มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
Maejo University at Chumphon โทร. 077-544068 , 077-544258 หรือ 090 - 9344964

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

?แกนนำชมรมรักษ์เรือใบโบราณละแม ครูมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร และอบต.ละแม ร่วมปฎิบัติการสืบสานวิถีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นประเภทเรือใบพื้นบ้าน
9 เมษายน 2559
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ร่วมปลูกป่าชายเลน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
30 มีนาคม 2559
นายณรงค์ โยธิน นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ได้นำนักศึกษาทุนเข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2558
10 มีนาคม 2559
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ร่วมงานเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2559 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
3 มีนาคม 2559
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2557 - 2558 วันพฤหัสบดี ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559
18 กุมภาพันธ์ 2559
ประกาศประกวดราคาครุภัณฑ์ห้องสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา FM 90 MHz มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 กุมภาพันธ์ 2559
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา FM 90 MHz มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2 กุมภาพันธ์ 2559
อาจารย์ปณิดา กันถาด และ อาจารย์ฉัตรนลิน แก้วสม จัดโครงการ "การอบรมการปลูกกล้วยหอมทองปลฮดภัยเพื่อการส่งออกอย่างยั่งยืน"
21 มกราคม 2559
การประชุมร่วมขับเคลื่อนเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนภาคใต้ ภายใต้ปณิธานร่วม "การท่องเที่ยวโดยชุมชน" เพื่อธรรมชาติ-สิ่งแวดล้อม สังคม-วัฒนาธรรม พัฒนาคน-ชุมพร โดยร่วมกันกำหนดบทบาทเครือข่ายฯ
12 มกราคม 2559
นายณรงค์ โยธิน นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ได้เยือนบ้านนักศึกษาทุน มูลนิธิดำรงชัยธรรม เพื่อรายงานความเป็นอยู่และพูดคุยกับผู้ปกครงของนักศึกษา
8 มกราคม 2559
แจ้งกำหนดการลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
4 มกราคม 2559
ศ.ชัญญาภัค หล้าแหล่ง นำนักศึกษาสาขาการจัดการ เข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการ บัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่7 ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
28 ธันวาคม 2558
คณาจารย์สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เข้าร่วมประชุมวิชาการ ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ณ ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ โดยร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการภาคบรรยาย
14 ธันวาคม 2558
อาจารย์วีรชัย เพชรสุทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วย นักวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร ลงพื้นที่พบปะเกษตรกร
13 ธันวาคม 2558
นักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยวฝึกปฏิบัติการดำน้ำลึก เพื่อเพิ่มทักษะการดำน้ำเพื่อการท่องเที่ยว
9 ธันวาคม 2558
อำเภอละแม จังหวัดชุมพร มอบเกียรติบัตร ด้านสนับสนุนวิชาการเศรษฐกิจพอเพียง และบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม ให้กับนักวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร
6 ธันวาคม 2558
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เข้าร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย ในประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558 ร่วมกับชุมชนในพื้นที่จังหวัดชุมพร
27 พฤศจิกายน 2558
คณาจารย์สาขาพัฒนาการท่องเที่ยว ม.แม่โจ้-ชุมพร และสมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพร ร่วมเชื่อมโยงเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนภาคใต้
18 พฤศจิกายน 2558
ดร.ชรินทร ศรีวิฑูรย์ ร่วมกับนักวิจัยชุมชนบ้านท้องตมใหญ่ เพิ่มความเข้มแข็งให้กับชุมชน ผ่านวิจัยชุมชน "แนวทางการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านท้องตมใหญ่ ต.ด่านสวี อ.สวี จ.ชุมพร"
12 พฤศจิกายน 2558
ดร.นราวดี บัวขวัญ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา และดร.ปรัชญากรณ์ ไชยคช มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้ให้เกียรติเชิญชวนเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชุดโครงการวิจัย เสนอต่อ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2559
12 พฤศจิกายน 2558
View all.
อาจารย์ปณิดา กันถาด และ อาจารย์ฉัตรนลิน แก้วสม จัดโครงการ "การอบรมการปลูกกล้วยหอมทองปลฮดภัยเพื่อการส่งออกอย่างยั่งยืน"
21 มกราคม 2559
นักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยวฝึกปฏิบัติการดำน้ำลึก เพื่อเพิ่มทักษะการดำน้ำเพื่อการท่องเที่ยว
9 ธันวาคม 2558
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เข้าร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย ในประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558 ร่วมกับชุมชนในพื้นที่จังหวัดชุมพร
27 พฤศจิกายน 2558
ดร.ชรินทร ศรีวิฑูรย์ ร่วมกับนักวิจัยชุมชนบ้านท้องตมใหญ่ เพิ่มความเข้มแข็งให้กับชุมชน ผ่านวิจัยชุมชน "แนวทางการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านท้องตมใหญ่ ต.ด่านสวี อ.สวี จ.ชุมพร"
12 พฤศจิกายน 2558
สำนักงาน ป.ป.ช. และ ก.ก.ต. จังหวัดชุมพร ให้เกียรติมาเสริมสร้างความรู้ สานต่อเจตนารมณ์ "ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง" และพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย ร่วมทั้งวิธีการลงคะแนนด้วยเครื่องลงคะแนนแบบใหม่ แก่นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์
5 พฤศจิกายน 2558
นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชุมำร สาขาการจัดการได้เข้าร่วมกิจกรรมมแคมป์สร้างสรรค์ต้นกล้าสีขำว (White Camp) ณ ห้องประชุมนุสา 1 โรงแรมดี วารี จอมเทียน บีช พัทยา จังหวัดชลบุรี
26 ตุลาคม 2558
บรรยากาศซ้อมรับปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
18 กุมภาพันธ์ 2558
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร สรรหาผู้อำนวยการฯ
4 กุมภาพันธ์ 2558
แนะแนวการศึกษาต่อและประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
9 มกราคม 2558
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จัดโครงการ “รู้รักสามัคคี และสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายความร่วมมือ”
8 มกราคม 2558
View all.
ข่าวมหาวิทยาลัยแม่โจ้