มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
Maejo University at Chumphon โทร. 077-544068

คำร้องขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมนักศึกษา คลิกที่นี่

สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ดำเนินการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ขอให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

กรณีนักศึกษาในที่ตั้ง

1. กรอกคำร้องขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา พร้อมให้ผู้ปกครองรับรอง ในเอกสารขอให้ระบุวันที่ ๆ นักศึกษาจะชำระเงิน (ตามวันที่จะชำระจริง)

2. ยื่นเอกสารให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงนาม

3.ยื่นเอกสารเสนอผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ลงนามอนุญาตให้ชำระเงินได้

3. ถ่ายเอกสารการขอผ่อนผันการชำระเงิน (ฉบับจริงส่งงานบริการการศึกษา) สำเนายื่นงานการเงิน

4. ยื่นสำเนาเอกสารการผ่อนผันการชำระเงินให้เจ้าหน้าที่การเงินสั่งพิมพ์เอกสารการชำระเงิน (Bill payment)

5. นักศึกษาจะต้องชำระเงินในวันที่สั่งพิมพ์เอกสารเท่านั้น

6. ส่งสำเนาหลักฐานการชำระเงินยื่นแก่งานการบริการการศึกษาเพื่อยืนยันการชำระเงิน

การยื่นคำร้องขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมและขอชำระเงินภายในวันที่ 13 ธันวาคม 2555 เท่านั้น หากเลยกำหนดมหาวิทยาลัยจะทำการถอนรายวิชา และคัดชื่อพ้นสภาพ ไม่มีการอนุโลมใด ๆ ทั้งสิ้น

สำหรับนักศึกษานอกที่ตั้ง ทุกศูนย์

1. กรอกคำร้องขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา พร้อมให้ผู้ปกครองรับรอง ในเอกสารให้ระบุวันที่ ๆ นักศึกษาจะชำระเงิน (ตามวันที่จะชำระจริง)

กรอกชื่อ- สกุล รหัสนักศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ ตัวบรรจง และชัดเจน

2. สแกนเอกสารคำร้องขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา (จำนวน 2 แผ่น) โดยsave ข้อมูลเป็นไฟล์ PDF เท่านั้น แล้วส่งมาที่เมล์ ju.reg.mju@gmail.com กรณีศูนย์หาดใหญ่ และสตูล สามารถรวบรวมส่งที่เจ้าหน้าที่ศูนย์ตามวันและเวลาทำงานของแต่ละศูนย์

3. เจ้าหน้าที่จะทำการสแกนเอกสารการชำระเงินให้แก่นักศึกษาตอบกลับทาง e-mail ที่ส่งมา

ระยะเวลาในการเดินเอกสารและการจัดทำเอกสารการชำระเงิน จะใช้เวลาในการดำเนินการ หากนักศึกษาส่งอีเมล์มาก่อนเวลา 11.00 น. จะได้รับเอกสารการชำระเงินประมาณเวลาไม่เกิน 13.30 น. หากนักศึกษาส่งเลย 11.30 น. จะได้รับเอกสารการชำระเงินประมาณ 15.00 น. ดังนั้นการชำระเงินจะไม่สามารถชำระเงินได้หรือล่าช้า ในการนี้จึงขอให้นักศึกษาเผื่อเวลา หากส่งในช่วงดังกล่าวทางเจ้าหน้าที่จะขอจัดส่งเอกสารให้ในวันรุ่งขึ้นเท่านั้น

4. เมื่อได้รับเอกสารการชำระเงินและชำระเงินที่ธนาคารเรียบร้อยแล้ว ขอให้สำเนาเอกสารส่งกลับมาพร้อมคำร้องฉบับจริง รวบรวมส่งผ่านทางเจ้าหน้าที่ศูนย์

การยื่นคำร้องขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมจะดำเนินการได้ภายในวันที 12 ธันวาคม 2555 เท่านั้น

และสามารถชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2555 เท่านั้น

หากเลยกำหนดมหาวิทยาลัยจะทำการถอนรายวิชา และคัดชื่อพ้นสภาพ ไม่มีการอนุโลมใด ๆ ทั้งสิ้น ตามที่นักศึกษาลงชื่อในเอกสารการขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ระบุไว้ในย่อหน้าสุดท้าย เนื่องจากภาคเรียนนี้เป็นภาคเรียนสุดท้ายและนักศึกษาจะสำเร็จการศึกษาจึงไม่สามารถอนุโลมได้ ถือว่านักศึกษายอมรับในระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยฯ

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 7242

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวด้านการศึกษา

ข่าวล่าสุด

คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เป็นผู้แทนชมรมจักรยานศิษย์เก่าแม่โจ้ มอบตู้ปลอดเชื้อให้แก่โรงพยาบาลละแม
      วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.30 น. อาจารย์ ดร.ฐิระ ทองเหลือ คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร พร้อมด้วยนายอุดมศักดิ์ เฉลิมพนาพันธ์ ประธานชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้ จังหวัดชุมพร และศิษย์เก่าแม่โจ้ เป็นผู้แทนชมรมจักรยานศิษย์เก่าแม่โจ้ มอบครุภัณฑ์ตู้ปลอดเชื้อ Biological Safety Cabinet (Class II) จำนวน 1 ตู้ มูลค่า 160,000 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ให้แก่โรงพยาบาลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร เพื่อใช้ในห้องปฎิบัติการ โดยนายแพทย์วิษณุ อนิลบล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลละแม มอบหมายให้นางสุภมาส วังมี เภสัชกรชำนาญการพิเศษและนางสาวอิณฑิภา หนุนภักดี นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ เป็นผู้รับมอบ      ทั้งนี้ งบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าว มาจากการระดมทุนของชมรมจักรยานศิษย์เก่าแม่โจ้ ในกิจกรรม “ปั่นคืนถิ่น 3 แม่โจ้ 90 ปี ทำความดีเพื่อแผ่นดิน 20 คนปั่น ล้านคนให้” ต้นทางอำเภอเบตง จังหวัดยะลา ปลายทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ (เบตง-แม่สาย-แม่โจ้) ซึ่งจัดขึ้นไปแล้ว ระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา ระยะทางรวม 2,345 กิโลเมตร      นอกจากนี้ ชมรมจักรยานศิษย์เก่าแม่โจ้ ยังได้มอบอุปกรณ์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้โรงพยาบาลเบตง จังหวัดยะลา โรงพยาบาลร้องกวาง จังหวัดแพร่ โรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อีกด้วย
24 กุมภาพันธ์ 2567     |      48
ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาสาขาวิชานวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
      ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาสาขาวิชานวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร       ได้รับรางวัล นำเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยาย “การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและวิทยาศาสตร์สุขภาพ” ครั้งที่ 3 (3 NACON-NRAHS) (3rd NACON-NARAHS) ผ่านระบบออนไลน์       1. นายธนกฤต สุขทองแท้ ชั้นปีที่ 4 นำเสนอผลงานเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของน้ำมันเสม็ดขาวและระยะเวลาในการสลบปูม้า” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพิมล พิมลรัตน์ (ที่ปรึกษาหลัก)       2. นายจิระพงศ์ วงษ์พินิจ ชั้นปีที่ 4 นำเสนอผลงานเรื่อง “การเปรียบเทียบชนิดอาหารสำหรับการเพาะเลี้ยงอาร์ทีเมีย (Artemia sp.)” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพิมล พิมลรัตน์ (ที่ปรึกษาหลัก)       3. นายพีระพงศ์ แน่นหนา ชั้นปีที่ 4 นำเสนอผลงานเรื่อง “ประสิทธิภาพของสารแทนนินจากใบกล้วยหอมทองต่อการลดแอมโมเนียในน้ำเลี้ยงปลากะพงขาว” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพิมล พิมลรัตน์ (ที่ปรึกษาหลัก)       4. นายณัฐกาญจน์ อินตัน ชั้นปีที่ 4 นำเสนอผลงานเรื่อง “ศึกษาการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของลูกกุ้งขาวสายพันธุ์สิชล 1 ในระยะ Post Larva 13 ถึง Post Larva 40 ที่อนุบาลด้วยอาหารเสริมสาหร่ายสไปรูลิน่า แอสตาแซนทิน และโปรตีนยีสต์” อาจารย์วีรชัย เพชรสุทธิ์ (ที่ปรึกษาหลัก)
21 กุมภาพันธ์ 2567     |      301