มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
Maejo University at Chumphon โทร. 077-544068 , 077-544258 หรือ 080-535-9909

       สาขาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.บริหารธุรกิจบัณฑิต )  รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี เทียบเข้าเรียน 2 ปี เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ (ผู้เรียนสามารถตกลงเวลากับผู้สอน) 

รับสมัคร รอบที่ 1.2 ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม2564  - 15 มกราคม 2565

คุณสมบัติของผู้สมัคร กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษา ระดับ ปวส.หรือเทียบเท่าทุกแผนก          

แนวทางการประกอบอาชีพเมื่อจบการศึกษา

            1.ผู้ประกอบการใหม่/ผู้ประกอบการในอนาคต (New/future Entrepreneur)

            2.ผู้ประกอบการเพื่อสังคม (Social Entrepreneur)

            3.ผู้ประกอบการในองค์กร เช่น นักพัฒนาธุรกิจ

            4.นักวิเคราะห์และวางแผน (Planning analyst)

            5.ที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ (Strategy consultant)

            6.เจ้าหน้าที่องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชนหรืออื่นๆ

           สาขาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร สาขาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นทั้งนักศึกษาและผู้ประกอบหรือทำงานในเวลาเดียวกันได้ สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการปฎิบัติได้ทันที “ได้เรียนได้งานในเวลาเดียวกัน” สมัครออนไลน์ได้แล้ววันนี้ที่  www.admissions.mju.ac.th

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ฝ่ายทะเบียนและบริการการศึกษา สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

     โทรศัพท์ 0 5387 3460

     (เจ้าหน้าที่ดูแลระบบโทรศัพท์ 0 5387 3455)

     E-mail : mju.admissions@gmail.com

     www.admissions.mju.ac.th หรือ FB : MJUadmission

ปรับปรุงข้อมูล : 15/11/2564 11:12:37     ที่มา : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 34

กลุ่มข่าวสาร :

ข่าวล่าสุด

อาจารย์สาขาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ ร่วมประชุมโครงการ “การสำรวจ รวบรวม อนุรักษ์ และขยายพันธ์ต้นเคี่ยม เพื่อสร้างอัตลักษณ์ท้องถิ่นและถ่ายทอดภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์จากต้นเคี่ยม”
      วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 - 15.00 น. อาจารย์ ดร.ฉันทวรรณ เอ้งฉ้วน รองคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ฝ่ายบริหารและพัฒนาวิชาการ พร้อมด้วย อาจารย์ดร.ขนิษฐา พัฒนสิงห์ และอาจารย์ฉัตรนลิน แก้วสม สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการ “การสำรวจ รวบรวม อนุรักษ์ และขยายพันธ์ต้นเคี่ยม เพื่อสร้างอัตลักษณ์ท้องถิ่นและถ่ายทอดภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์จากต้นเคี่ยม” ธนาคารความหลากหลายทางชีวภาพระดับชุมชน หรือ Community BioBank (BEDO) ณ วิสาหกิจชุมชนศูนย์เรียนรู้บ้านห้วยทราย ตำบลทรัพย์ทวี อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฏร์ธานี
26 พฤศจิกายน 2564     |      3
ม.แม่โจ้-ชุมพร ต้อนรับกงสุลใหญ่จากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประจำจังหวัดสงขลา หารือแนวทางการขับเคลื่อนงานในอนาคต
อังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ต้อนรับ Mr. Fachry Sulaiman กงสุลใหญ่สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประจำจังหวัดสงขลา พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางเข้าเยี่ยมชมมหาวิทยลัยฯ และหารือแนวทางการขับเคลื่อนงานในอนาคต โดยมีผู้บริหารของมหาวิทยาลัยฯ และ ดร.วิโรจน์ แสงบางกา ประธานธนาคารสมองจังหวัดชุมพร ตลอดจนกลุ่มเครือข่ายภาคการเกษตรและการท่องเที่ยว (New Gen Team) ร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอผลิตภัณฑ์ชุมชนทั้งนี้ ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ คณบดีฯ ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกับกงสุลใหญ่อินโดนีเซียในหลายประเด็น โดยเฉพาะบทบาทการดำเนินงานของมหาวิทยลัยฯ ในการพัฒนาพื้นที่และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตามโครงการ U2T ในขณะเดียวกัน กงสุลใหญ่อินโดนีเซีย ได้ชื่นชมความร่วมมือในหลายด้านที่ผ่านมา โดยเฉพาะด้านการศึกษา ทั้งนี้ กงสุลใหญ่อินโดนีเซียมีความยินดีในการสร้างความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว การเกษตร และเทคโนโลยี ในอนาคตอีกด้วย
17 พฤศจิกายน 2564     |      19
นางณิชาพล บัวทอง ประสบความสำเร็จในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อพืชกระท่อม
นางณิชาพล บัวทอง นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ประสบความสำเร็จในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อพืชกระท่อม จากโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการผลิตพืชกระท่อมบางหมาก งบประมาณปี 2565 กิจกรรมการขยายพันธุ์พืชกระท่อม โดยมีอาจารย์ ดร.ฐิระ ทองเหลือ เป็นหัวหน้าโครงการฯ ทั้งนี้ ผู้ดำเนินโครงการตั้งเป้าว่าในอนาคตจะมีการต่อยอดและขยายผลเทคโนโลยีนี้ไปสู่เกษตรกร สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาโมเดลเศรษฐกิจ BCG (BCG economy model) ที่เป็นวาระของชาติในขณะนี้
16 พฤศจิกายน 2564     |      23
ดร.ฐิระ ทองเหลือ รายงานความก้าวหน้าการส่งเสริมกิจกรรมเกษตรอินทรีย์ในเขตพื้นที่ปฏิรูปที่ดินหงษ์เจริญ ต่อ เลขาฯ ส.ป.ก.
อาจารย์ ดร.ฐิระ ทองเหลือ หัวหน้าศูนย์เกษตรสุขภาวะ (Well-being Agriculture Center) สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ได้รับเชิญจากสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) จังหวัดชุมพร ให้รายงานความก้าวหน้าการส่งเสริมกิจกรรมเกษตรอินทรีย์ในเขตพื้นที่ปฏิรูปที่ดินหงษ์เจริญ พร้อมทั้งนำเสนอแนวทางการพัฒนาแปลงเกษตรอินทรีย์และกิจกรรมอื่นๆ ในพื้นที่ ภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ต.หงษ์เจริญ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร ต่อ ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก. เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา
16 พฤศจิกายน 2564     |      29