มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
Maejo University at Chumphon โทร. 077-544068

หัวหน้าศูนย์เกษตรสุขภาวะมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นวิทยากรอบรมเกษตรกรรุ่นใหม่ปี ๒๕๖๕ วันศุกร์ที่ 7 มกราคม ๒๕๖๕ อาจารย์ดร.ฐิระ ทองเหลือ หัวหน้าศูนย์เกษตรสุขภาวะ (Well-being Agriculture Center) มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ได้รับเชิญจากสำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การจัดการฟาร์มเกษตรและการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน ให้กับกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ปี ๒๕๖๕ (Yong Smart Famer) ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ซึ่งแนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับการพัฒนาพัฒนา BCG Model และสอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ๑๐๐ ปี

ปรับปรุงข้อมูล : 18/1/2565 11:28:59     ที่มา : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 434

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม

ข่าวล่าสุด

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ในหลวง รัชกาลที่ ๙ “วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ” ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖
      วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๖.๔๕ น. อาจารย์ ดร.ฐิระ ทองเหลือ คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร พร้อมด้วยผู้แทนนักศึกษา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร "วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ" และเวลา ๐๘.๐๐ น.ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายเครื่องราชสักการะ ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ สำนักงานเทศบาลเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยมีนายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธี      พร้อมกันนี้ ที่ศาลาประชาคมอำเภอละแม อาจารย์ ดร.ภาวิดา รังษี รองคณบดีฯฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์นาตาลี อาร์ ใจเย็น รองคณบดีฯฝ่ายพัฒนานักศึกษาและเครือข่ายสัมพันธ์ ดร.จักกฤช ณ นคร ผู้ช่วยคณบดี บุคลากร และนักศึกษา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร "วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ" โดยมีนายสุนทร จอมเมือง นายอำเภอละแม เป็นประธานในพิธี
5 ธันวาคม 2566     |      5
ดร.ณรงค์ โยธิน เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดชุมพร
      วันที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 น. อาจารย์ ดร.ฐิระ ทองเหลือ คณบดี มอบหมายให้ดร.ณรงค์ โยธิน นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ชำนาญการ (รักษาการหัวหน้างานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) จังหวัดชุมพร โดยมีนายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานการประชุม และมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ สถานศึกษา สถานประกอบการ ผู้นำท้องถิ่น และผู้แทนเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE ในพื้นที่เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมเกาะเสม็ด ศาลากลางจังหวัดชุมพร      ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้มีการติดตามผลการดำเนินงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE ปี 2566, แผนการจัดกิจกรรมโครงการ TO BE NUMBER ONE ปี 2567, งบประมาณในการดำเนินกิจกรรม โครงการ TO BE NUMBER ONE และการจัดทำฐานข้อมูล TO BE NUMBER ONE จังหวัดชุมพร นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันพิจารณาตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ประเภทต่างๆ ทั้งระดับ อำเภอ, ชมรมในสถานศึกษา ซึ่งแบ่งเป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาระดับอาชีวะ อุดมศึกษา, ชมรมในสถานประกอบการ, ชมรมในชุมชน, ชมรมในเรือนจำ, และชมรมในคุมประพฤติ เป็นต้น      ซึ่งในการประกวดกิจกรรมมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2566 ผลปรากฏว่า จังหวัดชุมพร ผ่านการคัดเลือกเป็นประเภท จังหวัด TO BE NUMBER ONE กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 2 ขณะที่ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนบ้านพรุใหญ่ ผ่านการคัดเลือกเป็น ประเภท ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชน กลุ่มดีเด่น      และโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ยังได้มอบเกียรติบัตร TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISC ให้แก่นักเรียน โรงเรียนอนุบาลอำนวยสุข และโรงเรียนศรียาภัย อีกด้วย
1 ธันวาคม 2566     |      66
กิจกรรมศึกษาเรียนรู้ “การเป็นผู้ประกอบการเกษตรอัจฉริยะ” สาขาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ
      วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ อาจารย์ ดร.ฉันทวรรณ เอ้งฉ้วน พร้อมด้วยอาจารย์ฉัตรนลิน แก้วสม และนักศึกษา เข้าศึกษาเรียนรู้ “การเป็นผู้ประกอบการเกษตรอัจฉริยะ” โดยมีคุณณัฏฐเอก อรุณโชติ ผู้จัดการบ้านธรรมวัฒน์ ให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้      อย่างไรก็ตาม การเข้าศึกษาเรียนรู้ดังกล่าว เป็นการบูรณาการกับกิจกรรมการเรียนการสอน รายวิชา กก 100 หลักการตลาด และรายวิชา กก101 ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
1 ธันวาคม 2566     |      162
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรและชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้ จังหวัดชุมพร ร่วมต้อนรับทีมปั่นคืนถิ่น 3 ระหว่างวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2566
      วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16.30 ที่ บริเวณลานพระพิรุณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร อาจารย์ ดร.ภาวิดา รังษี รองคณบดีฯ ฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์นาตาลี อาร์ ใจเย็นรองคณบดีฯ ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและเครือข่ายสัมพันธ์  อาจารย์ ดร.จักรกฤช ณ นคร ผู้ช่วยคณบดี นายอุดมศักดิ์  เฉลิมพนาพันธ์ ประธานชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้ จังหวัดชุมพร และผู้แทนบุคลากร ผู้แทนนักศึกษา ร่วมต้อนรับ “ทีมปั่นคืนถิ่น 3 แม่โจ้ 90 ปี ทำความดีเพื่อแผ่นดิน 20 คนปั่นล้านคนให้” โดยร่วมสักการะพระพิรุณทรงนาค สักการะพระรูปปั้นพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และไหว้รูปอาจารย์ ดร.บุญรอด ศุภอุดมฤกษ์    ช่วงเย็น เวลา 18.00 น. ร่วมงานเลี้ยงต้อนรับทีมปั่นคืนถิ่น 3  โดยมีนางสุธีรา ศรีกาญจน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ) พ.ต.ท.จเร ชูแก้ว รองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรละแม และผู้แทนสจ.นันทภพ เอื้ออารี ร่วมต้อนรับ ณ ใต้อาคารแม่โจ้ 80 ปี      และในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. ทีมปั่นคืนถิ่น 3 ไปร่วมกิจกรรมกับทางโรงพยาบาลละแม โดยทางโรงพยาบาลละแม ได้บริการตรวจวัดความดัน บริการนวดเท้าผ่อนคลายด้วยสมุนไพรไทย บริการปรึกษาสุขภาพใจ และแช่น้ำร้อน โดยมีนายแพทย์วิษณุ อนิลบล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลละแม นายสมเจตน์ ทองนาแค รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง นางสาวธารีรัตน์ สุขสวัสดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง และเจ้าหน้าที่ร่วมต้อนรับ ณ บ่อน้ำร้อนถ้ำเขาพลู ตำบลสวนแตง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร และในช่วงบ่ายวันเดียวกัน เวลา 13.00 น. ได้เข้าเยี่ยมชมโครงการไผ่เพื่อน้อง มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร     อย่างไรก็ตาม ทีมปั่นคืนถิ่น 3 ได้มอบทุนการศึกษา “ชีวิตจิตใจมอบให้แม่โจ้” จำนวน 10,000 บาท ให้นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร อีกด้วย     กิจกรรมชมรมปั่นจักรยานศิษย์เก่าแม่โจ้ “ปั่นคืนถิ่น 3 แม่โจ้ 90 ปี ทำความดีเพื่อแผ่นดิน 20 คนปั่น ล้านคนให้”  ในครั้งนี้ นอกจากจะร่วมฉลองโอกาสที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีอายุครบ 90 ปีแล้ว ยังร่วมระดมทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ มอบให้กับ 4 โรงพยาบาลและ 1 คณะ ดังนี้ 1.โรงพยาบาลเบตง จังหวัดยะลา 2.โรงพยาบาลละแม จังหวัดชุมพร 3.โรงพยาบาลร้องกวาง จังหวัดแพร่ 4.โรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ต้นทางอำเภอเบตง จังหวัดยะลา ปลายทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ~เบตง~แม่สาย~แม่โจ้ ระยะทางรวม 2,345 กิโลเมตร
1 ธันวาคม 2566     |      184