ผู้ดูแลระบบ  หน้าแรก มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
Maejo University at Chumphon โทร. 077-544068 , 077-544258 หรือ 090 - 9344964

วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564 ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร มอบหมาย นางสาวตรีชฎา สุวรรณโน ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร พร้อมกับ ดร.อนิรุต หนูปลอด ประธานคณาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการเมืองและการปกครองท้องถิ่น และ ผศ.ดร.ชุมพล แก้วสม เลขานุการคณาจารย์ประจำหลักสูตรฯ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ วิทยาลัยชุมชนระนอง โดย นายปรารมภ์ นาคบำรุง ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง เป็นผู้ลงนาม พร้อมกับ นายขนบ พูลผล ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนระนอง และ ดร.สมคิด นาคขวัญ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง ณ วิทยาลัยชุมชนระนอง จังหวัดระนอง 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ วิทยาลัยชุมชนระนอง ได้ตกลงร่วมกันในความร่วมมือทางการศึกษาและการวิจัย เพื่อสร้างสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม รวมทั้งการวิจัยเชิงนโยบายเพื่อพัฒนากำลังคน และฝึกอบรมวิชาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนานักเรียน นักศึกษา ให้ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรี 2) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันให้มีคุณวุฒิตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 3) เตรียมความพร้อมของบุคลากรทางการศึกษาในการขยายโอกาสการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาต่อไป 4) เพิ่มความสามารถในการทำวิจัย ในการพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสม และ 5) เพื่อแลกเปลี่ยนทางวิชาการและสถานที่ฝึกงานระหว่างบุคลากรและนักศึกษาของวิทยาลัยชุมชนระนองและมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

ปรับปรุงข้อมูล : 9/3/2564 20:42:34     ที่มา : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 101

กลุ่มข่าวสาร :

ข่าวล่าสุด

สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์ชายฝั่ง ม.แม่โจ้-ชุมพร คว้ารางวัลการประกวด "ธนาคารปูม้าชุมชน" เพื่อความยั่งยืน
วันที่ 31 มีนาคม 2564 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ประการผลการพิจารณารางวัลการประกวด "ธนาคารปูม้าชุมชน" เพื่อความยั่งยืน โดย สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์ชายฝั่ง มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ได้รับรางวัล ดังนี้ ธนาคารปูม้าบ้านดอนสาม (ชมรมอนุรักษ์พันธุ์ปูปากน้ำชุมพร) จังหวัดชุมพร โดย อาจารย์วีรชัย เพชรสุทธิ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทธนาคารปูม้าชุมชนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ ธนาคารปูม้าชุมชนบ้านท้องโตนด จังหวัดชุมพร โดย ผศ.ยุทธนา สว่างอารมณ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทธนาคารปูม้าชุมชนที่มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง การประกวดดังกล่าว เป็นเวทีแสดงศักยภาพในการจัดการทรัพยากรปูม้าระดับชุมชนอย่างยั่งยืน และยกย่องเชิดชูและสร้างชื่อให้แก่ธนาคารปูม้าที่มีความเข้มแข็งให้เกิดเป้นแบบอย่างการดำเนินกิจกรรมในลักษณะเดียวกันของชุมชนอื่นๆ ตลอดจนเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้เห็นและตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรปูม้า  
5 พฤษภาคม 2564     |      21
โรงเรียนวัดสุวรรณนิมิตเข้าชมฐานการเรียนรู้ ม.แม่โจ้-ชุมพร
วันนี้ ศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 08.30-13.00 น. นายอภิสิทธิ์ ดำชุม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุวรรณนิมิต นำคณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 60 คน เข้าชมฐานการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร โดยมีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ให้การต้อนรับและนำชมฐานการเรียนรู้ อาทิ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาทางทะเล (อาจารย์ ดร.ณัชพัฒน์ สุขใส), การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (คุณกฤษ พลไทย), การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (คุณณิชาพล บัวทอง), พิพิธภัณฑ์แมลง (อาจารย์ประสาทพร กออวยชัย), การดำน้ำแบบ Scuba Diving (คุณชาญวิทย์ ขุนทองจันทร์), การเลี้ยงสาหร่ายทะเล (อาจารย์นาตาลี อาร์ ใจเย็น), การเลี้ยงไส้เดือนดินในการกำจัดขยะอินทรีย์ (คุณชัยวิชิต เพชรศิลา), และฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (อาจารย์ ดร.เชษฐ ใจเพชร)
9 เมษายน 2564     |      87
ดร.ฉันทวรรณ เอ้งฉ้วน เป็นวิทยากร การตลาดและการทำตลาดออนไลน์ พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่
วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 13.00 - 16.30 น. ดร.ฉันทวรรณ เอ้งฉ้วน ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การตลาดและการตลาดออนไลน์ ให้กับสำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer ครั้งที่ 2 จำนวน 40 คน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ทดแทนเกษตรกรที่มีอายุมากขึ้น สนับสนุนและพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารบุญรอด ศุภอุดมฤกษ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
9 เมษายน 2564     |      45
คณาจารย์สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ ม.แม่โจ้-ชุมพร ให้ความรู้ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดชุมพร
เมื่อวันที่ 5 – 6 เมษายน 2564 อาจารย์ ดร.ฉันทวรรณ เอ้งฉ้วน พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ขนิษฐา พัฒนสิงห์ และอาจารย์ฉัตรนลิน แก้วสม คณาจารย์สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ได้รับเชิญจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ภายใต้โครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP : KBO) ณ ห้องสัตตบงกช โรงแรมมรกตทวิน อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 มีนายสัมฤทธิ์ กองเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธาน ทั้งนี้ กิจกรรมที่จัดขึ้นทั้งสองวันมีคณะกรรมการเครือข่าย KBO จากหน่วยงานราชการต่างๆ ในจังหวัดชุมพร และผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดชุมพรเข้าร่วม 40 คน
7 เมษายน 2564     |      34