทำความดีเพื่อแผ่นดิน 20 คนปั่น ล้านคนให้เบตง-แม่สาย-แม่โจ้      ในการเข้าหารือครั้งนี้ มีนายแพทย์วิษณุ อนิลบล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลละแม นางสุธีรา ศรีกาญจน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ) และเจ้าหน้าที่ร่วมต้อนรับและพูดคุยวางแผนต้อนรับทีมปั่นคืนถิ่นแม่โจ้ 90 ปีฯ     ทั้งนี้ นางสุธีรา ศรีกาญจน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ) เสนอให้ทางมหาวิทยาลัยวางแผนกิจกรรมต้อนรับ พร้อมนัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการและศิษย์เก่าแม่โจ้ต่อไป
23 ตุลาคม 2566     |      74
ทั้งหมด 190 หน้า