มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
Maejo University at Chumphon โทร. 077-544068 , 077-544258 หรือ 080-535-9909

ตามที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ได้เปิดสอบคัดเลือกผู้เข้าอบรม “หลักสูตรการฝึกอบรม วิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค ภาคใต้ (ภาษาไทย) รุ่น ๒” ในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ บัดนี้ การสอบ คัดเลือกได้ดำเนินดำเนินการเสร็จสิ้นแลว จึงประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาอบรมวิชามัคคุเทศกเฉพาะ ภูมิภาค ภาคใต รุน ๒ ในระหว่างวันที่ ๒ - ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร อำเภอละแม จังหวัดชุมพร จำนวน ๒๐ คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี

 1. นางสาว กรรณิการ์ มโนโสภี
 2. นางสาว คริษฐา สุขนุช
 3. นางสาว จันทร์วลัย อ่อนชาติ
 4. นางสาว จุฑาภรณ์ บัวทิพย์
 5. นางสาว ฉัตรฑริกา สุขนุช
 6. นางสาว ปัญญาพร นาศรี
 7. นางสาว พัชรี ลุ่งกี่
 8. นาย ชาญวิทย์ ขุนทองจันทร์
 9. นางสาว ศิรภัสศร บูก้ง
 10. นางสาว ศิริขวัญ ยิ่งประดิษฐ์
 11. นางสาว สุภาวดี อบอุ่น
 12. นาย ธนะนาถ ใจอ่อน
 13. นางสาว อรอุมา ริมเขต
 14. นางสาว อรัญญา นิลบวร
 15. นางสาว ชุตินันท์ ทิพย์สุขุม
 16. นาย ศุภชัย แก้วสำลี
 17. นางสาว นภัสวรรณ แสงสว่าง
 18. นางสาว วิชชุดา เอื้ออารี
 19. นาย ศิระ สิริทิพากุล
 20. นางสาว อภิญญา สุวรรณรักษ์

ดังรายละเอียด https://chumphon.mju.ac.th/wtms_documentDownload.aspx?id=NTYzMzQ=

ปรับปรุงข้อมูล : 12/8/2564 13:09:11     ที่มา : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 147

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด

รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาวิชาการพร้อมด้วยตัวแทนอาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร สวัสดีปีใหม่คณะผู้บริหารวิทยาลัยชุมชนระนอง พร้อมกับประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา
       วันที่ 19 มกราคม 2565 อาจารย์ ดร.ฉันทวรรณ เอ้งฉ้วน รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาวิชาการ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.อนิรุต หนูปลอด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล แก้วสม อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเมืองและการปกครองท้องถิ่น และอาจารย์ฉัตรนลิน แก้วสม อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เข้าพบสวัสดีปีใหม่ 2565 คณะผู้บริหารวิทยาลัยชุมชนระนอง พร้อมกันนี้ได้ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนและการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565       อย่างไรก็ตามในวันเดียวกัน อาจารย์ ดร.ฉันทวรรณ เอ้งฉ้วน และอาจารย์ฉัตรนลิน แก้วสม ได้พบปะกับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ หลักสูตร 4 ปี เทียบเข้าเรียน 2 ปี ซึ่งเรียนเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ (รุ่นที่ 1) เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 อาทิ ปัญหาอุปสรรคระหว่างเรียน แนวทางแก้ไข อันจะไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนของสาขาต่อไป พร้อมกันนี้ได้ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยฝากประชาสัมพันธ์ “พี่ชวนน้องมาเรียนด้วยกันที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพร”
20 มกราคม 2565     |      24
คณะอาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ร่วมประชุมในฐานะที่ปรึกษาฯ กรมทรัพย์สินทางปัญญา วางแผนการดำเนินงาน จัดทำระบบควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย “สินค้ามังคุดในวงระนอง”
       วันที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. อาจารย์ ดร.ฉันทวรรณ เอ้งฉ้วน รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาวิชาการ และคณะอาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ในฐานะที่ปรึกษาฯ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์  ร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงานการจัดทำระบบควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ สินค้ามังคุดในวงระนอง โดยมีนางสาวทิพย์สุดา อินทรสุวรรณ พาณิชย์จังหวัดระนอง และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนอง          อย่างไรก็ตามการประชุมดังกล่าว  เพื่อหารือวางแผนการดำเนินงาน ในการจัดทำระบบควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย “สินค้ามังคุดในวงระนองให้มีระบบควบคุมภายใน ซึ่งผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการจะได้รับอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ GI ไทย กำกับลงบนสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ได้
19 มกราคม 2565     |      17
ขอแสดงความยินดี อาจารย์พัชรินทร์ วิริยะสุขสวัสดิ์ ได้รับอนุสิทธิบัตร “น้ำมันสมุนไพรเสม็ดขาว” จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564
            มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์พัชรินทร์ วิริยะสุขสวัสดิ์ อาจารย์ผู้สอนรายวิชาทั่วไป (รายวิชาด้านเคมี)  ที่ได้รับอนุสิทธิบัตร “น้ำมันสมุนไพรเสม็ดขาว” จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา เลขที่อนุสิทธิบัตร 18564 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564                  ผลิตภัณฑ์น้ำมันสมุนไพรเสม็ดขาว มีส่วนประกอบที่สำคัญคือ น้ำมันหอมระเหยจากใบเสม็ดขาว โดยใช้เทคนิคการกลั่นด้วยน้ำ (hydro distillation) และนำน้ำมันใบเสม็ดขาวผสมน้ำมันสมุนไพรไทยที่มีฤทธิ์เย็นที่สกัดด้วยน้ำมัน มาใช้เป็นองค์ประกอบหลัก ทั้งนี้ “น้ำมันสมุนไพรเสม็ดขาว”  มีสมบัติช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อย เคล็ด ขัด ยอก บรรเทาอาการคันจากแมลงสัตว์กัด ต่อย ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง
19 มกราคม 2565     |      22
คณะทำงานโครงการเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดชุมพร ประชุมและนำเสนอข้อมูลการดำเนินโครงการ เพื่อวางแผนคัดเลือกและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของโครงการฯ ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom meeting
      วันที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 15.00 น. อาจารย์ ดร.ฐิระ ทองเหลือ  หัวหน้าโครงการเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดชุมพร และผู้ร่วมโครงการ ภายใต้ศูนย์เกษตรสุขภาวะ  (Well-being Agriculture Center) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร เข้าร่วมประชุมและนำเสนอข้อมูลการดำเนินโครงการให้แก่คณะทำงานส่วนกลาง เพื่อวางแผนคัดเลือกและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของโครงการเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดชุมพร  ในการเชื่อมโยงกับหน่วยงานต่าง ๆ ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom meeting     อย่างไรก็ตาม โครงการเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดชุมพร เป็นโครงการที่เสนอผ่านสถาบันวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (ววน.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565      ภาพ ข่าว : ฝ่ายสื่อสารองค์กร ศูนย์เกษตรสุขภาวะ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
18 มกราคม 2565     |      19