มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
Maejo University at Chumphon โทร. 077-544068 , 077-544258ประกาศสอบราคาซ่อมแซมโรงจอดรถ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร

ราคากลางซ่อมโรงจอดรถ

ปรับปรุงข้อมูล : 18/10/2559 9:11:12     ที่มา : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 773

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา

ข่าวล่าสุด

อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดตัวธนาคารผึ้งชันโรง
      วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา รศ.ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี และคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยคุณสำเริง ขาวสวี เจ้าพนักงานเกษตร ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดชุมพร ร่วมเปิดธนาคารผึ้งชันโรง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ในวันผึ้งโลก (ทุกวันที่ 20 พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันผึ้งโลก) และมอบพ่อแม่พันธุ์ผึ้งชันโรงชนิดขนเงิน (tetragonula pagdeni.) ให้แก่ตัวแทนเกษตรกรที่เป็นสมาชิกของธนาคารผึ้งชันโรง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร เพื่อนำไปเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ให้ผึ้งชันโรงทำหน้าที่ช่วยผสมเกษรในระบบการเกษตรแบบไร้สารเคมี ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขี้นจากการจำหน่ายพ่อแม่พันธุ์ และน้ำผึ้ง โดยมีว่าที่ร้อยตรีขจรรักษ์ พู่พัฒนศิลป์ นักวิชาการเกษตร ผู้รับผิดชอบโครงการ บรรยายสรุปแนวทางการบริหารจัดการธนาคารฯและให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ อาคารบุญรอดศุภอุดมฤกษ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร อย่างไรก็ดีหากเกษตรกรที่สนใจสมัครเป็นสมาชิกของธนาคารผึ้งชันโรงฯ ติดต่อได้ที่ 0874688860 ไม่เว้นวันหยุดราชการ
25 พฤษภาคม 2565     |      6
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จัดกิจกรรม “เสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้”
      วันที่ 22 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-18.00 น. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จัดกิจกรรม “เสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้” โดยมีนักศึกษาสาขาการเมืองและการปกครองท้องถิ่นและสาขาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ ลูกแม่โจ้รุ่นที่ 85 และรุ่นที่ 86 เข้าร่วมกิจกรรม  ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.วีรภรณ์ โตคีรี ที่ปรึกษาคณบดีด้านพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม อาจารย์ ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ คณะบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เป็นประธานในพิธีเปิด และนายกิตติภณ ถึงศรี ประธานชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้ ภาคใต้ ,นายอุดมศักดิ์ เฉลิมพนาพันธ์ ประธานชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้ จังหวัดชุมพรและตัวแทนศิษย์เก่าแม่โจ้ เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารบุญรอด ศุภอุดมฤกษ์      อย่างไรก็ตามกิจกรรมดังกล่าว มีการเสวนาถ่ายทอดประสบการณ์จากพี่สู่น้องในหัวข้อ “เรื่องเล่า ลูกแม่โจ้ จากอดีตสู่ปัจจุบัน” โดยนายกิตติภณ ถึงศรี ประธานชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้ ภาคใต้ ,นายอุดมศักดิ์ เฉลิมพนาพันธ์ ประธานชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้ จังหวัดชุมพรนายสมนึก พรมมา,นายเฉลิมพล อินทรโยธา      กิจกรรมสันทนาการฝึกร้องเพลงมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ ดร.ฐิระ ทองเหลือและนางสาวศุจินธร รัตนิพนธ์ และในช่วงบ่ายนักศึกษาร่วมกันทำกิจกรรมคติพจน์ลูกแม่โจ้และพัฒนาชายหาดหน้ามหาวิทยาลัย ต่อด้วยพิธีสักการะพระพิรุณทรงนาค บริเวณลานพระพิรุณทรงนาค หน้าป้ายมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร พิธีลอดซุ้มเกียรติยศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เทียนแห่งปัญญา และปิดท้ายด้วยการร่วมร้องเพลงประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้        กิจกรรม “เสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้” ได้รับความสนใจจากนักศึกษาที่เข้าร่วมเป็นอย่างมาก  บรรยากาศเป็นไปด้วยความรักและอบอุ่นตามแบบฉบับลูกแม่โจ้
25 พฤษภาคม 2565     |      6
อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้และคณะผู้บริหาร ปฎิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
      วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น.  รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง รองอธิการบดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ มนเทียรอาสน์ รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล ผู้ช่วยอธิการบดีและคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ลงพื้นที่เยี่ยมชมผลการดำเนินงานโครงการต่างๆของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร อาทิ ศูนย์เกษตรสุขภาวะมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร (Well-being Agriculture Center) WEBACโครงการเลี้ยงชันโรงและมอบชันโรงให้กลุ่มตัวแทนเกษตรกรโครงการ Saamati Green outlet) พร้อมร่วมบันทึกภาพและเยี่ยมชมพื้นที่หาดหน้ามหาวิทยาลัย      และในช่วงบ่ายวันเดียวกัน เวลา 13.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง รองอธิการบดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ มนเทียรอาสน์ รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดีและผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล ผู้ช่วยอธิการบดี ประชุมพบปะบุคลากรถ่ายทอดนโยบายการบริหารงานของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมทั้งให้กำลังใจบุคลากรในการทำงาน ตลอดจนรับฟังปัญหาและข้อคิดเห็นจากบุคลากร เพื่อนำไปสู่การแก้ไขและพัฒนาต่อไป โดยมีอาจารย์ ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร กล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารบุญรอด ศุภอุดมฤกษ์ภาพ : ดร.พิไลวรรณ พู่พัฒนศิลป์
24 พฤษภาคม 2565     |      9
รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้และคณะ ปฎิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
      วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น.  รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พบปะพบปะบุคลากรและบรรยายหัวข้อ “แผนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ระยะ 5 ปี และแผนบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมี รองคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ฝ่ายบริหารและพัฒนาวิชาการ ประธานอาจารย์หลักสูตรแต่ละสาขา และหัวหน้างานแต่ละงาน เข้าร่วม ณ ห้องสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร      และในวันเดียวกันเวลา 08.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ มนเทียรอาสน์ รองอธิการบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล ผู้ช่วยอธิการบดี, นายธนภัทร ปัญญาวงค์  ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล นายวุฒิพล คล้ายทิพย์ ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีดิจิทัลนางสาวนีร เรียนกุนา ผู้อำนวยการกองคลัง นายธีระชัย ตันเรืองพร ผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม นางสาวจงรักษ์ บัวลอย ผู้อำนวยกองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลดรงค์ ทองสง รองคณบดี ฝ่ายยุทธศาสตร์ บริการวิชาการและวิจัยนางสาวตรีชฎา สุวรรณโน ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีนายเสริมศักดิ์ ไชยทา รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายกฎหมาย และตัวแทนบุคลากร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร ลงพื้นที่ดูสถานทีในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร พร้อมกับประชุมคณะทำงานพิจารณาแนวทางการกำหนดอัตราค่าเช่าตามประเภทของการใช้ประโยชน์พื้นที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ณ ห้องประชุมเล็กอาคารบุญรอด ศุภอุดมฤกษ์ ภาพ : ดร.พิไลวรรณ พู่พัฒนศิลป์
24 พฤษภาคม 2565     |      10