มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
Maejo University at Chumphon โทร. 077-544068 , 077-544258 หรือ 090 - 9344964

ipv6

 

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ดร.ฐิระ ทองเหลือ เป็นวิทยากร Well-being@Chumphon ให้กับคณะกรรมาธิการฯ สภาผู้แทนราษฏร
วันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2564 อาจารย์ ดร.ฐิระ ทองเหลือ ได้รับเชิญจาก คณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ของสภาผู้แทนราษฏร เป็นวิทยากร บรรยายสรุป “แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ Well-being@Chumphon” เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาเมืองเกษตรกรรมเป็นเมืองท่องเที่ยวด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมีนายอัครวัฒน์ อัศวเหม ประธานกรรมาธิการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายวิทยา ทรงคำ รองประธานฯ และคณะทำงานกรรมาธิการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ สภาผู้แทนราษฏร ผู้บริหารท้องถิ่นท้องถิ่น และคณะนักวิจัยโครงการเชียงใหม่โมเดล ร่วมประชุม ณ อนันตรา ลาวาณา เกาะสมุย รีสอร์ท ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี
22 กันยายน 2564
สมุนไพรท่าฉาง สู่โรงพยาบาลท่าฉาง
วันที่ 21 กันยายน 2564 อาจารย์ ดร.สุทธิรักษ์ ผลเจริญ ประธานอาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช และ อาจารย์ ดร.มัลลิกา จินดาซิงห์ เข้าร่วมประชุมและรับฟังข้อคิดเห็นการรับซื้อสมุนไพรท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีประธานกลุ่มหมู่บ้านสมุนไพรท่าฉาง เกษตรตำบลท่าฉาง ผู้อำนวยการและเภสัชกรจากโรงพยาบาลท่าฉาง เข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อป้อนสมุนไพรจากกลุ่มฯ สู่โรงพยาบาลท่าฉาง
22 กันยายน 2564
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วคาวบอย 2 ชั้น ความยาว 1500 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้าง-ร้วคาวบอย-2-ชั้น.pdf  >>>ClicK ราคากลางงานก่อสร้างรั้วคาวบอย-2-ชั้น.pdf  >>>ClicKเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์-ก่อสร้างรั้วคาวบอย-2-ชั้น.pdf  >>>ClicK
16 กันยายน 2564
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบปลูกกัญชง/กัญชา ด้วยระบบเทคโนโลยีการเกษตรในพื้นที่ภาคใต้
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ทำบันทึกความเข้าใจ กับ นายสุเมศวร์ เสนชู กรรมการผู้จัดการบริษัทวีไอพี อกริคัลเจอร์ จำกัด ในการดำเนินโครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาโครงการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบการปลูกเลี้ยงกัญชง/กัญชาด้วยระบบสมาร์ทฟาร์ม ภายใต้ชื่อโครงการ "วิจัยเพื่อพัฒนาระบบปลูกกัญชง/กัญชา ด้วยระบบเทคโนโลยีการเกษตรในพื้นที่ภาคใต้"โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ในการนำเทคโนโลยีระบบ IOT และระบบโรงเรือนมาพัฒนาระบบการผลิตพืชกัญชง/กัญชาให้เหมาะสม สร้างพื้นที่ต้นแบบและแหล่งเรียนรู้ในการผลิตกัญชง/กัญชาโดยเทคโนโลยีการเกษตรในพื้นที่ภาคใต้ ตลอดจนพัฒนาหลักสูตรการอบรมและการสอนแก่บุคลากร ประชาชน ตลอดจนนักศึกษาในมหาวิทยาลัย และพื้นที่ใกล้เคียงทั้งนี้ การดำเนินโครงการจะมีการสร้างโรงเรือนและระบบปลูกกัญชง/กัญชา ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร และจะดำเนินการขออนุญาตการปลูกกัญชง/กัญชากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
15 กันยายน 2564
ประกาศเผยแพร่จัดซื้อจัดจ้างงประจำปีงบประมาณ 2564 เผยแพร่แผนก่อสร้างรั้วคาวบอย
ประกาศเผยแพร่จัดซื้อจัดจ้างงประจำปีงบประมาณ 2564 เผยแพร่แผนก่อสร้างรั้วคาวบอย >>>Click
13 กันยายน 2564
อาจารย์ ดร.ขนิษฐา พัฒนสิงห์ เป็นที่ปรึกษาร่วมกับบริษัท แกรนด์ นีโอ โพรเกรส จำกัด พัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอุตสาหกรรมสมุนไพร จ.สุราษฎร์ธานี
วันที่ 14 สิงหาคม ถึงวันที่ 12 กันยายน 2564 อาจารย์ ดร. ขนิษฐา พัฒนสิงห์ อาจารย์ประจำสาขาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ร่วมกับ บริษัท แกรนด์ นีโอ โพรเกรส จำกัด ได้รับเชิญจากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เป็นที่ปรึกษาถ่ายทอดองค์ความรู้ และพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กลุ่มสมุนไพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายใต้โครงการ 3.1-2 พัฒนาเครือข่ายคลัสเตอร์เกษตรอุตสาหกรรม กลุ่มอุตสาหกรรมสมุนไพร จังหวัดสุราษฏร์ธานี เพื่อยกระดับการผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีศักยภาพ สร้างวิสาหกิจชุมชนให้มีโอกาสในการแข่งขันเพิ่มขึ้น
13 กันยายน 2564
นายอำเภอพะโต๊ะ เยี่ยมชมคลีนิกเทคโนโลยี ม.แม่โจ้-ชุมพร “หมู่บ้านสารสกัด Xanthone จากเปลือกมังคุด”
วันอังคารที่ 7 กันยายน 2564 คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.มัลลิกา จินดาซิงห์ และคณะกลุ่มหมู่บ้านสารสกัด Xanthone จากเปลือกมังคุด บ้านในหยาน อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร ให้การต้อนรับ นายบุญเลิศ เนตร์ขำ นายอำเภอพะโต๊ะ ในการเข้าเยี่ยมชมกลุ่มฯ และการเตรียมรับการตรวจติดตามและประเมินโครงการการส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทนเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แพลตฟอร์มบ่มเพาะหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวข้อ “หมู่บ้านสารสกัด Xanthone จากเปลือกมังคุด” โดย คณะกรรมการประเมินโครงการ กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งเป็นการตรวจติดตามและตรวจรายงานความก้าวหน้าโครงการผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting) ณ ที่ทำการกำนันตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร
10 กันยายน 2564
อาจารย์ ดร.ขนิษฐา พัฒนสิงห์ และอาจารย์ฉัตรนลิน แก้วสม นำผลการอนุมัติโครงการธนาคารความหลากหลายทางชีวภาพระดับชุมชน (Community BioBank) ให้กับประธานวิสาหกิจชุมชนศูนย์เรียนรู้บ้านห้วยทราย จังหวัดสุราษฏร์ธานี
        วันที่ 9 กันยายน 2564 อาจารย์ ดร.ขนิษฐา พัฒนสิงห์ และ อาจารย์ฉัตรนลิน แก้วสม อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ได้นำเอกสารผลการอนุมัติโครงการธนาคารความหลากหลายทางชีวภาพระดับชุมชน (Community BioBank) ให้กับนายกิตติศักดิ์ นาคกุล (ผู้ใหญ่โต) ประธานวิสาหกิจชุมชนศูนย์เรียนรู้บ้านห้วยทราย จังหวัดสุราษฏร์ธานี ภายใต้โครงการ “สำรวจ รวบรวม อนุรักษ์ และขยายพันธุ์ต้นเคี่ยม เพื่อสร้างอัตลักษณ์ท้องถิ่นและถ่ายทอดภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์จากต้นเคี่ยมเพื่อจะได้จัดเตรียมเอกสารสำหรับประกอบการจัดทำบันทึกข้อตกลงการสนับสนุนเงินในโครงการของชุมชนในปีงบประมาณ 2564 ต่อไป
9 กันยายน 2564
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินผลการอบรมหลักสูตรวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคใต้) รุ่นที่ 2
ตามที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ -  ชุมพร ได้เปิดอบรม "หลักสูตรวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาคภาคใต้ (ภาษาไทย) รุ่นที่ 2" ในระหว่างวันที่ 2 - 31 สิงหาคม 2564 นั้น บัดนี้โครงการได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินผลการอบรมในเกณฑ์ "ผ่าน" จำนวน 19 ราย ดังรายละเอียดคลิ๊กที่นี่เพื่อตรวจสอบรายชื่อ
9 กันยายน 2564
อาจารย์ ดร.ขนิษฐา พัฒนสิงห์และอาจารย์ฉัตรนลิน แก้วสม ได้รับเชิญเป็นที่ปรึกษาให้กับวิสาหกิจชุมชนศูนย์เรียนรู้บ้านห้วยทราย จังหวัดสุราษฏร์ธานี
        วันที่ 6 กันยายน 2564 อาจารย์ ดร.ขนิษฐา พัฒนสิงห์ และอาจารย์ฉัตรนลิน แก้วสม อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ได้รับเชิญจากสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ในการเป็นที่ปรึกษาให้กับวิสาหกิจชุมชนศูนย์เรียนรู้บ้านห้วยทราย จังหวัดสุราษฏร์ธานี ภายใต้ “โครงการสำรวจ รวบรวม อนุรักษ์ุ และขยายพันธุ์ต้นเคี่ยม เพื่อสร้างอัตลักษณ์ท้องถิ่นและถ่ายทอดภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์จากต้นเคี่ยม”โดยมีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นมหาวิทยาลัยแม่ข่าย             ทั้งนี้ ได้รับการอนุเคราะห์พื้นที่สำรวจและสนับสนุนจากนายกิตติศักดิ์ นาคกุล (ผู้ใหญ่โต) ประธานวิสาหกิจชุมชนศูนย์เรียนรู้บ้านห้วยทรายและคณะ หมู่ที่ 3 ตำบลทรัพย์ทวี อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฏร์ธานีเป็นอย่างดี
7 กันยายน 2564
อาจารย์ ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ คณบดี ม.แม่โจ้-ชุมพร ประชุมร่วมกับ รมว.อว. รับนโยบาย อว.ส่วนหน้า
3 กันยายน 2564 อาจารย์ ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร พร้อมด้วย ดร.ณรงค์ โยธิน ประชุมออนไลน์หน่วยปฏิบัติการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.ส่วนหน้า) โดยมี ศ. (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) เป็นประธานการประชุมอาจารย์ ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ ในฐานะหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ประจำจังหวัดชุมพร เผยว่า มหาวิทยาลัยฯ ได้นำวิชา ความรู้ งานวิจัยลงไปพัฒนาสังคม การดำเนินงาน U2T ที่มหาวิทยาลัยฯ จัดทำโครงการในระดับตำบล นำบัณฑิต นักศึกษาไปทำงานร่วมกับชาวบ้าน และการใช้มหาวิทยาลัยฯ เป็นโรงพยาบาลสนาม ซึ่งเป็นการทำงานที่เรียกว่า University Engagement ตามนโยบายของกระทรวง อว.
3 กันยายน 2564
คลินิกเทคโนโลยี ม.แม่โจ้-ชุมพร และ ดร.สุทธิรักษ์ ผลเจริญ นำ "หมู่บ้านสมุนไพรท่าฉาง" เข้ารับการตรวจประเมินโครงการ วทน.
วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 14.30 น. คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร พร้อมด้วย ดร.สุทธิรักษ์ ผลเจริญ นำคณะกลุ่มผักปลอดสารบ้านเสวียต อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้ารับการตรวจติดตามและประเมินโครงการการส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แพลตฟอร์มบ่มเพาะหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวข้อ "หมู่บ้านสมุนไพรท่าฉาง" โดย คณะกรรมการประเมินโครงการ กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ติดตามและตรวจรายงานความก้าวหน้าโครงการผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเสวียต อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
3 กันยายน 2564
หลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
หลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชสาขาวิชาการเมืองและการปกครองท้องถิ่นสาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ
2 กันยายน 2564
รับสมัครตำแหน่งอาจารย์ ด้านการเมืองระหว่างประเทศและปรัชญาการเมือง สังกัด ม.แม่โจ้-ชุมพร ครั้งที่ 1
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ทางด้านการเมืองระหว่างประเทศและปรัชญาการเมือง หรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร (ครั้งที่ 1)อ่านรายละเอียด https://chumphon.mju.ac.th/goverment/20111119104834_chumphon2/Doc_25640819111323_105257.pdf
19 สิงหาคม 2564
ม.แม่โจ้-ชุมพร ปลูกฟ้าทะลายโจร สู้ภัยโควิด!
วันนี้ (18 สิงหาคม 2564) เวลา 8.30 น. ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมปลูกฟ้าทะลายโจร รองรับความต้องการและการดูแลรักษาเบื้องต้นจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่มีสรรพคุณบรรเทาอาการไข้หวัด แก้ไอ เจ็บคอ ต้านการอักเสบ และช่วยเสริมภูมิคุ้มกันของร่างกาย 
18 สิงหาคม 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม หลักสูตรวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค ภาคใต้ รุ่น ๒
ตามที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ได้เปิดสอบคัดเลือกผู้เข้าอบรม “หลักสูตรการฝึกอบรม วิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค ภาคใต้ (ภาษาไทย) รุ่น ๒” ในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ บัดนี้ การสอบ คัดเลือกได้ดำเนินดำเนินการเสร็จสิ้นแลว จึงประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาอบรมวิชามัคคุเทศกเฉพาะ ภูมิภาค ภาคใต รุน ๒ ในระหว่างวันที่ ๒ - ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร อำเภอละแม จังหวัดชุมพร จำนวน ๒๐ คน ตามรายชื่อดังต่อไปนีนางสาว กรรณิการ์ มโนโสภีนางสาว คริษฐา สุขนุชนางสาว จันทร์วลัย อ่อนชาตินางสาว จุฑาภรณ์ บัวทิพย์นางสาว ฉัตรฑริกา สุขนุชนางสาว ปัญญาพร นาศรีนางสาว พัชรี ลุ่งกี่นาย ชาญวิทย์ ขุนทองจันทร์นางสาว ศิรภัสศร บูก้งนางสาว ศิริขวัญ ยิ่งประดิษฐ์นางสาว สุภาวดี อบอุ่นนาย ธนะนาถ ใจอ่อนนางสาว อรอุมา ริมเขตนางสาว อรัญญา นิลบวรนางสาว ชุตินันท์ ทิพย์สุขุมนาย ศุภชัย แก้วสำลีนางสาว นภัสวรรณ แสงสว่างนางสาว วิชชุดา เอื้ออารีนาย ศิระ สิริทิพากุลนางสาว อภิญญา สุวรรณรักษ์ดังรายละเอียด https://chumphon.mju.ac.th/wtms_documentDownload.aspx?id=NTYzMzQ=
12 สิงหาคม 2564
รองผู้ว่าฯ ชุมพร ตรวจศูนย์แยกกักตัวฯ เปิดรับผู้ป่วยโควิด-19 วันนี้
วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 07.30 น. นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย นายฐิติวัชร บุญกิจ นายอำเภอละแม หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอละแม และ ผศ.ชลดรงค์ ทองสง รองคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ลงพื้นที่ตรวจศูนย์แยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation : CI) โดยจะเริ่มเปิดรับผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 กลุ่มสีเขียวในวันนี้ ณ อาคารแม่โจ้สามัคคี มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรศูนย์แยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation : CI) อำเภอละแม ขอยืนยันในมาตรฐานการให้บริการและความปลอดภัยของศูนย์ฯ ขอให้ผู้รับบริการและประชาชนมีความมั่นใจในมาตรการเฝ้าระวังเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ของอำเภอละแม จังหวัดชุมพร
6 สิงหาคม 2564
อำเภอละแม ตั้ง ' อาคารแม่โจ้สามัคคี ม.แม่โจ้-ชุมพร ' เป็นศูนย์แยกกักตัวผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มสีเขียว
วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564 ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร มอบหมาย ผศ.ชลดรงค์ ทองสง รองคณบดีฯ ให้การต้อนรับ นายฐิติวัชร บุญกิจ นายอำเภอละแม หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอละแม และ นายชยพล ช่วยเต็ม สาธารณสุขอำเภอละแม ลงพื้นที่สำรวจอาคารแม่โจ้สามัคคี มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เพื่อใช้เป็นศูนย์แยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation : CI) รองรับผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 กลุ่มสีเขียวที่ยังไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย และไม่ต้องการออกซิเจนในการรักษาของอำเภอละแม
4 สิงหาคม 2564
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรร่วมกับโครงการ MJU2T จัดตั้ง “ตู้ปันสุข แบ่งปันน้ำใจสู้ภัยโควิด-19”
         มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรร่วมกับโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (MJU2T) จัดตั้ง “ตู้ปันสุข แบ่งปันน้ำใจสู้ภัยโควิด-19 ” บริเวณทางเดินตรงข้ามอาคารแม่โจ้สามัคคี เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนและได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19  ได้ใช้ประโยชน์ ลดค่าใช้จ่าย อีกทั้งยังเป็นสื่อกลางให้คนในชุมชนได้ช่วยเหลือแบ่งปันซึ่งกันและกัน โดยมีประชาชนเดินทางมารับสิ่งของจากตู้ปันสุขอย่างต่อเนื่อง อาทิ ข้าวสารอาหารแห้ง น้ำดื่ม ผักผลไม้ ของใช้ที่จำเป็น นอกจากนี้ยังมีเจลแอลกอฮอร์ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากโครงการ MJU2T มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรอย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เป็นมหาวิทยาลัยของสังคม มีความยินดียิ่งที่ได้ช่วยเหลือชุมชน และมีความตั้งใจตามป้ายประกาศหน้าตู้ว่า “เพราะความสุขแบ่งปันกันได้ หยิบไปแต่พอดี ถ้าท่านมีใส่ตู้แบ่งปัน” คือเมื่อรับไปแล้ว สามารถนำของใส่คืนกลับไปในตู้ พร้อมทั้งเชิญชวนให้บุคลากรและประชาชน นำสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นมาเติมใส่ตู้เพื่อร่วมกันแบ่งปันและส่งมอบความสุขให้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนต่อไป  
30 กรกฎาคม 2564
อาจารย์และนักศึกษา ม.แม่โจ้-ชุมพร ได้รับรางวัลจากการประกวดโครงงาน/ผลงานสหกิจศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และนักศึกษา ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดโครงงาน/ผลงานสหกิจศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563 จัดโดยสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ฝ่ายสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ได้รับรางวัล ดังนี้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1ชื่อนักศึกษา : นางสาวศศิวิมล สีนุ้ยคง สาขาวิชาการประมงชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.พรพิมล พิมลรัตน์ชื่อผลงาน : พิษเฉียบพลันของฟอร์มาลีนต่อปลาการ์ตูนแดงรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2ชื่อนักศึกษา : นางสาวศิลินทรา คุ้มเดช สาขาวิชาการประมงชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.พรพิมล พิมลรัตน์ชื่อผลงาน : ผลของกากน้ำตาลต่อปริมาณแพลงก์ตอนในบ่อเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมยระบบเรสเวย์นอกจากนี้ นางสาวอัมรา คงชาตรี นางสาวเสาวณี แสงบ้านยาง นายนพดล แสงจันทร์ นายพงศ์เพชร เพ็ชรโสม นายสรายุทธ สมสอน นายนนธวัช เพ็งมาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ ศุภวิญญู อาจารย์ที่ปรึกษา ได้เข้าร่วมการประกวดด้วย 
20 กรกฎาคม 2564
ดูทั้งหมด
รองฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพร ร่วมงานแนะแนวการศึกษา ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พศ.2564 รองฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพร ร่วมงานแนะแนวการศึกษา ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร
26 มีนาคม 2564
ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ คณบดีแม่โจ้-ชุมพร เปิดการฝึกอบรม "ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน ภาษาจีนกลาง เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน"
วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เป็นประธานเปิดกิจกรรมการฝึกอบรม "ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน ภาษาจีนกลาง เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน" มีคุณสิริจิต วงศ์จารุพรรณ ประธานสมาคมฟุโจวแห่งประเทศไทย สาขาหลังสวน-ละแม สมัยที่ 15 เป็นอาจารย์ผู้สอนให้กับนักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจ จำนวน 50 คน ณ ห้องคาวบอย3 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร กิจกรรมการฝึกอบรมในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ "เตรียมความพร้อมมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร สู่ความเป็นนานาชาติ" ซึ่งปัจจุบัน มหาวิยาลัยแม่โจ้-ชุมพร มียุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติ โดยมีเป้าประสงค์เกี่ยวกับการมีเครือข่ายความร่วมมือ และระบบแลกเปลี่ยนนักศึกษา บุคลากร ด้านสหกิจวิชาการหรือวิจัย หรือบริการวิชาการกับต่างประเทศ ทั้งนี้ กิจกรรมการฝึกอบรมดังกล่าว เพื่อเตรียมความพร้อมและสนับสนุนงานด้านความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อไป
24 กุมภาพันธ์ 2564
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ขอขอบคุณธารน้ำใจ ที่ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ขอขอบคุณธารน้ำใจ ที่ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม1.รับบริจาคเงินเข้าบัญชี ระหว่างวันที่ 4-12 ธันวาคม 2563มียอดเงินบริจาคเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 630-251593-5 ชื่อบัญชี นายณรงค์ โยธิน และ/หรือ นางอุทัยวรรณ ศรีวิชัย และ/หรือ นางสาวสายทอง สุจริยาพงศ์ รวมจำนวนทั้งสิ้น 5300 บาท (ห้าพันสามร้อยบาทถ้วน) ทั้งนี้ได้โอนเงินดังกล่าวเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดนครศรีธรรมราช ชื่อบัญชี “เงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช” ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 487 0562 502  เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ยอดเงินโอนทั้งสิ้น 5300 บาท (ห้าพันสามร้อยบาทถ้วน) 2.สิ่งของ ข้าวสาร อาหารแห้ง และของใช้ส่วนตัวทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ได้นำสิ่งของ อาทิ ข้าวสาร อาหารแห้ง และของใช้ส่วนตัวที่ได้รับจากการบริจาค ไปสมทบกับทีมงานวัยรุ่นละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร และทางทีมงานวัยรุ่นละแม ได้นำไปมอบช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2563    มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ขอขอบคุณทุกธารน้ำใจ ทั้งจากบุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่าและประชาชนทั่วไป ที่ร่วมส่งกำลังใจสู้ภัยน้ำท่วมในครั้งนี้ ขอให้คุณความดี คุ้มครองทุกท่านประสบแต่ความสุข สุขภาพแข็งแรง  และขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพกายใจ ปลอดภัยห่างไกลจากโควิด-19
23 ธันวาคม 2563
บุคลากร นักศึกษาและผู้สนใจ รับฟังเรื่อง "มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ"
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเครือข่าย และ อาจารย์ชัช พชรธรรมกุล ผู้ช่วยอธิการบดี  ให้ข้อมูลและตอบข้อซักถาม เกี่ยวกับ "มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ" กับ บุคลากร ผู้แทนนักศึกษา และผู้สนใจ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารบุญรอดฯ  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ในวันที่ 7 เมษายน 2559
7 เมษายน 2559
อาจารย์ฉัตรนลิน แก้วสม มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย
อาจารย์ฉัตรนลิน แก้วสม มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย ครั้งที่ 6 “สังคมผู้สูงอายุ : Aging Society” ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2559 อาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (SCT) อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
23 กุมภาพันธ์ 2559
สาขาพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ร่วมผลักดันปณิธาน สมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพร (กทท.ดชช.ชพ)
สาขาพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ร่วมผลักดันปณิธาน สมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพร (กทท.ดชช.ชพ) เพื่อธรรมชาติ-สิ่งแวดล้อม สังคม-วัฒนธรรม พัฒนา คน-ชุมชน จากการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายท่อง เที่ยวและกีฬาเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ณ ห้องประชุมรังสรรค์ ชั้น 1 โรงแรมทินิดี จังหวัดระนอง วันที่ 13 มกราคม 2559 โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศและมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นันทา (ภาพโดยท่านอุปนายกสมาคมฯรุ่งโรจน์ ใหม่ซ้อน และนางจินตนา ไพบูลย์)
21 มกราคม 2559
สาขาพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ร่วมเสนอแนวคิดการพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนและเชื่อมโยงภาคีทุกภาคส่วน
สาขาพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ร่วมเสนอแนวคิดการพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนและเชื่อมโยงภาคีทุก ภาคส่วน เพื่อร่วมสร้าง "สุข" บนแผ่นดินจังหวัด พังงา ซึ่งได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา ให้เข้าร่วมทีมวิทยากรโครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการบุคลากรท้อง ถิ่นเพื่อรองรับการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา ณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์-โครงการชุมชนบ้านน้ำใน ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา วันที่ 19 มกราคม 2559
21 มกราคม 2559
อาจารย์ปณิดา กันถาด และ อาจารย์ฉัตรนลิน แก้วสม จัดโครงการ "การอบรมการปลูกกล้วยหอมทองปลอดภัยเพื่อการส่งออกอย่างยั่งยืน"
วันที่ 20 มกราคม 2559 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร โดยอาจารย์ปณิดา กันถาด และ อาจารย์ฉัตรนลิน แก้วสม ได้จัดทำโครงการ "การอบรมการปลูกกล้วยหอมทองปลอดภัยเพื่อการส่งออกอย่างยั่งยืน" ณ สหกรณ์การเกษตรบ้านนาสาร ต.นาสาร อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีเกษตรกรและผู้สนใจเข้าร่วมประมาณ 80 คน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก "เครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อชุมชนฐานรากภาคใต้ บนหรือ สกอ.ภาคใต้ตอนบน ประจำปีงบประมาณ 2558
21 มกราคม 2559
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เข้ามอบกระเช้าของขวัญและสวัสดีปีใหม่ 2559
เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559 อาจารย์ ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ ผู้อำนวยการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลดรงค์ ทองสง รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายวิชาการและวิจัย นายณรงค์ โยธิน เข้ามอบกระเช้าของขวัญเนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2559 กับผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรและหน่วยงานต่างๆในจังหวัดชุมพร
8 มกราคม 2559
สาขาพัฒนาการท่องเที่ยว ร่วมผลักดันการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อหวังให้เป็นเครื่องมือปกป้อง ทรัพยากรทางประวัติศาสตร์และธรรมชาติภายในถ้ำรับร่อ
สาขา พัฒนาการท่องเที่ยว โดยอาจารย์จุฑามาส เพ็งโคนา ร่วมกับแกนนำสมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพร และกลุ่มอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยววัดถ้ำรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ด้วยการผลักดันการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อหวังให้เป็นเครื่องมือปกป้อง ทรัพยากรทางประวัติศาสตร์และธรรมชาติภายในถ้ำรับร่อ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2558
20 ธันวาคม 2558
ดูทั้งหมด
ประกาศเผยแพร่จัดซื้อจัดจ้างงประจำปีงบประมาณ 2564 เผยแพร่แผนก่อสร้างรั้วคาวบอย
ประกาศเผยแพร่จัดซื้อจัดจ้างงประจำปีงบประมาณ 2564 เผยแพร่แผนก่อสร้างรั้วคาวบอย >>>Click
13 กันยายน 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม หลักสูตรวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค ภาคใต้ รุ่น ๒
ตามที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ได้เปิดสอบคัดเลือกผู้เข้าอบรม “หลักสูตรการฝึกอบรม วิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค ภาคใต้ (ภาษาไทย) รุ่น ๒” ในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ บัดนี้ การสอบ คัดเลือกได้ดำเนินดำเนินการเสร็จสิ้นแลว จึงประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาอบรมวิชามัคคุเทศกเฉพาะ ภูมิภาค ภาคใต รุน ๒ ในระหว่างวันที่ ๒ - ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร อำเภอละแม จังหวัดชุมพร จำนวน ๒๐ คน ตามรายชื่อดังต่อไปนีนางสาว กรรณิการ์ มโนโสภีนางสาว คริษฐา สุขนุชนางสาว จันทร์วลัย อ่อนชาตินางสาว จุฑาภรณ์ บัวทิพย์นางสาว ฉัตรฑริกา สุขนุชนางสาว ปัญญาพร นาศรีนางสาว พัชรี ลุ่งกี่นาย ชาญวิทย์ ขุนทองจันทร์นางสาว ศิรภัสศร บูก้งนางสาว ศิริขวัญ ยิ่งประดิษฐ์นางสาว สุภาวดี อบอุ่นนาย ธนะนาถ ใจอ่อนนางสาว อรอุมา ริมเขตนางสาว อรัญญา นิลบวรนางสาว ชุตินันท์ ทิพย์สุขุมนาย ศุภชัย แก้วสำลีนางสาว นภัสวรรณ แสงสว่างนางสาว วิชชุดา เอื้ออารีนาย ศิระ สิริทิพากุลนางสาว อภิญญา สุวรรณรักษ์ดังรายละเอียด https://chumphon.mju.ac.th/wtms_documentDownload.aspx?id=NTYzMzQ=
12 สิงหาคม 2564
รองฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพร ร่วมงานแนะแนวการศึกษา ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พศ.2564 รองฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพร ร่วมงานแนะแนวการศึกษา ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร
26 มีนาคม 2564
งานบริการวิชาการและวิจัย จัดนิทรรศการในงานพิธีเปิดตลาดอินทรีย์วิถีชุมพร "Organic Farm Outlet Chumphon"
   วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563  ที่ผ่านมา งานบริการวิชาการและวิจัย โดยนายชัยวิชิต เพชรศิลา รักษาการหัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย พร้อมด้วยนายชาญวิทย์ ขุนทองจันทร์ และนางสาวสายทอง สุจริยาพงศ์พรร่วมจัดนิทรรศการบริการวิชาการ  อาทิ การเลี้ยงไส้เดือนดิน การผลิตปุ๋ยจากมูลไส้เดือนดิน การปลูกดอกหน้าวัวแบบอินทรีย์ การสาธิตการเลี้ยงปลาดุกระบบนํ้าหมุนเวียนแบบอควาโปนิกส์ ในงานเปิดตลาดอินทรีย์วิถีชุมพร  Organic Farm Outlet Chumphon ณ บ้านเขานาง หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร          พร้อมกันนี้อาจารย์ ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ได้ร่วมเวทีเขย่าทัศน์ “ร่วมสร้างชุมพรมหานครเกษตรอินทรีย์” โดยมีนายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ร่วมเสวนาในครั้งนี้
9 กันยายน 2563
นางสาวศุจินธร รัตนิพนธ์ นักวิชาการศึกษา สังกัดงานบริการวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร รับมอบบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา นางสาวศุจินธร รัตนิพนธ์ นักวิชาการศึกษา สังกัดงานบริการวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร เข้ารับการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ณ ห้องปฏิบัติการวิทยุ ชั้น 2 คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ (สนามสอบจังหวัดเชียงใหม่) และในวันที่ 4 ธันวาคม 2558 ได้เข้าร่วมพิธีรับมอบบัตรผู้ประกาศ สำนักงาน กสทช. ในงานแถลงข่าว และพิธีมอบบัตรผู้ประกาศ สำนักงาน กสทช.ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค ถนนราชปรารภ กรุงเทพฯ
9 ธันวาคม 2558
บุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ เดิน-จักรยาน ครั้งที่ 3: ความปลอดภัย (2015 The 3rd Thailand Bike & Walk Forum: SAFETY)
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 อาจารย์ ดร.นรา พงษ์พานิช ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ เดิน-จักรยาน ครั้งที่ 3: ความปลอดภัย ประจำปี 2558 ของชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  ณ ศูนย์สร้างสุข สสส. กรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมเสวนาและเสนอข้อคิดเห็นร่วมกับเครือข่ายและภาคีที่เกี่ยวข้องกับชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย จำนวน 15 องค์กร/กลุ่ม ซึ่งในปี 2558 ได้มุ่งเน้นในเรื่อง “ความปลอดภัย” ภายใต้แนวคิดหลัก “การสร้างชุมชนจักรยานและสังคมนิยมเดิน” และแผนงานโครงการ “การผลักดันการเดินและการใช้จักรยานไปสู่นโยบายสาธารณะของประเทศไทย”ทั้งนี้ อาจารย์ ดร.นรา พงษ์พานิช ได้นำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมฯ ครั้งนี้ จำนวน 2 เรื่อง (1) ได้แก่ การศึกษาตัวชี้วัดของรูปแบบและมาตรฐานเพื่อการพัฒนาทางเท้าที่เหมาะสมในพื้นที่เมืองของประเทศไทย และ (2) การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความปลอดภัยบนทางเท้าของคนเดินเท้าในเขตเมือง: กรณีศึกษาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
19 เมษายน 2558
แนะแนวการศึกษาต่อและประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ณ โรงเรียนไชยาวิทยา อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนะแนวการศึกษาต่อและประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 นางสาวศุจินธร รัตนิพนธ์ นักวิชาการศึกษา เข้าแนะแนวการศึกษาต่อและประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ณ โรงเรียนไชยาวิทยา อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี อย่างไรก็ตาม นอกจากการแนะแนวการศึกษาต่อและประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาแล้ว ยังมีการพบปะพูดคุยกับนักเรียนในหัวข้อ "เรียนอย่างไร ให้มีงานทำ"
12 กุมภาพันธ์ 2558
ฝึกอบรม ศิลปหัตถกรรม จาก วัสดุธรรมชาติ
5 พ.ย. 57 มีการฝึกอบรมให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว ในรายวิชา พท333 วัฒนธรรม ภูมิปัญญาฯ ในหัวข้อของศิลปหัตถกรรม ได้จัดให้นักศึกษาฝึกทักษะในการจัดทำบายศรี ถาดรองอาหาร กระทง งานจากใบตอง ใบเตย และวัสดุธรรมชาติ เป็นต้น ณ ห้องประชุมใหญ่ เวลา 09.00 - 12.00 น. ในการสัมนานี้มีผู้ให้การบรรยายโดย นางภัทร์ธนกัลย์ เตี่ยไพบูลย์ 
5 พฤศจิกายน 2557
ขอแสดงความยินดีกับคณะรำกองยาว มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
            ขอแสดงความยินดีกับคณะรำกลองยาว ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ซึ่งควบคุมการฝึกซ้อมโดย อาจารย์ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ  ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง จากการประกวดขบวนแห่พระบก ในงานประเพณีแห่พระแข่งเรือชิงโล่และถ้วยพระราชทาน ประจำปี 2557 ของอำเภอหลังสวน เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา            อย่างไรก็ตาม รางวัลดังกล่าว นอกจากสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรแล้ว ยังสามารถสร้างขวัญและกำลังให้นักศึกษา ในการร่วมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทย  รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ อันเป็นคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
20 ตุลาคม 2557
การจัดบรรยายอบรมให้กับกลุ่มเกษตรกร และผู้ที่สนใจ เรื่องการเพาะเลี้ยงปลานิลในร่องปาล์มน้ำมัน ด้วยการเสริมกากสลัดปาล์มในสูตรอาหาร
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557  มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร โดย อาจารย์ยุทธนา สว่างอารมณ์ได้มีการจัดบรรยายอบรมให้กับกลุ่มเกษตรกรและผู้ที่สนใจ เรื่องการเพาะเลี้ยงปลานิลในร่องปาล์มน้ำมันด้วยการเสริมกากสลัดปาล์มในสูตรอาหาร โดยงานนี้ได้รับเกียรติ์จาก อาจารย์สมพรมีแสงแก้ว ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ร่วมเป็นประธานในงาน นอกจากนั้นยังได้รับเกียรติ์จาก คุณแสงทอง ชนกาสรณี นายยก อบต สวนแตง ร่วมกล่าวเปิดงานในครั้งนี้ ซึ่งภายในงานมีการให้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับลักษณะพืนฐานของปลานิล วิธีการดูแล และการเลือกสายพันธุ์ปลานิล  มีการสาธิตการทำอาหารปลาด้วยการเสริมกากสลัดปาล์มลงในอาหารปลา และสาธิตการทำกรวยไข่ฟักลูกปลานิล
14 ตุลาคม 2557
ดูทั้งหมด
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาปรับปรุงห้องน้ำ
26/2/2562 16:07:10
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา่งานก่อสร้างทางเดินมีหลังคา cover way
26/2/2562 16:06:07
ประกาศสอบราคาซ่อมแซมโรงจอดรถ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
18/10/2559 9:11:12
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (สำหรับสถานีวิทยุกระจายเสียง FM 90 MHz)
26/8/2559 15:52:21
ประกาศประกวดราคาครุภัณฑ์ห้องสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา FM 90 MHz มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17/2/2559 13:31:28
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา FM 90 MHz มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2/2/2559 13:29:49
Download ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถเอนกประสงค์อาคารบุญรอดและอาคารบ้านบุคลากร
30/10/2558 16:00:42
ประกาศ ประกวดราคามหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ประจำปีงบประมาณ 2558
6/11/2557 11:34:47
ร่างเอกสารประกวดราคา ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร(ห้องเรียน , ห้องพักอาจารย์, ห้องประชุม) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
30/10/2557 17:49:19
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์
7/5/2554 16:02:57
 ดูทั้งหมด
ประกาศเผยแพร่จัดซื้อจัดจ้างงประจำปีงบประมาณ 2564 เผยแพร่แผนก่อสร้างรั้วคาวบอย
13/9/2564 15:48:13
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินผลการอบรมหลักสูตรวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคใต้) รุ่นที่ 2
9/9/2564 10:22:00
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 1 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 5
1/2/2564 18:45:30
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมางาน โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (รอบที่ 1 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3)
25/1/2564 16:42:14
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อจ้างเหมาบริการ โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (รอบที่ 1 เพิ่มเติมครั้งที่ 2)
22/1/2564 19:40:25
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
21/9/2564 10:38:38
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) ช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่
4/1/2564 17:39:13
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เทคนิคการทำ PCR เพื่อการตรวจป้องกันโรคสัตว์น้ำในฟาร์ม"
3/2/2563 22:56:08
ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ในราชการ
4/12/2557 22:04:44
ประกาศให้นักศึกษามารับบัตรประกัน
17/11/2557 13:49:25
 ดูทั้งหมด
ข่าวมหาวิทยาลัยแม่โจ้

NBCRC คณะนักวิจัย