มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
Maejo University at Chumphon โทร. 077-544068
      วันพฤหัสบดี ที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี รองอธิการบดี อาจารย์ ดร.ฐิระ ทองเหลือ คณบดี คณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ประธานชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้ จังหวัดชุมพร และตัวแทนศิษย์เก่า เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุม อาคารแม่โจ้ 80 ปี
      ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้มอบเหรียญเรียนดีประจำปีการศึกษา 2565 แก่นักศึกษา จำนวน 14 คน มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้มหาวิทยาลัย จำนวน 3 คน มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แต่ละสาขา จำนวน 4 คน มอบเกียรติบัตรแก่ศิษย์เก่าดีเด่นแต่ละสาขา จำนวน 5 คน มอบโล่เชิดชูเกียรติแก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัล "ระดับเงิน" กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ระดับประเทศ ประจำปี 2565 จำนวน 15 คน มอบรางวัลหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ “ระดับดีเด่น” จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จำนวน 2 รางวัล มอบโล่และประกาศเกียรติคุณให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ในการสนับสนุนการดำเนินงาน หน่วยปฎิบัติการส่วนหน้า หรือ “อว.ส่วนหน้าประจำจังหวัดชุมพร” มอบโล่และประกาศเกียรติคุณ “มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี รองอธิการบดี มอบทุนการศึกษา แก่นักศึกษาที่ได้รับทุน ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 12 คน
      อาจารย์ ดร.ฐิระ ทองเหลือ คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร มอบรางวัลการประกวดพานไหว้ครู ประเภทสวยงามและประเภทความคิดสร้างสรรค์
      พร้อมกันนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้พบปะและให้โอวาทแก่นักศึกษา โดยให้นักศึกษาปฎิบัติตน ตามหลัก 4 ข้อ ดังนี้
      1.Knowledge เรียนรู้ตลอดชีวิต อาทิ เรียนรู้จากผู้อื่น เรียนรู้จากการอ่าน การฟัง การมองเห็น และนำมาต่อยอดฝึกฝนตนเองอย่างสม่ำเสมอ
      2.Experience สั่งสมประสบการณหรือความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ เมื่อมีโอกาสให้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้ใหม่ๆกับผู้อื่นอยู่เสมอ “กล้าคิด กล้าทำ กล้าเปลี่ยนแปลงตัวเองในทางที่ดีขึ้น”
      3.Common sense มีสามัญสำนึก รู้รับผิดชอบชั่วดี มีสติในการดำเนินชีวิต รู้ว่าอะไรควรทำ ไม่ควรทำ
      4.Good judgment มีวิจาณญาณที่ดี ปรับตัวให้ก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลง
      นอกจากนี้ ให้นักศึกษายึดตามค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ว่า MAEJO
         M (Mindfulness) ทำด้วยจิต คือ มีสติปัญญา รู้ตัวเสมอ เข้าใจผู้อื่น เพียบพร้อม ด้วยจริยธรรม ยึดมั่นในคุณธรรม
         A (Aspiration) คิดมุ่งมั่น คือ มุ่งผลสำเร็จของงาน มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ใฝ่ฝันแต่สิ่งดี
         E (Excellence) ฝันเป็นเลิศ คือ ฝึกฝน ความเชี่ยวชาญ มีวิริยะอุตสาหะสู้งานหนัก ยึดมั่นในคุณภาพ
         J (Justice) เทิดยุติธรรม คือ เสมอภาคเท่าเทียมกัน ยกย่องชื่นชมคนดี ซื่อสัตย์ ฉลาด อดทน มีส่วนร่วมพัฒนามหาวิทยาลัย
         O (Origin) นำเกียรติภูมิ คือ ติดดิน สามัคคี มีวินัย สืบสานเรื่องราวเล่าขาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ใส่ใจชุมชน สังคมในพื้นที่
        ขอให้นักศึกษานำไปปรับใช้ และเป็น ”คนดี คนเก่ง” อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขต่อไป
ปรับปรุงข้อมูล : 7/9/2566 23:21:18     ที่มา : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 152

กลุ่มข่าวสาร :

ข่าวล่าสุด

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ในหลวง รัชกาลที่ ๙ “วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ” ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖
      วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๖.๔๕ น. อาจารย์ ดร.ฐิระ ทองเหลือ คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร พร้อมด้วยผู้แทนนักศึกษา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร "วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ" และเวลา ๐๘.๐๐ น.ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายเครื่องราชสักการะ ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ สำนักงานเทศบาลเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยมีนายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธี      พร้อมกันนี้ ที่ศาลาประชาคมอำเภอละแม อาจารย์ ดร.ภาวิดา รังษี รองคณบดีฯฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์นาตาลี อาร์ ใจเย็น รองคณบดีฯฝ่ายพัฒนานักศึกษาและเครือข่ายสัมพันธ์ ดร.จักกฤช ณ นคร ผู้ช่วยคณบดี บุคลากร และนักศึกษา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร "วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ" โดยมีนายสุนทร จอมเมือง นายอำเภอละแม เป็นประธานในพิธี
5 ธันวาคม 2566     |      5
ดร.ณรงค์ โยธิน เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดชุมพร
      วันที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 น. อาจารย์ ดร.ฐิระ ทองเหลือ คณบดี มอบหมายให้ดร.ณรงค์ โยธิน นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ชำนาญการ (รักษาการหัวหน้างานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) จังหวัดชุมพร โดยมีนายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานการประชุม และมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ สถานศึกษา สถานประกอบการ ผู้นำท้องถิ่น และผู้แทนเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE ในพื้นที่เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมเกาะเสม็ด ศาลากลางจังหวัดชุมพร      ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้มีการติดตามผลการดำเนินงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE ปี 2566, แผนการจัดกิจกรรมโครงการ TO BE NUMBER ONE ปี 2567, งบประมาณในการดำเนินกิจกรรม โครงการ TO BE NUMBER ONE และการจัดทำฐานข้อมูล TO BE NUMBER ONE จังหวัดชุมพร นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันพิจารณาตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ประเภทต่างๆ ทั้งระดับ อำเภอ, ชมรมในสถานศึกษา ซึ่งแบ่งเป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาระดับอาชีวะ อุดมศึกษา, ชมรมในสถานประกอบการ, ชมรมในชุมชน, ชมรมในเรือนจำ, และชมรมในคุมประพฤติ เป็นต้น      ซึ่งในการประกวดกิจกรรมมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2566 ผลปรากฏว่า จังหวัดชุมพร ผ่านการคัดเลือกเป็นประเภท จังหวัด TO BE NUMBER ONE กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 2 ขณะที่ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนบ้านพรุใหญ่ ผ่านการคัดเลือกเป็น ประเภท ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชน กลุ่มดีเด่น      และโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ยังได้มอบเกียรติบัตร TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISC ให้แก่นักเรียน โรงเรียนอนุบาลอำนวยสุข และโรงเรียนศรียาภัย อีกด้วย
1 ธันวาคม 2566     |      66
กิจกรรมศึกษาเรียนรู้ “การเป็นผู้ประกอบการเกษตรอัจฉริยะ” สาขาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ
      วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ อาจารย์ ดร.ฉันทวรรณ เอ้งฉ้วน พร้อมด้วยอาจารย์ฉัตรนลิน แก้วสม และนักศึกษา เข้าศึกษาเรียนรู้ “การเป็นผู้ประกอบการเกษตรอัจฉริยะ” โดยมีคุณณัฏฐเอก อรุณโชติ ผู้จัดการบ้านธรรมวัฒน์ ให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้      อย่างไรก็ตาม การเข้าศึกษาเรียนรู้ดังกล่าว เป็นการบูรณาการกับกิจกรรมการเรียนการสอน รายวิชา กก 100 หลักการตลาด และรายวิชา กก101 ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
1 ธันวาคม 2566     |      162
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรและชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้ จังหวัดชุมพร ร่วมต้อนรับทีมปั่นคืนถิ่น 3 ระหว่างวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2566
      วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16.30 ที่ บริเวณลานพระพิรุณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร อาจารย์ ดร.ภาวิดา รังษี รองคณบดีฯ ฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์นาตาลี อาร์ ใจเย็นรองคณบดีฯ ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและเครือข่ายสัมพันธ์  อาจารย์ ดร.จักรกฤช ณ นคร ผู้ช่วยคณบดี นายอุดมศักดิ์  เฉลิมพนาพันธ์ ประธานชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้ จังหวัดชุมพร และผู้แทนบุคลากร ผู้แทนนักศึกษา ร่วมต้อนรับ “ทีมปั่นคืนถิ่น 3 แม่โจ้ 90 ปี ทำความดีเพื่อแผ่นดิน 20 คนปั่นล้านคนให้” โดยร่วมสักการะพระพิรุณทรงนาค สักการะพระรูปปั้นพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และไหว้รูปอาจารย์ ดร.บุญรอด ศุภอุดมฤกษ์    ช่วงเย็น เวลา 18.00 น. ร่วมงานเลี้ยงต้อนรับทีมปั่นคืนถิ่น 3  โดยมีนางสุธีรา ศรีกาญจน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ) พ.ต.ท.จเร ชูแก้ว รองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรละแม และผู้แทนสจ.นันทภพ เอื้ออารี ร่วมต้อนรับ ณ ใต้อาคารแม่โจ้ 80 ปี      และในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. ทีมปั่นคืนถิ่น 3 ไปร่วมกิจกรรมกับทางโรงพยาบาลละแม โดยทางโรงพยาบาลละแม ได้บริการตรวจวัดความดัน บริการนวดเท้าผ่อนคลายด้วยสมุนไพรไทย บริการปรึกษาสุขภาพใจ และแช่น้ำร้อน โดยมีนายแพทย์วิษณุ อนิลบล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลละแม นายสมเจตน์ ทองนาแค รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง นางสาวธารีรัตน์ สุขสวัสดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง และเจ้าหน้าที่ร่วมต้อนรับ ณ บ่อน้ำร้อนถ้ำเขาพลู ตำบลสวนแตง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร และในช่วงบ่ายวันเดียวกัน เวลา 13.00 น. ได้เข้าเยี่ยมชมโครงการไผ่เพื่อน้อง มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร     อย่างไรก็ตาม ทีมปั่นคืนถิ่น 3 ได้มอบทุนการศึกษา “ชีวิตจิตใจมอบให้แม่โจ้” จำนวน 10,000 บาท ให้นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร อีกด้วย     กิจกรรมชมรมปั่นจักรยานศิษย์เก่าแม่โจ้ “ปั่นคืนถิ่น 3 แม่โจ้ 90 ปี ทำความดีเพื่อแผ่นดิน 20 คนปั่น ล้านคนให้”  ในครั้งนี้ นอกจากจะร่วมฉลองโอกาสที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีอายุครบ 90 ปีแล้ว ยังร่วมระดมทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ มอบให้กับ 4 โรงพยาบาลและ 1 คณะ ดังนี้ 1.โรงพยาบาลเบตง จังหวัดยะลา 2.โรงพยาบาลละแม จังหวัดชุมพร 3.โรงพยาบาลร้องกวาง จังหวัดแพร่ 4.โรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ต้นทางอำเภอเบตง จังหวัดยะลา ปลายทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ~เบตง~แม่สาย~แม่โจ้ ระยะทางรวม 2,345 กิโลเมตร
1 ธันวาคม 2566     |      184