มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
Maejo University at Chumphon โทร. 077-544068

      วันที่ 28-29 สิงหาคม 2566 อาจารย์ ดร.ฐิระ ทองเหลือ คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ ศุภวิญญู รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ และว่าที่ร้อยตรีขจรรักษ์ พู่พัฒนศิลป์ นักวิชาการเกษตร พร้อมด้วย คุณธนวัฒน์ รอดขาว นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ คุณอดิศักดิ์ การพึ่งตน นักวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ และคุณสุนิดา อนุการ นักวิชาการ ประจำโครงการสาธิตการปลูกผัก พืชไร่ และไม้ผลแบบปราณีต พื้นที่ 10.5 ไร่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สนองงานในพื้นที่โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ลงพื้นที่ติดตามงานและตรวจรับต้นพันธุ์พืช พร้อมหารือแนวทางการพัฒนาโครงการฯให้มีความก้าวหน้าต่อไป

ปรับปรุงข้อมูล : 2/9/2566 10:08:21     ที่มา : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 59

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

กำหนดการสอบวัดความรู้ความสามารถด้าน ICT มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
   กำหนดการสอบวัดความรู้ความสามารถด้าน ICT มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร       นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร สมัครสอบได้แล้ววันนี้ – วันที่ 6 ตุลาคม 2566 (ก่อนเวลา 12.00 น.)ได้ที่ลิงก์  https://maejo.link?L=5Egj       กำหนดการสอบ วันที่ 11 – 12 , 18 - 19 ตุลาคม 2566                     เลือกสอบช่วงเช้า เวลา    10.00 – 11.30 น.                     เลือกสอบช่วงบ่าย เวลา   13.00 – 14.30 น.     ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 2 (ชั้น 2) อาคารเรียนรวมแม่โจ้ 80 ปี หมายเหตุ  เมื่อมีการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ให้นักศึกษาเลือกลง วัน และช่วงเวลาสอบได้ที่ห้องบริการการศึกษา (ชั้น 1) อาคารบุญรอด ศุภอุดมฤกษ์
4 ตุลาคม 2566     |      10
MAEJO TOUR : ชุมชนท่องเที่ยว นวัตวิถี ที่นี้ละเเม เรียนรู้เส้นทางท่องเที่ยวโดยชุมชนอำเภอละแม จังหวัดชุมพร
      วันที่ 30 กันยายน 2566 เวลา 07.50 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ รักษาพล ประธานอาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยวและบริการ นำนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ร่วมกิจกรรม MAEJO TOUR : ชุมชนท่องเที่ยว นวัตวิถี ที่นี้ละเเม เรียนรู้เส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนอำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยเริ่มต้นเรียนรู้เส้นทางการท่องเที่ยว ณ บ้านสวนภูวรินทร์ ชมสวนเกษตรแบบผสมผสาน ชมการสาธิตการทำขนมปังโฮลเมด ต่อด้วยศึกษาพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ ชมธรรมชาติ 180 องศา ณ วัดทุ่งหลวง ร่วมกิจกรรมการเพาะเลี้ยงเชื้อและชมสวนผลไม้ ณ สวนเกษตรบ้านแม่พร และรับประทานอาหารกลางวัน รวมทั้งเรียนรู้ชนิดพันธุ์ไผ่ กิจกรรมตอนกิ่งไผ่ ณ สวนนางฟ้ากลางป่าไผ่       ส่วนในช่วงบ่าย เรียนรู้การทำปุ๋ยหมักไม่กลับกอง การปลูกข้าวไร่และชมสวนกินบุฟเฟ่ต์ผลไม้  ณ บ้านสวนบุญเลี้ยง และปิดท้ายกิจกรรมด้วยการศึกษาเส้นทางธรรมชาติและแช่น้ำร้อน ณ ถ้ำเขาพลู ตำบลสวนแตง      อย่างไรก็ตาม กิจกรรมดังกล่าว ได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นอย่างมาก นักศึกษาได้เรียนรู้เส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชน อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ได้เรียนรู้กระบวนการการมีส่วนร่าวมและบทบาทของชุมชนต่อการท่องเที่ยว ตลอดจนได้ฝึกทักษะการแลกเปลี่ยนความรู้ใหม่ๆ  สร้างความมั่นใจในการพูดคุยแลกเปลี่ยนกับคนภายนอก สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำได้ต่อไป
2 ตุลาคม 2566     |      21