มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
Maejo University at Chumphon โทร. 077-544068 , 077-544258 หรือ 090 - 9344964
เมื่อวันที่ 28-29 สิงหาคม 2564 ดร.ฉันทวรรณ เอ้งฉ้วน ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษา ในการเป็นผู้ประกอบการ การเขียนแผนธุรกิจและการประเมินแผนธุรกิจ รูปแบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2564 ให้กับวิทยาลัยพาณิชยการเชตุพน กรุงเทพฯ มีครู และนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วม 60 คน
ปรับปรุงข้อมูล : 7/10/2564 8:55:04     ที่มา : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 9

กลุ่มข่าวสาร :

ข่าวล่าสุด