มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
Maejo University at Chumphon โทร. 077-544068 , 077-544258 หรือ 090 - 9344964

วันที่ 31 มีนาคม 2564 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ประการผลการพิจารณารางวัลการประกวด "ธนาคารปูม้าชุมชน" เพื่อความยั่งยืน โดย สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์ชายฝั่ง มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ได้รับรางวัล ดังนี้ 

ธนาคารปูม้าบ้านดอนสาม (ชมรมอนุรักษ์พันธุ์ปูปากน้ำชุมพร) จังหวัดชุมพร โดย อาจารย์วีรชัย เพชรสุทธิ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทธนาคารปูม้าชุมชนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ 

ธนาคารปูม้าชุมชนบ้านท้องโตนด จังหวัดชุมพร โดย ผศ.ยุทธนา สว่างอารมณ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทธนาคารปูม้าชุมชนที่มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 

การประกวดดังกล่าว เป็นเวทีแสดงศักยภาพในการจัดการทรัพยากรปูม้าระดับชุมชนอย่างยั่งยืน และยกย่องเชิดชูและสร้างชื่อให้แก่ธนาคารปูม้าที่มีความเข้มแข็งให้เกิดเป้นแบบอย่างการดำเนินกิจกรรมในลักษณะเดียวกันของชุมชนอื่นๆ ตลอดจนเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้เห็นและตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรปูม้า  

ปรับปรุงข้อมูล : 5/5/2564 14:13:17     ที่มา : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 109

กลุ่มข่าวสาร :

ข่าวล่าสุด

ดร.ฐิระ ทองเหลือ เป็นวิทยากร Well-being@Chumphon ให้กับคณะกรรมาธิการฯ สภาผู้แทนราษฏร
วันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2564 อาจารย์ ดร.ฐิระ ทองเหลือ ได้รับเชิญจาก คณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ของสภาผู้แทนราษฏร เป็นวิทยากร บรรยายสรุป “แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ Well-being@Chumphon” เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาเมืองเกษตรกรรมเป็นเมืองท่องเที่ยวด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมีนายอัครวัฒน์ อัศวเหม ประธานกรรมาธิการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายวิทยา ทรงคำ รองประธานฯ และคณะทำงานกรรมาธิการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ สภาผู้แทนราษฏร ผู้บริหารท้องถิ่นท้องถิ่น และคณะนักวิจัยโครงการเชียงใหม่โมเดล ร่วมประชุม ณ อนันตรา ลาวาณา เกาะสมุย รีสอร์ท ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี
22 กันยายน 2564     |      1
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบปลูกกัญชง/กัญชา ด้วยระบบเทคโนโลยีการเกษตรในพื้นที่ภาคใต้
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ทำบันทึกความเข้าใจ กับ นายสุเมศวร์ เสนชู กรรมการผู้จัดการบริษัทวีไอพี อกริคัลเจอร์ จำกัด ในการดำเนินโครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาโครงการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบการปลูกเลี้ยงกัญชง/กัญชาด้วยระบบสมาร์ทฟาร์ม ภายใต้ชื่อโครงการ "วิจัยเพื่อพัฒนาระบบปลูกกัญชง/กัญชา ด้วยระบบเทคโนโลยีการเกษตรในพื้นที่ภาคใต้"โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ในการนำเทคโนโลยีระบบ IOT และระบบโรงเรือนมาพัฒนาระบบการผลิตพืชกัญชง/กัญชาให้เหมาะสม สร้างพื้นที่ต้นแบบและแหล่งเรียนรู้ในการผลิตกัญชง/กัญชาโดยเทคโนโลยีการเกษตรในพื้นที่ภาคใต้ ตลอดจนพัฒนาหลักสูตรการอบรมและการสอนแก่บุคลากร ประชาชน ตลอดจนนักศึกษาในมหาวิทยาลัย และพื้นที่ใกล้เคียงทั้งนี้ การดำเนินโครงการจะมีการสร้างโรงเรือนและระบบปลูกกัญชง/กัญชา ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร และจะดำเนินการขออนุญาตการปลูกกัญชง/กัญชากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
15 กันยายน 2564     |      70