มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
Maejo University at Chumphon โทร. 077-544068 , 077-544258

      วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา รศ.ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี และคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยคุณสำเริง ขาวสวี เจ้าพนักงานเกษตร ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดชุมพร ร่วมเปิดธนาคารผึ้งชันโรง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ในวันผึ้งโลก (ทุกวันที่ 20 พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันผึ้งโลก) และมอบพ่อแม่พันธุ์ผึ้งชันโรงชนิดขนเงิน (tetragonula pagdeni.) ให้แก่ตัวแทนเกษตรกรที่เป็นสมาชิกของธนาคารผึ้งชันโรง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร เพื่อนำไปเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ให้ผึ้งชันโรงทำหน้าที่ช่วยผสมเกษรในระบบการเกษตรแบบไร้สารเคมี ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขี้นจากการจำหน่ายพ่อแม่พันธุ์ และน้ำผึ้ง โดยมีว่าที่ร้อยตรีขจรรักษ์ พู่พัฒนศิลป์ นักวิชาการเกษตร ผู้รับผิดชอบโครงการ บรรยายสรุปแนวทางการบริหารจัดการธนาคารฯและให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ อาคารบุญรอดศุภอุดมฤกษ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร อย่างไรก็ดีหากเกษตรกรที่สนใจสมัครเป็นสมาชิกของธนาคารผึ้งชันโรงฯ ติดต่อได้ที่ 0874688860 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ปรับปรุงข้อมูล : 25/5/2565 11:20:51     ที่มา : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 20

กลุ่มข่าวสาร :

ข่าวล่าสุด

บรรยากาศรายงานตัวเข้าหอพักนักศึกษาใหม่ รุ่นพี่ต้อนรับน้องสู่บ้านหลังที่ 2 ม.แม่โจ้-ชุมพร
        วันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 น. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร รับรายงานตัวเข้าหอพักนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ อาคารศิริชัยพัฒนา โดยมีอาจารย์ ดร.ฉันทวรรณ เอ้งฉ้วน รองคณบดี ฝ่ายบริหารและพัฒนาวิชาการและอาจารย์ ดร.วีรภรณ์ โตคีรี ที่ปรึกษาคณบดีด้านพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  ให้การต้อนรับนักศึกษาและปกครอง พร้อมกันนี้มีรุ่นพี่นักศึกษาร่วมต้อนรับน้องสู่บ้านหลังที่ 2 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร และช่วยอำนวยความสะดวกในการขนย้ายสัมภาระต่างๆ ไปยังหอพัก บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก ครึกครื้นและอบอุ่น        ทั้งนี้ การรายงานตัวเข้าหอพักนักศึกษาใหม่ในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ได้บริการอาหารและเครื่องดื่มแก่นักศึกษาและผู้ปกครอง โดยได้รับการสนันสนุนอาหารและเครื่องดื่มจากเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของมหาวิทยาลัย ดังนี้        1.ผัดไทกุ้งสด จากบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัดมหาชน) ฟาร์มทดลองละแม        2.น้ำส้มจิ๊ด จากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตน้ำส้มจิ๊ด ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร        3.กล้วยหอมทอง จากกลุ่มเกษตรกรทำสวนทุ่งคาวัด อำเภอละแม จังหวัดชุมพร
29 มิถุนายน 2565     |      2
ม.แม่โจ้-ชุมพรร่วมกับสมาคมประชาสังคมจังหวัดชุมพร จัดกิจกรรมตลาดนัดสินค้าชุมชนจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 1 ภายใต้โคงการ SMATI มุ่งผลักดันสินค้า OTOP เพิ่มรายได้ให้ชุมชน
        วันที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร โดยอาจารย์ ดร.ฉันทรวรรณ เอ้งฉ้วน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล อังคณานนท์ อาจารย์ ดร.อนิรุต หนูปลอดและอาจารย์ฉัตรนลิน แก้วสม ร่วมกับสมาคมประชาสังคมจังหวัดชุมพร ธนาคารสมองจังหวัดชุมพร สมาคมชาวสวนไม้ผลจังหวัดชุมพร กลุ่ม Chumphon Selected จัดกิจกรรมสื่อสารการตลาด การประชาสัมพันธ์ และช่องทางการจำหน่ายสินค้าชุมชนและเครือข่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้โครงการยกระดับวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการใหม่ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ (SMATI) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ อาคารตลาดสินค้าชุมชน แก่งเพการีสอร์ท อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ถ่ายทอดสดผ่านเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดชุมพร (สวท.ชุมพร) โดยได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร นายกองเอก พุทธ กฤชคงพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิด และอาจารย์ ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร กล่าวรายงานที่มาและวัตถุของการจัดกิจกรรม         ภายในงานมีกิจกรรมเสวนา ชุมพร Talk ช่วงที่ 1 “ความร่วมมือในการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนและผู้ประกอบการใหม่ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ จังหวัดชุมพร” โดยมี Speaker ร่วมเสวนา จำนวน 6 คน ดังนี้    1.นายกองเอก พุทธ กฤชคงพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร   2.อาจารย์ ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร   3.อาจารยทวีวัตร เครือสาย นายกสมาคมประชาสังคมจังหวัดชุมพร   4.นายวิโรจน์ แสงบางกา ประธานธนาคารสมองจังหวัดชุมพร   5.นายธนเดช ณัฐวัฒน์จิระประไพ NewGen   6.นางสาวปัณชพัฒน์ โชติสิริญวัฒน์ YEC Chumphonและการเสวนา ชุมพร Talk ช่วงที่ 2 เรื่องเล่าผลิตภัณฑ์ชุมชนของคนชุมพร ดังนี้   1.กาแฟโรบัสต้าชุมพร โดยนายธนาสิทธ์ สอนสุภาและนายไตรสิทธิ์ ศรีช่วงโชติวัตร   2.เครื่องแกงชุมพร โดยนางสาวจินตนา ฉิมวารี   3.ผักผลไม้อินทรีย์ชุมพร โดยนางสุดาภรณ์ ปัจฉิมเพชร   4.กล้วยหงส์เจริญชุมพร โดยนางสาวไอลดา สุขสวัสดิ์และนางสาววาสนา บุญยแพทย์   5.ข้าวไร่ชุมชน โดยนายนิพนธ์ ฤทธิชัย       ทั้งนี้ การเสวนา ชุมพร Talk ทั้งสองช่วงนั้น มีนางสาวสายทอง สุจริยาพงศ์พร เป็นผู้ดำเนินรายการ และนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดชุมพร ของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมอบรมในโครงการอีกด้วย         อย่างไรก็ตามในช่วงบ่าย นายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ได้ให้เกียรติเข้าชมการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดชุมพร พร้อมพูดคุยพบปะกับผู้ประกอบการชุมชนจังหวัดชุมพร นับว่าเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจที่ดี ผู้ประกอบมีกำลังใจที่จะผลิตสินค้าคุณภาพและร่วมกันผลักดันผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดชุมพรให้เป็นที่รู้จักทั่วประเทศและยกระดับให้เป็นที่รู้จักในต่างประเทศต่อไป
29 มิถุนายน 2565     |      10
คณะนักวิจัยโครงการ “ชุมพรโมเดล” ลงพื้นที่เดินหน้าเก็บข้อมูลชุมชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลนาทุ่งและพื้นที่ตำบลท่าข้าม
      วันที่ 26 มิถุนายน 2565  อาจารย์ ดร.ฐิระ ทองเหลือ หัวหน้าชุดโครงการวิจัย  “กลไกการพัฒนาพื้นที่เพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม จังหวัดชุมพร พร้อมด้วยคณะนักวิจัย อาจารย์ ดร.ชรินทร ศรีวิฑูรย์ หัวหน้าชุดโครงการ “พัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปและการตลาดสินค้าชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยววิถีอินทรีย์บนฐานวิถีชีวิตใหม่” (New Normal) ของจังหวัดชุมพร อาจารย์ ดร.ภาวิดา รังษี นางภัทร์ธนกัลย์  เตี่ยไพบูลย์  นายทวิช เตี่ยไพบูลย์และนางสาวสิรณัฎฐ์ สัจจะวัฒนะ ประธานวิสาหกิจชุมชนเฮิร์บเวลเนส ชุมพร ลงพื้นที่ร่วมเก็บข้อมูลชุมชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลนาทุ่ง อำเภอเมืองชุมพร และพื้นที่ตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร เพื่อนำข้อมูลไปวางแผนส่งเสริมการผลิตปุ๋ย การเพาะเลี้ยงแหนแดง การปลูกพืชผักและพืชกระท่อมอินทรีย์ นอกจากนี้ได้ปรึกษาแนวทางการจัดทำตลาดสินค้าชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยววิถีอินทรีย์ มีชาวชุมชนเข้าร่วมให้ข้อมูล โดยมีเป้าหมายลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ รวมทั้งมีความประสงค์ให้คณะวิจัยถ่ายทอดนวัตกรรม ให้กับกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย
26 มิถุนายน 2565     |      9
คณะนักวิจัยโครงการ “ชุมพรโมเดล” ลงพื้นที่เดินหน้าเก็บข้อมูลชุมชนบ้านดอนไทรงามและพื้นที่อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
        วันที่ 25 มิถุนายน 2565 คณะนักวิจัยโครงการ กลไกการพัฒนาพื้นที่เพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม จังหวัดชุมพรลงพื้นที่ชุมชนบ้านดอนไทรงาม หมู่ที่ 6 ตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพรโดยมีอาจารย์ ดร.ชรินทร ศรีวิฑูรย์ หัวหน้าชุดโครงการ “พัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปและการตลาดสินค้าชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยววิถีอินทรีย์บนฐานวิถีชีวิตใหม่” (New Normal) ของจังหวัดชุมพร พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.ภาวิดา รังษี นางภัทร์ธนกัลย์ เตี่ยไพบูลย์  นายทวิช เตี่ยไพบูลย์และนางสาวสิรณัฎฐ์ สัจจะวัฒนะ ประธานวิสาหกิจชุมชนเฮิร์บเวลเนส ชุมพร ร่วมเก็บข้อมูลชุมชนเพื่อนำข้อมูลไปวางแผนพัฒนา การแปรรูป การตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยชาวชุมชนบ้านดอนไทรงามให้ข้อมูล พบว่า ทางกลุ่มมีความพร้อมในการส่งเสริมการปลูกวัตถุดิบและผลิตเครื่องแกง ตลอดจนวิสาหกิจชุมชน สมุนไพรไทยบ้านดอนไทรงาม มีความพร้อมด้านการส่งเสริมและแปรรูปพืชกระท่อม            อย่างไรก็ตามปัจจุบัน บ้านดอนไทรงาม ได้มีการขึ้นทะเบียนสถานที่มีไว้ครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 (กระท่อม) เรียบร้อยแล้ว         และช่วงบ่ายวันเดียวกัน เวลา 13.00 น. อาจารย์ ดร.ฐิระ ทองเหลือ หัวหน้าชุดโครงการวิจัย พร้อมด้วยคณะนักวิจัย อาจารย์ ดร.ชรินทร ศรีวิฑูรย์ หัวหน้าชุดโครงการ “พัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปและการตลาดสินค้าชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยววิถีอินทรีย์บนฐานวิถีชีวิตใหม่” (New Normal) ของจังหวัดชุมพร อาจารย์ ดร.ภาวิดา รังษี นางภัทร์ธนกัลย์  เตี่ยไพบูลย์  นายทวิช เตี่ยไพบูลย์และนางสาวสิรณัฎฐ์ สัจจะวัฒนะ ประธานวิสาหกิจชุมชนเฮิร์บเวลเนส ชุมพร ลงพื้นที่เก็บข้อมูลนิคมสหกรณ์ท่าแซะ พื้นที่ตำบลท่าแซะ ตำบลคุริง ตำบลทรัพย์อนันต์และตำบลหงษ์เจริญ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร เพื่อนำข้อมูลไปวางแผนพัฒนา การแปรรูป การตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยประธานและสมาชิกนิคมสหกรณ์ท่าแซะ ให้ข้อมูล พบว่า ทางกลุ่มมีความพร้อมในการส่งเสริมการผลิตปุ๋ย อาหารสัตว์ แปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย ส่งเสริมการปลูกพืชผัก กาแฟและพืชกระท่อม
25 มิถุนายน 2565     |      11