มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
Maejo University at Chumphon โทร. 077-544068

ipv6

 

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

สาขาวิชาพืชศาสตร์และหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จัดนิทรรศการฯ และประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อ ณ โรงเรียนละแมวิทยา
วันที่ 16 กรกฏาคม 2567 ที่ โรงเรียนละแมวิทยา อาจารย์ ดร.จิระศักดิ์ วิชาสวัสดิ์ ประธานอาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาพืชศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์ประสาทพร กออวยชัย อาจารย์ประจำสาขาวิชาพืชศาสตร์ อาจารย์วิชชุดา เอื้ออารี ประธานอาจารย์หมวดวิชาศึกษาทั่วไป และนายชัยวิชิต เพชรศิลา  เข้าร่วมจัดนิทรรศการบริการวิชาการ  และประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพร ตลอดจนแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในโอกาสที่โรงเรียนละแมวิทยา เข้ารับการนิเทศและเตรียมความพร้อมการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา พร้อมกันนี้ สาขาวิชานวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง และ งานบริการวิชาการและวิจัย ได้นำผลผลิตต่างๆ ร่วมจัดนิทรรศการด้วย
18 กรกฎาคม 2567
หน่วยประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จัดอบรมปฎิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น รุ่นที่ 1/2567 หลักสูตร “ 6 งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น”
วันที่ 16 กรกฏาคม 2567 เวลา 09.00 น. ที่ห้อง 204 (อาคารแม่โจ้ 80 ปี) อาจารย์ ดร.ฐิระ ทองเหลือ รองผู้อำนวยการหน่วยประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร (คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร) เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมปฎิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น รุ่นที่ 1/2567 หลักสูตร “6 งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลดรงค์ ทองสง หัวหน้าโครงการหน่วยประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร กล่าววัตถุประสงค์การอบรม มีผู้บริหารและบุคลากร สังกัดกรมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) ในพื้นที่จังหวัดชุมพร จำนวน 7 หน่วยงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 4 หน่วยงาน และจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 หน่วยงาน  เข้าร่วมกว่า 50 คนพร้อมกันนี้ นางประทุม เพ็ชรสงค์ ท้องถิ่นอำเภอละแม ได้รับมอบหมายจาก นางวิชญา สุขกระจ่าง ท้องถิ่นจังหวัดชุมพร กล่าวต้อนรับและให้กำลังใจผู้เข้าร่วมอบรม ซึ่งการอบรมมีทั้งบรรยายและฝึกปฎิบัติ  โดยวิทยากร นายมรกต วัชระมุสิก เจ้าหน้าที่งานในพระองค์ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) สำนักพระราชวัง สวนจิตรลดา และทีมวิทยากรโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช  ทั้งนี้  6 งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น  ประกอบด้วยงานที่ 1 : งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น งานที่ 2 : งานสำรวจ เก็บ รวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น งานที่ 3 : งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น งานที่ 4 : งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่นงานที่ 5 : งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นงานที่ 6 : งานสนับสนุนในการอนุรักษ์ และจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่นอย่างไรก็ตาม การอบรมปฎิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมสนองพระราชดำริภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความเข้าใจในแนวทางการดำเนินงาน ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น สำรวจ เก็บรวบรวม ปลูก รักษา และการใช้ประโยชน์ ตลอดจนสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรประจำท้องถิ่น ตามปรัชญาการสร้างนักอนุรักษ์ ก่อให้เกิดการเรียนรู้ นำไปสู่การพัฒนาตน องค์กร สังคม ประเทศชาติต่อไป
17 กรกฎาคม 2567
คณบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เข้าร่วมประชุมกับผู้ทรงคุณวุฒิด้านทุเรียนเพื่อดำเนินการโครงการจัดตั้งสถาบันทุเรียนชุมพร
วันที่ 14 กรกฎาคม 2567 อาจารย์ดร.ฐิระ ทองเหลือ คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร อาจารย์ดร.จักกฤช ณ นคร ผู้ช่วยคณบดี อาจารย์ดร.จิระศักดิ์ วิชาสวัสดิ์ ประธานสาขาวิชาพืชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมกับผู้ทรงคุณวุฒิด้านทุเรียน ประกอบด้วย รศ.ดร.สมพร ณ นคร นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญ ด้านการจัดการสวนทุเรียน ดร.ฉัตรกมล มุ่งพยาบาล นายกสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนภาคใต้ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสวนทุเรียนเพื่อการส่งออก ดร.วีรวัฒน์ จีรวงส์ นายกสมาคมชาวสวนไม้ผลชุมพร ปราชญ์เกษตรแผ่นดินปี 2566 และนายพิเชฏฐ เทศรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตทุเรียน โดยได้มีการประชุมผ่านระบบ Zoom meeting โดยได้ข้อสรุปดังนี้1. ที่ประชุมเห็นชอบให้ดำเนินการทำโครงการจัดตั้งสถาบันทุเรียนชุมพร ภายใต้สังกัดของมหาวิทยาลัยแม่โจ้/มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร2. ที่ประชุมเห็นชอบให้มีการบูรณาการระหว่างภาควิชาการของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และภาคประชาชนเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนองค์ความรู้ด้านการจัดการทุเรียนแบบครบวงจรทั้งการพัฒนาองค์ความรู้ การผลิตหลักสูตรต่างๆ เพื่อรองรับความต้องการของภูมิภาค3. ที่ประชุมเห็นชอบที่จะดำเนินการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งดำเนินการประชาชาสัมพันธ์ กิจกรรมของโครงการจัดตั้งสถาบันทุเรียนชุมพร ให้เป็นที่รับทราบในวงกว้างโดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ภายใต้โครงการ MAGLEAD-3
17 กรกฎาคม 2567
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 หลักสูตร 4 ปี เทียบเรียน
วันที่ 14 กรกฏาคม 2567 เวลา 09.00 น. อาจารย์ ดร.ฐิระ ทองเหลือ คณบดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตร 4 ปี เทียบเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม ZOOM พร้อมกับกล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับอินทนิลช่อที่ 89การปฐมนิเทศนักศึกษา ในครั้งนี้ ได้มีการบรรยายชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย รวมถึงระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ ศุภวิญญู รองคณบดีฯ ฝ่ายวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการ และนางภัทร์ธนกัลย์ เตี่ยไพบูลย์ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ “หลักเกณฑ์และวิธีการสอบวัดความรู้ความสามารถทางด้าน ICT” โดยอาจารย์วิชชุดา เอื้ออารีชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา สวัสดิการ โดยอาจารย์นาตาลี อาร์ ใจเย็น รองคณบดีฯฝ่ายพัฒนานักศึกษาและเครือข่ายสัมพันธ์ และนางสาวศุจินธร รัตนิพนธ์ นักวิชาการศึกษาอย่างไรก็ตาม การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ ในระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย สามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับระบบ ระเบียบต่างๆ ของทั้งสังคมและมหาวิทยาลัย ตลอดจนรับทราบขั้นตอน ช่องทางการติดต่อรับบริการ และตอบข้อคำถามในประเด็นที่นักศึกษาสงสัย โดยนักศึกษาสามารถเรียนอย่างมีความสุข สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรอย่างมีคุณภาพและเป็นบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรมต่อไป
14 กรกฎาคม 2567
สาขาพืชศาสตร์ ม.แม่โจ้-ชุมพร บริการวิชาการ ในงานวันทุเรียนชุมพร
วันที่ 11 กรกฎาคม 2567 อาจารย์ ดร.ฐิระ ทองเหลือ คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เข้าร่วมพิธีเปิดงานวันทุเรียนชุมพร “Chumphon Fruit Fun Fresh 2024” ประชาสัมพันธ์คุณภาพของผลผลิตทุเรียนจังหวัดชุมพรพร้อมกันนี้ สาขาพืชศาสตร์ ให้บริการวิชาการ สารชีวภัณฑ์ของฐานการเรียนรู้ชีวภัณฑ์ เช่น สารไตรโคเดอร์มาป้องกันโรครากเน่าโคนเน่าในทุเรียน การใช้เมธาไรเชียม เชื้อราบิววาเรียเพื่อการจัดการศัตรูพืช ฯลฯ ได้นำเสนอความรู้เรื่องสารชีวภัณฑ์ โดย อาจารย์ประสาทพร กออวยชัย นำเสนอเรื่อง สารอาหารพืชฯ และตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ โดย อาจารย์ ดร.จิระศักดิ์ วิชาสวัสดิ์ ระหว่างวันที่ 11-13 กรกฏาคม 2567รวมทั้ง ได้ต้อนรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร และ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ในการเยี่ยมชมนิทรรศการ อีกด้วย ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้วิชาการกับ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร ด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา
13 กรกฎาคม 2567
สาขาวิชาพืชศาสตร์และหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จัดนิทรรศการฯ และประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อ ณ โรงเรียนละแมวิทยา
วันที่ 16 กรกฏาคม 2567 ที่ โรงเรียนละแมวิทยา อาจารย์ ดร.จิระศักดิ์ วิชาสวัสดิ์ ประธานอาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาพืชศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์ประสาทพร กออวยชัย อาจารย์ประจำสาขาวิชาพืชศาสตร์ อาจารย์วิชชุดา เอื้ออารี ประธานอาจารย์หมวดวิชาศึกษาทั่วไป และนายชัยวิชิต เพชรศิลา  เข้าร่วมจัดนิทรรศการบริการวิชาการ  และประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพร ตลอดจนแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในโอกาสที่โรงเรียนละแมวิทยา เข้ารับการนิเทศและเตรียมความพร้อมการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา พร้อมกันนี้ สาขาวิชานวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง และ งานบริการวิชาการและวิจัย ได้นำผลผลิตต่างๆ ร่วมจัดนิทรรศการด้วย
18 กรกฎาคม 2567
คณบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เข้าร่วมประชุมกับผู้ทรงคุณวุฒิด้านทุเรียนเพื่อดำเนินการโครงการจัดตั้งสถาบันทุเรียนชุมพร
วันที่ 14 กรกฎาคม 2567 อาจารย์ดร.ฐิระ ทองเหลือ คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร อาจารย์ดร.จักกฤช ณ นคร ผู้ช่วยคณบดี อาจารย์ดร.จิระศักดิ์ วิชาสวัสดิ์ ประธานสาขาวิชาพืชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมกับผู้ทรงคุณวุฒิด้านทุเรียน ประกอบด้วย รศ.ดร.สมพร ณ นคร นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญ ด้านการจัดการสวนทุเรียน ดร.ฉัตรกมล มุ่งพยาบาล นายกสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนภาคใต้ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสวนทุเรียนเพื่อการส่งออก ดร.วีรวัฒน์ จีรวงส์ นายกสมาคมชาวสวนไม้ผลชุมพร ปราชญ์เกษตรแผ่นดินปี 2566 และนายพิเชฏฐ เทศรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตทุเรียน โดยได้มีการประชุมผ่านระบบ Zoom meeting โดยได้ข้อสรุปดังนี้1. ที่ประชุมเห็นชอบให้ดำเนินการทำโครงการจัดตั้งสถาบันทุเรียนชุมพร ภายใต้สังกัดของมหาวิทยาลัยแม่โจ้/มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร2. ที่ประชุมเห็นชอบให้มีการบูรณาการระหว่างภาควิชาการของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และภาคประชาชนเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนองค์ความรู้ด้านการจัดการทุเรียนแบบครบวงจรทั้งการพัฒนาองค์ความรู้ การผลิตหลักสูตรต่างๆ เพื่อรองรับความต้องการของภูมิภาค3. ที่ประชุมเห็นชอบที่จะดำเนินการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งดำเนินการประชาชาสัมพันธ์ กิจกรรมของโครงการจัดตั้งสถาบันทุเรียนชุมพร ให้เป็นที่รับทราบในวงกว้างโดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ภายใต้โครงการ MAGLEAD-3
17 กรกฎาคม 2567
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 หลักสูตร 4 ปี เทียบเรียน
วันที่ 14 กรกฏาคม 2567 เวลา 09.00 น. อาจารย์ ดร.ฐิระ ทองเหลือ คณบดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตร 4 ปี เทียบเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม ZOOM พร้อมกับกล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับอินทนิลช่อที่ 89การปฐมนิเทศนักศึกษา ในครั้งนี้ ได้มีการบรรยายชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย รวมถึงระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ ศุภวิญญู รองคณบดีฯ ฝ่ายวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการ และนางภัทร์ธนกัลย์ เตี่ยไพบูลย์ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ “หลักเกณฑ์และวิธีการสอบวัดความรู้ความสามารถทางด้าน ICT” โดยอาจารย์วิชชุดา เอื้ออารีชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา สวัสดิการ โดยอาจารย์นาตาลี อาร์ ใจเย็น รองคณบดีฯฝ่ายพัฒนานักศึกษาและเครือข่ายสัมพันธ์ และนางสาวศุจินธร รัตนิพนธ์ นักวิชาการศึกษาอย่างไรก็ตาม การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ ในระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย สามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับระบบ ระเบียบต่างๆ ของทั้งสังคมและมหาวิทยาลัย ตลอดจนรับทราบขั้นตอน ช่องทางการติดต่อรับบริการ และตอบข้อคำถามในประเด็นที่นักศึกษาสงสัย โดยนักศึกษาสามารถเรียนอย่างมีความสุข สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรอย่างมีคุณภาพและเป็นบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรมต่อไป
14 กรกฎาคม 2567
สาขาพืชศาสตร์ ม.แม่โจ้-ชุมพร บริการวิชาการ ในงานวันทุเรียนชุมพร
วันที่ 11 กรกฎาคม 2567 อาจารย์ ดร.ฐิระ ทองเหลือ คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เข้าร่วมพิธีเปิดงานวันทุเรียนชุมพร “Chumphon Fruit Fun Fresh 2024” ประชาสัมพันธ์คุณภาพของผลผลิตทุเรียนจังหวัดชุมพรพร้อมกันนี้ สาขาพืชศาสตร์ ให้บริการวิชาการ สารชีวภัณฑ์ของฐานการเรียนรู้ชีวภัณฑ์ เช่น สารไตรโคเดอร์มาป้องกันโรครากเน่าโคนเน่าในทุเรียน การใช้เมธาไรเชียม เชื้อราบิววาเรียเพื่อการจัดการศัตรูพืช ฯลฯ ได้นำเสนอความรู้เรื่องสารชีวภัณฑ์ โดย อาจารย์ประสาทพร กออวยชัย นำเสนอเรื่อง สารอาหารพืชฯ และตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ โดย อาจารย์ ดร.จิระศักดิ์ วิชาสวัสดิ์ ระหว่างวันที่ 11-13 กรกฏาคม 2567รวมทั้ง ได้ต้อนรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร และ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ในการเยี่ยมชมนิทรรศการ อีกด้วย ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้วิชาการกับ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร ด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา
13 กรกฎาคม 2567
ม.แม่โจ้-ชุมพร จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567
     วันที่ 10 กรกฏาคม 2567 เวลา 13.00 น. อาจารย์ ดร.ฐิระ ทองเหลือ คณบดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 ณ อาคารคาวบอย 3 โดยมีคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมด้วย พร้อมกับกล่าวต้อนรับแสดงความยินดีกับอินทนิลช่อที่ 89 และบรรยายพิเศษหัวข้อ “ปรับตัวอย่างไรกับชีวิตใหม่ทางการศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย” ตลอดจนให้โอวาทแก่นักศึกษา “ให้ตั้งใจเรียน รับผิดชอบหน้าที่ของตนเอง ใช้ชีวิตการเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งนี้อย่างมีความสุข สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและเป็นบัณฑิตอย่างสมบูรณ์”    การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ในครั้งนี้ ได้มีการบรรยายชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย รวมถึงระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา โดยนางภัทร์ธนกัลย์ เตี่ยไพบูลย์ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ “หลักเกณฑ์และวิธีการสอบวัดความรู้ความสามารถทางด้าน ICT” โดยอาจารย์วิชชุดา เอื้ออารี     ชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา สวัสดิการ โดยอาจารย์นาตาลี อาร์ ใจเย็น รองคณบดีฯฝ่ายพัฒนานักศึกษาและเครือข่ายสัมพันธ์ และนางสาวศุจินธร รัตนิพนธ์ นักวิชาการศึกษา รวมทั้งชี้แจงเกี่ยวกับกฎระเบียบมหาวิทยาลัย งานวินัยนักศึษา การแต่งกาย และทุนการศึกษา โดยดร.ณรงค์ โยธิน หัวหน้างานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ    อย่างไรก็ตาม การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ ในระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย สามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับระบบ ระเบียบต่างๆ ของทั้งสังคมและมหาวิทยาลัย ตลอดจนรับทราบขั้นตอน ช่องทางการติดต่อรับบริการ และตอบข้อคำถามในประเด็นที่นักศึกษาสงสัย โดยนักศึกษาสามารถเรียนอย่างมีความสุข สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรอย่างมีคุณภาพและเป็นบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรมต่อไป
11 กรกฎาคม 2567
คณบดีม.แม่โจ้-ชุมพร ต้อนรับคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำกัด “พบปะสมาชิก ใกล้ชิดสหกรณ์”
วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น. อาจารย์ ดร.ฐิระ ทองเหลือ คณบดี และบุคลากร มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ให้การต้อนรับ คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทาลัยแม่โจ้ จำกัด ตามโครงการ "พบปะสมาชิก ใกล้ชิดสหกรณ์" ณ ห้อง 204 อาคารแม่โจ้ 80 ปีทั้งนี้ โครงการดังกล่าว สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำกัด นำโดยนางศรีอนงค์ ใคร้มา รองประธานกรรมการ คนที่ 1 พร้อมด้วยคณะกรรมการเงินกู้และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ได้นำเสนอผลการดำเนินงาน แนะนำการออมด้วยผลิตภัณฑ์เงินฝาก ผลิตภัณฑ์เงินกู้ สวัสดิการต่างๆ ตลอดจนถามตอบรับฟังข้อคิดเห็นของสมาชิกเพื่อนำไปสู่การพัฒนาการดำเนินงานของสหกรณ์ต่อไป
11 กรกฎาคม 2567
ม.แม่โจ้-ชุมพร ร่วมกิจกรรม “ค่ายต้นกล้าดีตามรอยพระยุคลบาท รุ่นที่ 1“ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.30 น. อาจารย์ ดร.ภาวิดา รังษี รองคณบดีฯฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ อาจารย์นาตาลี อาร์ ใจเย็น รองคณบดีฯฝ่ายพัฒนานักศึกษาและเครือข่ายสัมพันธ์ อาจารย์ ดร.จักกฤช ณ นคร ผู้ช่วยคณบดี อาจารย์ ดร.จิระศักดิ์ วิชาสวัสดิ์ นางณิชาพล บัวทอง นักวิทยาศาสตร์ นางสาวศุจินธร รัตนิพนธ์ นักวิชาการศึกษา นางสาวสายทอง สุจริยาพงศ์พร นักวิชาการโสตทัศนศึกษา และผู้นำนักศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดและร่วมเป็นวิทยากรประจำฐานกิจกรรมการเรียนรู้  ค่ายต้นกล้าดีตามรอยพระยุคลบาท รุ่นที่ 1“ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ มณฑลทหารบกที่ 44 ค่ายเขตอุดมศักดิ์ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ได้รับเกียรติจาก นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดกิจกรรม นางสาวสุภัคกมล ชินวงค์ ศึกษาธิการจังหวัดชุมพร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ มีนักเรียนจากโรงเรียน 26 แห่ง จำนวน 500 คน และ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จำนวน 46 คน เข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมประกอบด้วย1.พบปะพี่น้องชาวค่าย โดยผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 442.กิจกรรมเข้าฐานแหล่งเรียนรู้ โดยวิทยากรจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรมณฑลทหารบกที่ 44, และเรือนจำจังหวัดชุมพร 3.กิจกรรมโลกดนตรีโดย กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41 และกองอาสารักษาดินแดน 4.กิจกรรมเด็กดีมีรางวัลทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพร เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้ มีทัศนคติที่ดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และบ้านเมือง ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้เรียน น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ทำหน้าที่เป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม ใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขต่อไป
11 กรกฎาคม 2567
ขอเชิญเข้าร่วมเสวนาวิชาการ " Duriam Academy การพัฒนาองค์ความรู้สู่การยกระดับทุเรียนไทย"
คุณภาพยืนหนึ่ง ทำถึง  ต้องทุเรียนไทย !! ขอเชิญชาวสวนทุเรียน  เกษตรกร และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมเสวนาวิชาการ " Duriam Academy การพัฒนาองค์ความรู้สู่การยกระดับทุเรียนไทย"วันพุธ ที่ 5 มิถุนายน 2567 ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารแม่โจ้ 80 ปี เวลา 08.00-16.00 น.ออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM ( ลิ้งเข้าร่วมเสวนา จะได้รับหลังจากที่ลงทะเบียนเท่านั้น)ลงทะเบียนเข้าร่วมเสวนา :https://forms.gle/wd5iS8er6HwpQEyV8โดย 6 Keynote Speaker กูรูด้านทุเรียนโดยเฉพาะ ตั้งแต่ขั้นวางแผนเตรียมแปลงปลูก การเลือกพันธุ์ทุเรียน การจัดการสวน เทคนิคการผลิตทุเรียนให้ได้คุณภาพ ตลอดจนช่องทางตลาดและการส่งออกทั้งในและต่างประเทศรองศาสตราจารย์ ดร.สมพร ณ นคร ดร.วัชรวิชญ์ กีรติดุสิตโรจน์ นายดำรงศักดิ์ สินทรัพย์ ดร.ฉัตรกมล มุ่งพยาบาล นายวีรวัฒน์ วีรวงส์คุณพิเชฏฐ เทศรัตน์  ดำเนินการเสวนาโดย อาจารย์ ดร.ระศักดิ์ วิชาสวัสดิ์ และ อาจารย์ ดร.ฐิระ ทองเหลือ    สอบถามเพิ่มเติม (คุณทราย) 080 032 4056
29 พฤษภาคม 2567
ขอแสดงความยินดีกับพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ประเภทอำนวยการ
      ตามมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 7/2567 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 จำนวน 4 ราย ดังนี้ ระดับหัวหน้างาน/หัวหน้าฝ่าย : สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร       1) นางสาวจิรภรณ์ ใจอ่อน ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานบริหารและธุรการ สังกัดสำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป       2) นางสาวศิริมาศ เจี้ยมกลิ่น ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานคลังและพัสดุ สังกัดสำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป       3) นายณรงค์ โยธิน ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ สังกัดสำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป       4) นายชัยวิชิต เพชรศิลา ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย สังกัดสำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป      กองบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยแม่โจ้
30 เมษายน 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างโรงเรือนต้นแบบฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเศรษฐกิจระบบปิด ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ฯ
9/7/2567 22:06:09
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
8/7/2567 21:31:26
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ภายในอาคารปฎิบัติการวิทยาศาสตร์
28/5/2567 15:50:54
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาชุดครุภัณฑ์ปรับโครงสร้างพื้นฐานรองรับการเรียนการสอนออนไลน์
23/5/2567 15:29:09
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนปฎิบัติการสร้างสื่อแบบผสม
23/5/2567 15:25:54
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ภายในอาคารปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ฯ
16/5/2567 16:42:39
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนปฏิบัติการสร้างสื่อแบบผสมฯ
14/5/2567 11:27:32
ประกาศประกวดราคา ซื้อชุดครุภัณฑ์ปรับโครงสร้างพื้นฐานรองรับการเรียนการสอนออนไลน์ฯ
14/5/2567 12:43:10
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
14/5/2567 11:57:40
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนปฏิบัติการและบริการวิชาการสำหรับการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 พร้อมครุภัณฑ์ ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยวิธีคัดเลือก
29/9/2566 17:37:13
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างโรงเรือนต้นแบบฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเศรษฐกิจระบบปิด ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ฯ
9/7/2567 22:06:09
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
8/7/2567 21:31:26
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ภายในอาคารปฎิบัติการวิทยาศาสตร์
28/5/2567 15:50:54
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาชุดครุภัณฑ์ปรับโครงสร้างพื้นฐานรองรับการเรียนการสอนออนไลน์
23/5/2567 15:29:09
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนปฎิบัติการสร้างสื่อแบบผสม
23/5/2567 15:25:54
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ภายในอาคารปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ฯ
16/5/2567 16:42:39
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนปฏิบัติการสร้างสื่อแบบผสมฯ
14/5/2567 11:27:32
ประกาศประกวดราคา ซื้อชุดครุภัณฑ์ปรับโครงสร้างพื้นฐานรองรับการเรียนการสอนออนไลน์ฯ
14/5/2567 12:43:10
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
14/5/2567 11:57:40
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการใช้ห้องประชุม ห้องปฎิบัติการ และอุปกรณ์ต่างๆ
20/7/2566 9:10:59
ข่าวมหาวิทยาลัยแม่โจ้

NBCRC คณะนักวิจัย