มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
Maejo University at Chumphon โทร. 077-544068
กำหนดการสอบวัดความรู้ความสามารถด้าน ICT 
ระหว่างวันที่ 4 - 5 กุมภาพันธ์ 2555

สอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์
ณ โรงเรียนพานิชยการหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ให้นักศึกษาที่จะสอบทุกท่านเตรียมบัตรนักศึกษา / บัตรประชาชน มาแสดงเพื่อรับรหัสเข้าสอบ ก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 30 นาที

รอบที่ 1 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 55 เวลา 9.30 - 11.30 น 

รวม 57 คน

       -   ศูนย์วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี   9 คน

 
       -   ศูนย์วิทยาลัยประมงปัตตานี  15 คน  
       -   ศูนย์โรงเรียนผดุงประชาพานิชยการ ยะลา  34 คน   !!!Update!!!

รอบที่ 2 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 55 เวลา 14.00 - 16.00 น.

รวม 54 คน

      -   ศูนย์วิทยาลัยนาฏศิลพัทลุง (การจัดการทั่วไป 5 คน) (รัฐศาสตร์ 34 คน)

      -   ศูนย์วิทยาลัยเทคนิคสตูล 15 คน


รอบที่ 3 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 55 เวลา 9.30 - 11.30 น.

รวม 52 คน

     -   ศูนย์โรงเรียนพานิชการหาดใหญ่


          (BIT = 18 คน) (รัฐศาสตร์ = 19 คน  
          (การจัดการทั่วไป = 8 คน)  (การตลาด = 7 คน)  
    
 
  นักศึกษาสามารถศึกษาเนื้อหารายวิชาสำหรับใช้สอบ ได้ที่นี่ ---->

        นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านรอบ Posttest ครั้งที่ 1 ให้ติดตามประกาศ กำหนดการสอบและสถานที่สอบ Posttest ครั้งที่ 2 อีกครั้ง (ภายหลังจากคณะกรรมการสอบวัดความรู้ด้าน ITC ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ประชุม) โดยในการสอบ Posttest ตั้งแต่ครั้งที่ 2 เป็นต้นไปจะมีค่าธรรมเนียมการสอบครั้งละ 50 บาท

ปรับปรุงข้อมูล : 2/2/2555 11:40:30     ที่มา : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 27780

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวด้านการศึกษา

ข่าวล่าสุด

คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เป็นผู้แทนชมรมจักรยานศิษย์เก่าแม่โจ้ มอบตู้ปลอดเชื้อให้แก่โรงพยาบาลละแม
      วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.30 น. อาจารย์ ดร.ฐิระ ทองเหลือ คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร พร้อมด้วยนายอุดมศักดิ์ เฉลิมพนาพันธ์ ประธานชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้ จังหวัดชุมพร และศิษย์เก่าแม่โจ้ เป็นผู้แทนชมรมจักรยานศิษย์เก่าแม่โจ้ มอบครุภัณฑ์ตู้ปลอดเชื้อ Biological Safety Cabinet (Class II) จำนวน 1 ตู้ มูลค่า 160,000 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ให้แก่โรงพยาบาลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร เพื่อใช้ในห้องปฎิบัติการ โดยนายแพทย์วิษณุ อนิลบล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลละแม มอบหมายให้นางสุภมาส วังมี เภสัชกรชำนาญการพิเศษและนางสาวอิณฑิภา หนุนภักดี นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ เป็นผู้รับมอบ      ทั้งนี้ งบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าว มาจากการระดมทุนของชมรมจักรยานศิษย์เก่าแม่โจ้ ในกิจกรรม “ปั่นคืนถิ่น 3 แม่โจ้ 90 ปี ทำความดีเพื่อแผ่นดิน 20 คนปั่น ล้านคนให้” ต้นทางอำเภอเบตง จังหวัดยะลา ปลายทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ (เบตง-แม่สาย-แม่โจ้) ซึ่งจัดขึ้นไปแล้ว ระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา ระยะทางรวม 2,345 กิโลเมตร      นอกจากนี้ ชมรมจักรยานศิษย์เก่าแม่โจ้ ยังได้มอบอุปกรณ์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้โรงพยาบาลเบตง จังหวัดยะลา โรงพยาบาลร้องกวาง จังหวัดแพร่ โรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อีกด้วย
24 กุมภาพันธ์ 2567     |      48
ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาสาขาวิชานวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
      ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาสาขาวิชานวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร       ได้รับรางวัล นำเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยาย “การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและวิทยาศาสตร์สุขภาพ” ครั้งที่ 3 (3 NACON-NRAHS) (3rd NACON-NARAHS) ผ่านระบบออนไลน์       1. นายธนกฤต สุขทองแท้ ชั้นปีที่ 4 นำเสนอผลงานเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของน้ำมันเสม็ดขาวและระยะเวลาในการสลบปูม้า” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพิมล พิมลรัตน์ (ที่ปรึกษาหลัก)       2. นายจิระพงศ์ วงษ์พินิจ ชั้นปีที่ 4 นำเสนอผลงานเรื่อง “การเปรียบเทียบชนิดอาหารสำหรับการเพาะเลี้ยงอาร์ทีเมีย (Artemia sp.)” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพิมล พิมลรัตน์ (ที่ปรึกษาหลัก)       3. นายพีระพงศ์ แน่นหนา ชั้นปีที่ 4 นำเสนอผลงานเรื่อง “ประสิทธิภาพของสารแทนนินจากใบกล้วยหอมทองต่อการลดแอมโมเนียในน้ำเลี้ยงปลากะพงขาว” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพิมล พิมลรัตน์ (ที่ปรึกษาหลัก)       4. นายณัฐกาญจน์ อินตัน ชั้นปีที่ 4 นำเสนอผลงานเรื่อง “ศึกษาการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของลูกกุ้งขาวสายพันธุ์สิชล 1 ในระยะ Post Larva 13 ถึง Post Larva 40 ที่อนุบาลด้วยอาหารเสริมสาหร่ายสไปรูลิน่า แอสตาแซนทิน และโปรตีนยีสต์” อาจารย์วีรชัย เพชรสุทธิ์ (ที่ปรึกษาหลัก)
21 กุมภาพันธ์ 2567     |      301