ผู้ดูแลระบบ  หน้าแรก มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
Maejo University at Chumphon โทร. 077-544068 , 077-544258 หรือ 090 - 9344964

คู่มือการปฏิบัติงาน(รอบการประเมิน 1/2559) 

นายอดิศักดิ์  หนูดำ  ตำแหน่งนายช่างเทคนิค E-Book
นางสาวชไมพร ตรีประลำ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป    E-Book
นางสาวเยาวลักษณ์  อภิวัฒนเสวี  ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา E-Book
นางณิชาพล บัวทอง ตำแหน่งนักวิทยาสาตร์ E-Book
นางสาวรุ่งอรุณ เลิศการณ์ ตำแหน่งนักวิชการเงินและบัญชี E-Book
นางสาวศิริมาศ เจี้ยมกลิ่น ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ        E-Book
นางสาวฐิตาภรณ์ ปิโม ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี                 E-Book
 นางสาวธนัญญา กรดสุวรรณ ตำแหน่งบรรณารักษ์                       E-Book
 นางณัฐธนะนันท์ เอี่ยมตระกูล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป    E-Book
นางพรลภัส พงษ์พานิช ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา                       E-Book 
   

 

 

คู่มือการปฏิบัติงาน (รอบการประเมิน 1/2558)
   นางสาวศิริมาศ เจี้ยมกลิ่น ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ E-Book  
   นางสาวฐิตาภรณ์  ปิโม  ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี E-Book  
   นางสาวเยาวลักษณ์  อภิวัฒนเสวี  ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา E-Book  
   นางสาวสายทอง  สุจริยาพงศ์พร  ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา E-Book  
   นายอดิศักดิ์  หนูดำ  ตำแหน่งนายช่างเทคนิค E-Book  
   นายทวิช  เตี่ยไพบูลย์  ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า E-Book  
   นางสาวรุ่งอรุณ เลิศการณ์ ตำแหน่งนักวิชการเงินและบัญชี E-Book  
     
คู่มือการปฏิบัติงาน นางภัทร์ธนกัล  เตี่ยไพบูลย์
      (ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดงานบริการการศึกษา)
 E-Book  PDF
คู่มือการปฏิบัติงานซ่อมบำรุง สังกัดงานบริหารและธุรการ
      (โดย นายทวิช  เตี่ยไพบูลย์  ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า
              นายอดิศักดิ์  หนูดำ  ตำแหน่งนายช่างเทคนิค)
 E-Book  PDF
คู่มือปฏิบัติงาน นางภัทร์ธนกัลย์  เตี่ยไพบูลย์ (รอบการประเมินที่ 2/2557) E-Book  

คู่มือปฏิบัติงาน นายทวิช  เตี่ยไพบูลย์ และ นายอดิศักดิ์  หนูดำ
(รอบการประเมินที่ 2/2557)

E-Book  
คู่มือปฏิบัติงาน นางสาวจิรภรณ์  ใจอ่อน (รอบการประเมินที่ 2/2557) E-Book  
คู่มือปฏิบัติงาน นางสาวฐิตาภรณ์  ปิโม (รอบการประเมินที่ 2/2557) E-Book  
คู่มือปฏิบัติงาน นางณิชาพล บัวทอง (รอบการประเมินที่ 2/2557) E-Book   
คู่มือปฏิบัติงาน นางสาวรุ่งอรุณ เลิศการณ์ (รอบการประเมินที่ 2/2557) E-Book  
คู่มือปฏิบัติงาน นางสาวสายทอง สุจริยาพงศ์พร (รอบการประเมินที่ 2/2557) E-Book  
คู่มือปฏิบัติงาน นางสาวเยาวลักษณ์ อภิวัฒน์เสวี (รอบการประเมินที่ 2/2557) E-Book  
คู่มือปฏิบัติงาน นางสาวศิริมาศ เจี้ยมกลิ่น (รอบการประเมินที่ 2/2557) E-Book   
คู่มือปฏิบัติงาน นางสาวชไมพร  ตรีประลำ (รอบการประเมินที่ 2/2557) E-Book  

 

คู่มือการปฏิบัติงาน (รอบการประเมิน 2/2558)  
 นายอดิศักดิ์  หนูดำ  ตำแหน่งนายช่างเทคนิค E-booK
 นายทวิช  เตี่ยไพบูลย์  ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า E-booK
 นางสาวรุ่งอรุณ เลิศการณ์ ตำแหน่งนักวิชการเงินและบัญชี E-booK
 นางสาวเยาวลักษณ์  อภิวัฒนเสวี  ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา E-booK
 นางสาวสายทอง  สุจริยาพงศ์พร  ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา E-booK
 นางณิชาพล บัวทอง ตำแหน่งนักวิทยาสาตร์ E-booK
 นางสาวศุจินธร รัตนิพนธ์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา E-booK
 นางสาวชไมพร ตรีประลำ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป E-booK
 นางสาวธนัญญา กรดสุวรรณ ตำแหน่งบรรณารักษ์ E-booK
 นางพรลภัส พงษ์พานิช ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา E-booK
 นางณัฐธนะนันท์ เอี่ยมตระกูล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

E-booK

 

 นายวันชัย ล่องอำไพ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา                           E-booK
 นางสาวฐิตาภรณ์ ปิโม ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี   E-booK
นางสาวศิริมาศ เจี้ยมกลิ่น ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ                              E-booK 
นายสุวินัย เลาวิลาศ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา    E-booK

 

 

 

 

 

ปรับปรุงข้อมูล : 7/4/2559 15:03:40     ที่มา : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 13522

กลุ่มข่าวสาร :

ข่าวล่าสุด

โรงเรียนวัดสุวรรณนิมิตเข้าชมฐานการเรียนรู้ ม.แม่โจ้-ชุมพร
วันนี้ ศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 08.30-13.00 น. นายอภิสิทธิ์ ดำชุม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุวรรณนิมิต นำคณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 60 คน เข้าชมฐานการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร โดยมีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ให้การต้อนรับและนำชมฐานการเรียนรู้ อาทิ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาทางทะเล (อาจารย์ ดร.ณัชพัฒน์ สุขใส), การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (คุณกฤษ พลไทย), การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (คุณณิชาพล บัวทอง), พิพิธภัณฑ์แมลง (อาจารย์ประสาทพร กออวยชัย), การดำน้ำแบบ Scuba Diving (คุณชาญวิทย์ ขุนทองจันทร์), การเลี้ยงสาหร่ายทะเล (อาจารย์นาตาลี อาร์ ใจเย็น), การเลี้ยงไส้เดือนดินในการกำจัดขยะอินทรีย์ (คุณชัยวิชิต เพชรศิลา), และฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (อาจารย์ ดร.เชษฐ ใจเพชร)
9 เมษายน 2564     |      12
ดร.ฉันทวรรณ เอ้งฉ้วน เป็นวิทยากร การตลาดและการทำตลาดออนไลน์ พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่
วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 13.00 - 16.30 น. ดร.ฉันทวรรณ เอ้งฉ้วน ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การตลาดและการตลาดออนไลน์ ให้กับสำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer ครั้งที่ 2 จำนวน 40 คน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ทดแทนเกษตรกรที่มีอายุมากขึ้น สนับสนุนและพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารบุญรอด ศุภอุดมฤกษ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
9 เมษายน 2564     |      3
คณาจารย์สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ ม.แม่โจ้-ชุมพร ให้ความรู้ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดชุมพร
เมื่อวันที่ 5 – 6 เมษายน 2564 อาจารย์ ดร.ฉันทวรรณ เอ้งฉ้วน พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ขนิษฐา พัฒนสิงห์ และอาจารย์ฉัตรนลิน แก้วสม คณาจารย์สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ได้รับเชิญจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ภายใต้โครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP : KBO) ณ ห้องสัตตบงกช โรงแรมมรกตทวิน อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 มีนายสัมฤทธิ์ กองเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธาน ทั้งนี้ กิจกรรมที่จัดขึ้นทั้งสองวันมีคณะกรรมการเครือข่าย KBO จากหน่วยงานราชการต่างๆ ในจังหวัดชุมพร และผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดชุมพรเข้าร่วม 40 คน
7 เมษายน 2564     |      8
อาจารย์ ดร.ฉันทวรรณ เอ้งฉ้วน ประชุมขับเคลื่อนสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ระดับจังหวัด จังหวัดชุมพร
วันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 - 14.30 น. อาจารย์ ดร.ฉันทวรรณ เอ้งฉ้วน สาขาวิชาการจัดการสำหรับผู้ประกอบการ ในฐานะคณะกรรมการขับเคลื่อนสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ระดับจังหวัด จังหวัดชุมพร ตามคำสั่งจังหวัดชุมพรที่ 3589/2562 ได้เข้าร่วมการประชุมเพื่อขับเคลื่อน ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดชุมพรสู่สากล ภายใต้โครงการส่งเสริมสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication:GI) อัตลักษณ์สินค้าพื้นถิ่นเพิ่มมูลค่าสู่สากล ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมเกาะพิทักษ์ ศาลากลางจังหวัดชุมพร ซึ่งจัดโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ในกิจกรรมส่งเสริมการคุ้มครองสินค้าสับปะรดสวี กล้วยน้ำว้าท่ายางชุมพร และข้าวเหลืองปะทิวชุมพร ของจังหวัดชุมพรให้สามารถยื่นคำขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ตามกฎหมายได้ โดยมีนายสัมฤทธิ์ กองเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานทั้งนี้ จากการประชุม กรมทรัพย์สินทางปัญญา รายงานว่า นอกจากสินค้าสับปะรดสวี กล้วยน้ำว้าท่ายางชุมพร และข้าวเหลืองปะทิวชุมพร ยังมีสินค้าหลายชนิดที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคำขอขึ้นทะเบียน เช่น กาแฟถ้ำสิงห์ กล้วยหอมทองละแม และทุเรียนชุมพร โดยนายอุดม ศรีสมทรง พาณิชย์จังหวัดชุมพร และผู้แทนเกษตรจังหวัดชุมพร ได้กล่าวให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ได้เป็นกำลังสำคัญในการร่วมขับเคลื่อนสินค้าซึ่งอยู่ระหว่างการขอขึ้นทะเบียนสินค้า GI คือ กล้วยหอมทองละแม และทุเรียนชุมพรทั้งนี้ มติที่ประชุมได้ข้อสรุปเกี่ยวกับการขับเคลื่อนสินค้ากล้วยน้ำว้าท่ายางชุมพร ที่ชุมชนมีความต้องการข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับการพิสูจน์ทางเคมีในกล้วยน้ำว้าท่ายางชุมพร ในการนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ให้คำแนะนำช่วยเหลือทางวิชาการแก่ชุมชนต่อไป
2 เมษายน 2564     |      18