มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
Maejo University at Chumphon โทร. 077-544068

วันที่ 13-14 มิถุนายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลดรงค์ ทองสง พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิรักษ์ ผลเจริญ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา จินดาซิงห์ เดินทางไปยังฟาร์มบริษัทวี ไอ พี กริคัลเจอร์ จำกัด ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก เพื่อเจรจาโครงการวิจัยการผลิตเห็ดมูลค่าสูงในระบบเกษตรอินทรีย์นานาชาติ ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ

ทั้งนี้ บริษัทดังกล่าว พร้อมสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงาน และในอนาคตบริษัทมีความพร้อมที่จะมาลงทุนในการผลิตเห็ดมูลค่าสูงในระบบเกษตรอินทรีย์นานาชาติบนพื้นที่แปลงเกษตรอินทรีย์นานาชาติ(IFORM) ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร

อย่างไรก็ตาม บริษัทยังพร้อมรับซื้อผลผลิตเพื่อป้อนโรงงานของบริษัทในจังหวัดสงขลาต่อไป

ปรับปรุงข้อมูล : 17/6/2567 10:49:42     ที่มา : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 100

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

ม.แม่โจ้-ชุมพร ร่วมพิธีเปิดและจัดนิทรรศการบริการวิชาการ ในงาน “มหกรรมวิชาการวันงานเกษตรตะโก ครั้งที่ 9 ประจำปี 2567 และงานวันทุเรียนชุมพร“
วันที่พฤหัสบดี ที่ 11 กรกฎาคม 2567 เวลา 18.00 น. ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร อาจารย์ ดร.ฐิระ ทองเหลือ คณบดี เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “มหกรรมวิชาการวันงานเกษตรตะโก ครั้งที่ 9 ประจำปี 2567 และงานวันทุเรียนชุมพร“ โดยมี นายวิสาห์ พูนศิริรัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีเปิด และว่าที่ร้อยตรีสุระศักดิ์ ชัยตาแสง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร กล่าวรายงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดชุมพร คณะครู นักศึกษา ผู้นำกลุ่มองค์กรภาคเกษตร ผู้ประกอบการและประชาชนจังหวัดชุมพรเข้าร่วมพร้อมกันนี้ นายวิสาห์ พูลศิริรัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชุมพร ได้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร อาทิ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การเพาะเลี้ยงแหนแดงเพื่อการเกษตร การเลี้ยงไส้เดือนดินกำจัดขยะอินทรีย์และของเหลือใช้ในครัวเรือน การผลิตไม้ดอกไม้ประดับในสวนปาล์มน้ำมัน การเลี้ยงหอยเชอรี่สีทอง การเลี้ยงและแปรรูปปลาน้ำจืดทั้งนี้ งาน “มหกรรมวิชาการ วันงานเกษตรตะโก ครั้งที่ 9 ประจำปี 2567 และงานวันทุเรียนชุมพร“ จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางด้านวิชาการ ส่งเสริมผลผลิตด้านการเกษตร ประชาสัมพันธ์คุณภาพของผลผลิตทุเรียนชุมพร เพิ่มศักยภาพงานด้านการเกษตรที่หลากหลาย สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจระดับฐานราก อันจะนำไปสู่การพัฒนาตนเองแบบยั่งยืนและพอเพียง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 - 21 กรกฎาคม 2567 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพรอย่างไรก็ตาม นิทรรศการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการให้คำปรึกษาข้อมูลเทคโนโลยีและประชาสัมพันธ์คลินิกเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2567
12 กรกฎาคม 2567     |      702
ม.แม่โจ้-ชุมพร จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567
     วันที่ 10 กรกฏาคม 2567 เวลา 13.00 น. อาจารย์ ดร.ฐิระ ทองเหลือ คณบดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 ณ อาคารคาวบอย 3 โดยมีคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมด้วย พร้อมกับกล่าวต้อนรับแสดงความยินดีกับอินทนิลช่อที่ 89 และบรรยายพิเศษหัวข้อ “ปรับตัวอย่างไรกับชีวิตใหม่ทางการศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย” ตลอดจนให้โอวาทแก่นักศึกษา “ให้ตั้งใจเรียน รับผิดชอบหน้าที่ของตนเอง ใช้ชีวิตการเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งนี้อย่างมีความสุข สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและเป็นบัณฑิตอย่างสมบูรณ์”    การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ในครั้งนี้ ได้มีการบรรยายชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย รวมถึงระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา โดยนางภัทร์ธนกัลย์ เตี่ยไพบูลย์ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ “หลักเกณฑ์และวิธีการสอบวัดความรู้ความสามารถทางด้าน ICT” โดยอาจารย์วิชชุดา เอื้ออารี     ชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา สวัสดิการ โดยอาจารย์นาตาลี อาร์ ใจเย็น รองคณบดีฯฝ่ายพัฒนานักศึกษาและเครือข่ายสัมพันธ์ และนางสาวศุจินธร รัตนิพนธ์ นักวิชาการศึกษา รวมทั้งชี้แจงเกี่ยวกับกฎระเบียบมหาวิทยาลัย งานวินัยนักศึษา การแต่งกาย และทุนการศึกษา โดยดร.ณรงค์ โยธิน หัวหน้างานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ    อย่างไรก็ตาม การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ ในระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย สามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับระบบ ระเบียบต่างๆ ของทั้งสังคมและมหาวิทยาลัย ตลอดจนรับทราบขั้นตอน ช่องทางการติดต่อรับบริการ และตอบข้อคำถามในประเด็นที่นักศึกษาสงสัย โดยนักศึกษาสามารถเรียนอย่างมีความสุข สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรอย่างมีคุณภาพและเป็นบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรมต่อไป
11 กรกฎาคม 2567     |      535
คณบดีม.แม่โจ้-ชุมพร ต้อนรับคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำกัด “พบปะสมาชิก ใกล้ชิดสหกรณ์”
วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น. อาจารย์ ดร.ฐิระ ทองเหลือ คณบดี และบุคลากร มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ให้การต้อนรับ คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทาลัยแม่โจ้ จำกัด ตามโครงการ "พบปะสมาชิก ใกล้ชิดสหกรณ์" ณ ห้อง 204 อาคารแม่โจ้ 80 ปีทั้งนี้ โครงการดังกล่าว สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำกัด นำโดยนางศรีอนงค์ ใคร้มา รองประธานกรรมการ คนที่ 1 พร้อมด้วยคณะกรรมการเงินกู้และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ได้นำเสนอผลการดำเนินงาน แนะนำการออมด้วยผลิตภัณฑ์เงินฝาก ผลิตภัณฑ์เงินกู้ สวัสดิการต่างๆ ตลอดจนถามตอบรับฟังข้อคิดเห็นของสมาชิกเพื่อนำไปสู่การพัฒนาการดำเนินงานของสหกรณ์ต่อไป
11 กรกฎาคม 2567     |      247
ม.แม่โจ้-ชุมพร ร่วมกิจกรรม “ค่ายต้นกล้าดีตามรอยพระยุคลบาท รุ่นที่ 1“ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.30 น. อาจารย์ ดร.ภาวิดา รังษี รองคณบดีฯฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ อาจารย์นาตาลี อาร์ ใจเย็น รองคณบดีฯฝ่ายพัฒนานักศึกษาและเครือข่ายสัมพันธ์ อาจารย์ ดร.จักกฤช ณ นคร ผู้ช่วยคณบดี อาจารย์ ดร.จิระศักดิ์ วิชาสวัสดิ์ นางณิชาพล บัวทอง นักวิทยาศาสตร์ นางสาวศุจินธร รัตนิพนธ์ นักวิชาการศึกษา นางสาวสายทอง สุจริยาพงศ์พร นักวิชาการโสตทัศนศึกษา และผู้นำนักศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดและร่วมเป็นวิทยากรประจำฐานกิจกรรมการเรียนรู้  ค่ายต้นกล้าดีตามรอยพระยุคลบาท รุ่นที่ 1“ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ มณฑลทหารบกที่ 44 ค่ายเขตอุดมศักดิ์ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ได้รับเกียรติจาก นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดกิจกรรม นางสาวสุภัคกมล ชินวงค์ ศึกษาธิการจังหวัดชุมพร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ มีนักเรียนจากโรงเรียน 26 แห่ง จำนวน 500 คน และ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จำนวน 46 คน เข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมประกอบด้วย1.พบปะพี่น้องชาวค่าย โดยผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 442.กิจกรรมเข้าฐานแหล่งเรียนรู้ โดยวิทยากรจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรมณฑลทหารบกที่ 44, และเรือนจำจังหวัดชุมพร 3.กิจกรรมโลกดนตรีโดย กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41 และกองอาสารักษาดินแดน 4.กิจกรรมเด็กดีมีรางวัลทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพร เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้ มีทัศนคติที่ดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และบ้านเมือง ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้เรียน น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ทำหน้าที่เป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม ใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขต่อไป
11 กรกฎาคม 2567     |      200