มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
Maejo University at Chumphon โทร. 077-544068 , 077-544258 หรือ 080-535-9909

         วันพุธ ที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.45-10.15 น.  สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ได้จัดประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสาร และแนะแนวการศึกษาทุกหลักสูตร ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพไชยา จังหวัดสุราษฏร์ธานี (ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส.) จำนวนนักศึกษาเข้าร่วมรับฟังจำนวน 50 คน โดยมีอาจารย์ ดร.ฉันทวรรณ เอ้งฉ้วน รองคณบดี ฝ่ายบริหารและพัฒนาวิชาการ คุณพรลภัส พงษ์พานิช หัวหน้างานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา และ นางสาวสายทอง สุจริยาพงศ์พร นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ร่วมดำเนินรายการ พูดคุย ให้ข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์หลักสูตรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 

ปรับปรุงข้อมูล : 11/11/2564 10:41:26     ที่มา : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 9

กลุ่มข่าวสาร :

ข่าวล่าสุด

อาจารย์สาขาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ ร่วมประชุมโครงการ “การสำรวจ รวบรวม อนุรักษ์ และขยายพันธ์ต้นเคี่ยม เพื่อสร้างอัตลักษณ์ท้องถิ่นและถ่ายทอดภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์จากต้นเคี่ยม”
      วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 - 15.00 น. อาจารย์ ดร.ฉันทวรรณ เอ้งฉ้วน รองคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ฝ่ายบริหารและพัฒนาวิชาการ พร้อมด้วย อาจารย์ดร.ขนิษฐา พัฒนสิงห์ และอาจารย์ฉัตรนลิน แก้วสม สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการ “การสำรวจ รวบรวม อนุรักษ์ และขยายพันธ์ต้นเคี่ยม เพื่อสร้างอัตลักษณ์ท้องถิ่นและถ่ายทอดภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์จากต้นเคี่ยม” ธนาคารความหลากหลายทางชีวภาพระดับชุมชน หรือ Community BioBank (BEDO) ณ วิสาหกิจชุมชนศูนย์เรียนรู้บ้านห้วยทราย ตำบลทรัพย์ทวี อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฏร์ธานี
26 พฤศจิกายน 2564     |      3
ม.แม่โจ้-ชุมพร ต้อนรับกงสุลใหญ่จากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประจำจังหวัดสงขลา หารือแนวทางการขับเคลื่อนงานในอนาคต
อังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ต้อนรับ Mr. Fachry Sulaiman กงสุลใหญ่สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประจำจังหวัดสงขลา พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางเข้าเยี่ยมชมมหาวิทยลัยฯ และหารือแนวทางการขับเคลื่อนงานในอนาคต โดยมีผู้บริหารของมหาวิทยาลัยฯ และ ดร.วิโรจน์ แสงบางกา ประธานธนาคารสมองจังหวัดชุมพร ตลอดจนกลุ่มเครือข่ายภาคการเกษตรและการท่องเที่ยว (New Gen Team) ร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอผลิตภัณฑ์ชุมชนทั้งนี้ ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ คณบดีฯ ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกับกงสุลใหญ่อินโดนีเซียในหลายประเด็น โดยเฉพาะบทบาทการดำเนินงานของมหาวิทยลัยฯ ในการพัฒนาพื้นที่และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตามโครงการ U2T ในขณะเดียวกัน กงสุลใหญ่อินโดนีเซีย ได้ชื่นชมความร่วมมือในหลายด้านที่ผ่านมา โดยเฉพาะด้านการศึกษา ทั้งนี้ กงสุลใหญ่อินโดนีเซียมีความยินดีในการสร้างความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว การเกษตร และเทคโนโลยี ในอนาคตอีกด้วย
17 พฤศจิกายน 2564     |      20
นางณิชาพล บัวทอง ประสบความสำเร็จในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อพืชกระท่อม
นางณิชาพล บัวทอง นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ประสบความสำเร็จในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อพืชกระท่อม จากโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการผลิตพืชกระท่อมบางหมาก งบประมาณปี 2565 กิจกรรมการขยายพันธุ์พืชกระท่อม โดยมีอาจารย์ ดร.ฐิระ ทองเหลือ เป็นหัวหน้าโครงการฯ ทั้งนี้ ผู้ดำเนินโครงการตั้งเป้าว่าในอนาคตจะมีการต่อยอดและขยายผลเทคโนโลยีนี้ไปสู่เกษตรกร สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาโมเดลเศรษฐกิจ BCG (BCG economy model) ที่เป็นวาระของชาติในขณะนี้
16 พฤศจิกายน 2564     |      24
ดร.ฐิระ ทองเหลือ รายงานความก้าวหน้าการส่งเสริมกิจกรรมเกษตรอินทรีย์ในเขตพื้นที่ปฏิรูปที่ดินหงษ์เจริญ ต่อ เลขาฯ ส.ป.ก.
อาจารย์ ดร.ฐิระ ทองเหลือ หัวหน้าศูนย์เกษตรสุขภาวะ (Well-being Agriculture Center) สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ได้รับเชิญจากสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) จังหวัดชุมพร ให้รายงานความก้าวหน้าการส่งเสริมกิจกรรมเกษตรอินทรีย์ในเขตพื้นที่ปฏิรูปที่ดินหงษ์เจริญ พร้อมทั้งนำเสนอแนวทางการพัฒนาแปลงเกษตรอินทรีย์และกิจกรรมอื่นๆ ในพื้นที่ ภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ต.หงษ์เจริญ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร ต่อ ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก. เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา
16 พฤศจิกายน 2564     |      30