มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
Maejo University at Chumphon โทร. 077-544068 , 077-544258 หรือ 090 - 9344964

           วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2564 อาจารย์ ดร.ขนิษฐา พัฒนสิงห์ และ อาจารย์ฉัตรนลิน แก้วสม สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้- ชุมพร ร่วมลงนามเป็นพยานในฐานะเป็นทีมที่ปรึกษาโครงการตามข้อตกลงของสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ในการเป็นที่ปรึกษาให้กับวิสาหกิจชุมชนศูนย์เรียนรู้บ้านห้วยทราย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โครงการ “สำรวจ รวบรวม อนุรักษ์ และขยายพันธุ์ต้นเคี่ยม เพื่อสร้างอัตลักษณ์ท้องถิ่นและถ่ายทอดภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์จากต้นเคี่ยม” ภายใต้โครงการธนาคารความหลากหลายทางชีวภาพระดับชุมชน

           อย่างไรก็ตาม สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ได้อนุมัติโครงการดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ณ วิสาหกิจชุมชนศูนย์เรียนรู้บ้านห้วยทราย ตำบลทรัพย์ทวี อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปรับปรุงข้อมูล : 27/9/2564 14:00:24     ที่มา : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 50

กลุ่มข่าวสาร :

ข่าวล่าสุด