มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
Maejo University at Chumphon โทร. 077-544068 , 077-544258 หรือ 090 - 9344964
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 ดร.ฉันทวรรณ เอ้งฉ้วน ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร และ ดร.พิไลวรรณ พู่พัฒนศิลป์ เป็นวิทยากรบรรยาย โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะอาชีพการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จาก 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ และโรงเรียนสิริรัตนาธร เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน
ปรับปรุงข้อมูล : 7/10/2564 9:14:18     ที่มา : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 25

กลุ่มข่าวสาร :

ข่าวล่าสุด