มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
Maejo University at Chumphon โทร. 077-544068 , 077-544258

        วันที่ 4 กันยายน 2565 นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดชุมพร โดยตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T For BCG) ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชุมพร โดยมี ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร คณาจารย์ และผู้เข้าร่วมโครงการ ให้การต้อนรับ ร่วมประชุมหารือการดำเนินงานโครงการ U2T For BCG นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ได้นำองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่น่าสนใจมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนในตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ที่สำคัญ โดยการต่อยอดจากการขยายพันธุ์ปูม้าในโครงการ U2T เฟส1 มาสู่การนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีของสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง และสาขาวิชาเคมี ในการสกัดสารยูจีนอล (Eugenol) จากใบเสม็ดขาวซึ่งเป็นพืชท้องถิ่นที่พบมากในบริเวณพื้นที่ป่าพรุในจังหวัดชุมพร ซึ่งมีฤทธิ์ทำให้ปูม้าสลบในการขนส่งปูม้ามีชีวิตให้มีอัตรารอดระหว่างขนส่งให้นานที่สุด ทำให้จัดส่งปูม้ามีชีวิตไปให้ผู้บริโภคในพื้นที่ห่างไกลได้นานและสามารถรักษาคุณภาพของปูม้าให้ดีที่สุด ทำให้ปูม้ามีราคาดี และสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างมาก นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ยังได้ช่วยพัฒนาปุ๋ยไมโคกรีน จากเปลือกปูม้าเป็นอาหารเสริมช่วยการเจริญเติบโตของพืช เนื่องจากมีแคลเซียม แมกนีเซียมสูง ทำให้ช่วยเพิ่มผลผลิต สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร นอกจากนี้ นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม ได้ลงพื้นที่ ณ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอละเเม จังหวัดชุมพร ร่วมกับคณะอาจารย์และผู้เข้าร่วม

        โครงการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร โดยมี นายไสว แสงสว่าง ประธานสมาพันธ์เกษตรกรรม จังหวัดชุมพรและคณะให้การต้อนรับโดยการเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์จากการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร อาทิ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากส้มจี๊ด น้ำผึ้งบริสุทธิ์จากธรรมชาติที่ปลอดภัยกับผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์จากน้ำมันมะพร้าว ไข่เค็มไชยา ไส้อั่วทะเล สับปะรดพื้นเมือง การเพาะเชื้อราเมธาไรเซียมป้องกันโรครากเน่า/โคนเน่า/กำจัดเเมลง ปุ๋ยอินทรีย์อาหารพืช - ชีวภาพชนิดเม็ด เป็นต้น ซึ่งในพื้นที่ของตำบลทุ่งหลวง มหาวิทยาลัยเเม่โจ้ - ชุมพร ได้เข้ามามีส่วนร่วมกับชุมชนพัฒนาตลาดอินทรีย์ วิถีชุมพร เพื่อส่งเสริม สนับสนุน เกษตรกรให้นำสินค้าเกษตรอินทรีย์มาขาย รวมทั้งสินค้าจากโครงการ U2T For BCG ซึ่งจะเป็นการสร้างรายได้ สร้างอาชีพ ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและผู้บริโภค #กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

 

ปรับปรุงข้อมูล : 7/9/2565 16:29:23     ที่มา : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 30

กลุ่มข่าวสาร :

ข่าวล่าสุด

อาจารย์ ดร.ขนิษฐา พัฒนสิงห์ และ อาจารย์ ฉัตรนลิน แก้วสม ได้รับเชิญจากสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ สพภ. เพื่อเป็นตัวแทนวิสาหกิจชุมชนศูนย์เรียนรู้บ้านห้วยทราย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการเข้าร่วมกิจกรรมถอดบทเรียนการทำงานของชุมชนเครือข่าย Community BioBank ณ โรงแรมอีโค โคซี บีชฟรอนท์ รีสอร์ต ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
      ในระหว่างวันที่ 23-25 กันยายน  2565 อาจารย์ ดร.ขนิษฐา พัฒนสิงห์ และ อาจารย์ ฉัตรนลิน แก้วสม สังกัด สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เป็นตัวแทนวิสาหกิจชุมชนศูนย์เรียนรู้บ้านห้วยทราย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการเข้าร่วมกิจกรรมถอดบทเรียนการทำงานของชุมชนเครือข่าย Community BioBank ณ โรงแรมอีโค โคซี บีชฟรอนท์ รีสอร์ต ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี  โดยกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการพัฒนาของ สพภ. และร่วมกันถ่ายทอดประสบการณ์และแลกเปลี่ยนแนวคิดในระหว่างเครือข่ายชุมชนทั้ง 23 แห่ง ตลอดจนรับฟังและแลกเปลี่ยนแนวทางในการแก้ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดระหว่างการทำงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2565
29 กันยายน 2565     |      13
ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์วีรชัย เพชรสุทธิ์ ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานดีเด่นภาควิชาการ ในงานประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 10
      มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์วีรชัย เพชรสุทธิ์ ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานดีเด่นภาควิชาการ ในงานประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 10 หัวข้อนำเสนอ “การสำรวจชนิดปลาทะเลที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ ในบริเวณแนวปะการังน้ำตื้น (หินละแม)” ในการประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 10 ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน ระหว่างวันที่ 20-22 กันยายน 2565 ณ อาคารเรียนรวม 6  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์      อย่างไรก็ตาม ผลงานการนำเสนอดังกล่าว อยู่ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รับงบประมาณ ปี พ.ศ. 2564
26 กันยายน 2565     |      17
ขอแสดงความยินดีกับคณะนักวิจัยโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ที่ ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิชาการ ระดับ "ดีเด่น"
      มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอแสดงความยินดีกับคณะนักวิจัย โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิชาการ ระดับ "ดีเด่น" ในรูปแบบการนำเสนอโปสเตอร์ ในงานประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 10 หัวข้อ "การอนุรักษ์และพัฒนาเคี่ยมแบบบูรณาการครบวงจร"  ในการประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 10 ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน ระหว่างวันที่ 20-22 กันยายน 2565 ณ อาคารเรียนรวม 6  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช       ทั้งนี้ คณะนักวิจัยประกอบด้วย อาจารย์พัชรินทร์ วิริยะสุขสวัสดิ์ อาจารย์วิชชุดา เอื้ออารี อาจารย์ ดร.เชษฐ์ ใจเพชร นายทวิช เตี่ยไพบูลย์ อาจารย์ปิยนุช จันทรัมพร อาจารย์ ดร.ณัชพัฒน์ สุขใส อาจารย์ ดร.พิไลวรรณ พู่พัฒนศิลป์ อาจารย์ ดร.จิระศักดิ์ วิชาสวัสดิ์ สังกัด มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร และอาจารย์ ดร.วชิระ ชุ่มมงคล สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
26 กันยายน 2565     |      21