ผู้ดูแลระบบ  หน้าแรก มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
Maejo University at Chumphon โทร. 077-544068 , 077-544258 หรือ 090 - 9344964
โรงเรียนวัดสุวรรณนิมิตเข้าชมฐานการเรียนรู้ ม.แม่โจ้-ชุมพร
วันนี้ ศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 08.30-13.00 น. นายอภิสิทธิ์ ดำชุม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุวรรณนิมิต นำคณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 60 คน เข้าชมฐานการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร โดยมีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ให้การต้อนรับและนำชมฐานการเรียนรู้ อาทิ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาทางทะเล (อาจารย์ ดร.ณัชพัฒน์ สุขใส), การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (คุณกฤษ พลไทย), การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (คุณณิชาพล บัวทอง), พิพิธภัณฑ์แมลง (อาจารย์ประสาทพร กออวยชัย), การดำน้ำแบบ Scuba Diving (คุณชาญวิทย์ ขุนทองจันทร์), การเลี้ยงสาหร่ายทะเล (อาจารย์นาตาลี อาร์ ใจเย็น), การเลี้ยงไส้เดือนดินในการกำจัดขยะอินทรีย์ (คุณชัยวิชิต เพชรศิลา), และฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (อาจารย์ ดร.เชษฐ ใจเพชร)
9 เมษายน 2564     |      12
ดร.ฉันทวรรณ เอ้งฉ้วน เป็นวิทยากร การตลาดและการทำตลาดออนไลน์ พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่
วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 13.00 - 16.30 น. ดร.ฉันทวรรณ เอ้งฉ้วน ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การตลาดและการตลาดออนไลน์ ให้กับสำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer ครั้งที่ 2 จำนวน 40 คน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ทดแทนเกษตรกรที่มีอายุมากขึ้น สนับสนุนและพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารบุญรอด ศุภอุดมฤกษ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
9 เมษายน 2564     |      3
คณาจารย์สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ ม.แม่โจ้-ชุมพร ให้ความรู้ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดชุมพร
เมื่อวันที่ 5 – 6 เมษายน 2564 อาจารย์ ดร.ฉันทวรรณ เอ้งฉ้วน พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ขนิษฐา พัฒนสิงห์ และอาจารย์ฉัตรนลิน แก้วสม คณาจารย์สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ได้รับเชิญจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ภายใต้โครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP : KBO) ณ ห้องสัตตบงกช โรงแรมมรกตทวิน อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 มีนายสัมฤทธิ์ กองเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธาน ทั้งนี้ กิจกรรมที่จัดขึ้นทั้งสองวันมีคณะกรรมการเครือข่าย KBO จากหน่วยงานราชการต่างๆ ในจังหวัดชุมพร และผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดชุมพรเข้าร่วม 40 คน
7 เมษายน 2564     |      8
ฟาร์ม ม.แม่โจ้-ชุมพร ได้รับใบรองรองมาตรฐานเกษรอินทรีย์ IFOAM ปีที่ 3
แปลงฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ดำเนินการต่อออายุใบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล (IFOAM) พื้นที่ 5.25 ไร่ เป็นปีที่ 3 โดยมีผู้รับผิดชอบแปลงคือ อ.ดร.มัลลิกา จินดาซิงห์ และอ.ดร.สุทธิรักษ์ ผลเจริญ เพื่อเป็นต้นแบบแหล่งเรียนรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ในภาคใต้ โดยตอบสนองต่อยุทธศาสตร์จังหวัดชุมพร ในเรื่องการแข่งขันสินค้าเกษตร ซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์รายสาขาที่สำคัญของชาติ ที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนจากระบบการเกษตรดั้งเดิมไปสู่เกษตรแผนใหม่แบบครบวงจร ตั้งแต่การผลิตระดับไร่นาไปถึงมือผู้บริโภค (From Farm to Table) รวมทั้งเน้นคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้า โดยมุ่งเน้นที่จะทำให้ประเทศไทยเป็นครัวของโลก เป็นผู้นำด้านการเกษตร ในการผลิตอาหารป้อนสู่ตลาดโลก
2 เมษายน 2564     |      14
อาจารย์ ดร.ฉันทวรรณ เอ้งฉ้วน ประชุมขับเคลื่อนสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ระดับจังหวัด จังหวัดชุมพร
วันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 - 14.30 น. อาจารย์ ดร.ฉันทวรรณ เอ้งฉ้วน สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ ในฐานะคณะกรรมการขับเคลื่อนสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ระดับจังหวัด จังหวัดชุมพร ตามคำสั่งจังหวัดชุมพรที่ 3589/2562 ได้เข้าร่วมการประชุมเพื่อขับเคลื่อน ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดชุมพรสู่สากล ภายใต้โครงการส่งเสริมสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication:GI) อัตลักษณ์สินค้าพื้นถิ่นเพิ่มมูลค่าสู่สากล ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมเกาะพิทักษ์ ศาลากลางจังหวัดชุมพร ซึ่งจัดโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ในกิจกรรมส่งเสริมการคุ้มครองสินค้าสับปะรดสวี กล้วยน้ำว้าท่ายางชุมพร และข้าวเหลืองปะทิวชุมพร ของจังหวัดชุมพรให้สามารถยื่นคำขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ตามกฎหมายได้ โดยมีนายสัมฤทธิ์ กองเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานทั้งนี้ จากการประชุม กรมทรัพย์สินทางปัญญา รายงานว่า นอกจากสินค้าสับปะรดสวี กล้วยน้ำว้าท่ายางชุมพร และข้าวเหลืองปะทิวชุมพร ยังมีสินค้าหลายชนิดที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคำขอขึ้นทะเบียน เช่น กาแฟถ้ำสิงห์ กล้วยหอมทองละแม และทุเรียนชุมพร โดยนายอุดม ศรีสมทรง พาณิชย์จังหวัดชุมพร และผู้แทนเกษตรจังหวัดชุมพร ได้กล่าวให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ได้เป็นกำลังสำคัญในการร่วมขับเคลื่อนสินค้าซึ่งอยู่ระหว่างการขอขึ้นทะเบียนสินค้า GI คือ กล้วยหอมทองละแม และทุเรียนชุมพรทั้งนี้ มติที่ประชุมได้ข้อสรุปเกี่ยวกับการขับเคลื่อนสินค้ากล้วยน้ำว้าท่ายางชุมพร ที่ชุมชนมีความต้องการข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับการพิสูจน์ทางเคมีในกล้วยน้ำว้าท่ายางชุมพร ในการนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ให้คำแนะนำช่วยเหลือทางวิชาการแก่ชุมชนต่อไป
2 เมษายน 2564     |      18
ม.แม่โจ้-ชุมพร ร่วมกับ วทน. และเครือข่าย มอบเครื่องบดเปลือกมังคุดแก่หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อำเภอพะโต๊ะ
วันที่ 30 มีนาคม 2564 นางวนิดา บุญมาคค้า ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว) ประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร นำโดย ผศ. ชลดรงค์ ทองสง รองคณบดี และผู้รับผิดชอบโครงการ อ.ดร. มัลลิกา จินดาซิงห์ และ อ.ดร. สุทธิรักษ์ ผลเจริญ ได้ลงพื้นที่หมู่บ้านสารสกัด Xanthone จากเปลือกมังคุด บ้านในหยาน อ. พะโต๊ะ จ.ชุมพร ที่ได้ดำเนินโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปีที่ 3 ภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ที่ได้ดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี วทน. ร่วมกับ TGI ไทย-เยอรมัน และวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี มอบเครื่องมือให้กับหมู่บ้านสารสกัด Xanthone จากเปลือกมังคุดภายใต้โครงการคลีนิคเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เพื่อใช้ในการต่อยอดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับหมู่บ้านต่อไป
31 มีนาคม 2564     |      84
แม่โจ้-ชุมพร ร่วมกับ บริษัท วีไอพี อกริคัลเจอร์ จำกัด จัดเสวนา "การผลิตพืชด้วยระบบสมาร์ทฟาร์ม"
วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 อาจารย์ ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เป็นประธานเปิดงานเสวนา การผลิตพืชด้วยระบบสมาร์ทฟาร์ม ณ ห้องประชุมอาคารบุญรอด ศุภอุดมฤกษ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรงานเสวนาฯ จัดโดย มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ร่วมกับ บริษัท วีไอพี อกริคัลเจอร์ จำกัด ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุนทร พิพิธแสงจันทร์ กรรมการที่ปรึกษาสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ การทำการเกษตรแม่นยำ และการบรรยายจาก บริษัท วีไอพี อกริคัลเจอร์ จำกัด หัวข้อ การออกแบบโรงเรือนที่เหมาะสมกับพืชแต่ละชนิด การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ประกอบโรงเรือน และการใช้ระบบควบคุม (IoT) ในแปลงปลูกนอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมงาน ได้ชมการปลูกพืชและเห็ดด้วยระบบสมาร์ทฟาร์มในแปลงสาธิตของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ด้วย
19 มีนาคม 2564     |      192
ผศ.ดร.บัญญัติ มนเทียรอาสน์ รองอธิการบดี พร้อมผู้บริหาร ประชุมความร่วมมือกับสมาคมประชาสังคมชุมพร ขับเคลื่อนชุมพร มหานครสุขภาวะ
16 มีนาคม 2564 เวลา 15.00 นณมหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพรผศดรบัญญัติมนเทียรอาสน์รองอธิการบดีพร้อมคณะผู้บริหารประชุมร่วมกับนายทวีวัตรเครือสายสมาคมประชาสังคมชุมพรนายวิเวกอมตเวทย์สมาคมเครือข่ายรักษ์ละแมนายศาะกลับดีเครือข่ายสื่อสร้างสุขภาคใต้นางพัลลภาระสุโส๊ะศูนย์ประสานงานหลักประกันคุณภาพและคุ้มครองผู้บริโภคชุมพรพร้อมคณะหารือกรอบความร่วมมือทางวิชาการกับสมาคมประชาสังคมชุมพรประเด็นการเกษตรและการท่องเที่ยวสุขภาวะเพื่อขับเคลื่อนชุมพรมหานครสุขภาวะชุมพรน่าอยู่และสร้างสุขภาคใต้
16 มีนาคม 2564     |      49
ผศ.ดร.บัญญัติ มนเทียรอาสน์ รองอธิการบดี พร้อมผู้บริหาร ติดตามและหารือการบริหารจัดการ ม.แม่โจ้-ชุมพร
16 มีนาคม 2564 เวลา 9.30 นณมหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพรผศดรบัญญัติมนเทียรอาสน์รองอธิการบดีพร้อมด้วยนายธนภัทรปัญญาวงค์ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่นายธีระชัยตันเรืองพรผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อมนายธีรวัฒน์สุนทรีศิลปกรณ์นักภูมิสารสนเทศนายเสริมศักดิ์ไชยทานิติกรชำนาญการพิเศษรักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายกฎหมายสำนักงานมหาวิทยาลัยนายอดิศรสุวรรณนิติกรชำนาญการพิเศษ ประชุมร่วมกับดรบุญศิลป์จิตตะประพันธ์คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพรคณะผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพร เพื่อติดตามและหารือแนวทางการการบริหารจัดการพื้นที่หน้าหาดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพรการเช่าและหรือการใช้ประโยชนของเอกชนในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพรและการแก้ไขปัญหาการบุกรุกของปศุศัตว์เข้ามาในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพร
16 มีนาคม 2564     |      80
โครงการการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ศตวรรษที่ 21
วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร โดย อาจารย์วิชชุดา เอื้ออารีย์ จัดโครงการ "การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ศตวรรษที่ 21" ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร มีนางสาวกิตติยา เลียบสุวรรณ กรรมการ บริษัท ไทยเนอเชอรัล ไฟเบอร์ส จำกัด เป็นวิทยากร โครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี รวมทั้งพัฒนาศักยภาพทางปัญญา และการคิดวิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลดังกล่าวเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพตามแบบในศตวรรษที่ 21
10 มีนาคม 2564     |      68
กิจกรรมการฝึกอบรม เทคนิคการผลิตแม็กแน็ทและการผลิตโพสการ์ด และการเลี้ยงผึ้งธรรมชาติเชิงพาณิชย์
วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมอาคารบุญรอด มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร อาจารย์ ดร.วีรภรณ์ โตคีรี ที่ปรึกษาคณบดีด้านพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมการฝึกอบรม เทคนิคการผลิตแม็กแน็ทและการผลิตโพสการ์ด และการเลี้ยงผึ้งธรรมชาติเชิงพาณิชย์ วิทยากรรับเชิญ นายประสิทธิ์ กลิ่นยวง และ นายคมกฤษ์ กลิ่นยวง จัดโดย อาจารย์ ดร.ณัชพัฒน์ สุขใส มีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมอาคารบุญรอด มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
10 มีนาคม 2564     |      44
ทั้งหมด 160 หน้า