มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
Maejo University at Chumphon โทร. 077-544068 , 077-544258 หรือ 080-535-9909

ipv6

 

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาวิชาการพร้อมด้วยตัวแทนอาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร สวัสดีปีใหม่คณะผู้บริหารวิทยาลัยชุมชนระนอง พร้อมกับประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา
       วันที่ 19 มกราคม 2565 อาจารย์ ดร.ฉันทวรรณ เอ้งฉ้วน รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาวิชาการ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.อนิรุต หนูปลอด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล แก้วสม อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเมืองและการปกครองท้องถิ่น และอาจารย์ฉัตรนลิน แก้วสม อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เข้าพบสวัสดีปีใหม่ 2565 คณะผู้บริหารวิทยาลัยชุมชนระนอง พร้อมกันนี้ได้ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนและการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565       อย่างไรก็ตามในวันเดียวกัน อาจารย์ ดร.ฉันทวรรณ เอ้งฉ้วน และอาจารย์ฉัตรนลิน แก้วสม ได้พบปะกับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ หลักสูตร 4 ปี เทียบเข้าเรียน 2 ปี ซึ่งเรียนเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ (รุ่นที่ 1) เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 อาทิ ปัญหาอุปสรรคระหว่างเรียน แนวทางแก้ไข อันจะไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนของสาขาต่อไป พร้อมกันนี้ได้ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยฝากประชาสัมพันธ์ “พี่ชวนน้องมาเรียนด้วยกันที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพร”
20 มกราคม 2565
คณะอาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ร่วมประชุมในฐานะที่ปรึกษาฯ กรมทรัพย์สินทางปัญญา วางแผนการดำเนินงาน จัดทำระบบควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย “สินค้ามังคุดในวงระนอง”
       วันที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. อาจารย์ ดร.ฉันทวรรณ เอ้งฉ้วน รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาวิชาการ และคณะอาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ในฐานะที่ปรึกษาฯ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์  ร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงานการจัดทำระบบควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ สินค้ามังคุดในวงระนอง โดยมีนางสาวทิพย์สุดา อินทรสุวรรณ พาณิชย์จังหวัดระนอง และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนอง          อย่างไรก็ตามการประชุมดังกล่าว  เพื่อหารือวางแผนการดำเนินงาน ในการจัดทำระบบควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย “สินค้ามังคุดในวงระนองให้มีระบบควบคุมภายใน ซึ่งผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการจะได้รับอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ GI ไทย กำกับลงบนสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ได้
19 มกราคม 2565
ขอแสดงความยินดี อาจารย์พัชรินทร์ วิริยะสุขสวัสดิ์ ได้รับอนุสิทธิบัตร “น้ำมันสมุนไพรเสม็ดขาว” จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564
            มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์พัชรินทร์ วิริยะสุขสวัสดิ์ อาจารย์ผู้สอนรายวิชาทั่วไป (รายวิชาด้านเคมี)  ที่ได้รับอนุสิทธิบัตร “น้ำมันสมุนไพรเสม็ดขาว” จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา เลขที่อนุสิทธิบัตร 18564 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564                  ผลิตภัณฑ์น้ำมันสมุนไพรเสม็ดขาว มีส่วนประกอบที่สำคัญคือ น้ำมันหอมระเหยจากใบเสม็ดขาว โดยใช้เทคนิคการกลั่นด้วยน้ำ (hydro distillation) และนำน้ำมันใบเสม็ดขาวผสมน้ำมันสมุนไพรไทยที่มีฤทธิ์เย็นที่สกัดด้วยน้ำมัน มาใช้เป็นองค์ประกอบหลัก ทั้งนี้ “น้ำมันสมุนไพรเสม็ดขาว”  มีสมบัติช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อย เคล็ด ขัด ยอก บรรเทาอาการคันจากแมลงสัตว์กัด ต่อย ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง
19 มกราคม 2565
คณะทำงานโครงการเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดชุมพร ประชุมและนำเสนอข้อมูลการดำเนินโครงการ เพื่อวางแผนคัดเลือกและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของโครงการฯ ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom meeting
      วันที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 15.00 น. อาจารย์ ดร.ฐิระ ทองเหลือ  หัวหน้าโครงการเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดชุมพร และผู้ร่วมโครงการ ภายใต้ศูนย์เกษตรสุขภาวะ  (Well-being Agriculture Center) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร เข้าร่วมประชุมและนำเสนอข้อมูลการดำเนินโครงการให้แก่คณะทำงานส่วนกลาง เพื่อวางแผนคัดเลือกและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของโครงการเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดชุมพร  ในการเชื่อมโยงกับหน่วยงานต่าง ๆ ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom meeting     อย่างไรก็ตาม โครงการเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดชุมพร เป็นโครงการที่เสนอผ่านสถาบันวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (ววน.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565      ภาพ ข่าว : ฝ่ายสื่อสารองค์กร ศูนย์เกษตรสุขภาวะ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
18 มกราคม 2565
อาจารย์ ดร.ฉันทวรรณ เอ้งฉ้วน เป็นวิทยากรบรรยาย การถอดองค์ความรู้เพื่อจัดทำร่างคู่มือ คำขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI "มังคุดชุมพร" ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มมังคุดศูนย์เรียนรู้การเกษตรท่ามะพลา อ.หลังสวน จ.ชุมพร
      วันที่ 17 มกราคม 2565  อาจารย์ ดร.ฉันทวรรณ เอ้งฉ้วน รองคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ฝ่ายบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ได้รับเชิญจากสำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การถอดองค์ความรู้เพื่อจัดทำร่างคู่มือ คำขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI "มังคุดชุมพร" ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มมังคุดศูนย์เรียนรู้การเกษตรท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยมีมีกลุ่มเกษตรกรเครือข่ายมังคุดจังหวัดชุมพร เจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม จำนวน 50 คน
18 มกราคม 2565
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เข้าพบสวัสดีปีใหม่ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร
       วันที่ 13 มกราคม 2565 อาจารย์ ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลดรงค์ ทองสง รองคณบดี ฝ่ายยุทธศาสตร์ บริการวิชาการและวิจัย อาจารย์ ดร.ฉันทวรรณ เอ้งฉ้วน รองคณบดี ฝ่ายบริหารและพัฒนาวิชาการ อาจารย์ ดร.วีรภรณ์ โตคีรี ที่ปรึกษาคณบดีด้านพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ นางสาวตรีชฎา สุวรรณโน ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร และ ดร.ณรงค์ โยธิน เลขานุการผู้บริหาร เข้าพบสวัสดีปีใหม่ 2565 นายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร นายกองเอกพุทธ กฤชคงพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร และ นายกรวิทย์ ช่วยดู ผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร  ณ ศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร พร้อมกันนี้ได้หารือเรื่องอาคารสิ่งก่อสร้างบนพื้นที่หาดหน้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เพื่อหาแนวทางการบริหารจัดการที่เหมาะสมต่อไป       อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ได้นำผลิตภัณฑ์จากโครงการ MJU2T ของดีอำเภอละแม อาทิ กล้วยหอมทองฉาบ ตำบลทุ่งคาวัด กล้วยเล็บมือนาง ตำบลสวนแตง น้ำมันสมุนไพรเสม็ดขาว เคยพรก ตะกร้าสานจากต้นคลุ้ม ตำบลละแม เป็นกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ ดังกล่าว
18 มกราคม 2565
ทีมวิจัย ชุมพรโมเดล เข้าร่วมประชุมโครงการจังหวัดโมเดล ประชุมการตลาด (จังหวัดใหม่) ผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting
       วันที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 11.45 – 12.15 น. ทีมวิจัย ชุมพรโมเดล ภายใต้ศูนย์เกษตรสุขภาวะ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร นำโดยอาจารย์ ดร.ฐิระ ทองเหลือ ได้เข้าร่วมประชุมโครงการจังหวัดโมเดล ประชุมการตลาด (จังหวัดใหม่) พร้อมนำเสนอข้อมูลแก่คณะผู้ทรงคุณวุฒิ ในประเด็นแนวทางการขับเคลื่อน ชุมพรโมเดล  ภายใต้ชุดโครงการวิจัย กลไกการพัฒนาพื้นที่เพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม จังหวัดชุมพร ผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting      ภาพ ข่าว : ฝ่ายสื่อสารองค์กร ศูนย์เกษตรสุขภาวะ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
14 มกราคม 2565
อาจารย์ดร.ฐิระ ทองเหลือ ได้รับเชิญจากสำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การจัดการฟาร์มเกษตรและการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน
หัวหน้าศูนย์เกษตรสุขภาวะมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นวิทยากรอบรมเกษตรกรรุ่นใหม่ปี ๒๕๖๕ วันศุกร์ที่ 7 มกราคม ๒๕๖๕ อาจารย์ดร.ฐิระ ทองเหลือ หัวหน้าศูนย์เกษตรสุขภาวะ (Well-being Agriculture Center) มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ได้รับเชิญจากสำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การจัดการฟาร์มเกษตรและการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน ให้กับกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ปี ๒๕๖๕ (Yong Smart Famer) ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ซึ่งแนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับการพัฒนาพัฒนา BCG Model และสอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ๑๐๐ ปี
18 มกราคม 2565
คณะทำงานศูนย์เกษตรเกษตรสุขภาวะมอบถุงยังชีพให้ผู้ได้รับผลกระทบจากมรสุมและน้ำท่วม บ้านหนองบัว
คณะทำงานศูนย์เกษตรเกษตรสุขภาวะมอบถุงยังชีพให้ผู้ได้รับผลกระทบจากมรสุมและน้ำท่วม บ้านหนองบัว วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ อาจารย์ดร.ฐิระ ทองเหลือ หัวหน้าศูนย์เกษตรสุขภาวะพร้อมด้วยคณะประกอบด้วย อาจารย์วีรชัย เพชสทธิ์ อาจารย์นาตาลี อาร์ ใจเย็น นายชัยวิชิต เพชรศิลา นางดวงจันทร์ บุญกูล เป็นตัวแทนศูนย์เกษตรสุขภาวะ (Well-being Agriculture Center) มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหามรสุมและน้ำท่วมในช่วงที่ผ่านมา ณ บ้านหนองบัว อำเภอละแม จังหวัดชุมพร จำนวน 130 ชุด
22 ธันวาคม 2564
ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ คณบดีแม่โจ้-ชุมพร เปิดการฝึกอบรม "ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน ภาษาจีนกลาง เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน"
วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เป็นประธานเปิดกิจกรรมการฝึกอบรม "ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน ภาษาจีนกลาง เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน" มีคุณสิริจิต วงศ์จารุพรรณ ประธานสมาคมฟุโจวแห่งประเทศไทย สาขาหลังสวน-ละแม สมัยที่ 15 เป็นอาจารย์ผู้สอนให้กับนักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจ จำนวน 50 คน ณ ห้องคาวบอย3 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร กิจกรรมการฝึกอบรมในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ "เตรียมความพร้อมมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร สู่ความเป็นนานาชาติ" ซึ่งปัจจุบัน มหาวิยาลัยแม่โจ้-ชุมพร มียุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติ โดยมีเป้าประสงค์เกี่ยวกับการมีเครือข่ายความร่วมมือ และระบบแลกเปลี่ยนนักศึกษา บุคลากร ด้านสหกิจวิชาการหรือวิจัย หรือบริการวิชาการกับต่างประเทศ ทั้งนี้ กิจกรรมการฝึกอบรมดังกล่าว เพื่อเตรียมความพร้อมและสนับสนุนงานด้านความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อไป
24 กุมภาพันธ์ 2564
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ขอขอบคุณธารน้ำใจ ที่ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ขอขอบคุณธารน้ำใจ ที่ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม1.รับบริจาคเงินเข้าบัญชี ระหว่างวันที่ 4-12 ธันวาคม 2563มียอดเงินบริจาคเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 630-251593-5 ชื่อบัญชี นายณรงค์ โยธิน และ/หรือ นางอุทัยวรรณ ศรีวิชัย และ/หรือ นางสาวสายทอง สุจริยาพงศ์ รวมจำนวนทั้งสิ้น 5300 บาท (ห้าพันสามร้อยบาทถ้วน) ทั้งนี้ได้โอนเงินดังกล่าวเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดนครศรีธรรมราช ชื่อบัญชี “เงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช” ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 487 0562 502  เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ยอดเงินโอนทั้งสิ้น 5300 บาท (ห้าพันสามร้อยบาทถ้วน) 2.สิ่งของ ข้าวสาร อาหารแห้ง และของใช้ส่วนตัวทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ได้นำสิ่งของ อาทิ ข้าวสาร อาหารแห้ง และของใช้ส่วนตัวที่ได้รับจากการบริจาค ไปสมทบกับทีมงานวัยรุ่นละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร และทางทีมงานวัยรุ่นละแม ได้นำไปมอบช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2563    มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ขอขอบคุณทุกธารน้ำใจ ทั้งจากบุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่าและประชาชนทั่วไป ที่ร่วมส่งกำลังใจสู้ภัยน้ำท่วมในครั้งนี้ ขอให้คุณความดี คุ้มครองทุกท่านประสบแต่ความสุข สุขภาพแข็งแรง  และขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพกายใจ ปลอดภัยห่างไกลจากโควิด-19
23 ธันวาคม 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม หลักสูตรวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค ภาคใต้ รุ่น ๒
ตามที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ได้เปิดสอบคัดเลือกผู้เข้าอบรม “หลักสูตรการฝึกอบรม วิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค ภาคใต้ (ภาษาไทย) รุ่น ๒” ในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ บัดนี้ การสอบ คัดเลือกได้ดำเนินดำเนินการเสร็จสิ้นแลว จึงประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาอบรมวิชามัคคุเทศกเฉพาะ ภูมิภาค ภาคใต รุน ๒ ในระหว่างวันที่ ๒ - ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร อำเภอละแม จังหวัดชุมพร จำนวน ๒๐ คน ตามรายชื่อดังต่อไปนีนางสาว กรรณิการ์ มโนโสภีนางสาว คริษฐา สุขนุชนางสาว จันทร์วลัย อ่อนชาตินางสาว จุฑาภรณ์ บัวทิพย์นางสาว ฉัตรฑริกา สุขนุชนางสาว ปัญญาพร นาศรีนางสาว พัชรี ลุ่งกี่นาย ชาญวิทย์ ขุนทองจันทร์นางสาว ศิรภัสศร บูก้งนางสาว ศิริขวัญ ยิ่งประดิษฐ์นางสาว สุภาวดี อบอุ่นนาย ธนะนาถ ใจอ่อนนางสาว อรอุมา ริมเขตนางสาว อรัญญา นิลบวรนางสาว ชุตินันท์ ทิพย์สุขุมนาย ศุภชัย แก้วสำลีนางสาว นภัสวรรณ แสงสว่างนางสาว วิชชุดา เอื้ออารีนาย ศิระ สิริทิพากุลนางสาว อภิญญา สุวรรณรักษ์ดังรายละเอียด https://chumphon.mju.ac.th/wtms_documentDownload.aspx?id=NTYzMzQ=
12 สิงหาคม 2564
งานบริการวิชาการและวิจัย จัดนิทรรศการในงานพิธีเปิดตลาดอินทรีย์วิถีชุมพร "Organic Farm Outlet Chumphon"
   วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563  ที่ผ่านมา งานบริการวิชาการและวิจัย โดยนายชัยวิชิต เพชรศิลา รักษาการหัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย พร้อมด้วยนายชาญวิทย์ ขุนทองจันทร์ และนางสาวสายทอง สุจริยาพงศ์พรร่วมจัดนิทรรศการบริการวิชาการ  อาทิ การเลี้ยงไส้เดือนดิน การผลิตปุ๋ยจากมูลไส้เดือนดิน การปลูกดอกหน้าวัวแบบอินทรีย์ การสาธิตการเลี้ยงปลาดุกระบบนํ้าหมุนเวียนแบบอควาโปนิกส์ ในงานเปิดตลาดอินทรีย์วิถีชุมพร  Organic Farm Outlet Chumphon ณ บ้านเขานาง หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร          พร้อมกันนี้อาจารย์ ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ได้ร่วมเวทีเขย่าทัศน์ “ร่วมสร้างชุมพรมหานครเกษตรอินทรีย์” โดยมีนายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ร่วมเสวนาในครั้งนี้
9 กันยายน 2563
นางสาวศุจินธร รัตนิพนธ์ นักวิชาการศึกษา สังกัดงานบริการวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร รับมอบบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา นางสาวศุจินธร รัตนิพนธ์ นักวิชาการศึกษา สังกัดงานบริการวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร เข้ารับการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ณ ห้องปฏิบัติการวิทยุ ชั้น 2 คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ (สนามสอบจังหวัดเชียงใหม่) และในวันที่ 4 ธันวาคม 2558 ได้เข้าร่วมพิธีรับมอบบัตรผู้ประกาศ สำนักงาน กสทช. ในงานแถลงข่าว และพิธีมอบบัตรผู้ประกาศ สำนักงาน กสทช.ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค ถนนราชปรารภ กรุงเทพฯ
9 ธันวาคม 2558
บุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ เดิน-จักรยาน ครั้งที่ 3: ความปลอดภัย (2015 The 3rd Thailand Bike & Walk Forum: SAFETY)
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 อาจารย์ ดร.นรา พงษ์พานิช ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ เดิน-จักรยาน ครั้งที่ 3: ความปลอดภัย ประจำปี 2558 ของชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  ณ ศูนย์สร้างสุข สสส. กรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมเสวนาและเสนอข้อคิดเห็นร่วมกับเครือข่ายและภาคีที่เกี่ยวข้องกับชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย จำนวน 15 องค์กร/กลุ่ม ซึ่งในปี 2558 ได้มุ่งเน้นในเรื่อง “ความปลอดภัย” ภายใต้แนวคิดหลัก “การสร้างชุมชนจักรยานและสังคมนิยมเดิน” และแผนงานโครงการ “การผลักดันการเดินและการใช้จักรยานไปสู่นโยบายสาธารณะของประเทศไทย”ทั้งนี้ อาจารย์ ดร.นรา พงษ์พานิช ได้นำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมฯ ครั้งนี้ จำนวน 2 เรื่อง (1) ได้แก่ การศึกษาตัวชี้วัดของรูปแบบและมาตรฐานเพื่อการพัฒนาทางเท้าที่เหมาะสมในพื้นที่เมืองของประเทศไทย และ (2) การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความปลอดภัยบนทางเท้าของคนเดินเท้าในเขตเมือง: กรณีศึกษาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
19 เมษายน 2558
แนะแนวการศึกษาต่อและประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ณ โรงเรียนไชยาวิทยา อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนะแนวการศึกษาต่อและประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 นางสาวศุจินธร รัตนิพนธ์ นักวิชาการศึกษา เข้าแนะแนวการศึกษาต่อและประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ณ โรงเรียนไชยาวิทยา อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี อย่างไรก็ตาม นอกจากการแนะแนวการศึกษาต่อและประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาแล้ว ยังมีการพบปะพูดคุยกับนักเรียนในหัวข้อ "เรียนอย่างไร ให้มีงานทำ"
12 กุมภาพันธ์ 2558
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาปรับปรุงห้องน้ำ
26/2/2562 16:07:10
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา่งานก่อสร้างทางเดินมีหลังคา cover way
26/2/2562 16:06:07
ประกาศสอบราคาซ่อมแซมโรงจอดรถ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
18/10/2559 9:11:12
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (สำหรับสถานีวิทยุกระจายเสียง FM 90 MHz)
26/8/2559 15:52:21
ประกาศประกวดราคาครุภัณฑ์ห้องสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา FM 90 MHz มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17/2/2559 13:31:28
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา FM 90 MHz มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2/2/2559 13:29:49
Download ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถเอนกประสงค์อาคารบุญรอดและอาคารบ้านบุคลากร
30/10/2558 16:00:42
ประกาศ ประกวดราคามหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ประจำปีงบประมาณ 2558
6/11/2557 11:34:47
ร่างเอกสารประกวดราคา ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร(ห้องเรียน , ห้องพักอาจารย์, ห้องประชุม) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
30/10/2557 17:49:19
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์
7/5/2554 16:02:57
ประกาศเผยแพร่จัดซื้อจัดจ้างงประจำปีงบประมาณ 2564 เผยแพร่แผนก่อสร้างรั้วคาวบอย
13/9/2564 15:48:13
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินผลการอบรมหลักสูตรวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคใต้) รุ่นที่ 2
9/9/2564 10:22:00
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 1 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 5
1/2/2564 18:45:30
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมางาน โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (รอบที่ 1 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3)
25/1/2564 16:42:14
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อจ้างเหมาบริการ โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (รอบที่ 1 เพิ่มเติมครั้งที่ 2)
22/1/2564 19:40:25
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
28/10/2564 13:39:44
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) ช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่
4/1/2564 17:39:13
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เทคนิคการทำ PCR เพื่อการตรวจป้องกันโรคสัตว์น้ำในฟาร์ม"
3/2/2563 22:56:08
ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ในราชการ
4/12/2557 22:04:44
ประกาศให้นักศึกษามารับบัตรประกัน
17/11/2557 13:49:25
ข่าวมหาวิทยาลัยแม่โจ้

NBCRC คณะนักวิจัย