มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
Maejo University at Chumphon โทร. 077-544068 , 077-544258
ม.แม่โจ้-ชุมพรร่วมกับสมาคมประชาสังคมจังหวัดชุมพร จัดกิจกรรมตลาดนัดสินค้าชุมชนจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 1 ภายใต้โคงการ SMATI มุ่งผลักดันสินค้า OTOP เพิ่มรายได้ให้ชุมชน
        วันที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร โดยอาจารย์ ดร.ฉันทรวรรณ เอ้งฉ้วน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล อังคณานนท์ อาจารย์ ดร.อนิรุต หนูปลอดและอาจารย์ฉัตรนลิน แก้วสม ร่วมกับสมาคมประชาสังคมจังหวัดชุมพร ธนาคารสมองจังหวัดชุมพร สมาคมชาวสวนไม้ผลจังหวัดชุมพร กลุ่ม Chumphon Selected จัดกิจกรรมสื่อสารการตลาด การประชาสัมพันธ์ และช่องทางการจำหน่ายสินค้าชุมชนและเครือข่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้โครงการยกระดับวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการใหม่ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ (SMATI) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ อาคารตลาดสินค้าชุมชน แก่งเพการีสอร์ท อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ถ่ายทอดสดผ่านเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดชุมพร (สวท.ชุมพร) โดยได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร นายกองเอก พุทธ กฤชคงพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิด และอาจารย์ ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร กล่าวรายงานที่มาและวัตถุของการจัดกิจกรรม         ภายในงานมีกิจกรรมเสวนา ชุมพร Talk ช่วงที่ 1 “ความร่วมมือในการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนและผู้ประกอบการใหม่ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ จังหวัดชุมพร” โดยมี Speaker ร่วมเสวนา จำนวน 6 คน ดังนี้    1.นายกองเอก พุทธ กฤชคงพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร   2.อาจารย์ ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร   3.อาจารยทวีวัตร เครือสาย นายกสมาคมประชาสังคมจังหวัดชุมพร   4.นายวิโรจน์ แสงบางกา ประธานธนาคารสมองจังหวัดชุมพร   5.นายธนเดช ณัฐวัฒน์จิระประไพ NewGen   6.นางสาวปัณชพัฒน์ โชติสิริญวัฒน์ YEC Chumphonและการเสวนา ชุมพร Talk ช่วงที่ 2 เรื่องเล่าผลิตภัณฑ์ชุมชนของคนชุมพร ดังนี้   1.กาแฟโรบัสต้าชุมพร โดยนายธนาสิทธ์ สอนสุภาและนายไตรสิทธิ์ ศรีช่วงโชติวัตร   2.เครื่องแกงชุมพร โดยนางสาวจินตนา ฉิมวารี   3.ผักผลไม้อินทรีย์ชุมพร โดยนางสุดาภรณ์ ปัจฉิมเพชร   4.กล้วยหงส์เจริญชุมพร โดยนางสาวไอลดา สุขสวัสดิ์และนางสาววาสนา บุญยแพทย์   5.ข้าวไร่ชุมชน โดยนายนิพนธ์ ฤทธิชัย       ทั้งนี้ การเสวนา ชุมพร Talk ทั้งสองช่วงนั้น มีนางสาวสายทอง สุจริยาพงศ์พร เป็นผู้ดำเนินรายการ และนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดชุมพร ของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมอบรมในโครงการอีกด้วย         อย่างไรก็ตามในช่วงบ่าย นายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ได้ให้เกียรติเข้าชมการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดชุมพร พร้อมพูดคุยพบปะกับผู้ประกอบการชุมชนจังหวัดชุมพร นับว่าเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจที่ดี ผู้ประกอบมีกำลังใจที่จะผลิตสินค้าคุณภาพและร่วมกันผลักดันผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดชุมพรให้เป็นที่รู้จักทั่วประเทศและยกระดับให้เป็นที่รู้จักในต่างประเทศต่อไป
29 มิถุนายน 2565     |      10
คณะนักวิจัยโครงการ “ชุมพรโมเดล” ลงพื้นที่เดินหน้าเก็บข้อมูลชุมชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลนาทุ่งและพื้นที่ตำบลท่าข้าม
      วันที่ 26 มิถุนายน 2565  อาจารย์ ดร.ฐิระ ทองเหลือ หัวหน้าชุดโครงการวิจัย  “กลไกการพัฒนาพื้นที่เพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม จังหวัดชุมพร พร้อมด้วยคณะนักวิจัย อาจารย์ ดร.ชรินทร ศรีวิฑูรย์ หัวหน้าชุดโครงการ “พัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปและการตลาดสินค้าชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยววิถีอินทรีย์บนฐานวิถีชีวิตใหม่” (New Normal) ของจังหวัดชุมพร อาจารย์ ดร.ภาวิดา รังษี นางภัทร์ธนกัลย์  เตี่ยไพบูลย์  นายทวิช เตี่ยไพบูลย์และนางสาวสิรณัฎฐ์ สัจจะวัฒนะ ประธานวิสาหกิจชุมชนเฮิร์บเวลเนส ชุมพร ลงพื้นที่ร่วมเก็บข้อมูลชุมชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลนาทุ่ง อำเภอเมืองชุมพร และพื้นที่ตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร เพื่อนำข้อมูลไปวางแผนส่งเสริมการผลิตปุ๋ย การเพาะเลี้ยงแหนแดง การปลูกพืชผักและพืชกระท่อมอินทรีย์ นอกจากนี้ได้ปรึกษาแนวทางการจัดทำตลาดสินค้าชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยววิถีอินทรีย์ มีชาวชุมชนเข้าร่วมให้ข้อมูล โดยมีเป้าหมายลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ รวมทั้งมีความประสงค์ให้คณะวิจัยถ่ายทอดนวัตกรรม ให้กับกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย
26 มิถุนายน 2565     |      9
คณะนักวิจัยโครงการ “ชุมพรโมเดล” ลงพื้นที่เดินหน้าเก็บข้อมูลชุมชนบ้านดอนไทรงามและพื้นที่อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
        วันที่ 25 มิถุนายน 2565 คณะนักวิจัยโครงการ กลไกการพัฒนาพื้นที่เพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม จังหวัดชุมพรลงพื้นที่ชุมชนบ้านดอนไทรงาม หมู่ที่ 6 ตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพรโดยมีอาจารย์ ดร.ชรินทร ศรีวิฑูรย์ หัวหน้าชุดโครงการ “พัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปและการตลาดสินค้าชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยววิถีอินทรีย์บนฐานวิถีชีวิตใหม่” (New Normal) ของจังหวัดชุมพร พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.ภาวิดา รังษี นางภัทร์ธนกัลย์ เตี่ยไพบูลย์  นายทวิช เตี่ยไพบูลย์และนางสาวสิรณัฎฐ์ สัจจะวัฒนะ ประธานวิสาหกิจชุมชนเฮิร์บเวลเนส ชุมพร ร่วมเก็บข้อมูลชุมชนเพื่อนำข้อมูลไปวางแผนพัฒนา การแปรรูป การตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยชาวชุมชนบ้านดอนไทรงามให้ข้อมูล พบว่า ทางกลุ่มมีความพร้อมในการส่งเสริมการปลูกวัตถุดิบและผลิตเครื่องแกง ตลอดจนวิสาหกิจชุมชน สมุนไพรไทยบ้านดอนไทรงาม มีความพร้อมด้านการส่งเสริมและแปรรูปพืชกระท่อม            อย่างไรก็ตามปัจจุบัน บ้านดอนไทรงาม ได้มีการขึ้นทะเบียนสถานที่มีไว้ครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 (กระท่อม) เรียบร้อยแล้ว         และช่วงบ่ายวันเดียวกัน เวลา 13.00 น. อาจารย์ ดร.ฐิระ ทองเหลือ หัวหน้าชุดโครงการวิจัย พร้อมด้วยคณะนักวิจัย อาจารย์ ดร.ชรินทร ศรีวิฑูรย์ หัวหน้าชุดโครงการ “พัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปและการตลาดสินค้าชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยววิถีอินทรีย์บนฐานวิถีชีวิตใหม่” (New Normal) ของจังหวัดชุมพร อาจารย์ ดร.ภาวิดา รังษี นางภัทร์ธนกัลย์  เตี่ยไพบูลย์  นายทวิช เตี่ยไพบูลย์และนางสาวสิรณัฎฐ์ สัจจะวัฒนะ ประธานวิสาหกิจชุมชนเฮิร์บเวลเนส ชุมพร ลงพื้นที่เก็บข้อมูลนิคมสหกรณ์ท่าแซะ พื้นที่ตำบลท่าแซะ ตำบลคุริง ตำบลทรัพย์อนันต์และตำบลหงษ์เจริญ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร เพื่อนำข้อมูลไปวางแผนพัฒนา การแปรรูป การตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยประธานและสมาชิกนิคมสหกรณ์ท่าแซะ ให้ข้อมูล พบว่า ทางกลุ่มมีความพร้อมในการส่งเสริมการผลิตปุ๋ย อาหารสัตว์ แปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย ส่งเสริมการปลูกพืชผัก กาแฟและพืชกระท่อม
25 มิถุนายน 2565     |      11
ม.แม่โจ้-ชุมพร จัดนิทรรศการบริการวิชาการ "งานเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวเทศกาลผลไม้ ทุเรียน เมืองชุมพร 2565
      มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เข้าร่วมจัดนิทรรศการบริการวิชาการในงาน "เปิดฤดูกาลท่องเที่ยวเทศกาลผลไม้ ทุเรียน เมืองชุมพร ณ สนามกีฬากลางจังหวัดชุมพร ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร เปิดงานอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 โดยนายธนา ชีรวินิจ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนายกองเอกพุทธ กฤชคงพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร นายธีระศักดิ์ ยมสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดชุมพร สื่อมวลชน และประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมงาน      อย่างไรก็ตาม การจัดนิทรรศการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ในครั้งนี้  ได้บูรณาการร่วมกันระหว่างงานบริการวิชาการและวิจัย โครงการคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพร โดยนายชัยวิชิต เพชรศิลา รักษาการหัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย  อาจารย์พัชรินทร์ วิริยะสุขสวัสดิ์ นายสุวินัย เลาวิลาศ นักวิชาการศึกษา ว่าที่ร้อยตรีขจรรักษ์ พู่พัฒนศิลป์ และโครงการวิจัย กลไกการพัฒนาพื้นที่เพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม จังหวัดชุมพร (ชุมพรโมเดล) โดยอาจารย์ ดร.ฐิระ ทองเหลือ หัวหน้าชุดโครงการ  พร้อมด้วยคณะนักวิจัย อาจารย์นาตาลี อาร์ ใจเย็น อาจารย์วีรชัย เพชรสุทธิ์ นางณิชาพล บัวทอง และนางสาวสายทอง สุจริยาพงศ์พร ภายในนิทรรศการมีการบริการวิชาการ อาทิ องค์ความรู้เรื่องพืชกระท่อม ประโยชน์และการนำไปใช้ การเลี้ยงไส้เดือนดินกำจัดขยะอินทรีย์และของเหลือใช้ในครัวเรือน การผลิตไม้ดอกไม้ประดับในสวนปาล์มน้ำมันสมุนไพรและการใช้ประโยชน์ น้ำสมุนไพรใบย่านางสกัดการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออย่างง่าย ,การเลี้ยงผึ้งชันโรงการเพาะเลี้ยงแหนแดง ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการจากเครือข่ายชุมพรโมเดล อาทิ กระท่อมแปรรูป ผลผลิตจาก คทช.หงษ์เจริญ"อาทิ กาแฟ กระท่อม ผลิตภัณฑ์แปรรูปน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น มะลิสปา เป็นต้น งานฤดูกาลท่องเที่ยว เทศกาลผลไม้ ทุเรียนเมืองชุมพร จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 - 26 มิถุนายน 2565 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดชุมพร ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร  ไฮไลท์"  กิจกรรมใน วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 18.00 น. มวยไทย "ศึกช้างมวยไทยเกียรติเพชร ฮิปปี้ไพต์สัญจร" และวันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 18.00 น. ประกวดร้องเพลงและแดนเซอร์ เชิญชวนทุกท่านมาเที่ยวงาน อุดหนุนผลผลิตของเกษตรกร กระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร รวมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพร ได้ถึงวันที่ 26 มิถุนายนนี้
25 มิถุนายน 2565     |      18
อาจารย์ ดร.ขนิษฐา พัฒนสิงห์ และอาจารย์ฉัตรนลิน แก้วสม ประชุมชี้แจงการดำเนินกิจกรรมในโครงการธนาคารความหลากหลายทางชีวภาพระดับชุมชน
      อาจารย์ ดร.ขนิษฐา พัฒนสิงห์ และอาจารย์ฉัตรนลิน แก้วสม อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ในฐานะที่ปรึกษาโครงการธนาคารความหลากหลายทางชีวภาพระดับชุมชน ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ประจำปี พ.ศ. 2564 เข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการสำรวจ รวบรวม อนุรักษ์ขยายพันธ์ต้นเคี่ยม และถ่ายทอดภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์จากต้นเคี่ยมสู่เยาวชนในพื้นที่ พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการจัดทำแปลงธนาคารต้นเคี่ยม เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 ณ วิสาหกิจชุมชนศูนย์เรียนรู้บ้านห้วยทราย อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22 มิถุนายน 2565     |      11
อาจารย์ ดร.ฉันทวรรณ เอ้งฉ้วนและอาจารย์ ดร.ขนิษฐา พัฒนสิงห์ เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 ให้แก่กลุ่มเกษตรกรทำสวนทุ่งคาวัด
      อาจารย์ ดร.ฉันทวรรณ เอ้งฉ้วน รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาวิชาการ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ขนิษฐา พัฒนสิงห์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ  มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ได้รับเชิญจากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร ให้เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ในโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 ประจำปีงบประมาณ พศ. 2565 ในระหว่างเดือน มีนาคมถึงพฤษภาคม พ.ศ. 2565  กิจกรรมที่ 3 พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน หลักสูตร “เทคนิคการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน”  โดยฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่กลุ่มเกษตรกรทำสวนทุ่งคาวัด อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ อาจารย์ ดร.ฉันทวรรณ เอ้งฉ้วน ได้บรรยายในหัวข้อ “ความรู้พื้นฐานด้านการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน และเทคนิคการค้นหาปัญหาสำคัญ”  และอาจารย์ ดรขนิษฐา พัฒนสิงห์ บรรยายในหัวข้อ “เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหา  การกำหนดมาตรการและการวางแผนปรับปรุงแก้ไขปัญหา การติดตามผลการแก้ปัญหา และวิธีการสรุปผลและการนำเสนองาน”        อย่างไรก็ตาม การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงกระบวนการคัดเกรดกล้วยหอมทองเพื่อการส่งออก ให้สามารถเพิ่มผลิตภาพแรงงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 และลดการสูญเสียในวงจรการผลิตหรือบริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 และจากการฝึกอบรมดังกล่าว  ได้มีการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมตามความต้องการของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรทำสวนทุ่งคาวัดเพิ่มอีกหนึ่งหลักสูตร คือ “หลักสูตรการทำงานเป็นทีมเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน”  ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการอบรมในช่วงกลางเดือนมิถุนายน นี้
14 มิถุนายน 2565     |      34
ม.แม่โจ้-ชุมพร จัดพิธีสักการะพระพิรุณทรงนาค เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรม
      วันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. อาจารย์ ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร และตัวแทนศิษย์เก่าแม่โจ้ จังหวัดชุมพร นำโดยนายอุดมศักดิ์ เฉลิมพนาพันธ์ ประธานชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้ จังหวัดชุมพร ร่วมพิธีสักการะพระพิรุณทรงนาค เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรม ภาคเหนือ 7 มิถุนายน 2565 ณ ลานพระพิรุณทรงนาค มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร      จากโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรม ภาคเหนือ สู่…มหาวิทยาลัยแม่โจ้ในวันนี้ แม่โจ้ครบ 88 ปี ได้บุกเบิก ฝ่าฟัน ต่อสู้ และเจริญเติบโต สั่งสมประสบการณ์ บันทึกประวัติศาสตร์ด้านการเกษตรของไทย ยึดมั่นไว้ซึ่งอุดมการณ์ มุ่งสู่วิสัยทัศน์การ“เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ ที่มีความเป็นเลิศทางด้านการเกษตรในระดับนานาชาติ” ด้วยปรัชญาที่แน่วแน่ “มุ่งมั่นพัฒนาบัณฑิต สู่ความเป็นผู้อุดมด้วยปัญญา อดทน สู้งาน เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาของสังคมไทยที่มีการเกษตรเป็นรากฐาน” และหากจะเอ่ยถึงบัณฑิตแม่โจ้ แม้กาลเวลาจะล่วงผ่านมาหลายยุคหลายสมัย บัณฑิตแม่โจ้ก็ยังคงมีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น “เป็นนักปฏิบัติที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา” ด้วยบุคลิกของผู้ที่ “เลิศน้ำใจ วินัยดี เชิดชูประเพณี สามัคคี อาวุโส” ซึ่งแสดงถึงความเป็นลูกแม่โจ้มาจวบจนปัจจุบัน โดยมีบทบัญญัติแม่โจ้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติ ด้วยความเหนียวแน่น กลมเกลียว ชาวแม่โจ้ระลึกถึงคุณแผ่นดิน แม่โจ้จึงยืนหยัดมาจนถึงวันนี้ และพร้อมที่จะก้าวต่อไปด้วยความภาคภูมิ      ข่าว : MJU RADIO NEWS
7 มิถุนายน 2565     |      56
อาจารย์ ดร.ณัชพัฒน์ สุขใส เข้าร่วมกิจกรรม “World Environment Day แลเล แลหาด” เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก
      วันที่ 5 มิถุนายน 2565  เวลา 09.45-16.00  น. อาจารย์ ดร.ณัชพัฒน์ สุขใส อาจารย์ประจำสาขาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพร เข้าร่วมกิจกรรม “World Environment Day แลเล แลหาด” โดยตรงกับวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน  ณ หลาดหนองน้ำ ดอนทะเล อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักและส่งเสริม ความรู้ ความเข้าใจให้ประชาชนในการรักษาระบบนิเวศหาดทราย การใช้สิทธิชุมชนแบบมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูชายหาดแบบยั่งยืน        โดยภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ กิจกรรมเสวนา “สิทธิชุมชนปกป้องหาดดอนทะเล” กิจกรรมสำรวจชายหาด กิจกรรมปล่อยปูแสม การแสดงดนตรีริมชายหาด เป็นต้น
6 มิถุนายน 2565     |      28
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565
      วันที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 07.30 น. อาจารย์ ดร.ฉันทวรรณ เอ้งฉ้วน รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาวิชาการพร้อมด้วยบุคลากร มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทหาร ตำรวจ  และประชาชนอำเภอละแม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 โดยมีนายพิศิษฐ์ ฤทธิพิชัยสงคราม นายอำเภอละแมเป็นประธานในพิธี  ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ ณ บริเวณลานหน้าอำเภอละแม     และเวลา 18.30 ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 โดยมีนายพิศิษฐ์ ฤทธิพิชัยสงคราม นายอำเภอละแมเป็นประธานในพิธี ณ ศาลาประชาคมอำเภอละแม จังหวัดชุมพร
3 มิถุนายน 2565     |      33
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เข้าร่วมจัดนิทรรศการบริการวิชาการในงาน “Night Market & Open House” ณ วิทยาลัยชุมชนระนอง
      วันที่ 1 มิถุนายน 2565  เวลา 17.00 น.ที่วิทยาลัยชุมชนระนอง อำเภอเมือง จังหวัดระนอง อาจารย์ ดร.ฉันทวรรณ เอ้งฉ้วน รองคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ฝ่ายบริหารและพัฒนาวิชาการ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล อังคณานนท์ อาจารย์ ดร.อนิรุต หนูปลอด เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “Night Market & Open House” โดยมีนายสมเกียรติ ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานพิธีเปิด ว่าที่ ร.ต กฤษฏา ฉิมพลีวัฒน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน ร่วมพิธีฯ       พร้อมกันนี้ คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร นำโดยนายชัยวิชิต เพชรศิลา รักษาการหัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย เข้าร่วมจัดนิทรรศการบริการวิชาการในงาน ดังนี้          -องค์ความรู้เรื่องพืชกระท่อม จากโครงการคลินิกเทคโนโลยี  “หมู่บ้านผลิตพืชกระท่อมบางหมาก โดยศูนย์เกษตรสุขภาวะ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพรการเลี้ยงไส้เดือนดินกำจัดขยะอินทรีย์และของเหลือใช้ในครัวเรือน" "การผลิตไม้ดอกไม้ประดับในสวนปาล์มน้ำมัน" โดยนายชัยวิชิต เพชรศิลา          -ฐานการเรียนรู้สวนสมุนไพรและการใช้ประโยชน์ “น้ำสมุนไพรใบย่านางสกัด” โดยอาจารย์พัชรินทร์ วิริยะสุขสวัสดิ์             -ฐานการเรียนรู้การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออย่างง่าย โดย นางณิชาพล บัวทอง          -ฐานการเรียนรู้การเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นอินทรีย์แบบยั่งยืน โดยอาจารย์นาตาลี อาร์ ใจเย็นฐานการเรียนรู้การผลิตอาหารสัตว์น้ำ  “การเพาะเลี้ยงไรแดงเพื่อเป็นอาชีพเสริม” โดยอาจารย์วีรชัย เพชรสุทธิ์          -ฐานการเรียนรู้การเลี้ยงผึ้งชันโรง โดยว่าที่ร้อยตรีขจรรักษ์ พู่พัฒนศิลป์ฐานการเรียนรู้การเลี้ยงหอยเชอรี่สีทอง โดยนายกฤษฎ์ พลไทย      นอกจากนี้ภายในงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร มีการประชาสัมพันธ์และเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565  และได้รับเกียรติจากนายสมเกียรติ ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง พร้อมด้วยว่าที่ ร.ต กฤษฏา ฉิมพลีวัฒน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพร       อย่างไรก็ตาม งานมหกรรม “Night Market & Open House” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2565  ณ วิทยาลัยชุมชนระนอง ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง ท่านที่สนใจเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร สามารถเข้าเยี่ยมได้ที่โซนนิทรรศการบริการวิชาการใต้อาคารเรียน 4 วิทยาลัยชุมชนระนอง
7 มิถุนายน 2565     |      32
ทั้งหมด 173 หน้า