มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
Maejo University at Chumphon โทร. 077-544068 , 077-544258 หรือ 080-535-9909

         วันที่ 23 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา อาจารย์ ดร.ณัชพัฒน์ สุขใส นำนักศึกษาสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์โดยการขนทรายเข้าวัด เพื่อให้วัดได้นำทรายไปใช้ประโยชน์ในการก่อสร้างถาวรวัตถุ อาทิ โบสถ์ วิหาร อาคาร ก่อสร้างสถาปัตยกรรมต่างๆ ณ วัดบ้านดวด อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

         อย่างไรก็ตามกิจกรรมดังกล่าว เป็นการเรียนรู้ควบคู่กับการปฏิบัติเชิงบูรณาการในรายวิชา การพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากทรัพยากรทางทะเล ( พช. 461)

ปรับปรุงข้อมูล : 29/12/2564 15:37:27     ที่มา : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 40

กลุ่มข่าวสาร :

ข่าวล่าสุด

รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาวิชาการพร้อมด้วยตัวแทนอาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร สวัสดีปีใหม่คณะผู้บริหารวิทยาลัยชุมชนระนอง พร้อมกับประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา
       วันที่ 19 มกราคม 2565 อาจารย์ ดร.ฉันทวรรณ เอ้งฉ้วน รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาวิชาการ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.อนิรุต หนูปลอด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล แก้วสม อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเมืองและการปกครองท้องถิ่น และอาจารย์ฉัตรนลิน แก้วสม อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เข้าพบสวัสดีปีใหม่ 2565 คณะผู้บริหารวิทยาลัยชุมชนระนอง พร้อมกันนี้ได้ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนและการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565       อย่างไรก็ตามในวันเดียวกัน อาจารย์ ดร.ฉันทวรรณ เอ้งฉ้วน และอาจารย์ฉัตรนลิน แก้วสม ได้พบปะกับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ หลักสูตร 4 ปี เทียบเข้าเรียน 2 ปี ซึ่งเรียนเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ (รุ่นที่ 1) เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 อาทิ ปัญหาอุปสรรคระหว่างเรียน แนวทางแก้ไข อันจะไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนของสาขาต่อไป พร้อมกันนี้ได้ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยฝากประชาสัมพันธ์ “พี่ชวนน้องมาเรียนด้วยกันที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพร”
20 มกราคม 2565     |      24
คณะอาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ร่วมประชุมในฐานะที่ปรึกษาฯ กรมทรัพย์สินทางปัญญา วางแผนการดำเนินงาน จัดทำระบบควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย “สินค้ามังคุดในวงระนอง”
       วันที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. อาจารย์ ดร.ฉันทวรรณ เอ้งฉ้วน รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาวิชาการ และคณะอาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ในฐานะที่ปรึกษาฯ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์  ร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงานการจัดทำระบบควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ สินค้ามังคุดในวงระนอง โดยมีนางสาวทิพย์สุดา อินทรสุวรรณ พาณิชย์จังหวัดระนอง และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนอง          อย่างไรก็ตามการประชุมดังกล่าว  เพื่อหารือวางแผนการดำเนินงาน ในการจัดทำระบบควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย “สินค้ามังคุดในวงระนองให้มีระบบควบคุมภายใน ซึ่งผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการจะได้รับอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ GI ไทย กำกับลงบนสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ได้
19 มกราคม 2565     |      17
ขอแสดงความยินดี อาจารย์พัชรินทร์ วิริยะสุขสวัสดิ์ ได้รับอนุสิทธิบัตร “น้ำมันสมุนไพรเสม็ดขาว” จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564
            มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์พัชรินทร์ วิริยะสุขสวัสดิ์ อาจารย์ผู้สอนรายวิชาทั่วไป (รายวิชาด้านเคมี)  ที่ได้รับอนุสิทธิบัตร “น้ำมันสมุนไพรเสม็ดขาว” จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา เลขที่อนุสิทธิบัตร 18564 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564                  ผลิตภัณฑ์น้ำมันสมุนไพรเสม็ดขาว มีส่วนประกอบที่สำคัญคือ น้ำมันหอมระเหยจากใบเสม็ดขาว โดยใช้เทคนิคการกลั่นด้วยน้ำ (hydro distillation) และนำน้ำมันใบเสม็ดขาวผสมน้ำมันสมุนไพรไทยที่มีฤทธิ์เย็นที่สกัดด้วยน้ำมัน มาใช้เป็นองค์ประกอบหลัก ทั้งนี้ “น้ำมันสมุนไพรเสม็ดขาว”  มีสมบัติช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อย เคล็ด ขัด ยอก บรรเทาอาการคันจากแมลงสัตว์กัด ต่อย ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง
19 มกราคม 2565     |      22
คณะทำงานโครงการเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดชุมพร ประชุมและนำเสนอข้อมูลการดำเนินโครงการ เพื่อวางแผนคัดเลือกและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของโครงการฯ ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom meeting
      วันที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 15.00 น. อาจารย์ ดร.ฐิระ ทองเหลือ  หัวหน้าโครงการเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดชุมพร และผู้ร่วมโครงการ ภายใต้ศูนย์เกษตรสุขภาวะ  (Well-being Agriculture Center) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร เข้าร่วมประชุมและนำเสนอข้อมูลการดำเนินโครงการให้แก่คณะทำงานส่วนกลาง เพื่อวางแผนคัดเลือกและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของโครงการเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดชุมพร  ในการเชื่อมโยงกับหน่วยงานต่าง ๆ ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom meeting     อย่างไรก็ตาม โครงการเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดชุมพร เป็นโครงการที่เสนอผ่านสถาบันวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (ววน.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565      ภาพ ข่าว : ฝ่ายสื่อสารองค์กร ศูนย์เกษตรสุขภาวะ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
18 มกราคม 2565     |      19