มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
Maejo University at Chumphon โทร. 077-544068 , 077-544258

      วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 อาจารย์ ดร.ฐิระ ทองเหลือ หัวหน้าศูนย์เกษตรสุขภาวะมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร Well-being Agriculture Center (WEBAC) พร้อมด้วยอาจารย์นาตาลี อาร์ ใจเย็น นางณิชาพล บัวทอง นางสาวดวงจันทร์ บุญกุล เข้าร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้ในโอกาสที่นางมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโอกาสที่ลงพื้นที่ ติดตามนโยบายการผลิตทุเรียนเพื่อการส่งออก ณ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร ในการนี้ หัวหน้าศูนย์เกษตรสุขภาวะ ได้พาเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ของศูนย์เกษตรสุขภาวะฯ และเครือข่ายพร้อมนำเสนอผลการวิจัย เรื่อง “กลไกการพัฒนาพื้นที่เพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวีตด้วยองค์ความรู้ นวัตกรรมงานวิจัย จังหวัดชุมพร” (ชุมพรโมเดล) เช่น การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อ การพัฒนาคุณภาพพืชกระท่อม การใช้จุลินทรีย์นวัตกรรมของนักวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เพื่อแก้ปัญหาสภาพดินเสื่อมโทรมและผลิตปุ๋ยชีวภาพ

ปรับปรุงข้อมูล : 14/11/2565 23:22:54     ที่มา : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 24

กลุ่มข่าวสาร :

ข่าวล่าสุด

กิจกรรม "รักษ์สิ่งแวดล้อม เก็บขยะบริเวณชายหาดละแม"
อ.ดร.จิระศักดิ์ วิชาสวัสดิ์ และนักศึกษา ม.แม่โจ้-ชุมพร จัดกิจกรรม "รักษ์สิ่งแวดล้อม เก็บขยะบริเวณชายหาดละแม" อาจารย์ ดร.จิระศักดิ์ วิชาสวัสดิ์ อาจารย์ประจำวิชา ศท104 มนุษย์และสิ่งแวดล้อม และ อาจารย์วิชชุดา เอื้ออารี อาจารย์ประจำหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร นำนักศึกษาในรายวิชาดังกล่าว และ นศ.รายวิชา คศ100 คณิตศาสตร์พื้นฐาน จำนวนกว่า 50 คน เข้าร่วมกิจกรรม "รักษ์สิ่งแวดล้อม เก็บขยะบริเวณชายหาดละแม" ณ ชายหาดละแม ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา
2 ธันวาคม 2565     |      10
"ประชุมการทำความร่วมมือ (MOU) กับ สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร"
      วันจันทร์ ที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุม (ออนไลน์) ร่วมกับ อาจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.จิระชัย  ยมเกิด ผู้อำนวยการสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร (Institute of Certified Agricultural Production System : ICAPS) อาจารย์ ดร.สุทธิรักษ์ ผลเจริญ (ประธานอาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตพืช) อาจารย์ ดร.มัลลิกา จินดาซิงค์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช พร้อมด้วย ผู้ช่วย ดร.ศุทธิกานต์  คงคล้ายคุณชไมพร ตันสุวรรณ และคุณประภัสสร รัตนไพบูลย์ ร่วมประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการทำความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร กับ สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร (Institute of Certified Agricultural Production System : ICAPS) เพื่อจัดตั้งหน่วยย่อย ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ในการให้บริการในการตรวจและรับรองคุณภาพของสินค้าเกษตร และการให้ความรู้เกษตรกรในจังหวัดชุมพร และพื้นที่ใกล้เคียง
22 พฤศจิกายน 2565     |      33
กธม.วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎร เชิญหัวหน้าศูนย์ศูนย์เกษตรสุขภาวะเป็นวิทยากรสัมมนา ณ เพื่อนใจรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
      วันที่ 13 พฤศจิกายน 2565  อาจารย์ ดร.ฐิระ ทองเหลือ หัวหน้าศูนย์เกษตรสุขภาวะ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร และหัวหน้าโครงการวิจัยชุด ‘กลไกการพัฒนาพื้นที่เพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยองค์ความรู้ นวัตกรรม วิจัยจังหวัดชุมพร (ชุมพรโมเดล) ได้รับเชิญจากนายอัครวัฒน์ อัศวเหม ประธานกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎร เป็นวิทยากรในการสัมมนาเรื่อง การเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรโดยใช้การบริการภาครัฐร่วมกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับตัวแทนเกษตรกรจากพื้นที่ต่างๆ จำนวน 500 คน ณ เพื่อนใจรีสอร์ท  อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
14 พฤศจิกายน 2565     |      25