มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
Maejo University at Chumphon โทร. 077-544068

      อาาจารย์ ดร.ฉันทวรรณ เอ้งฉ้วน รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชุมพล อังคณานนท์ และ อาจารย์ ดร.พิไลวรรณ พู่พัฒนศิลป์ ได้รับเชิญจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ OTOP ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0  โดยมีนายธวัช อนิลบล ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เป็นประธาน ณ โรงแรมมรกตทวิน อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

      ทั้งนี้ มีผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดชุมพร เข้าร่วม 50 คน แบ่งเป็น รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 - 7 ธันวาคม 2565 และ วันที่ 16 - 17 มกราคม 2566 ตามลำดับ

ปรับปรุงข้อมูล : 18/1/2566 11:46:56     ที่มา : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 108

กลุ่มข่าวสาร :

ข่าวล่าสุด

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ร่วมโครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่อง AED มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
            วันที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมใหญ่ อาคารบุญรอด ศุภอุดมฤกษ์ ดร.ณรงค์ โยธิน นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ชำนาญการ (รักษาการหัวหน้างานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ) พร้อมด้วยนางสาวสายทอง สุจริยาพงศ์พร นักวิชาการโสตทัศนศึกษา และนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่อง AED มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์             การอบรมดังกล่าว มีวิทยากรอาสาสมัครการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP CPR VOLUNTEER) บรรยาย ดังนี้      1.บรรยายให้ความรู้ การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ในผู้ใหญ่ เด็กโต และเด็กทารก พร้อมฝึกปฏิบัติเฉพาะการกดหน้าอก ส่วนการเป่าปากรับชมจาก VDO      2.บรรยายให้ความรู้ การใช้เครื่องช็อกหัวใจอัตโนมัติ AED      3.บรรยายให้ความรู้ การเอาสิ่งแปลกปลอมที่อุดกลั้นออกจากทางเดินหายใจในผู้ใหญ่ เด็กโตและเด็กทารก รับชมวิธีปฏิบัติจาก VDO พร้อมตัวอย่างจากวิทยากร             พร้อมกันนี้ ผู้เข้าอบรมทุกคนได้ฝึกและสอบปฏิบัติ การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องช็อกหัวใจอัตโนมัติ AED เพื่อสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และนำความรู้ไปใช้เพื่อช่วยชีวิตผู้อื่นได้ต่อไป
21 กันยายน 2566     |      16
งานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จัดกิจกรรมทำบุญหอพัก ประจำปีการศึกษา 2566
วันที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ อาคารศิริชัยพัฒนา งานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จัดกิจกรรมทำบุญหอพัก ประจำปีการศึกษา 2566 ช่วงเช้ามีพิธีทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 5 รูป  และช่วงบ่ายร่วมกันพัฒนาหอพัก เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษารุ่นต่อไป โดยมีอาจารย์ ดร.ฐิระ ทองเหลือ คณบดี พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.ภาวิดา รังษี รองคณบดีฯฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วม       อย่างไรก็ตาม งานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ได้ให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของนักศึกษา โดยถือว่าหอพักเป็นสถานพักอาศัยที่สำคัญยิ่ง มีความปลอดภัยทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ  เป็นแหล่งพัฒนานักศึกษาในด้านต่างๆ นอกเหนือจากการเรียน ตลอดจนการปรับตัว  อันจะนำไปสู่การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขต่อไป
20 กันยายน 2566     |      17