มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
Maejo University at Chumphon โทร. 077-544068 , 077-544258 หรือ 080-535-9909

ipv6

 

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

อาจารย์สาขาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ ร่วมประชุมโครงการ “การสำรวจ รวบรวม อนุรักษ์ และขยายพันธ์ต้นเคี่ยม เพื่อสร้างอัตลักษณ์ท้องถิ่นและถ่ายทอดภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์จากต้นเคี่ยม”
      วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 - 15.00 น. อาจารย์ ดร.ฉันทวรรณ เอ้งฉ้วน รองคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ฝ่ายบริหารและพัฒนาวิชาการ พร้อมด้วย อาจารย์ดร.ขนิษฐา พัฒนสิงห์ และอาจารย์ฉัตรนลิน แก้วสม สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการ “การสำรวจ รวบรวม อนุรักษ์ และขยายพันธ์ต้นเคี่ยม เพื่อสร้างอัตลักษณ์ท้องถิ่นและถ่ายทอดภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์จากต้นเคี่ยม” ธนาคารความหลากหลายทางชีวภาพระดับชุมชน หรือ Community BioBank (BEDO) ณ วิสาหกิจชุมชนศูนย์เรียนรู้บ้านห้วยทราย ตำบลทรัพย์ทวี อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฏร์ธานี
26 พฤศจิกายน 2564
ม.แม่โจ้-ชุมพร ต้อนรับกงสุลใหญ่จากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประจำจังหวัดสงขลา หารือแนวทางการขับเคลื่อนงานในอนาคต
อังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ต้อนรับ Mr. Fachry Sulaiman กงสุลใหญ่สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประจำจังหวัดสงขลา พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางเข้าเยี่ยมชมมหาวิทยลัยฯ และหารือแนวทางการขับเคลื่อนงานในอนาคต โดยมีผู้บริหารของมหาวิทยาลัยฯ และ ดร.วิโรจน์ แสงบางกา ประธานธนาคารสมองจังหวัดชุมพร ตลอดจนกลุ่มเครือข่ายภาคการเกษตรและการท่องเที่ยว (New Gen Team) ร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอผลิตภัณฑ์ชุมชนทั้งนี้ ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ คณบดีฯ ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกับกงสุลใหญ่อินโดนีเซียในหลายประเด็น โดยเฉพาะบทบาทการดำเนินงานของมหาวิทยลัยฯ ในการพัฒนาพื้นที่และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตามโครงการ U2T ในขณะเดียวกัน กงสุลใหญ่อินโดนีเซีย ได้ชื่นชมความร่วมมือในหลายด้านที่ผ่านมา โดยเฉพาะด้านการศึกษา ทั้งนี้ กงสุลใหญ่อินโดนีเซียมีความยินดีในการสร้างความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว การเกษตร และเทคโนโลยี ในอนาคตอีกด้วย
17 พฤศจิกายน 2564
ดร.ฐิระ ทองเหลือ รายงานความก้าวหน้าการส่งเสริมกิจกรรมเกษตรอินทรีย์ในเขตพื้นที่ปฏิรูปที่ดินหงษ์เจริญ ต่อ เลขาฯ ส.ป.ก.
อาจารย์ ดร.ฐิระ ทองเหลือ หัวหน้าศูนย์เกษตรสุขภาวะ (Well-being Agriculture Center) สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ได้รับเชิญจากสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) จังหวัดชุมพร ให้รายงานความก้าวหน้าการส่งเสริมกิจกรรมเกษตรอินทรีย์ในเขตพื้นที่ปฏิรูปที่ดินหงษ์เจริญ พร้อมทั้งนำเสนอแนวทางการพัฒนาแปลงเกษตรอินทรีย์และกิจกรรมอื่นๆ ในพื้นที่ ภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ต.หงษ์เจริญ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร ต่อ ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก. เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา
16 พฤศจิกายน 2564
สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ รับสมัครนักศึกษาหลักสูตร 4 ปี เทียบเข้าเรียน 2 ปี (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์)
       สาขาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.บริหารธุรกิจบัณฑิต )  รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี เทียบเข้าเรียน 2 ปี เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ (ผู้เรียนสามารถตกลงเวลากับผู้สอน) รับสมัคร รอบที่ 1.2 ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม2564  - 15 มกราคม 2565คุณสมบัติของผู้สมัคร กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษา ระดับ ปวส.หรือเทียบเท่าทุกแผนก          แนวทางการประกอบอาชีพเมื่อจบการศึกษา            1.ผู้ประกอบการใหม่/ผู้ประกอบการในอนาคต (New/future Entrepreneur)            2.ผู้ประกอบการเพื่อสังคม (Social Entrepreneur)            3.ผู้ประกอบการในองค์กร เช่น นักพัฒนาธุรกิจ            4.นักวิเคราะห์และวางแผน (Planning analyst)            5.ที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ (Strategy consultant)            6.เจ้าหน้าที่องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชนหรืออื่นๆ           สาขาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร สาขาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นทั้งนักศึกษาและผู้ประกอบหรือทำงานในเวลาเดียวกันได้ สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการปฎิบัติได้ทันที “ได้เรียนได้งานในเวลาเดียวกัน” สมัครออนไลน์ได้แล้ววันนี้ที่  www.admissions.mju.ac.thติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ฝ่ายทะเบียนและบริการการศึกษา สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้      โทรศัพท์ 0 5387 3460     (เจ้าหน้าที่ดูแลระบบโทรศัพท์ 0 5387 3455)     E-mail : mju.admissions@gmail.com     www.admissions.mju.ac.th หรือ FB : MJUadmission
15 พฤศจิกายน 2564
สาขาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ จัดกิจกรรมอบรมออนไลน์ให้ความรู้แก่นักศึกษา ผ่านระบบ Microsoft Teams
     วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00-12.00 น. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี ทั้งหลักสูตร 4 ปี และหลักสูตรเทียบเรียน 2 ปี โดยรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams     ทั้งนี้ สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ ได้รับเกียรติจากวิทยากร นางภัทร์ธนกัลย์ เตี่ยไพบูลย์ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ ดร.ณรงค์ โยธิน นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ และนางสาวคุณศุจินธร รัตนิพนธ์ นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ร่วมดำเนินการอบรมให้ความรู้ คำแนะนำ การชี้แนะแนวทาง ตั้งแต่กระบวนการรับนักศึกษา จนกระทั่งสำเร็จการศึกษา ให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีคุณค่าทำประโชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป 
14 พฤศจิกายน 2564
ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ คณบดีแม่โจ้-ชุมพร เปิดการฝึกอบรม "ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน ภาษาจีนกลาง เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน"
วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เป็นประธานเปิดกิจกรรมการฝึกอบรม "ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน ภาษาจีนกลาง เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน" มีคุณสิริจิต วงศ์จารุพรรณ ประธานสมาคมฟุโจวแห่งประเทศไทย สาขาหลังสวน-ละแม สมัยที่ 15 เป็นอาจารย์ผู้สอนให้กับนักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจ จำนวน 50 คน ณ ห้องคาวบอย3 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร กิจกรรมการฝึกอบรมในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ "เตรียมความพร้อมมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร สู่ความเป็นนานาชาติ" ซึ่งปัจจุบัน มหาวิยาลัยแม่โจ้-ชุมพร มียุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติ โดยมีเป้าประสงค์เกี่ยวกับการมีเครือข่ายความร่วมมือ และระบบแลกเปลี่ยนนักศึกษา บุคลากร ด้านสหกิจวิชาการหรือวิจัย หรือบริการวิชาการกับต่างประเทศ ทั้งนี้ กิจกรรมการฝึกอบรมดังกล่าว เพื่อเตรียมความพร้อมและสนับสนุนงานด้านความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อไป
24 กุมภาพันธ์ 2564
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ขอขอบคุณธารน้ำใจ ที่ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ขอขอบคุณธารน้ำใจ ที่ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม1.รับบริจาคเงินเข้าบัญชี ระหว่างวันที่ 4-12 ธันวาคม 2563มียอดเงินบริจาคเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 630-251593-5 ชื่อบัญชี นายณรงค์ โยธิน และ/หรือ นางอุทัยวรรณ ศรีวิชัย และ/หรือ นางสาวสายทอง สุจริยาพงศ์ รวมจำนวนทั้งสิ้น 5300 บาท (ห้าพันสามร้อยบาทถ้วน) ทั้งนี้ได้โอนเงินดังกล่าวเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดนครศรีธรรมราช ชื่อบัญชี “เงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช” ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 487 0562 502  เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ยอดเงินโอนทั้งสิ้น 5300 บาท (ห้าพันสามร้อยบาทถ้วน) 2.สิ่งของ ข้าวสาร อาหารแห้ง และของใช้ส่วนตัวทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ได้นำสิ่งของ อาทิ ข้าวสาร อาหารแห้ง และของใช้ส่วนตัวที่ได้รับจากการบริจาค ไปสมทบกับทีมงานวัยรุ่นละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร และทางทีมงานวัยรุ่นละแม ได้นำไปมอบช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2563    มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ขอขอบคุณทุกธารน้ำใจ ทั้งจากบุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่าและประชาชนทั่วไป ที่ร่วมส่งกำลังใจสู้ภัยน้ำท่วมในครั้งนี้ ขอให้คุณความดี คุ้มครองทุกท่านประสบแต่ความสุข สุขภาพแข็งแรง  และขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพกายใจ ปลอดภัยห่างไกลจากโควิด-19
23 ธันวาคม 2563
สาขาพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ร่วมผลักดันปณิธาน สมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพร (กทท.ดชช.ชพ)
สาขาพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ร่วมผลักดันปณิธาน สมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพร (กทท.ดชช.ชพ) เพื่อธรรมชาติ-สิ่งแวดล้อม สังคม-วัฒนธรรม พัฒนา คน-ชุมชน จากการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายท่อง เที่ยวและกีฬาเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ณ ห้องประชุมรังสรรค์ ชั้น 1 โรงแรมทินิดี จังหวัดระนอง วันที่ 13 มกราคม 2559 โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศและมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นันทา (ภาพโดยท่านอุปนายกสมาคมฯรุ่งโรจน์ ใหม่ซ้อน และนางจินตนา ไพบูลย์)
21 มกราคม 2559
สาขาพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ร่วมเสนอแนวคิดการพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนและเชื่อมโยงภาคีทุกภาคส่วน
สาขาพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ร่วมเสนอแนวคิดการพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนและเชื่อมโยงภาคีทุก ภาคส่วน เพื่อร่วมสร้าง "สุข" บนแผ่นดินจังหวัด พังงา ซึ่งได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา ให้เข้าร่วมทีมวิทยากรโครงการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการบุคลากรท้อง ถิ่นเพื่อรองรับการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา ณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์-โครงการชุมชนบ้านน้ำใน ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา วันที่ 19 มกราคม 2559
21 มกราคม 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม หลักสูตรวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค ภาคใต้ รุ่น ๒
ตามที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ได้เปิดสอบคัดเลือกผู้เข้าอบรม “หลักสูตรการฝึกอบรม วิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค ภาคใต้ (ภาษาไทย) รุ่น ๒” ในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ บัดนี้ การสอบ คัดเลือกได้ดำเนินดำเนินการเสร็จสิ้นแลว จึงประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาอบรมวิชามัคคุเทศกเฉพาะ ภูมิภาค ภาคใต รุน ๒ ในระหว่างวันที่ ๒ - ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร อำเภอละแม จังหวัดชุมพร จำนวน ๒๐ คน ตามรายชื่อดังต่อไปนีนางสาว กรรณิการ์ มโนโสภีนางสาว คริษฐา สุขนุชนางสาว จันทร์วลัย อ่อนชาตินางสาว จุฑาภรณ์ บัวทิพย์นางสาว ฉัตรฑริกา สุขนุชนางสาว ปัญญาพร นาศรีนางสาว พัชรี ลุ่งกี่นาย ชาญวิทย์ ขุนทองจันทร์นางสาว ศิรภัสศร บูก้งนางสาว ศิริขวัญ ยิ่งประดิษฐ์นางสาว สุภาวดี อบอุ่นนาย ธนะนาถ ใจอ่อนนางสาว อรอุมา ริมเขตนางสาว อรัญญา นิลบวรนางสาว ชุตินันท์ ทิพย์สุขุมนาย ศุภชัย แก้วสำลีนางสาว นภัสวรรณ แสงสว่างนางสาว วิชชุดา เอื้ออารีนาย ศิระ สิริทิพากุลนางสาว อภิญญา สุวรรณรักษ์ดังรายละเอียด https://chumphon.mju.ac.th/wtms_documentDownload.aspx?id=NTYzMzQ=
12 สิงหาคม 2564
งานบริการวิชาการและวิจัย จัดนิทรรศการในงานพิธีเปิดตลาดอินทรีย์วิถีชุมพร "Organic Farm Outlet Chumphon"
   วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563  ที่ผ่านมา งานบริการวิชาการและวิจัย โดยนายชัยวิชิต เพชรศิลา รักษาการหัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย พร้อมด้วยนายชาญวิทย์ ขุนทองจันทร์ และนางสาวสายทอง สุจริยาพงศ์พรร่วมจัดนิทรรศการบริการวิชาการ  อาทิ การเลี้ยงไส้เดือนดิน การผลิตปุ๋ยจากมูลไส้เดือนดิน การปลูกดอกหน้าวัวแบบอินทรีย์ การสาธิตการเลี้ยงปลาดุกระบบนํ้าหมุนเวียนแบบอควาโปนิกส์ ในงานเปิดตลาดอินทรีย์วิถีชุมพร  Organic Farm Outlet Chumphon ณ บ้านเขานาง หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร          พร้อมกันนี้อาจารย์ ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ได้ร่วมเวทีเขย่าทัศน์ “ร่วมสร้างชุมพรมหานครเกษตรอินทรีย์” โดยมีนายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ร่วมเสวนาในครั้งนี้
9 กันยายน 2563
นางสาวศุจินธร รัตนิพนธ์ นักวิชาการศึกษา สังกัดงานบริการวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร รับมอบบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา นางสาวศุจินธร รัตนิพนธ์ นักวิชาการศึกษา สังกัดงานบริการวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร เข้ารับการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ณ ห้องปฏิบัติการวิทยุ ชั้น 2 คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ (สนามสอบจังหวัดเชียงใหม่) และในวันที่ 4 ธันวาคม 2558 ได้เข้าร่วมพิธีรับมอบบัตรผู้ประกาศ สำนักงาน กสทช. ในงานแถลงข่าว และพิธีมอบบัตรผู้ประกาศ สำนักงาน กสทช.ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค ถนนราชปรารภ กรุงเทพฯ
9 ธันวาคม 2558
บุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ เดิน-จักรยาน ครั้งที่ 3: ความปลอดภัย (2015 The 3rd Thailand Bike & Walk Forum: SAFETY)
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 อาจารย์ ดร.นรา พงษ์พานิช ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ เดิน-จักรยาน ครั้งที่ 3: ความปลอดภัย ประจำปี 2558 ของชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  ณ ศูนย์สร้างสุข สสส. กรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมเสวนาและเสนอข้อคิดเห็นร่วมกับเครือข่ายและภาคีที่เกี่ยวข้องกับชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย จำนวน 15 องค์กร/กลุ่ม ซึ่งในปี 2558 ได้มุ่งเน้นในเรื่อง “ความปลอดภัย” ภายใต้แนวคิดหลัก “การสร้างชุมชนจักรยานและสังคมนิยมเดิน” และแผนงานโครงการ “การผลักดันการเดินและการใช้จักรยานไปสู่นโยบายสาธารณะของประเทศไทย”ทั้งนี้ อาจารย์ ดร.นรา พงษ์พานิช ได้นำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมฯ ครั้งนี้ จำนวน 2 เรื่อง (1) ได้แก่ การศึกษาตัวชี้วัดของรูปแบบและมาตรฐานเพื่อการพัฒนาทางเท้าที่เหมาะสมในพื้นที่เมืองของประเทศไทย และ (2) การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความปลอดภัยบนทางเท้าของคนเดินเท้าในเขตเมือง: กรณีศึกษาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
19 เมษายน 2558
แนะแนวการศึกษาต่อและประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ณ โรงเรียนไชยาวิทยา อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนะแนวการศึกษาต่อและประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 นางสาวศุจินธร รัตนิพนธ์ นักวิชาการศึกษา เข้าแนะแนวการศึกษาต่อและประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ณ โรงเรียนไชยาวิทยา อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี อย่างไรก็ตาม นอกจากการแนะแนวการศึกษาต่อและประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาแล้ว ยังมีการพบปะพูดคุยกับนักเรียนในหัวข้อ "เรียนอย่างไร ให้มีงานทำ"
12 กุมภาพันธ์ 2558
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาปรับปรุงห้องน้ำ
26/2/2562 16:07:10
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา่งานก่อสร้างทางเดินมีหลังคา cover way
26/2/2562 16:06:07
ประกาศสอบราคาซ่อมแซมโรงจอดรถ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
18/10/2559 9:11:12
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (สำหรับสถานีวิทยุกระจายเสียง FM 90 MHz)
26/8/2559 15:52:21
ประกาศประกวดราคาครุภัณฑ์ห้องสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา FM 90 MHz มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17/2/2559 13:31:28
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา FM 90 MHz มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2/2/2559 13:29:49
Download ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถเอนกประสงค์อาคารบุญรอดและอาคารบ้านบุคลากร
30/10/2558 16:00:42
ประกาศ ประกวดราคามหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ประจำปีงบประมาณ 2558
6/11/2557 11:34:47
ร่างเอกสารประกวดราคา ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร(ห้องเรียน , ห้องพักอาจารย์, ห้องประชุม) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
30/10/2557 17:49:19
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์
7/5/2554 16:02:57
ประกาศเผยแพร่จัดซื้อจัดจ้างงประจำปีงบประมาณ 2564 เผยแพร่แผนก่อสร้างรั้วคาวบอย
13/9/2564 15:48:13
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินผลการอบรมหลักสูตรวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคใต้) รุ่นที่ 2
9/9/2564 10:22:00
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 1 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 5
1/2/2564 18:45:30
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมางาน โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (รอบที่ 1 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3)
25/1/2564 16:42:14
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อจ้างเหมาบริการ โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (รอบที่ 1 เพิ่มเติมครั้งที่ 2)
22/1/2564 19:40:25
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
28/10/2564 13:39:44
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) ช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่
4/1/2564 17:39:13
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เทคนิคการทำ PCR เพื่อการตรวจป้องกันโรคสัตว์น้ำในฟาร์ม"
3/2/2563 22:56:08
ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ในราชการ
4/12/2557 22:04:44
ประกาศให้นักศึกษามารับบัตรประกัน
17/11/2557 13:49:25
ข่าวมหาวิทยาลัยแม่โจ้

NBCRC คณะนักวิจัย