มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
Maejo University at Chumphon โทร. 077-544068 , 077-544258

ipv6

 

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จังหวัดชุมพร รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 : รอบที่ 4 Direct Admission
รอบสุดท้ายแล้วจ้า : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จังหวัดชุมพร รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 : รอบที่ 4 Direct Admission •หลักสูตร 4 ปี •จำนวนจำนวน 5 สาขาวิชา สาขาวิชาละ 40 ที่นั่ง •รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6 ปวช. กศน. GED หรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียน •ไม่ระบุ GPAX •ไม่ใช้ TGAT / TPAT / A-Levelรับสมัครที่ www.admissions.mju.ac.th สมัครออนไลน์ : วันที่ 25-31 พฤษภาคม 2566 ประกาศผล : วันที่ 9 มิถุนายน 2566ชำระเงินค่าเทอม : วันที่ 9-13 มิถุนายน 2566รายงานตัวขึ้นทะเบียนนศ.ออนไลน์ : วันที่ 10-14 มิถุนายน 2566 (ออกรหัสนศ.วันที่ 15 มิถุนายน 2566)รายงานตัวเข้าหอพัก : วันที่ 23 มิถุนายน 2566 (ร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย วันที่ 23-30 มิถุนายน 2566) เปิดภาคการศึกษา : วันที่ 3 กรกฎาคม 2566
24 พฤษภาคม 2566
สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ พบประบุคลากรและติดตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
      วันที่ 20 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.30 น. ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.สมศักดิ์ ปณีตัธยาศัยดร.องอาจ กิตติคุณชัย รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สันติวงษ์ นายวัยวุฒิ หล่อตระกูล ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุรินทร์ พงศ์ศุภสมิทธิ์ ร้อยตรี ดร.วิจิตร อยู่สุภาพ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีและคณะ พบปะบุคลากรและติดตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย-สัญจร โดยมีอาจารย์ ดร.ฐิระ ทองเหลือ คณบดี กล่าวต้อนรับพร้อมรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรคการบริหารงานของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพร       ทั้งนี้ ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้กล่าวให้โอวาทแก่บุคลากร ความว่า “ผู้บริหารต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน บุคลากรปฎิบัติขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน และไม่ทิ้งความเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเกษตร” พร้อมกันนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี เปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร พร้อมเสนอแนะแนวทางการจัดการแก้ไข โดยมีตัวแทนจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ นายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ และตัวแทนศิษย์เก่าแม่โจ้ ร่วมเสนอความคิดเห็น อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพรต่อไป      ในการนี้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ได้จัดนิทรรศการนำเสนอต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยภายใต้แนวคิด “ความสัมพันธ์ของ 5 หลักสูตร ในรูปแบบของ BCG Model” โดยเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม 3 มิติ ได้แก่ เศรษฐกิจชีวภาพ( Bioeconomy) มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรชีวภาพเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) คำนึงถึงการนำวัสดุต่าง ๆ กลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด ซึ่งทั้งสองเศรษฐกิจนี้ อยู่ภายใต้เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) คือพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและการรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุล      และในช่วงบ่าย เวลา 14.00 น. ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้และคณะ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพร บริเวณฟาร์มประมงของสาขาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ศูนย์เกษตรสุขภาวะและโครงการความร่วมมือทางวิชาการเกี่ยวกับการเลี้ยงกุ้ง ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพร กับบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัดมหาชน      อย่างไรก็ตาม ในการพบประบุคลากร ของนายกสภามหาวิทยาลัยและคณะในครั้งนี้ นับว่าเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจที่ดี ในการที่จะร่วมกันพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ต่อไป
20 พฤษภาคม 2566
ม.แม่โจ้-ชุมพร จัดพิธีสักการะ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องในวันอาภากร 19 พฤษภาคม 2566
      วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. อาจารย์ ดร.ฐิระ ทองเหลือ คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมสักการะพระรูปปั้น เนื่องในวันอาภากร หรือวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ บริเวณห้องโถงอาคารบูญรอด ศุภอุดมฤกษ์      ทั้งนี้ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ทรงเป็นพระราชโอรสพระองค์ที่ 28 ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประสูติเมื่อวันอาทิตย์ แรม 3 ค่ำ เดือนอ้าย ปีมะโรง ตรงกับวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2423 เมื่อทรงมีพระชนมายุ 13 พรรษา ได้เสด็จไปทรงศึกษาวิชาการทหารเรือ ณ ประเทศอังกฤษ และเมื่อสำเร็จการศึกษาเสด็จกลับประเทศไทย ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับราชการในกองทัพเรือ พระองค์ทรงปรับปรุงการศึกษาวิชาการทหารเรือให้ทันสมัยเป็นรากฐานของกองทัพเรือไทยมาจนถึงปัจจุบัน กองทัพเรือจึงถวายนามพระองค์ท่านว่า “องค์บิดาของทหารเรือไทย”      นอกจากนี้ พระองค์ทรงสนพระทัยในการแพทย์ ทรงมุ่งศึกษาเกี่ยวกับตำราแพทย์แผนไทย จนสามารถช่วยเหลือประชาชนผู้เจ็บป่วยได้มากมาย โดยมิทรงรับสิ่งตอบแทน พระเกียรติคุณในนามหมอพรได้ขจรขจายไปในประชาชนทุกเหล่าชั้น รวมทั้งในการด้านดนตรี พระองค์มีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างยิ่ง ทรงนิพนธ์เพลงที่มีเนื้อหาปลุกใจให้มีความรักชาติ กล้าหาญ ยอมเสียสละชีวิตเพื่อชาติ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ทรงทุ่มเทพระวรกายและพระสติปัญญา ตรากตรำในการทรงงาน เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน ทำให้ทรงประชวรด้วยโรคภายใน จึงทรงลาออกจากราชการและต่อมาเสด็จไปประทับรักษา ณ ชายทะเลปากน้ำ จังหวัดชุมพร และทรงสิ้นพระชนม์ ณ หาดทรายรี เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2466 ขณะที่มีพระชันษา 44 ปี
19 พฤษภาคม 2566
ม.แม่โจ้-ชุมพร จัดกิจกรรม “Big Cleaning Day” มุ่งสู่ Well being มหาวิทยาลัยสุขภาวะ
      วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร นำโดยอาจารย์ ดร.ฐิระ ทองเหลือ คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร อาจารย์ ดร.ภาวิดา รังษี รองคณบดี ฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ นางสาวตรีชฎา สุวรรณโนผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี ร่วมกิจกรรม “Big Cleaning Day” โดยเก็บขยะ กวาดถนน พื้นที่หน้ามหาวิทยาลัยและรอบอาคารสำนักงาน      ทั้งนี้ กิจกรรม “Big Cleaning Day” จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนและผลักดันให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เป็นสำนักงานสีเขียวอย่างเป็นรูปธรรม โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในสำนักงาน ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า อาทิ ลดปริมาณขยะโดยการใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ ปิดไฟดวงที่ไม่ได้ใช้ กำหนดเวลาในการเปิด-ปิด เครื่องปรับอากาศ มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อสุขอนามัย อันจะนำไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสุขภาวะ “Well being” โดยคนในองค์กรมีพลังชีวิต รับรู้ถึงคุณค่าในงานที่ตนเองทำ มีความมั่นคงในรายได้ เพื่อนร่วมงานมีทัศนคติที่ดี พื้นที่ทำงานปลอดโปร่ง ปลอดภัย มีการส่งเสริมการทำงานให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ     อย่างไรก็ตาม อาจารย์ ดร.ฐิระ ทองเหลือ คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อความต่อเนื่องของกิจกรรมและเกิดผลสำเร็จ ในเดือนพฤษภาคม 2566 ทางมหาวิทยาลัยกำหนดจัดกิจกรรม “Big Cleaning Day” ครั้งต่อไป ในวันศุกร์ ที่ 12 ,วันจันทร์ ที่ 15 ,วันอังคาร ที่ 16 และวันพฤหัสบดี ที่ 18 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นไป จึงขอเชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน “บ้านหลังนี้คือของทุกคน และทุกคนคือเจ้าของบ้าน ถ้าอยากให้บ้านดี ต้องช่วยกันดูแลรักษาให้น่าอยู่ตลอดไป”
11 พฤษภาคม 2566
ม.แม่โจ้-ชุมพร จัดพิธีทำบุญเนื่องในเทศกาลปีใหม่ไทย 2566 เสริมสิริมงคล สร้างความรักความสามัคคีในองค์กร
      วันที่ 25 เมษายน 2566 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จัดพิธีทำบุญเนื่องในเทศกาลปีใหม่ไทย 2566 เสริมสิริมงคลต้อนรับปีใหม่ไทย ตลอดจนเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีภายในองค์กรและเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย โดยในช่วงเช้า เวลา 08.30 น. อาจารย์ ดร.ฐิระ ทองเหลือ คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ ศุภวิญญู รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการ,นายกิตติภณ ถึงศรี ประธานชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้ ภาคใต้,นายอุดมศักดิ์ เฉลิมพนาพันธ์ ประธานชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้ จังหวัดชุมพร คณาจารย์ บุคลากร ตัวแทนนักศึกษา เครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมสักการะพระพิรุณทรงนาค ณ บริเวณลานพระพิรุณ ต่อด้วยสักการะพระรูปปั้น พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ บริเวณห้องโถง อาคารบุญรอด ศุภอุดมฤกษ์      และเวลา 09.09 น. อาจารย์ ดร.ฐิระ ทองเหลือ คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เป็นประธานในพิธีจุดธูป-เทียน บูชาพระรัตนตรัย อาราธนาพระสงฆ์จำนวน 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ โดยมีพระมุนีสารโสภณ (พระอาจารย์ตุด) วัดธรรมถาวร เกจิดังจังหวัดชุมพร เป็นประธานเจริญพระพุทธมนต์ ตัวแทนผู้เข้าร่วมพิธี ถวายภัตตาหารเพล ถวายจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรม กรวดน้ำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล และรับการประพรมน้ำมนต์จากพระมุนีสารโสภณ (พระอาจารย์ตุด) วัดธรรมถาวร เกจิดังจังหวัดชุมพร ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารบุญรอด ศุภอุดมฤกษ์      อย่างไรก็ตาม พิธีทำบุญเนื่องในเทศกาลปีใหม่ไทย 2566 ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ในครั้งนี้ มีผู้บริหาร บุคลากร ตัวแทนนักศึกษา และเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเข้าร่วม อาทิ ชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้ ภาคใต้ ชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้ จังหวัดชุมพร บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด มหาชน ฟาร์มทดลองละแม นับว่าเป็นการสร้างขวัญกำลังใจที่ดีแก่บุคลากร ตลอดจนช่วยเสริมสร้างสิริมงคลในการทำงาน ร่วมกันพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร แห่งนี้ ให้เจริญก้าวหน้าต่อไปภาพ : ขจรรักษ์ พู่พัฒนศิลป์
25 เมษายน 2566
ม.แม่โจ้-ชุมพร จัดเวทีเสวนาพิเศษ “โอกาสและความท้าทายในการพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร” ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
      วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30-12.00 น. นายสมพร ปัจฉิมเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในการเสวนาพิเศษ “โอกาสและความท้าทายในการพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร” ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารบุญรอด ศุภอุดมฤกษ์ โดยได้เชิญนักวิชาการและนักปฏิบัติที่มีความเชี่ยวชาญจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านต่างๆ ดังนี้      1.ดร.ดรุณศิริ แพน้อย ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด      2.นายนพพร อุสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร      3.นายนรินทร์ พันธ์เจริญ ประธานชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอละแม จังหวัดชุมพร      4.อาจารยไอศูรย์ ภาษยะวรรณ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร      5.ดร.มีศักดิ์ ภักดีคง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อดีตอธิบดีกรมประมง      6.นายวิโรจน์ แสงบางกา ประธานธนาคารอาคารสมองจังหวัดชุมพร      7.นายวีระเดช ฤทธิชัย นายกสมาคมวิชาชีพเรือสำราญ      8.นายทวีวัตร เครือสาย นายกสมาคมประชาสังคมชุมพร      9.ดร.ศุภชัย สุระชิต อดีตประธานชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้ จังหวัดชุมพร      10.นายจรัส สมจิตร ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)      11.นายวชิระวิชญ์ จารุพัฒนวาณิช ประธานกรรมการ บริษัท อุตสาหกรรม เทคโนโลยีชีวภาพ (ประเทศไทย) จำกัด      พร้อมกันนี้ มีตัวแทนจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อาทิ  รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี,รองศาสตราจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎีรองอธิการบดีอาจารย์ ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร และตัวแทนบุคลากร เข้าร่วมเสวนา โดยมีประเด็นเสวนา ดังนี้      1.มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร กับการพัฒนาจังหวัดชุมพร      2.การพลิกโฉมมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร โอกาสและความท้าทาย      3.บทบาทของมหาวิทยาลัยแม่โจ้กับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชุมพร      4.การพัฒนาการเรียนการสอนบนฐานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง      5.การปรับตัว โอกาส และความพร้อม หลังโควิด-19 ของจังหวัดชุมพร โมเดลเศรษฐกิจ BCG      6.การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย ก้าวสู่ความเปลี่ยนแปลงด้วยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายชุมชน      7.บทบาทของศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้และองค์กรเครือข่ายกับการพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร        อย่างไรก็ตาม ภายหลังเสร็จสิ้นการเสวนาพิเศษดังกล่าว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา และศูนย์ฝึกอบรมเพื่อทำงานเรือสำราญและงานโรงแรม HOH House of Hospitality) โดย นายวีระเดช ฤทธิชัย ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาด้านการโรงแรม การบริการ และการท่องเที่ยว ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับศูนย์ฝึกอบรมเพื่อทำงานเรือสำราญและงานโรงแรม HOH House of Hospitality)  ซึ่งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพสำหรับการทำงานบนเรือสำราญที่ตกลงร่วมกัน ตามกระบวนการที่ได้กำหนดไว้ โดยมีขอบเขตการดำเนินงาน ดังนี้             1.เพื่อร่วมกันพัฒนาและส่งเสริมควาร่วมมือทางวิชาการต่อกัน เพื่อประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาสคุณวุฒิวิชาชีพสำหรับการทำงานบนเรือสำราญ            2.เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและพัฒนาบุคลากรในองค์กร ทั้งในด้านการศึกษา วิจัย การเรียนการสอน การฝึกอบรม และสัมมนา และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
19 เมษายน 2566
ม.แม่โจ้-ชุมพร จัดพิธีทำบุญเนื่องในเทศกาลปีใหม่ไทย 2566 เสริมสิริมงคล สร้างความรักความสามัคคีในองค์กร
      วันที่ 25 เมษายน 2566 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จัดพิธีทำบุญเนื่องในเทศกาลปีใหม่ไทย 2566 เสริมสิริมงคลต้อนรับปีใหม่ไทย ตลอดจนเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีภายในองค์กรและเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย โดยในช่วงเช้า เวลา 08.30 น. อาจารย์ ดร.ฐิระ ทองเหลือ คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ ศุภวิญญู รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการ,นายกิตติภณ ถึงศรี ประธานชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้ ภาคใต้,นายอุดมศักดิ์ เฉลิมพนาพันธ์ ประธานชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้ จังหวัดชุมพร คณาจารย์ บุคลากร ตัวแทนนักศึกษา เครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมสักการะพระพิรุณทรงนาค ณ บริเวณลานพระพิรุณ ต่อด้วยสักการะพระรูปปั้น พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ บริเวณห้องโถง อาคารบุญรอด ศุภอุดมฤกษ์      และเวลา 09.09 น. อาจารย์ ดร.ฐิระ ทองเหลือ คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เป็นประธานในพิธีจุดธูป-เทียน บูชาพระรัตนตรัย อาราธนาพระสงฆ์จำนวน 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ โดยมีพระมุนีสารโสภณ (พระอาจารย์ตุด) วัดธรรมถาวร เกจิดังจังหวัดชุมพร เป็นประธานเจริญพระพุทธมนต์ ตัวแทนผู้เข้าร่วมพิธี ถวายภัตตาหารเพล ถวายจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรม กรวดน้ำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล และรับการประพรมน้ำมนต์จากพระมุนีสารโสภณ (พระอาจารย์ตุด) วัดธรรมถาวร เกจิดังจังหวัดชุมพร ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารบุญรอด ศุภอุดมฤกษ์      อย่างไรก็ตาม พิธีทำบุญเนื่องในเทศกาลปีใหม่ไทย 2566 ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ในครั้งนี้ มีผู้บริหาร บุคลากร ตัวแทนนักศึกษา และเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเข้าร่วม อาทิ ชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้ ภาคใต้ ชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้ จังหวัดชุมพร บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด มหาชน ฟาร์มทดลองละแม นับว่าเป็นการสร้างขวัญกำลังใจที่ดีแก่บุคลากร ตลอดจนช่วยเสริมสร้างสิริมงคลในการทำงาน ร่วมกันพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร แห่งนี้ ให้เจริญก้าวหน้าต่อไปภาพ : ขจรรักษ์ พู่พัฒนศิลป์
25 เมษายน 2566
ม.แม่โจ้-ชุมพร จัดเวทีเสวนาพิเศษ “โอกาสและความท้าทายในการพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร” ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
      วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30-12.00 น. นายสมพร ปัจฉิมเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในการเสวนาพิเศษ “โอกาสและความท้าทายในการพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร” ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารบุญรอด ศุภอุดมฤกษ์ โดยได้เชิญนักวิชาการและนักปฏิบัติที่มีความเชี่ยวชาญจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านต่างๆ ดังนี้      1.ดร.ดรุณศิริ แพน้อย ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด      2.นายนพพร อุสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร      3.นายนรินทร์ พันธ์เจริญ ประธานชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอละแม จังหวัดชุมพร      4.อาจารยไอศูรย์ ภาษยะวรรณ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร      5.ดร.มีศักดิ์ ภักดีคง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อดีตอธิบดีกรมประมง      6.นายวิโรจน์ แสงบางกา ประธานธนาคารอาคารสมองจังหวัดชุมพร      7.นายวีระเดช ฤทธิชัย นายกสมาคมวิชาชีพเรือสำราญ      8.นายทวีวัตร เครือสาย นายกสมาคมประชาสังคมชุมพร      9.ดร.ศุภชัย สุระชิต อดีตประธานชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้ จังหวัดชุมพร      10.นายจรัส สมจิตร ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)      11.นายวชิระวิชญ์ จารุพัฒนวาณิช ประธานกรรมการ บริษัท อุตสาหกรรม เทคโนโลยีชีวภาพ (ประเทศไทย) จำกัด      พร้อมกันนี้ มีตัวแทนจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อาทิ  รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี,รองศาสตราจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎีรองอธิการบดีอาจารย์ ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร และตัวแทนบุคลากร เข้าร่วมเสวนา โดยมีประเด็นเสวนา ดังนี้      1.มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร กับการพัฒนาจังหวัดชุมพร      2.การพลิกโฉมมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร โอกาสและความท้าทาย      3.บทบาทของมหาวิทยาลัยแม่โจ้กับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชุมพร      4.การพัฒนาการเรียนการสอนบนฐานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง      5.การปรับตัว โอกาส และความพร้อม หลังโควิด-19 ของจังหวัดชุมพร โมเดลเศรษฐกิจ BCG      6.การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย ก้าวสู่ความเปลี่ยนแปลงด้วยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายชุมชน      7.บทบาทของศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้และองค์กรเครือข่ายกับการพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร        อย่างไรก็ตาม ภายหลังเสร็จสิ้นการเสวนาพิเศษดังกล่าว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา และศูนย์ฝึกอบรมเพื่อทำงานเรือสำราญและงานโรงแรม HOH House of Hospitality) โดย นายวีระเดช ฤทธิชัย ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาด้านการโรงแรม การบริการ และการท่องเที่ยว ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับศูนย์ฝึกอบรมเพื่อทำงานเรือสำราญและงานโรงแรม HOH House of Hospitality)  ซึ่งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพสำหรับการทำงานบนเรือสำราญที่ตกลงร่วมกัน ตามกระบวนการที่ได้กำหนดไว้ โดยมีขอบเขตการดำเนินงาน ดังนี้             1.เพื่อร่วมกันพัฒนาและส่งเสริมควาร่วมมือทางวิชาการต่อกัน เพื่อประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาสคุณวุฒิวิชาชีพสำหรับการทำงานบนเรือสำราญ            2.เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและพัฒนาบุคลากรในองค์กร ทั้งในด้านการศึกษา วิจัย การเรียนการสอน การฝึกอบรม และสัมมนา และพัฒนาทรัพยากรบุคคล
19 เมษายน 2566
ม.แม่โจ้-ชุมพร จัดโครงการ "เปลี่ยนเกษียณเป็นพลัง" สุดยอดทอร์คโชว์ อ.จตุพล ชมภูนิช ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลาม
      วันที่ 22 ตุลาคม 2565 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ได้ดำเนินโครงการ “เปลี่ยนเกษียณเป็นพลังจังหวัดชุมพร” ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติปี 2565 ผู้รับผิดชอบโครงการ ผศ.ชลดรงค์ ทองสง และคณะทำงาน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการสร้างแรงจูงใจของกลุ่มผู้สูงอายุ และสังคมผู้สูงอายุ ให้เข้าสู่สังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาทักษะงานในโลกดิจิทัล หรือทักษะงานเฉพาะของผู้สูงอายุทางด้านการเกษตร      ดำเนินการจัดทอล์คโชว์ วิทยากรโดย อ.จตุพล ชมภูนิช ในการสร้างแรงจูงใจ สร้างแรงบันดาลใจ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารบุญรอด ศุภอุดมฤกษ์ กล่าวต้อนรับโดย อ.ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ กล่าวต้อนรับโดย นายสุพล จุลใส สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต 3 จังหวัดชุมพร ให้กับผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการในจังหวัดชุมพร จำนวน 184 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงจูงใจของกลุ่มผู้สูงอายุและสังคมผู้สูงอายุ (วัยเกษียณ) ให้เกิดแรงจูงใจในการพัฒนาทักษะงานด้านการเกษตรของผู้สูงอายุวัยเกษียณในจังหวัดชุมพร และส่งเสริมการประกอบอาชีพด้านการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ สร้างกลไกการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมสูงอายุวัยเกษียณของจังหวัดชุมพร โดยการสร้างโอกาสและสร้างแรงจูงใจในการเข้าสู่สังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาทักษะงานในโลกดิจิทัล Training Up skill ผ่านการเรียนรู้แบบ E-Learning ทำให้สามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ลดรายจ่าย สร้างคุณค่าภูมิปัญญาแก่ผู้สูงอายุ ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ และไม่เป็นภาระในการดูแลของครอบครัวหรือภาครัฐ
24 ตุลาคม 2565
อาจารย์ปณิดา กันถาดและอาจารย์ฉัตรนลิน แก้วสม ร่วมประชุมวางแผนการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ลดรายจ่ายและพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ
วันที่ 12 พ.ค.2565 อาจารย์ปณิดา กันถาด อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช และ อาจารย์ฉัตรนลิน แก้วสม อาจารย์สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เข้าร่วมประชุม วางแผนการดำเนินโครงการกลไกการพัฒนาพื้นที่เพื่อลดรายจ่ายและพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม จังหวัดชุมพร ภายใต้หัวข้อวิจัย “การพัฒนาระบบการผลิตกล้วยหอมทองเพื่อการส่งออกอำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร” โดยมี นางสาวจินตนา ด้วงเผือก ประธานกลุ่มผู้ผลิตกล้วยหอมทองเพื่อการส่งออกสหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด นายสุภัทรดิศ เผ่าวิหค หัวหน้าฝ่ายวิชาการและส่งเสริมการเกษตรสหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด นายเฉลิมเกียรติ พุ่มพัว เหรัญญิก และนายชัยพร กิมเซียะ เลขานุการ เข้าร่วมรับฟังข้อเสนอโครงการวิจัย การจัดกิจกรรมย่อย การจัดอบรมเกษตรกร รวมทั้งการดำเนินการทดลองแปลงเกษตรกร จนแล้วเสร็จการดำเนินโครงการภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด
13 พฤษภาคม 2565
อาจารย์ดร.ฐิระ ทองเหลือ ได้รับเชิญจากสำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การจัดการฟาร์มเกษตรและการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน
หัวหน้าศูนย์เกษตรสุขภาวะมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นวิทยากรอบรมเกษตรกรรุ่นใหม่ปี ๒๕๖๕ วันศุกร์ที่ 7 มกราคม ๒๕๖๕ อาจารย์ดร.ฐิระ ทองเหลือ หัวหน้าศูนย์เกษตรสุขภาวะ (Well-being Agriculture Center) มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ได้รับเชิญจากสำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การจัดการฟาร์มเกษตรและการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน ให้กับกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ปี ๒๕๖๕ (Yong Smart Famer) ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ซึ่งแนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับการพัฒนาพัฒนา BCG Model และสอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ๑๐๐ ปี
18 มกราคม 2565
คณะทำงานศูนย์เกษตรเกษตรสุขภาวะมอบถุงยังชีพให้ผู้ได้รับผลกระทบจากมรสุมและน้ำท่วม บ้านหนองบัว
คณะทำงานศูนย์เกษตรเกษตรสุขภาวะมอบถุงยังชีพให้ผู้ได้รับผลกระทบจากมรสุมและน้ำท่วม บ้านหนองบัว วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ อาจารย์ดร.ฐิระ ทองเหลือ หัวหน้าศูนย์เกษตรสุขภาวะพร้อมด้วยคณะประกอบด้วย อาจารย์วีรชัย เพชสทธิ์ อาจารย์นาตาลี อาร์ ใจเย็น นายชัยวิชิต เพชรศิลา นางดวงจันทร์ บุญกูล เป็นตัวแทนศูนย์เกษตรสุขภาวะ (Well-being Agriculture Center) มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหามรสุมและน้ำท่วมในช่วงที่ผ่านมา ณ บ้านหนองบัว อำเภอละแม จังหวัดชุมพร จำนวน 130 ชุด
22 ธันวาคม 2564
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จังหวัดชุมพร รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 : รอบที่ 4 Direct Admission
รอบสุดท้ายแล้วจ้า : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จังหวัดชุมพร รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 : รอบที่ 4 Direct Admission •หลักสูตร 4 ปี •จำนวนจำนวน 5 สาขาวิชา สาขาวิชาละ 40 ที่นั่ง •รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6 ปวช. กศน. GED หรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียน •ไม่ระบุ GPAX •ไม่ใช้ TGAT / TPAT / A-Levelรับสมัครที่ www.admissions.mju.ac.th สมัครออนไลน์ : วันที่ 25-31 พฤษภาคม 2566 ประกาศผล : วันที่ 9 มิถุนายน 2566ชำระเงินค่าเทอม : วันที่ 9-13 มิถุนายน 2566รายงานตัวขึ้นทะเบียนนศ.ออนไลน์ : วันที่ 10-14 มิถุนายน 2566 (ออกรหัสนศ.วันที่ 15 มิถุนายน 2566)รายงานตัวเข้าหอพัก : วันที่ 23 มิถุนายน 2566 (ร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย วันที่ 23-30 มิถุนายน 2566) เปิดภาคการศึกษา : วันที่ 3 กรกฎาคม 2566
24 พฤษภาคม 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม หลักสูตรวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค ภาคใต้ รุ่น ๒
ตามที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ได้เปิดสอบคัดเลือกผู้เข้าอบรม “หลักสูตรการฝึกอบรม วิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค ภาคใต้ (ภาษาไทย) รุ่น ๒” ในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ บัดนี้ การสอบ คัดเลือกได้ดำเนินดำเนินการเสร็จสิ้นแลว จึงประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาอบรมวิชามัคคุเทศกเฉพาะ ภูมิภาค ภาคใต รุน ๒ ในระหว่างวันที่ ๒ - ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร อำเภอละแม จังหวัดชุมพร จำนวน ๒๐ คน ตามรายชื่อดังต่อไปนีนางสาว กรรณิการ์ มโนโสภีนางสาว คริษฐา สุขนุชนางสาว จันทร์วลัย อ่อนชาตินางสาว จุฑาภรณ์ บัวทิพย์นางสาว ฉัตรฑริกา สุขนุชนางสาว ปัญญาพร นาศรีนางสาว พัชรี ลุ่งกี่นาย ชาญวิทย์ ขุนทองจันทร์นางสาว ศิรภัสศร บูก้งนางสาว ศิริขวัญ ยิ่งประดิษฐ์นางสาว สุภาวดี อบอุ่นนาย ธนะนาถ ใจอ่อนนางสาว อรอุมา ริมเขตนางสาว อรัญญา นิลบวรนางสาว ชุตินันท์ ทิพย์สุขุมนาย ศุภชัย แก้วสำลีนางสาว นภัสวรรณ แสงสว่างนางสาว วิชชุดา เอื้ออารีนาย ศิระ สิริทิพากุลนางสาว อภิญญา สุวรรณรักษ์ดังรายละเอียด https://chumphon.mju.ac.th/wtms_documentDownload.aspx?id=NTYzMzQ=
12 สิงหาคม 2564
ประกาศประกวดราคาซื้อรถตู้โดยสาร ไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23/3/2566 16:52:53
ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์แปรรูปโกโก้ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9/3/2566 10:04:23
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ยกเลิกโครงการประกวดราคาจ้างปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนปฎิบัติการและบริการวิชาการสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 พร้อมครุภัณฑ์ ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2/3/2566 11:59:16
ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการทางการเกษตร ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7/2/2566 17:09:33
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนปฏิบัติการและบริการวิชาการสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ พร้อมครุภัณฑ์ ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
22/12/2565 16:45:46
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
10/11/2565 16:24:46
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารวิทยาศาสตร์ฯ
4/3/2565 9:22:03
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24/2/2565 12:53:51
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ขอเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดังนี้ งานก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
26/1/2565 10:41:31
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาปรับปรุงห้องน้ำ
26/2/2562 16:07:10
เปิดรับสมัครสอบอาจารย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้
26/4/2566 14:55:51
ประกาศประกวดราคาซื้อรถตู้โดยสาร ไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23/3/2566 16:52:53
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์แปรรูปโกโก้ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16/3/2566 16:24:12
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พศ.2566
16/3/2566 16:19:00
ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์แปรรูปโกโก้ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9/3/2566 10:04:23
ประกาศเผยแพร่จัดซื้อจัดจ้างงประจำปีงบประมาณ 2564 เผยแพร่แผนก่อสร้างรั้วคาวบอย
13/9/2564 15:48:13
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินผลการอบรมหลักสูตรวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคใต้) รุ่นที่ 2
9/9/2564 10:22:00
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 1 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 5
1/2/2564 18:45:30
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมางาน โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (รอบที่ 1 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3)
25/1/2564 16:42:14
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อจ้างเหมาบริการ โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (รอบที่ 1 เพิ่มเติมครั้งที่ 2)
22/1/2564 19:40:25
ข่าวมหาวิทยาลัยแม่โจ้

NBCRC คณะนักวิจัย