มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
Maejo University at Chumphon โทร. 077-544068

ipv6

 

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ดร.ณรงค์ โยธิน เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดชุมพร
      วันที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 น. อาจารย์ ดร.ฐิระ ทองเหลือ คณบดี มอบหมายให้ดร.ณรงค์ โยธิน นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ชำนาญการ (รักษาการหัวหน้างานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) จังหวัดชุมพร โดยมีนายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานการประชุม และมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ สถานศึกษา สถานประกอบการ ผู้นำท้องถิ่น และผู้แทนเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE ในพื้นที่เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมเกาะเสม็ด ศาลากลางจังหวัดชุมพร      ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้มีการติดตามผลการดำเนินงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE ปี 2566, แผนการจัดกิจกรรมโครงการ TO BE NUMBER ONE ปี 2567, งบประมาณในการดำเนินกิจกรรม โครงการ TO BE NUMBER ONE และการจัดทำฐานข้อมูล TO BE NUMBER ONE จังหวัดชุมพร นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันพิจารณาตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ประเภทต่างๆ ทั้งระดับ อำเภอ, ชมรมในสถานศึกษา ซึ่งแบ่งเป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาระดับอาชีวะ อุดมศึกษา, ชมรมในสถานประกอบการ, ชมรมในชุมชน, ชมรมในเรือนจำ, และชมรมในคุมประพฤติ เป็นต้น      ซึ่งในการประกวดกิจกรรมมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2566 ผลปรากฏว่า จังหวัดชุมพร ผ่านการคัดเลือกเป็นประเภท จังหวัด TO BE NUMBER ONE กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 2 ขณะที่ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนบ้านพรุใหญ่ ผ่านการคัดเลือกเป็น ประเภท ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชน กลุ่มดีเด่น      และโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ยังได้มอบเกียรติบัตร TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISC ให้แก่นักเรียน โรงเรียนอนุบาลอำนวยสุข และโรงเรียนศรียาภัย อีกด้วย
1 ธันวาคม 2566
กิจกรรมศึกษาเรียนรู้ “การเป็นผู้ประกอบการเกษตรอัจฉริยะ” สาขาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ
      วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ อาจารย์ ดร.ฉันทวรรณ เอ้งฉ้วน พร้อมด้วยอาจารย์ฉัตรนลิน แก้วสม และนักศึกษา เข้าศึกษาเรียนรู้ “การเป็นผู้ประกอบการเกษตรอัจฉริยะ” โดยมีคุณณัฏฐเอก อรุณโชติ ผู้จัดการบ้านธรรมวัฒน์ ให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้      อย่างไรก็ตาม การเข้าศึกษาเรียนรู้ดังกล่าว เป็นการบูรณาการกับกิจกรรมการเรียนการสอน รายวิชา กก 100 หลักการตลาด และรายวิชา กก101 ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
1 ธันวาคม 2566
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรและชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้ จังหวัดชุมพร ร่วมต้อนรับทีมปั่นคืนถิ่น 3 ระหว่างวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2566
      วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16.30 ที่ บริเวณลานพระพิรุณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร อาจารย์ ดร.ภาวิดา รังษี รองคณบดีฯ ฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์นาตาลี อาร์ ใจเย็นรองคณบดีฯ ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและเครือข่ายสัมพันธ์  อาจารย์ ดร.จักรกฤช ณ นคร ผู้ช่วยคณบดี นายอุดมศักดิ์  เฉลิมพนาพันธ์ ประธานชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้ จังหวัดชุมพร และผู้แทนบุคลากร ผู้แทนนักศึกษา ร่วมต้อนรับ “ทีมปั่นคืนถิ่น 3 แม่โจ้ 90 ปี ทำความดีเพื่อแผ่นดิน 20 คนปั่นล้านคนให้” โดยร่วมสักการะพระพิรุณทรงนาค สักการะพระรูปปั้นพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และไหว้รูปอาจารย์ ดร.บุญรอด ศุภอุดมฤกษ์    ช่วงเย็น เวลา 18.00 น. ร่วมงานเลี้ยงต้อนรับทีมปั่นคืนถิ่น 3  โดยมีนางสุธีรา ศรีกาญจน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ) พ.ต.ท.จเร ชูแก้ว รองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรละแม และผู้แทนสจ.นันทภพ เอื้ออารี ร่วมต้อนรับ ณ ใต้อาคารแม่โจ้ 80 ปี      และในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. ทีมปั่นคืนถิ่น 3 ไปร่วมกิจกรรมกับทางโรงพยาบาลละแม โดยทางโรงพยาบาลละแม ได้บริการตรวจวัดความดัน บริการนวดเท้าผ่อนคลายด้วยสมุนไพรไทย บริการปรึกษาสุขภาพใจ และแช่น้ำร้อน โดยมีนายแพทย์วิษณุ อนิลบล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลละแม นายสมเจตน์ ทองนาแค รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง นางสาวธารีรัตน์ สุขสวัสดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง และเจ้าหน้าที่ร่วมต้อนรับ ณ บ่อน้ำร้อนถ้ำเขาพลู ตำบลสวนแตง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร และในช่วงบ่ายวันเดียวกัน เวลา 13.00 น. ได้เข้าเยี่ยมชมโครงการไผ่เพื่อน้อง มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร     อย่างไรก็ตาม ทีมปั่นคืนถิ่น 3 ได้มอบทุนการศึกษา “ชีวิตจิตใจมอบให้แม่โจ้” จำนวน 10,000 บาท ให้นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร อีกด้วย     กิจกรรมชมรมปั่นจักรยานศิษย์เก่าแม่โจ้ “ปั่นคืนถิ่น 3 แม่โจ้ 90 ปี ทำความดีเพื่อแผ่นดิน 20 คนปั่น ล้านคนให้”  ในครั้งนี้ นอกจากจะร่วมฉลองโอกาสที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีอายุครบ 90 ปีแล้ว ยังร่วมระดมทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ มอบให้กับ 4 โรงพยาบาลและ 1 คณะ ดังนี้ 1.โรงพยาบาลเบตง จังหวัดยะลา 2.โรงพยาบาลละแม จังหวัดชุมพร 3.โรงพยาบาลร้องกวาง จังหวัดแพร่ 4.โรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ต้นทางอำเภอเบตง จังหวัดยะลา ปลายทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ~เบตง~แม่สาย~แม่โจ้ ระยะทางรวม 2,345 กิโลเมตร
1 ธันวาคม 2566
อาจารย์ ดร.จักกฤช ณ นคร เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนากาแฟจังหวัดชุมพร ณ ศาลากลางจังหวัดชุมพร
       วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 อาจารย์ ดร.จักรกฤช ณ นคร ผู้ช่วยคณบดี ได้รับมอบหมายจากคณบดีให้เข้าประชุม เรื่อง การขับเคลื่อนการพัฒนากาแฟจังหวัดชุมพร ณ ห้องประชุมเกาะทองหลางชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชุมพร โดยมีนายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในการประชุม      โดยนัยสำคัญของการประชุมเป็นเรื่องการเพิ่มผลผลิต เพิ่มพื้นทีเพาะปลูก และพัฒนาสายพันธุ์กาแฟ โรบัสต้าชุมพรที่มีคุณภาพสูงขึ้นให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์จังหวัดชุมพร ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรอยู่ในคณะกรรมการในการขับเคลื่อนด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ในหัวข้อที่ 2 /2.1 ของแผน      พร้อมกันนี้ได้เข้าพบ ดร.สัญญา แก้วอนันต์ ผู้อำนวยการคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดชุมพร เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับโครงการอบกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
30 พฤศจิกายน 2566
9 เหตุผลที่ควรเลือกเรียน สาขาวิชานวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
9 เหตุผลที่ควรเลือกเรียน สาขาวิชานวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 1.มีหลากหลายเรื่องราวให้เรียนรู้และปฎิบัติจริงในระหว่างเรียน2.ลดจำนวนหน่วยกิตลง จาก 137  หน่วยกิต เหลือ 120 หน่วยกิต (เน้นการเรียนรู้นอกห้องเรียนและการเรียนรู้ตลอดชีวิต)3.ชื่อเสียงของหลักสูตรเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับ4.มีความร่วมมือด้านการเรียนการสอนและงานวิจัยกับบริษัทซีพีเอฟ (ฟาร์มละแม)5.มุ่งเน้นการเรียนการสอนที่มีการปฎิบัติควบคู่กับวิชาการ เพื่อผลิตบัณฑิตที่อุดมด้วยปัญญา อดทน สู้งาน มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดี6.ชื่อเสียงและงานวิจัยของคณาจารย์เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง7.หลักสูตรมีการพัฒนาให้เข้าบริบทของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ซึ่งมีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเล มีความเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอนและการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง8.อาจารย์ผู้สอนเป็นกันเอง ดูแลอย่างดีในทุกๆช่วงของการเรียนรู้9.สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายหลังจบการศึกษา      หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 รอบ TCAS 1.2 ระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2566      รายละเอียดหลักสูตร https://chumphon.mju.ac.th/wtms_webpageDetail.aspx?wID=2433      สมัครออนไลน์ >www.admissions.mju.ac.th
22 พฤศจิกายน 2566
ผู้แทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ (SEC)
      วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ ศุภวิญญู รองคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ฝ่ายวิชาการวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา สว่างอารมย์ และนายชัยวิชิต เพชรศิลา นักวิชาการเกษตร เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ ตามมติ ครม.เรื่องเป้าหมายและความคาดหวังต่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (SEC) ด้านการวิจัยและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยมีนายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ ห้องประชุมเกาะเสม็ด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดชุมพร ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)      อย่างไรก็ตาม การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ กลุ่มวิชาการที่เกี่ยวข้องของพื้นที่ และผู้แทนภาคประชาสังคมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐิกิจพิเศษภาคใต้ (จังหวัดชุมพรและจังหวัดระนอง) เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อแนวทางการขับเคลื่อนระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ การให้ข้อมูลบริบทและสถานการณ์สำคัญของพื้นที่ และความต้องการด้านวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนของพื้นที่ต่อไป
21 พฤศจิกายน 2566
ดร.ณรงค์ โยธิน เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดชุมพร
      วันที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 น. อาจารย์ ดร.ฐิระ ทองเหลือ คณบดี มอบหมายให้ดร.ณรงค์ โยธิน นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ชำนาญการ (รักษาการหัวหน้างานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) จังหวัดชุมพร โดยมีนายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานการประชุม และมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ สถานศึกษา สถานประกอบการ ผู้นำท้องถิ่น และผู้แทนเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE ในพื้นที่เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมเกาะเสม็ด ศาลากลางจังหวัดชุมพร      ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้มีการติดตามผลการดำเนินงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE ปี 2566, แผนการจัดกิจกรรมโครงการ TO BE NUMBER ONE ปี 2567, งบประมาณในการดำเนินกิจกรรม โครงการ TO BE NUMBER ONE และการจัดทำฐานข้อมูล TO BE NUMBER ONE จังหวัดชุมพร นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันพิจารณาตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ประเภทต่างๆ ทั้งระดับ อำเภอ, ชมรมในสถานศึกษา ซึ่งแบ่งเป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาระดับอาชีวะ อุดมศึกษา, ชมรมในสถานประกอบการ, ชมรมในชุมชน, ชมรมในเรือนจำ, และชมรมในคุมประพฤติ เป็นต้น      ซึ่งในการประกวดกิจกรรมมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2566 ผลปรากฏว่า จังหวัดชุมพร ผ่านการคัดเลือกเป็นประเภท จังหวัด TO BE NUMBER ONE กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 2 ขณะที่ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนบ้านพรุใหญ่ ผ่านการคัดเลือกเป็น ประเภท ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชน กลุ่มดีเด่น      และโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ยังได้มอบเกียรติบัตร TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISC ให้แก่นักเรียน โรงเรียนอนุบาลอำนวยสุข และโรงเรียนศรียาภัย อีกด้วย
1 ธันวาคม 2566
กิจกรรมศึกษาเรียนรู้ “การเป็นผู้ประกอบการเกษตรอัจฉริยะ” สาขาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ
      วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ อาจารย์ ดร.ฉันทวรรณ เอ้งฉ้วน พร้อมด้วยอาจารย์ฉัตรนลิน แก้วสม และนักศึกษา เข้าศึกษาเรียนรู้ “การเป็นผู้ประกอบการเกษตรอัจฉริยะ” โดยมีคุณณัฏฐเอก อรุณโชติ ผู้จัดการบ้านธรรมวัฒน์ ให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้      อย่างไรก็ตาม การเข้าศึกษาเรียนรู้ดังกล่าว เป็นการบูรณาการกับกิจกรรมการเรียนการสอน รายวิชา กก 100 หลักการตลาด และรายวิชา กก101 ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
1 ธันวาคม 2566
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรและชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้ จังหวัดชุมพร ร่วมต้อนรับทีมปั่นคืนถิ่น 3 ระหว่างวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2566
      วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16.30 ที่ บริเวณลานพระพิรุณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร อาจารย์ ดร.ภาวิดา รังษี รองคณบดีฯ ฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์นาตาลี อาร์ ใจเย็นรองคณบดีฯ ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและเครือข่ายสัมพันธ์  อาจารย์ ดร.จักรกฤช ณ นคร ผู้ช่วยคณบดี นายอุดมศักดิ์  เฉลิมพนาพันธ์ ประธานชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้ จังหวัดชุมพร และผู้แทนบุคลากร ผู้แทนนักศึกษา ร่วมต้อนรับ “ทีมปั่นคืนถิ่น 3 แม่โจ้ 90 ปี ทำความดีเพื่อแผ่นดิน 20 คนปั่นล้านคนให้” โดยร่วมสักการะพระพิรุณทรงนาค สักการะพระรูปปั้นพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และไหว้รูปอาจารย์ ดร.บุญรอด ศุภอุดมฤกษ์    ช่วงเย็น เวลา 18.00 น. ร่วมงานเลี้ยงต้อนรับทีมปั่นคืนถิ่น 3  โดยมีนางสุธีรา ศรีกาญจน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ) พ.ต.ท.จเร ชูแก้ว รองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรละแม และผู้แทนสจ.นันทภพ เอื้ออารี ร่วมต้อนรับ ณ ใต้อาคารแม่โจ้ 80 ปี      และในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. ทีมปั่นคืนถิ่น 3 ไปร่วมกิจกรรมกับทางโรงพยาบาลละแม โดยทางโรงพยาบาลละแม ได้บริการตรวจวัดความดัน บริการนวดเท้าผ่อนคลายด้วยสมุนไพรไทย บริการปรึกษาสุขภาพใจ และแช่น้ำร้อน โดยมีนายแพทย์วิษณุ อนิลบล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลละแม นายสมเจตน์ ทองนาแค รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง นางสาวธารีรัตน์ สุขสวัสดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง และเจ้าหน้าที่ร่วมต้อนรับ ณ บ่อน้ำร้อนถ้ำเขาพลู ตำบลสวนแตง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร และในช่วงบ่ายวันเดียวกัน เวลา 13.00 น. ได้เข้าเยี่ยมชมโครงการไผ่เพื่อน้อง มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร     อย่างไรก็ตาม ทีมปั่นคืนถิ่น 3 ได้มอบทุนการศึกษา “ชีวิตจิตใจมอบให้แม่โจ้” จำนวน 10,000 บาท ให้นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร อีกด้วย     กิจกรรมชมรมปั่นจักรยานศิษย์เก่าแม่โจ้ “ปั่นคืนถิ่น 3 แม่โจ้ 90 ปี ทำความดีเพื่อแผ่นดิน 20 คนปั่น ล้านคนให้”  ในครั้งนี้ นอกจากจะร่วมฉลองโอกาสที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีอายุครบ 90 ปีแล้ว ยังร่วมระดมทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ มอบให้กับ 4 โรงพยาบาลและ 1 คณะ ดังนี้ 1.โรงพยาบาลเบตง จังหวัดยะลา 2.โรงพยาบาลละแม จังหวัดชุมพร 3.โรงพยาบาลร้องกวาง จังหวัดแพร่ 4.โรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ต้นทางอำเภอเบตง จังหวัดยะลา ปลายทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ~เบตง~แม่สาย~แม่โจ้ ระยะทางรวม 2,345 กิโลเมตร
1 ธันวาคม 2566
อาจารย์ ดร.จักกฤช ณ นคร เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนากาแฟจังหวัดชุมพร ณ ศาลากลางจังหวัดชุมพร
       วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 อาจารย์ ดร.จักรกฤช ณ นคร ผู้ช่วยคณบดี ได้รับมอบหมายจากคณบดีให้เข้าประชุม เรื่อง การขับเคลื่อนการพัฒนากาแฟจังหวัดชุมพร ณ ห้องประชุมเกาะทองหลางชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชุมพร โดยมีนายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในการประชุม      โดยนัยสำคัญของการประชุมเป็นเรื่องการเพิ่มผลผลิต เพิ่มพื้นทีเพาะปลูก และพัฒนาสายพันธุ์กาแฟ โรบัสต้าชุมพรที่มีคุณภาพสูงขึ้นให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์จังหวัดชุมพร ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรอยู่ในคณะกรรมการในการขับเคลื่อนด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ในหัวข้อที่ 2 /2.1 ของแผน      พร้อมกันนี้ได้เข้าพบ ดร.สัญญา แก้วอนันต์ ผู้อำนวยการคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดชุมพร เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับโครงการอบกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
30 พฤศจิกายน 2566
ดร.ฉันทวรรณ เอ้งฉ้วนและคณะได้รับเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมกิจกรรมประสานงานเพื่อเตรียมความพร้อมการใช้แแพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวบนเส้นทางท่องเที่ยวศุทรา ชุมพร - ระนอง
      วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 อาจารย์ ดร.ฉันทวรรณ เอ้งฉ้วน พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.ฐิติมา ศรีพร อาจารย์ฉัตรนลิน แก้วสม และอาจารย์ ดร.พิไลวรรณ พู่พัฒนศิลป์ ได้รับเชิญจากสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมกิจกรรมประสานงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้แแพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวบนเส้นทางท่องเที่ยวศุทรา ชุมพร - ระนอง ร่วมกับชุมชนและหน่วยงานในพื้นที่ ณ วัดพระบรมธาตุสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร พร้อมกับหารือแนวทางการทำความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย โดยมี มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ วิทยาลัยชุมชนระนอง สมาคมประชาสังคมชุมพร และเครือข่ายการท่องเที่ยว
9 พฤศจิกายน 2566
กิจกรรมสัมมนาสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
      วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30-12.00 น. อาจารย์ ดร.ฐิระ ทองเหลือ คณบดี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสัมมนาสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารบุญรอด ศุภอุดมฤกษ์ โดยนักศึกษาได้นำเสนอและรายงานผลการปฎิบัติสหกิจศึกษา ตามลำดับ ดังนี้       1.บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัด (มหาชน) ฟาร์มละแม โดยนายณัฐพร หอกแสง      2.บริษัทมรกตฟาร์ม จำกัด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร นายขจรศักดิ์ เพชรโสม และนายศุภกิจ สรรพากร      3.ฟาร์มกุ้งอ่าวค้อ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร นายนิติภัฑร์ อับดุลบุตร และนายวรกานต์ ชื่นอารมย์      4.สถานีวิจัยคลองวาฬ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย นายสรศักดิ์ เชื้อบ่อคา และนายอชิตศักดิ์ สงค์ดำ      อย่างไรก็ตาม ในการสัมมนาสหกิจศึกษาในครั้งนี้ มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพิมล พิมลรัตน์ ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ ศุภวิญญู ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา สว่างอารมย์ อาจารย์วีรชัย เพชรสุทธิ์  และอาจารย์นาตาลี อาร์ ใจเย็น เข้าร่วมกับฟังพร้อมให้ข้อเสนอแนะแก่นักศึกษาต่อไป
10 พฤศจิกายน 2566
ดร.ฉันทวรรณ เอ้งฉ้วน ได้รับเชิญจากธนาคารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็นวิทยากรบรรยายการอบรมกิจกรรม เพิ่มโอกาสสู่ความสำเร็จของ SME ไทย
      วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2566 อาจารย์ ดร.ฉันทวรรณ เอ้งฉ้วน อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ ได้รับเชิญจากธนาคารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ให้เป็นวิทยากรบรรยายการอบรมกิจกรรม เพิ่มโอกาสสู่ความสำเร็จของ SME ไทย ภายใต้โครงการยกระดับลูกค้าให้เป็น SME เกษตรหัวขบวนปีบัญชี 2566 ณ ธ.ก.ส. อาคารประชาชื่น กรุงเทพมหานคร และถ่ายทอดสดผ่านช่องทางออนไลน์ไปยังฝ่ายกิจการสาขา สนจ.และธ.ก.ส. สาขาทั่วประเทศโดยบรรยายในหัวข้อเรื่องการตลาดแบบ Smart SME และร่วมถอดบทเรียนช่องทางการขายและการสร้างเครือข่ายทางการค้า กิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกว่า 1,500 คนจากทั่วประเทศ
9 พฤศจิกายน 2566
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เปิดระบบรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 TCAS 1.2
      มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เปิดระบบรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 TCAS 1.2 รับสมัครระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2566 หลักสูตร 4 ปี      1.สาขาวิชาการท่องเที่ยวและบริการ      2.สาขาวิชานวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง      3.สาขาวิชาพืชศาสตร์หลักสูตร 4 ปีเทียบเรียน (2 ปี) ปกติ      1.สาขาวิชาการท่องเที่ยวและบริการ      2.สาขาวิชานวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง      3.สาขาวิชาพืชศาสตร์หลักสูตร 4 ปีเทียบ (2 ปี) เรียนออนไลน์      1.สาขาวิชาการท่องเที่ยวและบริการ      สำหรับสาขาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการและสาขาการเมืองและการปกครองท้องถิ่น จะเปิดรับสมัครรอบ 2 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ทั้งนี้สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ทุกช่องทางการติดต่อของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรหลักสูตร 4 ปี GPAX 4 เทอม หลักสูตร 2 ปีต่อเนื่อง GPAX 2 เทอม : สมัครออนไลน์ www.admissions.mju.ac.th
1 พฤศจิกายน 2566
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าแม่โจ้ ที่ได้รับอนุมัติ ปริญญาดุษฎีกิตติมศักดิ์ ประจำปี ๒๕๖๖
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าแม่โจ้ ที่ได้รับอนุมัติ ปริญญาดุษฎีกิตติมศักดิ์ ประจำปี ๒๕๖๖       ๑.นายโชตินรินทร์ เกิดสม ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น ๕๓ สาขาวิชาเศรษศาสตร์สหกรณ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้รับอนุมัติ ปริญญาดุษฎีกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๖ จากสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้      ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖      ๒.นายถาวร สงคราม ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น ๕๔ สาขาวิชาเศรษศาสตร์สหกรณ์ ประธานบริษัทโอท็อป-มาดเท่ จำกัดได้รับอนุมัติ ปริญญาดุษฎีกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเศรษศาสตร์ประยุกต์ ประจำปี ๒๕๖๖ จากสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้      ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖
23 ตุลาคม 2566
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็นรองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
      ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็นรองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร     1.อาจารย์นาตาลี อาร์ ใจเย็น ได้รับการแต่งตั้งเป็น รองคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและเครือข่ายสัมพันธ์ (ตามคำสั่ง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ ๑๓๑๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๖)     2.อาจารย์ ดร.จักกฤช ณ นคร ได้รับการแต่งตั้งเป็น ผู้ช่วยคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร (ตามคำสั่ง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ ๑๓๑๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๖)
18 ตุลาคม 2566
สอบวัดสมิทธิภาพทั่วไปทางด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษา และบุคลากร ประจำปี 2566
 วิทยาลัยนานาชาติ  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดสอบวัดสมิทธิภาพทั่วไปทางด้านภาษาอังกฤษ ให้แก่นักศึกษา และบุคลากร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันอังคาร ที่ 10 ตุลาคม 2566     เวลา 10.00-12.00 น. (สำหรับนักศึกษารหัส 63 และ 64) อาคารเรียนรวม 80 ปี ห้อง 200 ที่นั่ง    เวลา 13.00-15.00 น. (สำหรับนักศึกษารหัส 65 และ 66) อาคารเรียนรวม 80 ปี ห้อง 200 ที่นั่ง    เวลา 09.00-12.00 น. (สำหรับบุคลากรสายวิชาการ) อาคารเรียนรวม 80 ปี ห้องคอมพิวเตอร์ 2    เวลา 13.00-15.00 น. (สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ) อาคารเรียนรวม 80 ปี ห้องคอมพิวเตอร์ 2     สอบถามเพิ่มเติม : คุณพรลภัส พงษ์พานิช 080 535 9909                           คุณประภัย สุขอิน 091 067 6479
6 ตุลาคม 2566
กำหนดการสอบวัดความรู้ความสามารถด้าน ICT มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
   กำหนดการสอบวัดความรู้ความสามารถด้าน ICT มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร       นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร สมัครสอบได้แล้ววันนี้ – วันที่ 6 ตุลาคม 2566 (ก่อนเวลา 12.00 น.)ได้ที่ลิงก์  https://maejo.link?L=5Egj       กำหนดการสอบ วันที่ 11 – 12 , 18 - 19 ตุลาคม 2566                     เลือกสอบช่วงเช้า เวลา    10.00 – 11.30 น.                     เลือกสอบช่วงบ่าย เวลา   13.00 – 14.30 น.     ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 2 (ชั้น 2) อาคารเรียนรวมแม่โจ้ 80 ปี หมายเหตุ  เมื่อมีการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ให้นักศึกษาเลือกลง วัน และช่วงเวลาสอบได้ที่ห้องบริการการศึกษา (ชั้น 1) อาคารบุญรอด ศุภอุดมฤกษ์
4 ตุลาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนปฏิบัติการและบริการวิชาการสำหรับการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 พร้อมครุภัณฑ์ ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีคัดเลือก
29/9/2566 17:37:13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถตู้โดยสารขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่งจำนวน1คัน
4/7/2566 14:17:57
ประกาศประกวดราคาซื้อรถตู้โดยสาร ไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23/6/2566 12:01:43
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนปฏิบัติการและบริการวิชาการสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ พร้อมครุภัณฑ์ ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร (ครั้งที่ 2)
23/6/2566 15:18:35
ประกาศประกวดราคาซื้อรถตู้โดยสาร ไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23/3/2566 16:52:53
ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์แปรรูปโกโก้ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9/3/2566 10:04:23
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ยกเลิกโครงการประกวดราคาจ้างปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนปฎิบัติการและบริการวิชาการสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 พร้อมครุภัณฑ์ ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2/3/2566 11:59:16
ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการทางการเกษตร ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7/2/2566 17:09:33
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนปฏิบัติการและบริการวิชาการสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ พร้อมครุภัณฑ์ ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
22/12/2565 16:45:46
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
10/11/2565 16:24:46
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการใช้ห้องประชุม ห้องปฎิบัติการ และอุปกรณ์ต่างๆ
20/7/2566 9:10:59
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถตู้โดยสารขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่งจำนวน1คัน
4/7/2566 14:17:57
เปิดรับสมัครสอบอาจารย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้
26/4/2566 14:55:51
ประกาศประกวดราคาซื้อรถตู้โดยสาร ไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23/3/2566 16:52:53
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์แปรรูปโกโก้ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16/3/2566 16:24:12
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พศ.2566
16/3/2566 16:19:00
ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์แปรรูปโกโก้ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9/3/2566 10:04:23
ประกาศเผยแพร่จัดซื้อจัดจ้างงประจำปีงบประมาณ 2564 เผยแพร่แผนก่อสร้างรั้วคาวบอย
13/9/2564 15:48:13
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินผลการอบรมหลักสูตรวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคใต้) รุ่นที่ 2
9/9/2564 10:22:00
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 1 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 5
1/2/2564 18:45:30
ข่าวมหาวิทยาลัยแม่โจ้

NBCRC คณะนักวิจัย