มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
Maejo University at Chumphon โทร. 077-544068

      วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30-12.00 น. นายสมพร ปัจฉิมเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในการเสวนาพิเศษ “โอกาสและความท้าทายในการพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร” ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารบุญรอด ศุภอุดมฤกษ์ โดยได้เชิญนักวิชาการและนักปฏิบัติที่มีความเชี่ยวชาญจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านต่างๆ ดังนี้

      1.ดร.ดรุณศิริ แพน้อย ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

      2.นายนพพร อุสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

      3.นายนรินทร์ พันธ์เจริญ ประธานชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

      4.อาจารยไอศูรย์ ภาษยะวรรณ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

      5.ดร.มีศักดิ์ ภักดีคง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อดีตอธิบดีกรมประมง

      6.นายวิโรจน์ แสงบางกา ประธานธนาคารอาคารสมองจังหวัดชุมพร

      7.นายวีระเดช ฤทธิชัย นายกสมาคมวิชาชีพเรือสำราญ

      8.นายทวีวัตร เครือสาย นายกสมาคมประชาสังคมชุมพร

      9.ดร.ศุภชัย สุระชิต อดีตประธานชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้ จังหวัดชุมพร

      10.นายจรัส สมจิตร ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

      11.นายวชิระวิชญ์ จารุพัฒนวาณิช ประธานกรรมการ บริษัท อุตสาหกรรม เทคโนโลยีชีวภาพ (ประเทศไทย) จำกัด

      พร้อมกันนี้ มีตัวแทนจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อาทิ  รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี,รองศาสตราจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง รองอธิการบดี ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี  รองอธิการบดี,อาจารย์ ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร และตัวแทนบุคลากร เข้าร่วมเสวนา โดยมีประเด็นเสวนา ดังนี้

      1.มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร กับการพัฒนาจังหวัดชุมพร

      2.การพลิกโฉมมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร โอกาสและความท้าทาย

      3.บทบาทของมหาวิทยาลัยแม่โจ้กับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชุมพร

      4.การพัฒนาการเรียนการสอนบนฐานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

      5.การปรับตัว โอกาส และความพร้อม หลังโควิด-19 ของจังหวัดชุมพร โมเดลเศรษฐกิจ BCG

      6.การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย ก้าวสู่ความเปลี่ยนแปลงด้วยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายชุมชน

      7.บทบาทของศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้และองค์กรเครือข่ายกับการพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร  

      อย่างไรก็ตาม ภายหลังเสร็จสิ้นการเสวนาพิเศษดังกล่าว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา และศูนย์ฝึกอบรมเพื่อทำงานเรือสำราญและงานโรงแรม HOH (House of Hospitality) โดย นายวีระเดช ฤทธิชัย ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาด้านการโรงแรม การบริการ และการท่องเที่ยว ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับศูนย์ฝึกอบรมเพื่อทำงานเรือสำราญและงานโรงแรม HOH (House of Hospitality)  ซึ่งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพสำหรับการทำงานบนเรือสำราญที่ตกลงร่วมกัน ตามกระบวนการที่ได้กำหนดไว้ โดยมีขอบเขตการดำเนินงาน ดังนี้

            1.เพื่อร่วมกันพัฒนาและส่งเสริมควาร่วมมือทางวิชาการต่อกัน เพื่อประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาสคุณวุฒิวิชาชีพสำหรับการทำงานบนเรือสำราญ

            2.เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและพัฒนาบุคลากรในองค์กร ทั้งในด้านการศึกษา วิจัย การเรียนการสอน การฝึกอบรม และสัมมนา และพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ปรับปรุงข้อมูล : 19/4/2566 15:24:45     ที่มา : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 492

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

ม.แม่โจ้-ชุมพร จัดพิธีสักการะ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องในวันอาภากร 19 พฤษภาคม 2567
      วันที่ 19 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. อาจารย์ ดร.ฐิระ ทองเหลือ คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมสักการะพระรูปปั้น เนื่องในวันอาภากร หรือวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของ องค์บิดาทหารเรือไทย (เสด็จเตี่ย) ที่ได้ทรงพัฒนาปรับปรุงกิจการทหารเรือไทยให้ทัดเทียมอารยประเทศจนเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป ณ บริเวณห้องโถงอาคารบูญรอด ศุภอุดมฤกษ์      ทั้งนี้ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ทรงเป็นพระราชโอรสพระองค์ที่ 28 ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประสูติเมื่อวันอาทิตย์ แรม 3 ค่ำ เดือนอ้าย ปีมะโรง ตรงกับวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2423 เมื่อทรงมีพระชนมายุ 13 พรรษา ได้เสด็จไปทรงศึกษาวิชาการทหารเรือ ณ ประเทศอังกฤษ และเมื่อสำเร็จการศึกษาเสด็จกลับประเทศไทย ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับราชการในกองทัพเรือ พระองค์ทรงปรับปรุงการศึกษาวิชาการทหารเรือให้ทันสมัยเป็นรากฐานของกองทัพเรือไทยมาจนถึงปัจจุบัน กองทัพเรือจึงถวายนามพระองค์ท่านว่า “องค์บิดาของทหารเรือไทย”      นอกจากนี้ พระองค์ทรงสนพระทัยในการแพทย์ ทรงมุ่งศึกษาเกี่ยวกับตำราแพทย์แผนไทย จนสามารถช่วยเหลือประชาชนผู้เจ็บป่วยได้มากมาย โดยมิทรงรับสิ่งตอบแทน พระเกียรติคุณในนามหมอพรได้ขจรขจายไปในประชาชนทุกเหล่าชั้น รวมทั้งในการด้านดนตรี พระองค์มีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างยิ่ง ทรงนิพนธ์เพลงที่มีเนื้อหาปลุกใจให้มีความรักชาติ กล้าหาญ ยอมเสียสละชีวิตเพื่อชาติ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ทรงทุ่มเทพระวรกายและพระสติปัญญา ตรากตรำในการทรงงาน เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน ทำให้ทรงประชวรด้วยโรคภายใน จึงทรงลาออกจากราชการและต่อมาเสด็จไปประทับรักษา ณ ชายทะเลปากน้ำ จังหวัดชุมพร และทรงสิ้นพระชนม์ ณ หาดทรายรี เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2466 ขณะที่มีพระชันษา 44 ปี
19 พฤษภาคม 2567     |      28
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ภายในอาคารปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ฯ
    ประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ภายในอาคารปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ภายในอาคารปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) https://chumphon.mju.ac.th/goverment/20111119104834_chumphon2/Doc_25670516161731_959395.pdfรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ  ซื้อชุดครุภัณฑ์ภายในอาคารปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ https://chumphon.mju.ac.th/goverment/20111119104834_chumphon2/Doc_25670516161813_559682.pdfเอกสารประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ภายในอาคารปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)https://chumphon.mju.ac.th/goverment/20111119104834_chumphon2/Doc_25670516162243_66185.pdf
16 พฤษภาคม 2567     |      25
แม่โจ้ -ชุมพร รับสมัครอาจารย์ จำนวน 30 อัตรา
   มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา   1.ตำแหน่งเลขที่ 1211 ป.เอก - การเมืองการปกครอง ปรัชญาการเมือง บริหารองค์กรภาครัฐและเอกชน หรือ สาขาทางสังคมศาสตร์ https://chumphon.mju.ac.th/.../Doc_25670516104001_163884.pd   2.ตำแหน่งเลขที่ 319 ป.เอก - บริหารธุรกิจหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง https://chumphon.mju.ac.th/.../Doc_25670516104011_231379.pdf   3.ตำแหน่งเลขที่ 1210 ป.โท-เอก - ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ และสาขาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ https://chumphon.mju.ac.th/.../Doc_25670516104019_414419.pdf    ปิดรับสมัคร 21 มิถุนายน 2567     สอบถามเพิ่มเติม : งานบริหารและธุรการ 077 544 068 
20 พฤษภาคม 2567     |      83