มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
Maejo University at Chumphon โทร. 077-544068

ipv6

 

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ม.แม่โจ้-ชุมพร ร่วมพิธีเปิดและจัดนิทรรศการบริการวิชาการ ในงาน “มหกรรมวิชาการวันงานเกษตรตะโก ครั้งที่ 9 ประจำปี 2567 และงานวันทุเรียนชุมพร“
วันที่พฤหัสบดี ที่ 11 กรกฎาคม 2567 เวลา 18.00 น. ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร อาจารย์ ดร.ฐิระ ทองเหลือ คณบดี เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “มหกรรมวิชาการวันงานเกษตรตะโก ครั้งที่ 9 ประจำปี 2567 และงานวันทุเรียนชุมพร“ โดยมี นายวิสาห์ พูนศิริรัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีเปิด และว่าที่ร้อยตรีสุระศักดิ์ ชัยตาแสง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร กล่าวรายงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดชุมพร คณะครู นักศึกษา ผู้นำกลุ่มองค์กรภาคเกษตร ผู้ประกอบการและประชาชนจังหวัดชุมพรเข้าร่วมพร้อมกันนี้ นายวิสาห์ พูลศิริรัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชุมพร ได้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร อาทิ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การเพาะเลี้ยงแหนแดงเพื่อการเกษตร การเลี้ยงไส้เดือนดินกำจัดขยะอินทรีย์และของเหลือใช้ในครัวเรือน การผลิตไม้ดอกไม้ประดับในสวนปาล์มน้ำมัน การเลี้ยงหอยเชอรี่สีทอง การเลี้ยงและแปรรูปปลาน้ำจืดทั้งนี้ งาน “มหกรรมวิชาการ วันงานเกษตรตะโก ครั้งที่ 9 ประจำปี 2567 และงานวันทุเรียนชุมพร“ จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางด้านวิชาการ ส่งเสริมผลผลิตด้านการเกษตร ประชาสัมพันธ์คุณภาพของผลผลิตทุเรียนชุมพร เพิ่มศักยภาพงานด้านการเกษตรที่หลากหลาย สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจระดับฐานราก อันจะนำไปสู่การพัฒนาตนเองแบบยั่งยืนและพอเพียง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 - 21 กรกฎาคม 2567 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพรอย่างไรก็ตาม นิทรรศการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการให้คำปรึกษาข้อมูลเทคโนโลยีและประชาสัมพันธ์คลินิกเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2567
12 กรกฎาคม 2567
ม.แม่โจ้-ชุมพร จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567
     วันที่ 10 กรกฏาคม 2567 เวลา 13.00 น. อาจารย์ ดร.ฐิระ ทองเหลือ คณบดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 ณ อาคารคาวบอย 3 โดยมีคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมด้วย พร้อมกับกล่าวต้อนรับแสดงความยินดีกับอินทนิลช่อที่ 89 และบรรยายพิเศษหัวข้อ “ปรับตัวอย่างไรกับชีวิตใหม่ทางการศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย” ตลอดจนให้โอวาทแก่นักศึกษา “ให้ตั้งใจเรียน รับผิดชอบหน้าที่ของตนเอง ใช้ชีวิตการเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งนี้อย่างมีความสุข สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและเป็นบัณฑิตอย่างสมบูรณ์”    การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ในครั้งนี้ ได้มีการบรรยายชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย รวมถึงระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา โดยนางภัทร์ธนกัลย์ เตี่ยไพบูลย์ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ “หลักเกณฑ์และวิธีการสอบวัดความรู้ความสามารถทางด้าน ICT” โดยอาจารย์วิชชุดา เอื้ออารี     ชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา สวัสดิการ โดยอาจารย์นาตาลี อาร์ ใจเย็น รองคณบดีฯฝ่ายพัฒนานักศึกษาและเครือข่ายสัมพันธ์ และนางสาวศุจินธร รัตนิพนธ์ นักวิชาการศึกษา รวมทั้งชี้แจงเกี่ยวกับกฎระเบียบมหาวิทยาลัย งานวินัยนักศึษา การแต่งกาย และทุนการศึกษา โดยดร.ณรงค์ โยธิน หัวหน้างานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ    อย่างไรก็ตาม การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ ในระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย สามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับระบบ ระเบียบต่างๆ ของทั้งสังคมและมหาวิทยาลัย ตลอดจนรับทราบขั้นตอน ช่องทางการติดต่อรับบริการ และตอบข้อคำถามในประเด็นที่นักศึกษาสงสัย โดยนักศึกษาสามารถเรียนอย่างมีความสุข สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรอย่างมีคุณภาพและเป็นบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรมต่อไป
11 กรกฎาคม 2567
คณบดีม.แม่โจ้-ชุมพร ต้อนรับคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำกัด “พบปะสมาชิก ใกล้ชิดสหกรณ์”
วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น. อาจารย์ ดร.ฐิระ ทองเหลือ คณบดี และบุคลากร มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ให้การต้อนรับ คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทาลัยแม่โจ้ จำกัด ตามโครงการ "พบปะสมาชิก ใกล้ชิดสหกรณ์" ณ ห้อง 204 อาคารแม่โจ้ 80 ปีทั้งนี้ โครงการดังกล่าว สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำกัด นำโดยนางศรีอนงค์ ใคร้มา รองประธานกรรมการ คนที่ 1 พร้อมด้วยคณะกรรมการเงินกู้และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ได้นำเสนอผลการดำเนินงาน แนะนำการออมด้วยผลิตภัณฑ์เงินฝาก ผลิตภัณฑ์เงินกู้ สวัสดิการต่างๆ ตลอดจนถามตอบรับฟังข้อคิดเห็นของสมาชิกเพื่อนำไปสู่การพัฒนาการดำเนินงานของสหกรณ์ต่อไป
11 กรกฎาคม 2567
ม.แม่โจ้-ชุมพร ร่วมกิจกรรม “ค่ายต้นกล้าดีตามรอยพระยุคลบาท รุ่นที่ 1“ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.30 น. อาจารย์ ดร.ภาวิดา รังษี รองคณบดีฯฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ อาจารย์นาตาลี อาร์ ใจเย็น รองคณบดีฯฝ่ายพัฒนานักศึกษาและเครือข่ายสัมพันธ์ อาจารย์ ดร.จักกฤช ณ นคร ผู้ช่วยคณบดี อาจารย์ ดร.จิระศักดิ์ วิชาสวัสดิ์ นางณิชาพล บัวทอง นักวิทยาศาสตร์ นางสาวศุจินธร รัตนิพนธ์ นักวิชาการศึกษา นางสาวสายทอง สุจริยาพงศ์พร นักวิชาการโสตทัศนศึกษา และผู้นำนักศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดและร่วมเป็นวิทยากรประจำฐานกิจกรรมการเรียนรู้  ค่ายต้นกล้าดีตามรอยพระยุคลบาท รุ่นที่ 1“ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ มณฑลทหารบกที่ 44 ค่ายเขตอุดมศักดิ์ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ได้รับเกียรติจาก นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดกิจกรรม นางสาวสุภัคกมล ชินวงค์ ศึกษาธิการจังหวัดชุมพร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ มีนักเรียนจากโรงเรียน 26 แห่ง จำนวน 500 คน และ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จำนวน 46 คน เข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมประกอบด้วย1.พบปะพี่น้องชาวค่าย โดยผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 442.กิจกรรมเข้าฐานแหล่งเรียนรู้ โดยวิทยากรจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรมณฑลทหารบกที่ 44, และเรือนจำจังหวัดชุมพร 3.กิจกรรมโลกดนตรีโดย กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41 และกองอาสารักษาดินแดน 4.กิจกรรมเด็กดีมีรางวัลทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพร เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้ มีทัศนคติที่ดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และบ้านเมือง ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้เรียน น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ทำหน้าที่เป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม ใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขต่อไป
11 กรกฎาคม 2567
คณบดีม.แม่โจ้-ชุมพร เข้าร่วมอบรม “โครงการเดินหน้าสู่ความเป็นเลิศด้วย EdPEx เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศ”
วันที่ 8 กรกฎาคม 2567 อาจารย์ ดร.ฐิระ ทองเหลือ คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เข้าร่วมอบรมโครงการเดินหน้าสู่ความเป็นเลิศด้วย EdPEx เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ณ ห้องประชุมทิพย์พิมาน ชั้น 2 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดทั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว คือผู้บริหารมหาวิทยาลัย อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี รองคณบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง หัวหน้างาน โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิงอุษณีย์ คำประกอบ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “เดินหน้าสู่ความเป็นเลิศ”
11 กรกฎาคม 2567
ว่าที่ร้อยตรีขจรรักษ์ พู่พัฒนศิลป์ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ผลผลิตทุเรียน ฤดูกาลผลิต ปี 2567 และการบริหารจัดการเปลือกทุเรียน
วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 งานบริการวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร โดยว่าที่ร้อยตรีขจรรักษ์ พู่พัฒนศิลป์ นักวิชาการเกษตร ลงพื้นที่ร่วมกับ พาณิชย์จังหวัดชุมพร เกษตรจังหวัดชุมพร ประมงจังหวัดชุมพร พัฒนาที่ดินจังหวัดชุมพร ติดตามสถานการณ์ผลผลิตทุเรียน ในฤดูกาลผลิต ปี 2567 รวมถึงการบริหารจัดการเปลือกทุเรียน โดยวิสาหกิจชุมชนหลังสวนพัฒนายั่งยืน นำนวัตกรรมการผลิตปุ๋ยอินทรีด้วยวิธีวิศวกรรมแม่โจ้ 1 ไปใช้ แปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเปลือกทุเรียน โดยการนำไปแปรรูปเป็นปุ๋ยหมัก หรือดินพร้อมปลูก สำหรับปลูกพืชชนิดต่างๆ ต่อไป อาทิ ไม้ผล ผักสวนครัว ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ยืนต้นต่างๆ เป็นต้น ซึ่งเป็นการใช้ประโชน์จากเปลือกทุเรียนเหลือทิ้ง มาแปรสภาพเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม อีกทั้งเป็นการลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจประเภท ทุเรียนแช่แข็งและทุเรียนแปรรูปอีกด้วย
10 กรกฎาคม 2567
คณบดี รับมอบหัวเชื้อจุลินทรีย์ Bacillus subtilis,Bacilluslicheniformis,Lactobacillus acidophilus และจุลินทรีย์ขยาย
วันที่ 5 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น.ที่ อาคารแม่โจ้ 80 ปี อาจารย์ ดร.ฐิระ ทองเหลือ คณบดี รับมอบหัวเชื้อจุลินทรีย์ Bacillus subtilis,Bacilluslicheniformis,Lactobacillus acidophilus และจุลินทรีย์ขยาย จำนวน 100 ลิตร จากโครงการ "การพัฒนาฐานการเรียนรู้เชิงแปลงสาธิตปลูกพืชสวนผสมผสานตามวิถีเกษตรยั่งยืน มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร“ เพื่อใช้ในงานด้านการเกษตรและงานบำบัดของเสียต่างๆของมหาวิทยาลัยทั้งนี้ อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการดังกล่าว ประกอบด้วย อาจารย์ ดร.จิระศักดิ์ วิชาสวัสดิ์ อาจารย์วีรชัย เพชรสุทธิ์ อาจารย์ ดร. ณัชพัฒน์ สุขใส อาจารย์ ดร.พิไลวรรณ พู่พัฒนศิลป์ อาจารย์ ดร.ฐิติมา ศรีพร อาจารย์พัชรินทร์ วิริยะสุขสวัสดิ์ อาจารย์วิชชุดา เอื้ออารี
8 กรกฎาคม 2567
ม.แม่โจ้-ชุมพร จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567
     วันที่ 10 กรกฏาคม 2567 เวลา 13.00 น. อาจารย์ ดร.ฐิระ ทองเหลือ คณบดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 ณ อาคารคาวบอย 3 โดยมีคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมด้วย พร้อมกับกล่าวต้อนรับแสดงความยินดีกับอินทนิลช่อที่ 89 และบรรยายพิเศษหัวข้อ “ปรับตัวอย่างไรกับชีวิตใหม่ทางการศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย” ตลอดจนให้โอวาทแก่นักศึกษา “ให้ตั้งใจเรียน รับผิดชอบหน้าที่ของตนเอง ใช้ชีวิตการเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งนี้อย่างมีความสุข สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและเป็นบัณฑิตอย่างสมบูรณ์”    การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ในครั้งนี้ ได้มีการบรรยายชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย รวมถึงระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา โดยนางภัทร์ธนกัลย์ เตี่ยไพบูลย์ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ “หลักเกณฑ์และวิธีการสอบวัดความรู้ความสามารถทางด้าน ICT” โดยอาจารย์วิชชุดา เอื้ออารี     ชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา สวัสดิการ โดยอาจารย์นาตาลี อาร์ ใจเย็น รองคณบดีฯฝ่ายพัฒนานักศึกษาและเครือข่ายสัมพันธ์ และนางสาวศุจินธร รัตนิพนธ์ นักวิชาการศึกษา รวมทั้งชี้แจงเกี่ยวกับกฎระเบียบมหาวิทยาลัย งานวินัยนักศึษา การแต่งกาย และทุนการศึกษา โดยดร.ณรงค์ โยธิน หัวหน้างานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ    อย่างไรก็ตาม การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ ในระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย สามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับระบบ ระเบียบต่างๆ ของทั้งสังคมและมหาวิทยาลัย ตลอดจนรับทราบขั้นตอน ช่องทางการติดต่อรับบริการ และตอบข้อคำถามในประเด็นที่นักศึกษาสงสัย โดยนักศึกษาสามารถเรียนอย่างมีความสุข สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรอย่างมีคุณภาพและเป็นบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรมต่อไป
11 กรกฎาคม 2567
คณบดีม.แม่โจ้-ชุมพร ต้อนรับคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำกัด “พบปะสมาชิก ใกล้ชิดสหกรณ์”
วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น. อาจารย์ ดร.ฐิระ ทองเหลือ คณบดี และบุคลากร มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ให้การต้อนรับ คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทาลัยแม่โจ้ จำกัด ตามโครงการ "พบปะสมาชิก ใกล้ชิดสหกรณ์" ณ ห้อง 204 อาคารแม่โจ้ 80 ปีทั้งนี้ โครงการดังกล่าว สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำกัด นำโดยนางศรีอนงค์ ใคร้มา รองประธานกรรมการ คนที่ 1 พร้อมด้วยคณะกรรมการเงินกู้และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ได้นำเสนอผลการดำเนินงาน แนะนำการออมด้วยผลิตภัณฑ์เงินฝาก ผลิตภัณฑ์เงินกู้ สวัสดิการต่างๆ ตลอดจนถามตอบรับฟังข้อคิดเห็นของสมาชิกเพื่อนำไปสู่การพัฒนาการดำเนินงานของสหกรณ์ต่อไป
11 กรกฎาคม 2567
ม.แม่โจ้-ชุมพร ร่วมกิจกรรม “ค่ายต้นกล้าดีตามรอยพระยุคลบาท รุ่นที่ 1“ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.30 น. อาจารย์ ดร.ภาวิดา รังษี รองคณบดีฯฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ อาจารย์นาตาลี อาร์ ใจเย็น รองคณบดีฯฝ่ายพัฒนานักศึกษาและเครือข่ายสัมพันธ์ อาจารย์ ดร.จักกฤช ณ นคร ผู้ช่วยคณบดี อาจารย์ ดร.จิระศักดิ์ วิชาสวัสดิ์ นางณิชาพล บัวทอง นักวิทยาศาสตร์ นางสาวศุจินธร รัตนิพนธ์ นักวิชาการศึกษา นางสาวสายทอง สุจริยาพงศ์พร นักวิชาการโสตทัศนศึกษา และผู้นำนักศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดและร่วมเป็นวิทยากรประจำฐานกิจกรรมการเรียนรู้  ค่ายต้นกล้าดีตามรอยพระยุคลบาท รุ่นที่ 1“ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ มณฑลทหารบกที่ 44 ค่ายเขตอุดมศักดิ์ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ได้รับเกียรติจาก นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดกิจกรรม นางสาวสุภัคกมล ชินวงค์ ศึกษาธิการจังหวัดชุมพร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ มีนักเรียนจากโรงเรียน 26 แห่ง จำนวน 500 คน และ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จำนวน 46 คน เข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมประกอบด้วย1.พบปะพี่น้องชาวค่าย โดยผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 442.กิจกรรมเข้าฐานแหล่งเรียนรู้ โดยวิทยากรจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรมณฑลทหารบกที่ 44, และเรือนจำจังหวัดชุมพร 3.กิจกรรมโลกดนตรีโดย กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41 และกองอาสารักษาดินแดน 4.กิจกรรมเด็กดีมีรางวัลทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพร เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้ มีทัศนคติที่ดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และบ้านเมือง ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้เรียน น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ทำหน้าที่เป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม ใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขต่อไป
11 กรกฎาคม 2567
คณบดีม.แม่โจ้-ชุมพร เข้าร่วมอบรม “โครงการเดินหน้าสู่ความเป็นเลิศด้วย EdPEx เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศ”
วันที่ 8 กรกฎาคม 2567 อาจารย์ ดร.ฐิระ ทองเหลือ คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เข้าร่วมอบรมโครงการเดินหน้าสู่ความเป็นเลิศด้วย EdPEx เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ณ ห้องประชุมทิพย์พิมาน ชั้น 2 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดทั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว คือผู้บริหารมหาวิทยาลัย อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี รองคณบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง หัวหน้างาน โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิงอุษณีย์ คำประกอบ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “เดินหน้าสู่ความเป็นเลิศ”
11 กรกฎาคม 2567
ว่าที่ร้อยตรีขจรรักษ์ พู่พัฒนศิลป์ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ผลผลิตทุเรียน ฤดูกาลผลิต ปี 2567 และการบริหารจัดการเปลือกทุเรียน
วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 งานบริการวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร โดยว่าที่ร้อยตรีขจรรักษ์ พู่พัฒนศิลป์ นักวิชาการเกษตร ลงพื้นที่ร่วมกับ พาณิชย์จังหวัดชุมพร เกษตรจังหวัดชุมพร ประมงจังหวัดชุมพร พัฒนาที่ดินจังหวัดชุมพร ติดตามสถานการณ์ผลผลิตทุเรียน ในฤดูกาลผลิต ปี 2567 รวมถึงการบริหารจัดการเปลือกทุเรียน โดยวิสาหกิจชุมชนหลังสวนพัฒนายั่งยืน นำนวัตกรรมการผลิตปุ๋ยอินทรีด้วยวิธีวิศวกรรมแม่โจ้ 1 ไปใช้ แปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเปลือกทุเรียน โดยการนำไปแปรรูปเป็นปุ๋ยหมัก หรือดินพร้อมปลูก สำหรับปลูกพืชชนิดต่างๆ ต่อไป อาทิ ไม้ผล ผักสวนครัว ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ยืนต้นต่างๆ เป็นต้น ซึ่งเป็นการใช้ประโชน์จากเปลือกทุเรียนเหลือทิ้ง มาแปรสภาพเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม อีกทั้งเป็นการลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจประเภท ทุเรียนแช่แข็งและทุเรียนแปรรูปอีกด้วย
10 กรกฎาคม 2567
คณบดี รับมอบหัวเชื้อจุลินทรีย์ Bacillus subtilis,Bacilluslicheniformis,Lactobacillus acidophilus และจุลินทรีย์ขยาย
วันที่ 5 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น.ที่ อาคารแม่โจ้ 80 ปี อาจารย์ ดร.ฐิระ ทองเหลือ คณบดี รับมอบหัวเชื้อจุลินทรีย์ Bacillus subtilis,Bacilluslicheniformis,Lactobacillus acidophilus และจุลินทรีย์ขยาย จำนวน 100 ลิตร จากโครงการ "การพัฒนาฐานการเรียนรู้เชิงแปลงสาธิตปลูกพืชสวนผสมผสานตามวิถีเกษตรยั่งยืน มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร“ เพื่อใช้ในงานด้านการเกษตรและงานบำบัดของเสียต่างๆของมหาวิทยาลัยทั้งนี้ อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการดังกล่าว ประกอบด้วย อาจารย์ ดร.จิระศักดิ์ วิชาสวัสดิ์ อาจารย์วีรชัย เพชรสุทธิ์ อาจารย์ ดร. ณัชพัฒน์ สุขใส อาจารย์ ดร.พิไลวรรณ พู่พัฒนศิลป์ อาจารย์ ดร.ฐิติมา ศรีพร อาจารย์พัชรินทร์ วิริยะสุขสวัสดิ์ อาจารย์วิชชุดา เอื้ออารี
8 กรกฎาคม 2567
ขอเชิญเข้าร่วมเสวนาวิชาการ " Duriam Academy การพัฒนาองค์ความรู้สู่การยกระดับทุเรียนไทย"
คุณภาพยืนหนึ่ง ทำถึง  ต้องทุเรียนไทย !! ขอเชิญชาวสวนทุเรียน  เกษตรกร และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมเสวนาวิชาการ " Duriam Academy การพัฒนาองค์ความรู้สู่การยกระดับทุเรียนไทย"วันพุธ ที่ 5 มิถุนายน 2567 ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารแม่โจ้ 80 ปี เวลา 08.00-16.00 น.ออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM ( ลิ้งเข้าร่วมเสวนา จะได้รับหลังจากที่ลงทะเบียนเท่านั้น)ลงทะเบียนเข้าร่วมเสวนา :https://forms.gle/wd5iS8er6HwpQEyV8โดย 6 Keynote Speaker กูรูด้านทุเรียนโดยเฉพาะ ตั้งแต่ขั้นวางแผนเตรียมแปลงปลูก การเลือกพันธุ์ทุเรียน การจัดการสวน เทคนิคการผลิตทุเรียนให้ได้คุณภาพ ตลอดจนช่องทางตลาดและการส่งออกทั้งในและต่างประเทศรองศาสตราจารย์ ดร.สมพร ณ นคร ดร.วัชรวิชญ์ กีรติดุสิตโรจน์ นายดำรงศักดิ์ สินทรัพย์ ดร.ฉัตรกมล มุ่งพยาบาล นายวีรวัฒน์ วีรวงส์คุณพิเชฏฐ เทศรัตน์  ดำเนินการเสวนาโดย อาจารย์ ดร.ระศักดิ์ วิชาสวัสดิ์ และ อาจารย์ ดร.ฐิระ ทองเหลือ    สอบถามเพิ่มเติม (คุณทราย) 080 032 4056
29 พฤษภาคม 2567
ขอแสดงความยินดีกับพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ประเภทอำนวยการ
      ตามมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 7/2567 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 จำนวน 4 ราย ดังนี้ ระดับหัวหน้างาน/หัวหน้าฝ่าย : สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร       1) นางสาวจิรภรณ์ ใจอ่อน ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานบริหารและธุรการ สังกัดสำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป       2) นางสาวศิริมาศ เจี้ยมกลิ่น ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานคลังและพัสดุ สังกัดสำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป       3) นายณรงค์ โยธิน ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ สังกัดสำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป       4) นายชัยวิชิต เพชรศิลา ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย สังกัดสำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป      กองบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยแม่โจ้
30 เมษายน 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างโรงเรือนต้นแบบฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเศรษฐกิจระบบปิด ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ฯ
9/7/2567 22:06:09
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
8/7/2567 21:31:26
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ภายในอาคารปฎิบัติการวิทยาศาสตร์
28/5/2567 15:50:54
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาชุดครุภัณฑ์ปรับโครงสร้างพื้นฐานรองรับการเรียนการสอนออนไลน์
23/5/2567 15:29:09
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนปฎิบัติการสร้างสื่อแบบผสม
23/5/2567 15:25:54
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ภายในอาคารปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ฯ
16/5/2567 16:42:39
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนปฏิบัติการสร้างสื่อแบบผสมฯ
14/5/2567 11:27:32
ประกาศประกวดราคา ซื้อชุดครุภัณฑ์ปรับโครงสร้างพื้นฐานรองรับการเรียนการสอนออนไลน์ฯ
14/5/2567 12:43:10
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
14/5/2567 11:57:40
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนปฏิบัติการและบริการวิชาการสำหรับการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 พร้อมครุภัณฑ์ ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีคัดเลือก
29/9/2566 17:37:13
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างโรงเรือนต้นแบบฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเศรษฐกิจระบบปิด ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ฯ
9/7/2567 22:06:09
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
8/7/2567 21:31:26
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ภายในอาคารปฎิบัติการวิทยาศาสตร์
28/5/2567 15:50:54
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาชุดครุภัณฑ์ปรับโครงสร้างพื้นฐานรองรับการเรียนการสอนออนไลน์
23/5/2567 15:29:09
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนปฎิบัติการสร้างสื่อแบบผสม
23/5/2567 15:25:54
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ภายในอาคารปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ฯ
16/5/2567 16:42:39
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนปฏิบัติการสร้างสื่อแบบผสมฯ
14/5/2567 11:27:32
ประกาศประกวดราคา ซื้อชุดครุภัณฑ์ปรับโครงสร้างพื้นฐานรองรับการเรียนการสอนออนไลน์ฯ
14/5/2567 12:43:10
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
14/5/2567 11:57:40
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการใช้ห้องประชุม ห้องปฎิบัติการ และอุปกรณ์ต่างๆ
20/7/2566 9:10:59
ข่าวมหาวิทยาลัยแม่โจ้

NBCRC คณะนักวิจัย