มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
Maejo University at Chumphon โทร. 077-544068

      วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา สว่างอารมย์พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ ศุภวิญญู และอาจารย์ ดร.พรพิมล พิมลรัตน์ สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบภาคบรรยายในการประชุมวิชาการในงานประชุมวิชาการนวัตกรรมการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ซึ่งจัดโดยคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meetings

      อย่างไรก็ตาม ในการเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการดังกล่าว คณาจารย์สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ได้รับรางวัลการนำเสนองานภาคบรรยาย ดังนี้

        1.สาขาวาริชศาสตร์และประมง  รางวัลระดับ "Bronze" เรื่อง : ผลของสาหร่ายพวงองุ่นต่อการลดปริมาณสารประกอบไนโตรเจนและออร์โธฟอสเฟตเพื่อการบำบัดน้ำ ผู้นำเสนอ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ ศุภวิญญู และผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา สว่างอารมณ์

        2.สาขาวาริชศาสตร์และประมง  รางวัลระดับ "Bronze" เรื่อง : การใช้สารสกัดแทนนินจากใบหูกวางต่ออัตรารอดของปลากะพงขาว ผู้นำเสนอ : อาจารย์ ดร.พรพิมล พิมลรัตน์, นายชานนท์ สุภรักษ์ และนายนิรุทธ์ หวัดสนิท

 

 

ปรับปรุงข้อมูล : 29/8/2565 16:28:02     ที่มา : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 305

กลุ่มข่าวสาร :

ข่าวล่าสุด

MAEJO TOUR : ชุมชนท่องเที่ยว นวัตวิถี ที่นี้ละเเม เรียนรู้เส้นทางท่องเที่ยวโดยชุมชนอำเภอละแม จังหวัดชุมพร
      วันที่ 30 กันยายน 2566 เวลา 07.50 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ รักษาพล ประธานอาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยวและบริการ นำนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ร่วมกิจกรรม MAEJO TOUR : ชุมชนท่องเที่ยว นวัตวิถี ที่นี้ละเเม เรียนรู้เส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนอำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยเริ่มต้นเรียนรู้เส้นทางการท่องเที่ยว ณ บ้านสวนภูวรินทร์ ชมสวนเกษตรแบบผสมผสาน ชมการสาธิตการทำขนมปังโฮลเมด ต่อด้วยศึกษาพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ ชมธรรมชาติ 180 องศา ณ วัดทุ่งหลวง ร่วมกิจกรรมการเพาะเลี้ยงเชื้อและชมสวนผลไม้ ณ สวนเกษตรบ้านแม่พร และรับประทานอาหารกลางวัน รวมทั้งเรียนรู้ชนิดพันธุ์ไผ่ กิจกรรมตอนกิ่งไผ่ ณ สวนนางฟ้ากลางป่าไผ่       ส่วนในช่วงบ่าย เรียนรู้การทำปุ๋ยหมักไม่กลับกอง การปลูกข้าวไร่และชมสวนกินบุฟเฟ่ต์ผลไม้  ณ บ้านสวนบุญเลี้ยง และปิดท้ายกิจกรรมด้วยการศึกษาเส้นทางธรรมชาติและแช่น้ำร้อน ณ ถ้ำเขาพลู ตำบลสวนแตง      อย่างไรก็ตาม กิจกรรมดังกล่าว ได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นอย่างมาก นักศึกษาได้เรียนรู้เส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชน อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ได้เรียนรู้กระบวนการการมีส่วนร่าวมและบทบาทของชุมชนต่อการท่องเที่ยว ตลอดจนได้ฝึกทักษะการแลกเปลี่ยนความรู้ใหม่ๆ  สร้างความมั่นใจในการพูดคุยแลกเปลี่ยนกับคนภายนอก สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำได้ต่อไป
2 ตุลาคม 2566     |      19
ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตหลักสูตรรัฐศาสตร์ (การเมืองและการปกครองท้องถิ่น) มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
      ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตหลักสูตรรัฐศาสตร์ (การเมืองและการปกครองท้องถิ่น) มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ที่ได้ตีพิมพ์บทความวิจัยเรื่อง แนวทางการจัดการสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ในปีที่ 1 ฉบับที่ 3 (2023) : กรกฎาคม – กันยายน      โดยการวิจัยดังกล่าวจัดทำขึ้นขณะที่เรียนในหลักสูตรซึ่งเปิดการเรียนการสอนในวันเสาร์-อาทิตย์      เรียนรัฐศาสตร์ ไม่ว่าห้องเรียนวันจันทร์-ศุกร์ หรือห้องเรียนวันเสาร์-อาทิตย์ เราเข้มข้น เข้มแข็งในเรื่องวิชาการ มาเรียนที่นี่ แม่โจ้-ชุมพร      รายละเอียด >https://so19.tci-thaijo.org/index.php/LSJ/article/view/32
29 กันยายน 2566     |      18