มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
Maejo University at Chumphon โทร. 077-544068 , 077-544258

ipv6

 

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

บรรยากาศรายงานตัวเข้าหอพักนักศึกษาใหม่ รุ่นพี่ต้อนรับน้องสู่บ้านหลังที่ 2 ม.แม่โจ้-ชุมพร
        วันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 น. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร รับรายงานตัวเข้าหอพักนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ อาคารศิริชัยพัฒนา โดยมีอาจารย์ ดร.ฉันทวรรณ เอ้งฉ้วน รองคณบดี ฝ่ายบริหารและพัฒนาวิชาการและอาจารย์ ดร.วีรภรณ์ โตคีรี ที่ปรึกษาคณบดีด้านพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  ให้การต้อนรับนักศึกษาและปกครอง พร้อมกันนี้มีรุ่นพี่นักศึกษาร่วมต้อนรับน้องสู่บ้านหลังที่ 2 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร และช่วยอำนวยความสะดวกในการขนย้ายสัมภาระต่างๆ ไปยังหอพัก บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก ครึกครื้นและอบอุ่น        ทั้งนี้ การรายงานตัวเข้าหอพักนักศึกษาใหม่ในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ได้บริการอาหารและเครื่องดื่มแก่นักศึกษาและผู้ปกครอง โดยได้รับการสนันสนุนอาหารและเครื่องดื่มจากเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของมหาวิทยาลัย ดังนี้        1.ผัดไทกุ้งสด จากบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัดมหาชน) ฟาร์มทดลองละแม        2.น้ำส้มจิ๊ด จากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตน้ำส้มจิ๊ด ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร        3.กล้วยหอมทอง จากกลุ่มเกษตรกรทำสวนทุ่งคาวัด อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
29 มิถุนายน 2565
ม.แม่โจ้-ชุมพรร่วมกับสมาคมประชาสังคมจังหวัดชุมพร จัดกิจกรรมตลาดนัดสินค้าชุมชนจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 1 ภายใต้โคงการ SMATI มุ่งผลักดันสินค้า OTOP เพิ่มรายได้ให้ชุมชน
        วันที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร โดยอาจารย์ ดร.ฉันทรวรรณ เอ้งฉ้วน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล อังคณานนท์ อาจารย์ ดร.อนิรุต หนูปลอดและอาจารย์ฉัตรนลิน แก้วสม ร่วมกับสมาคมประชาสังคมจังหวัดชุมพร ธนาคารสมองจังหวัดชุมพร สมาคมชาวสวนไม้ผลจังหวัดชุมพร กลุ่ม Chumphon Selected จัดกิจกรรมสื่อสารการตลาด การประชาสัมพันธ์ และช่องทางการจำหน่ายสินค้าชุมชนและเครือข่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้โครงการยกระดับวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการใหม่ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ (SMATI) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ อาคารตลาดสินค้าชุมชน แก่งเพการีสอร์ท อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ถ่ายทอดสดผ่านเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดชุมพร (สวท.ชุมพร) โดยได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร นายกองเอก พุทธ กฤชคงพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิด และอาจารย์ ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร กล่าวรายงานที่มาและวัตถุของการจัดกิจกรรม         ภายในงานมีกิจกรรมเสวนา ชุมพร Talk ช่วงที่ 1 “ความร่วมมือในการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนและผู้ประกอบการใหม่ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ จังหวัดชุมพร” โดยมี Speaker ร่วมเสวนา จำนวน 6 คน ดังนี้    1.นายกองเอก พุทธ กฤชคงพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร   2.อาจารย์ ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร   3.อาจารยทวีวัตร เครือสาย นายกสมาคมประชาสังคมจังหวัดชุมพร   4.นายวิโรจน์ แสงบางกา ประธานธนาคารสมองจังหวัดชุมพร   5.นายธนเดช ณัฐวัฒน์จิระประไพ NewGen   6.นางสาวปัณชพัฒน์ โชติสิริญวัฒน์ YEC Chumphonและการเสวนา ชุมพร Talk ช่วงที่ 2 เรื่องเล่าผลิตภัณฑ์ชุมชนของคนชุมพร ดังนี้   1.กาแฟโรบัสต้าชุมพร โดยนายธนาสิทธ์ สอนสุภาและนายไตรสิทธิ์ ศรีช่วงโชติวัตร   2.เครื่องแกงชุมพร โดยนางสาวจินตนา ฉิมวารี   3.ผักผลไม้อินทรีย์ชุมพร โดยนางสุดาภรณ์ ปัจฉิมเพชร   4.กล้วยหงส์เจริญชุมพร โดยนางสาวไอลดา สุขสวัสดิ์และนางสาววาสนา บุญยแพทย์   5.ข้าวไร่ชุมชน โดยนายนิพนธ์ ฤทธิชัย       ทั้งนี้ การเสวนา ชุมพร Talk ทั้งสองช่วงนั้น มีนางสาวสายทอง สุจริยาพงศ์พร เป็นผู้ดำเนินรายการ และนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดชุมพร ของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมอบรมในโครงการอีกด้วย         อย่างไรก็ตามในช่วงบ่าย นายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ได้ให้เกียรติเข้าชมการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดชุมพร พร้อมพูดคุยพบปะกับผู้ประกอบการชุมชนจังหวัดชุมพร นับว่าเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจที่ดี ผู้ประกอบมีกำลังใจที่จะผลิตสินค้าคุณภาพและร่วมกันผลักดันผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดชุมพรให้เป็นที่รู้จักทั่วประเทศและยกระดับให้เป็นที่รู้จักในต่างประเทศต่อไป
29 มิถุนายน 2565
คณะนักวิจัยโครงการ “ชุมพรโมเดล” ลงพื้นที่เดินหน้าเก็บข้อมูลชุมชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลนาทุ่งและพื้นที่ตำบลท่าข้าม
      วันที่ 26 มิถุนายน 2565  อาจารย์ ดร.ฐิระ ทองเหลือ หัวหน้าชุดโครงการวิจัย  “กลไกการพัฒนาพื้นที่เพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม จังหวัดชุมพร พร้อมด้วยคณะนักวิจัย อาจารย์ ดร.ชรินทร ศรีวิฑูรย์ หัวหน้าชุดโครงการ “พัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปและการตลาดสินค้าชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยววิถีอินทรีย์บนฐานวิถีชีวิตใหม่” (New Normal) ของจังหวัดชุมพร อาจารย์ ดร.ภาวิดา รังษี นางภัทร์ธนกัลย์  เตี่ยไพบูลย์  นายทวิช เตี่ยไพบูลย์และนางสาวสิรณัฎฐ์ สัจจะวัฒนะ ประธานวิสาหกิจชุมชนเฮิร์บเวลเนส ชุมพร ลงพื้นที่ร่วมเก็บข้อมูลชุมชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลนาทุ่ง อำเภอเมืองชุมพร และพื้นที่ตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร เพื่อนำข้อมูลไปวางแผนส่งเสริมการผลิตปุ๋ย การเพาะเลี้ยงแหนแดง การปลูกพืชผักและพืชกระท่อมอินทรีย์ นอกจากนี้ได้ปรึกษาแนวทางการจัดทำตลาดสินค้าชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยววิถีอินทรีย์ มีชาวชุมชนเข้าร่วมให้ข้อมูล โดยมีเป้าหมายลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ รวมทั้งมีความประสงค์ให้คณะวิจัยถ่ายทอดนวัตกรรม ให้กับกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย
26 มิถุนายน 2565
คณะนักวิจัยโครงการ “ชุมพรโมเดล” ลงพื้นที่เดินหน้าเก็บข้อมูลชุมชนบ้านดอนไทรงามและพื้นที่อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
        วันที่ 25 มิถุนายน 2565 คณะนักวิจัยโครงการ กลไกการพัฒนาพื้นที่เพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม จังหวัดชุมพรลงพื้นที่ชุมชนบ้านดอนไทรงาม หมู่ที่ 6 ตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพรโดยมีอาจารย์ ดร.ชรินทร ศรีวิฑูรย์ หัวหน้าชุดโครงการ “พัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปและการตลาดสินค้าชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยววิถีอินทรีย์บนฐานวิถีชีวิตใหม่” (New Normal) ของจังหวัดชุมพร พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.ภาวิดา รังษี นางภัทร์ธนกัลย์ เตี่ยไพบูลย์  นายทวิช เตี่ยไพบูลย์และนางสาวสิรณัฎฐ์ สัจจะวัฒนะ ประธานวิสาหกิจชุมชนเฮิร์บเวลเนส ชุมพร ร่วมเก็บข้อมูลชุมชนเพื่อนำข้อมูลไปวางแผนพัฒนา การแปรรูป การตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยชาวชุมชนบ้านดอนไทรงามให้ข้อมูล พบว่า ทางกลุ่มมีความพร้อมในการส่งเสริมการปลูกวัตถุดิบและผลิตเครื่องแกง ตลอดจนวิสาหกิจชุมชน สมุนไพรไทยบ้านดอนไทรงาม มีความพร้อมด้านการส่งเสริมและแปรรูปพืชกระท่อม            อย่างไรก็ตามปัจจุบัน บ้านดอนไทรงาม ได้มีการขึ้นทะเบียนสถานที่มีไว้ครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 (กระท่อม) เรียบร้อยแล้ว         และช่วงบ่ายวันเดียวกัน เวลา 13.00 น. อาจารย์ ดร.ฐิระ ทองเหลือ หัวหน้าชุดโครงการวิจัย พร้อมด้วยคณะนักวิจัย อาจารย์ ดร.ชรินทร ศรีวิฑูรย์ หัวหน้าชุดโครงการ “พัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปและการตลาดสินค้าชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยววิถีอินทรีย์บนฐานวิถีชีวิตใหม่” (New Normal) ของจังหวัดชุมพร อาจารย์ ดร.ภาวิดา รังษี นางภัทร์ธนกัลย์  เตี่ยไพบูลย์  นายทวิช เตี่ยไพบูลย์และนางสาวสิรณัฎฐ์ สัจจะวัฒนะ ประธานวิสาหกิจชุมชนเฮิร์บเวลเนส ชุมพร ลงพื้นที่เก็บข้อมูลนิคมสหกรณ์ท่าแซะ พื้นที่ตำบลท่าแซะ ตำบลคุริง ตำบลทรัพย์อนันต์และตำบลหงษ์เจริญ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร เพื่อนำข้อมูลไปวางแผนพัฒนา การแปรรูป การตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยประธานและสมาชิกนิคมสหกรณ์ท่าแซะ ให้ข้อมูล พบว่า ทางกลุ่มมีความพร้อมในการส่งเสริมการผลิตปุ๋ย อาหารสัตว์ แปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย ส่งเสริมการปลูกพืชผัก กาแฟและพืชกระท่อม
25 มิถุนายน 2565
ม.แม่โจ้-ชุมพร จัดนิทรรศการบริการวิชาการ "งานเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวเทศกาลผลไม้ ทุเรียน เมืองชุมพร 2565
      มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เข้าร่วมจัดนิทรรศการบริการวิชาการในงาน "เปิดฤดูกาลท่องเที่ยวเทศกาลผลไม้ ทุเรียน เมืองชุมพร ณ สนามกีฬากลางจังหวัดชุมพร ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร เปิดงานอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 โดยนายธนา ชีรวินิจ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนายกองเอกพุทธ กฤชคงพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร นายธีระศักดิ์ ยมสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดชุมพร สื่อมวลชน และประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมงาน      อย่างไรก็ตาม การจัดนิทรรศการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ในครั้งนี้  ได้บูรณาการร่วมกันระหว่างงานบริการวิชาการและวิจัย โครงการคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพร โดยนายชัยวิชิต เพชรศิลา รักษาการหัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย  อาจารย์พัชรินทร์ วิริยะสุขสวัสดิ์ นายสุวินัย เลาวิลาศ นักวิชาการศึกษา ว่าที่ร้อยตรีขจรรักษ์ พู่พัฒนศิลป์ และโครงการวิจัย กลไกการพัฒนาพื้นที่เพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม จังหวัดชุมพร (ชุมพรโมเดล) โดยอาจารย์ ดร.ฐิระ ทองเหลือ หัวหน้าชุดโครงการ  พร้อมด้วยคณะนักวิจัย อาจารย์นาตาลี อาร์ ใจเย็น อาจารย์วีรชัย เพชรสุทธิ์ นางณิชาพล บัวทอง และนางสาวสายทอง สุจริยาพงศ์พร ภายในนิทรรศการมีการบริการวิชาการ อาทิ องค์ความรู้เรื่องพืชกระท่อม ประโยชน์และการนำไปใช้ การเลี้ยงไส้เดือนดินกำจัดขยะอินทรีย์และของเหลือใช้ในครัวเรือน การผลิตไม้ดอกไม้ประดับในสวนปาล์มน้ำมันสมุนไพรและการใช้ประโยชน์ น้ำสมุนไพรใบย่านางสกัดการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออย่างง่าย ,การเลี้ยงผึ้งชันโรงการเพาะเลี้ยงแหนแดง ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการจากเครือข่ายชุมพรโมเดล อาทิ กระท่อมแปรรูป ผลผลิตจาก คทช.หงษ์เจริญ"อาทิ กาแฟ กระท่อม ผลิตภัณฑ์แปรรูปน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น มะลิสปา เป็นต้น งานฤดูกาลท่องเที่ยว เทศกาลผลไม้ ทุเรียนเมืองชุมพร จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 - 26 มิถุนายน 2565 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดชุมพร ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร  ไฮไลท์"  กิจกรรมใน วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 18.00 น. มวยไทย "ศึกช้างมวยไทยเกียรติเพชร ฮิปปี้ไพต์สัญจร" และวันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 18.00 น. ประกวดร้องเพลงและแดนเซอร์ เชิญชวนทุกท่านมาเที่ยวงาน อุดหนุนผลผลิตของเกษตรกร กระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร รวมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพร ได้ถึงวันที่ 26 มิถุนายนนี้
25 มิถุนายน 2565
อาจารย์ ดร.ขนิษฐา พัฒนสิงห์ และอาจารย์ฉัตรนลิน แก้วสม ประชุมชี้แจงการดำเนินกิจกรรมในโครงการธนาคารความหลากหลายทางชีวภาพระดับชุมชน
      อาจารย์ ดร.ขนิษฐา พัฒนสิงห์ และอาจารย์ฉัตรนลิน แก้วสม อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ในฐานะที่ปรึกษาโครงการธนาคารความหลากหลายทางชีวภาพระดับชุมชน ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ประจำปี พ.ศ. 2564 เข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการสำรวจ รวบรวม อนุรักษ์ขยายพันธ์ต้นเคี่ยม และถ่ายทอดภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์จากต้นเคี่ยมสู่เยาวชนในพื้นที่ พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการจัดทำแปลงธนาคารต้นเคี่ยม เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 ณ วิสาหกิจชุมชนศูนย์เรียนรู้บ้านห้วยทราย อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22 มิถุนายน 2565
อาจารย์ปณิดา กันถาดและอาจารย์ฉัตรนลิน แก้วสม ร่วมประชุมวางแผนการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ลดรายจ่ายและพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ
วันที่ 12 พ.ค.2565 อาจารย์ปณิดา กันถาด อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช และ อาจารย์ฉัตรนลิน แก้วสม อาจารย์สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เข้าร่วมประชุม วางแผนการดำเนินโครงการกลไกการพัฒนาพื้นที่เพื่อลดรายจ่ายและพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม จังหวัดชุมพร ภายใต้หัวข้อวิจัย “การพัฒนาระบบการผลิตกล้วยหอมทองเพื่อการส่งออกอำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร” โดยมี นางสาวจินตนา ด้วงเผือก ประธานกลุ่มผู้ผลิตกล้วยหอมทองเพื่อการส่งออกสหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด นายสุภัทรดิศ เผ่าวิหค หัวหน้าฝ่ายวิชาการและส่งเสริมการเกษตรสหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด นายเฉลิมเกียรติ พุ่มพัว เหรัญญิก และนายชัยพร กิมเซียะ เลขานุการ เข้าร่วมรับฟังข้อเสนอโครงการวิจัย การจัดกิจกรรมย่อย การจัดอบรมเกษตรกร รวมทั้งการดำเนินการทดลองแปลงเกษตรกร จนแล้วเสร็จการดำเนินโครงการภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด
13 พฤษภาคม 2565
อาจารย์ดร.ฐิระ ทองเหลือ ได้รับเชิญจากสำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การจัดการฟาร์มเกษตรและการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน
หัวหน้าศูนย์เกษตรสุขภาวะมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นวิทยากรอบรมเกษตรกรรุ่นใหม่ปี ๒๕๖๕ วันศุกร์ที่ 7 มกราคม ๒๕๖๕ อาจารย์ดร.ฐิระ ทองเหลือ หัวหน้าศูนย์เกษตรสุขภาวะ (Well-being Agriculture Center) มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ได้รับเชิญจากสำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การจัดการฟาร์มเกษตรและการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน ให้กับกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ปี ๒๕๖๕ (Yong Smart Famer) ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ซึ่งแนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับการพัฒนาพัฒนา BCG Model และสอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ๑๐๐ ปี
18 มกราคม 2565
คณะทำงานศูนย์เกษตรเกษตรสุขภาวะมอบถุงยังชีพให้ผู้ได้รับผลกระทบจากมรสุมและน้ำท่วม บ้านหนองบัว
คณะทำงานศูนย์เกษตรเกษตรสุขภาวะมอบถุงยังชีพให้ผู้ได้รับผลกระทบจากมรสุมและน้ำท่วม บ้านหนองบัว วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ อาจารย์ดร.ฐิระ ทองเหลือ หัวหน้าศูนย์เกษตรสุขภาวะพร้อมด้วยคณะประกอบด้วย อาจารย์วีรชัย เพชสทธิ์ อาจารย์นาตาลี อาร์ ใจเย็น นายชัยวิชิต เพชรศิลา นางดวงจันทร์ บุญกูล เป็นตัวแทนศูนย์เกษตรสุขภาวะ (Well-being Agriculture Center) มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหามรสุมและน้ำท่วมในช่วงที่ผ่านมา ณ บ้านหนองบัว อำเภอละแม จังหวัดชุมพร จำนวน 130 ชุด
22 ธันวาคม 2564
ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ คณบดีแม่โจ้-ชุมพร เปิดการฝึกอบรม "ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน ภาษาจีนกลาง เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน"
วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เป็นประธานเปิดกิจกรรมการฝึกอบรม "ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน ภาษาจีนกลาง เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน" มีคุณสิริจิต วงศ์จารุพรรณ ประธานสมาคมฟุโจวแห่งประเทศไทย สาขาหลังสวน-ละแม สมัยที่ 15 เป็นอาจารย์ผู้สอนให้กับนักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจ จำนวน 50 คน ณ ห้องคาวบอย3 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร กิจกรรมการฝึกอบรมในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ "เตรียมความพร้อมมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร สู่ความเป็นนานาชาติ" ซึ่งปัจจุบัน มหาวิยาลัยแม่โจ้-ชุมพร มียุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติ โดยมีเป้าประสงค์เกี่ยวกับการมีเครือข่ายความร่วมมือ และระบบแลกเปลี่ยนนักศึกษา บุคลากร ด้านสหกิจวิชาการหรือวิจัย หรือบริการวิชาการกับต่างประเทศ ทั้งนี้ กิจกรรมการฝึกอบรมดังกล่าว เพื่อเตรียมความพร้อมและสนับสนุนงานด้านความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อไป
24 กุมภาพันธ์ 2564
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ขอขอบคุณธารน้ำใจ ที่ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ขอขอบคุณธารน้ำใจ ที่ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม1.รับบริจาคเงินเข้าบัญชี ระหว่างวันที่ 4-12 ธันวาคม 2563มียอดเงินบริจาคเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 630-251593-5 ชื่อบัญชี นายณรงค์ โยธิน และ/หรือ นางอุทัยวรรณ ศรีวิชัย และ/หรือ นางสาวสายทอง สุจริยาพงศ์ รวมจำนวนทั้งสิ้น 5300 บาท (ห้าพันสามร้อยบาทถ้วน) ทั้งนี้ได้โอนเงินดังกล่าวเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดนครศรีธรรมราช ชื่อบัญชี “เงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช” ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 487 0562 502  เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ยอดเงินโอนทั้งสิ้น 5300 บาท (ห้าพันสามร้อยบาทถ้วน) 2.สิ่งของ ข้าวสาร อาหารแห้ง และของใช้ส่วนตัวทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ได้นำสิ่งของ อาทิ ข้าวสาร อาหารแห้ง และของใช้ส่วนตัวที่ได้รับจากการบริจาค ไปสมทบกับทีมงานวัยรุ่นละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร และทางทีมงานวัยรุ่นละแม ได้นำไปมอบช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2563    มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ขอขอบคุณทุกธารน้ำใจ ทั้งจากบุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่าและประชาชนทั่วไป ที่ร่วมส่งกำลังใจสู้ภัยน้ำท่วมในครั้งนี้ ขอให้คุณความดี คุ้มครองทุกท่านประสบแต่ความสุข สุขภาพแข็งแรง  และขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพกายใจ ปลอดภัยห่างไกลจากโควิด-19
23 ธันวาคม 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม หลักสูตรวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค ภาคใต้ รุ่น ๒
ตามที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ได้เปิดสอบคัดเลือกผู้เข้าอบรม “หลักสูตรการฝึกอบรม วิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค ภาคใต้ (ภาษาไทย) รุ่น ๒” ในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ บัดนี้ การสอบ คัดเลือกได้ดำเนินดำเนินการเสร็จสิ้นแลว จึงประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาอบรมวิชามัคคุเทศกเฉพาะ ภูมิภาค ภาคใต รุน ๒ ในระหว่างวันที่ ๒ - ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร อำเภอละแม จังหวัดชุมพร จำนวน ๒๐ คน ตามรายชื่อดังต่อไปนีนางสาว กรรณิการ์ มโนโสภีนางสาว คริษฐา สุขนุชนางสาว จันทร์วลัย อ่อนชาตินางสาว จุฑาภรณ์ บัวทิพย์นางสาว ฉัตรฑริกา สุขนุชนางสาว ปัญญาพร นาศรีนางสาว พัชรี ลุ่งกี่นาย ชาญวิทย์ ขุนทองจันทร์นางสาว ศิรภัสศร บูก้งนางสาว ศิริขวัญ ยิ่งประดิษฐ์นางสาว สุภาวดี อบอุ่นนาย ธนะนาถ ใจอ่อนนางสาว อรอุมา ริมเขตนางสาว อรัญญา นิลบวรนางสาว ชุตินันท์ ทิพย์สุขุมนาย ศุภชัย แก้วสำลีนางสาว นภัสวรรณ แสงสว่างนางสาว วิชชุดา เอื้ออารีนาย ศิระ สิริทิพากุลนางสาว อภิญญา สุวรรณรักษ์ดังรายละเอียด https://chumphon.mju.ac.th/wtms_documentDownload.aspx?id=NTYzMzQ=
12 สิงหาคม 2564
งานบริการวิชาการและวิจัย จัดนิทรรศการในงานพิธีเปิดตลาดอินทรีย์วิถีชุมพร "Organic Farm Outlet Chumphon"
   วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563  ที่ผ่านมา งานบริการวิชาการและวิจัย โดยนายชัยวิชิต เพชรศิลา รักษาการหัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย พร้อมด้วยนายชาญวิทย์ ขุนทองจันทร์ และนางสาวสายทอง สุจริยาพงศ์พรร่วมจัดนิทรรศการบริการวิชาการ  อาทิ การเลี้ยงไส้เดือนดิน การผลิตปุ๋ยจากมูลไส้เดือนดิน การปลูกดอกหน้าวัวแบบอินทรีย์ การสาธิตการเลี้ยงปลาดุกระบบนํ้าหมุนเวียนแบบอควาโปนิกส์ ในงานเปิดตลาดอินทรีย์วิถีชุมพร  Organic Farm Outlet Chumphon ณ บ้านเขานาง หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร          พร้อมกันนี้อาจารย์ ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ได้ร่วมเวทีเขย่าทัศน์ “ร่วมสร้างชุมพรมหานครเกษตรอินทรีย์” โดยมีนายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ร่วมเสวนาในครั้งนี้
9 กันยายน 2563
นางสาวศุจินธร รัตนิพนธ์ นักวิชาการศึกษา สังกัดงานบริการวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร รับมอบบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา นางสาวศุจินธร รัตนิพนธ์ นักวิชาการศึกษา สังกัดงานบริการวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร เข้ารับการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ณ ห้องปฏิบัติการวิทยุ ชั้น 2 คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ (สนามสอบจังหวัดเชียงใหม่) และในวันที่ 4 ธันวาคม 2558 ได้เข้าร่วมพิธีรับมอบบัตรผู้ประกาศ สำนักงาน กสทช. ในงานแถลงข่าว และพิธีมอบบัตรผู้ประกาศ สำนักงาน กสทช.ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค ถนนราชปรารภ กรุงเทพฯ
9 ธันวาคม 2558
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารวิทยาศาสตร์ฯ
4/3/2565 9:22:03
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24/2/2565 12:53:51
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ขอเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดังนี้ งานก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
26/1/2565 10:41:31
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาปรับปรุงห้องน้ำ
26/2/2562 16:07:10
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา่งานก่อสร้างทางเดินมีหลังคา cover way
26/2/2562 16:06:07
ประกาศสอบราคาซ่อมแซมโรงจอดรถ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
18/10/2559 9:11:12
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (สำหรับสถานีวิทยุกระจายเสียง FM 90 MHz)
26/8/2559 15:52:21
ประกาศประกวดราคาครุภัณฑ์ห้องสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา FM 90 MHz มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17/2/2559 13:31:28
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา FM 90 MHz มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2/2/2559 13:29:49
Download ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถเอนกประสงค์อาคารบุญรอดและอาคารบ้านบุคลากร
30/10/2558 16:00:42
ประกาศเผยแพร่จัดซื้อจัดจ้างงประจำปีงบประมาณ 2564 เผยแพร่แผนก่อสร้างรั้วคาวบอย
13/9/2564 15:48:13
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินผลการอบรมหลักสูตรวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคใต้) รุ่นที่ 2
9/9/2564 10:22:00
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 1 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 5
1/2/2564 18:45:30
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมางาน โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (รอบที่ 1 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3)
25/1/2564 16:42:14
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อจ้างเหมาบริการ โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (รอบที่ 1 เพิ่มเติมครั้งที่ 2)
22/1/2564 19:40:25
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
28/10/2564 13:39:44
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) ช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่
4/1/2564 17:39:13
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เทคนิคการทำ PCR เพื่อการตรวจป้องกันโรคสัตว์น้ำในฟาร์ม"
3/2/2563 22:56:08
ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ในราชการ
4/12/2557 22:04:44
ประกาศให้นักศึกษามารับบัตรประกัน
17/11/2557 13:49:25
ข่าวมหาวิทยาลัยแม่โจ้

NBCRC คณะนักวิจัย