มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
Maejo University at Chumphon โทร. 077-544068 , 077-544258

คู่มือการปฏิบัติงาน(รอบการประเมิน 1/2559) 

นายอดิศักดิ์  หนูดำ  ตำแหน่งนายช่างเทคนิค E-Book
นางสาวชไมพร ตรีประลำ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป    E-Book
นางสาวเยาวลักษณ์  อภิวัฒนเสวี  ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา E-Book
นางณิชาพล บัวทอง ตำแหน่งนักวิทยาสาตร์ E-Book
นางสาวรุ่งอรุณ เลิศการณ์ ตำแหน่งนักวิชการเงินและบัญชี E-Book
นางสาวศิริมาศ เจี้ยมกลิ่น ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ        E-Book
นางสาวฐิตาภรณ์ ปิโม ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี                 E-Book
 นางสาวธนัญญา กรดสุวรรณ ตำแหน่งบรรณารักษ์                       E-Book
 นางณัฐธนะนันท์ เอี่ยมตระกูล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป    E-Book
นางพรลภัส พงษ์พานิช ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา                       E-Book 
   

 

 

คู่มือการปฏิบัติงาน (รอบการประเมิน 1/2558)
   นางสาวศิริมาศ เจี้ยมกลิ่น ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ E-Book  
   นางสาวฐิตาภรณ์  ปิโม  ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี E-Book  
   นางสาวเยาวลักษณ์  อภิวัฒนเสวี  ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา E-Book  
   นางสาวสายทอง  สุจริยาพงศ์พร  ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา E-Book  
   นายอดิศักดิ์  หนูดำ  ตำแหน่งนายช่างเทคนิค E-Book  
   นายทวิช  เตี่ยไพบูลย์  ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า E-Book  
   นางสาวรุ่งอรุณ เลิศการณ์ ตำแหน่งนักวิชการเงินและบัญชี E-Book  
     
คู่มือการปฏิบัติงาน นางภัทร์ธนกัล  เตี่ยไพบูลย์
      (ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดงานบริการการศึกษา)
 E-Book  PDF
คู่มือการปฏิบัติงานซ่อมบำรุง สังกัดงานบริหารและธุรการ
      (โดย นายทวิช  เตี่ยไพบูลย์  ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า
              นายอดิศักดิ์  หนูดำ  ตำแหน่งนายช่างเทคนิค)
 E-Book  PDF
คู่มือปฏิบัติงาน นางภัทร์ธนกัลย์  เตี่ยไพบูลย์ (รอบการประเมินที่ 2/2557) E-Book  

คู่มือปฏิบัติงาน นายทวิช  เตี่ยไพบูลย์ และ นายอดิศักดิ์  หนูดำ
(รอบการประเมินที่ 2/2557)

E-Book  
คู่มือปฏิบัติงาน นางสาวจิรภรณ์  ใจอ่อน (รอบการประเมินที่ 2/2557) E-Book  
คู่มือปฏิบัติงาน นางสาวฐิตาภรณ์  ปิโม (รอบการประเมินที่ 2/2557) E-Book  
คู่มือปฏิบัติงาน นางณิชาพล บัวทอง (รอบการประเมินที่ 2/2557) E-Book   
คู่มือปฏิบัติงาน นางสาวรุ่งอรุณ เลิศการณ์ (รอบการประเมินที่ 2/2557) E-Book  
คู่มือปฏิบัติงาน นางสาวสายทอง สุจริยาพงศ์พร (รอบการประเมินที่ 2/2557) E-Book  
คู่มือปฏิบัติงาน นางสาวเยาวลักษณ์ อภิวัฒน์เสวี (รอบการประเมินที่ 2/2557) E-Book  
คู่มือปฏิบัติงาน นางสาวศิริมาศ เจี้ยมกลิ่น (รอบการประเมินที่ 2/2557) E-Book   
คู่มือปฏิบัติงาน นางสาวชไมพร  ตรีประลำ (รอบการประเมินที่ 2/2557) E-Book  

 

คู่มือการปฏิบัติงาน (รอบการประเมิน 2/2558)  
 นายอดิศักดิ์  หนูดำ  ตำแหน่งนายช่างเทคนิค E-booK
 นายทวิช  เตี่ยไพบูลย์  ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า E-booK
 นางสาวรุ่งอรุณ เลิศการณ์ ตำแหน่งนักวิชการเงินและบัญชี E-booK
 นางสาวเยาวลักษณ์  อภิวัฒนเสวี  ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา E-booK
 นางสาวสายทอง  สุจริยาพงศ์พร  ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา E-booK
 นางณิชาพล บัวทอง ตำแหน่งนักวิทยาสาตร์ E-booK
 นางสาวศุจินธร รัตนิพนธ์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา E-booK
 นางสาวชไมพร ตรีประลำ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป E-booK
 นางสาวธนัญญา กรดสุวรรณ ตำแหน่งบรรณารักษ์ E-booK
 นางพรลภัส พงษ์พานิช ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา E-booK
 นางณัฐธนะนันท์ เอี่ยมตระกูล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

E-booK

 

 นายวันชัย ล่องอำไพ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา                           E-booK
 นางสาวฐิตาภรณ์ ปิโม ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี   E-booK
นางสาวศิริมาศ เจี้ยมกลิ่น ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ                              E-booK 
นายสุวินัย เลาวิลาศ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา    E-booK

 

 

 

 

 

ปรับปรุงข้อมูล : 7/4/2559 15:03:40     ที่มา : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 14094

กลุ่มข่าวสาร :

ข่าวล่าสุด

ประมวลภาพโรงเรียนสตรีระนอง ทัศนศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ระหว่างวันที่ 1-5 สิงหาคม 2565
       วันที่ 1-5 สิงหาคม 2565 โรงเรียนสตรีระนองจัดโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร โดยเข้าชมฐานการเรียนรู้ต่างๆของมหาวิทยาลัย ดังนี้        1.ฐานการเรียนรู้พิพิธภัณฑ์สัตว์ทะเล        2.ฐานการเรียนรู้พิพิธภัณฑ์แมลง        3.ฐานการเรียนรู้สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา FM 90 MHz.        4.ฐานการเรียนรู้เรื่องการบริการอาหารและเครื่องดื่ม        5.ฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและการผลิตดอกหน้าวัวในสวนปาล์มน้ำมัน        6.ฐานการเรียนรู้เสม็ดแดงและการใช้ประโยชน์        7. ฐานการเรียนรู้การผลิตสารชีวภัณฑ์เพื่อป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืชและโรคพืชและ        8.แปลงโครงการไผ่เพื่อน้องภาพ : อาจารย์ประสาทพร กออวยชัย
6 สิงหาคม 2565     |      6
โรงเรียนสตรีระนอง ทัศนศึกษาดูงาน ณ ม.แม่โจ้-ชุมพร ระหว่างวันที่ 1-5 สิงหาคม 2565
        วันที่  1 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น.  อาจารย์ ดร.ฉันทวรรณ เอ้งฉ้วน รองคณบดี ฝ่ายบริหารและพัฒนาวิชาการ ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนสตรีระนองในโครงการ “ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่โรงเรียนสตรีระนอง” ณ ห้องเรียนรวม 80 ปี  หลังจากนั้นนักเรียนและคณะครูได้เข้าชมฐานการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร โดยมีตัวแทนนักศึกษาเป็นพี่เลี้ยงและนำชมฐานต่างๆ ดังนี้ ฐานการเรียนรู้พิพิธภัณฑ์สัตว์ทะเล ฐานการเรียนรู้พิพิธภัณฑ์แมลง ฐานการเรียนรู้สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา FM 90 MHz. ฐานการเรียนรู้เรื่องการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและการผลิตดอกหน้าวัวในสวนปาล์มน้ำมัน ฐานการเรียนรู้เสม็ดแดงและการใช้ประโยชน์ ฐานการเรียนรู้การผลิตสารชีวภัณฑ์เพื่อป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืชและโรคพืชและโครงการไผ่เพื่อน้อง         อย่างไรก็ตาม โรงเรียนสตรีระนองมีกำหนดการทัศนศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ระหว่างวันที่ 1-5 สิงหาคม 2565 โดยแบ่งนักเรียนแต่ละวัน ดังนี้        วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3        วันที่ 2 สิงหาคม 2565 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2        วันที่ 3 สิงหาคม 2565 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1        วันที่ 4 สิงหาคม 2565 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5        วันที่ 5 สิงหาคม 2565 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6        รวมทั้งสิ้น 1,884 คน และคณะครูจำนวน 101 คน
2 สิงหาคม 2565     |      30
คณะนักวิจัย "โครงการกลไกการพัฒนาพื้นที่เพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม จังหวัดชุมพร" (ชุมพรโมเดล) จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ “การผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากกล้วย” ณ หอประชุมหมู่บ้านเขาอำปาง ตำบลท่าแซะ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
        วันอาทิตย์ ที่ 31 กรกฎาคม 2565 อาจารย์ ดร.ฐิระ ทองเหลือ หัวหน้าชุดโครงการวิจัย “กลไกการพัฒนาพื้นที่เพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม จังหวัดชุมพร” พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.สุภารัตน์ อำนาจ อาจารย์ ดร.ประเจต อำนาจ นายทวิช เตี่ยไพบูลย์ และนางภัทร์ธนกัลย์ เตี่ยไพบูลย์ คณะนักวิจัยชุดโครงการย่อย การพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปและการตลาดสินค้าชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยววิถีอินทรีย์บนฐานวิถีชีวิตใหม่” (New Normal) ของจังหวัดชุมพร" จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ “การผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากกล้วย” ณ หอประชุม หมู่ 14 บ้านเขาอำปาง ตำบลท่าแซะ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยได้รับเกียรติจากนายนายธีรศักดิ์ ยมสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีเปิดและปิดการอบรม        อย่างไรก็ตาม การจัดอบรมเชิงปฎิบัติการดังกล่าว ได้บูรณาการคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรและมหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่-เฉลิมพระเกียรติ นำผลการวิจัยจากห้องปฏิบัติการ (Laboratory) ถ่ายทอดสู่ชุมชนได้ใช้ประโยชน์จริง อาทิ นำไปชงเป็นเครื่องดื่ม ช่วยเพิ่มจุลินทรีย์ชนิดดีในลำไส้ (โพรไบโอติกส์) ปรุงรสชาติอาหาร เป็นต้น ลดรายจ่ายสร้างรายได้อย่างยั่งยืน ได้ความสนใจจากผู้เข้าร่วมอบรมเป็นอย่างมาก ชุมพรโมเดล เข้าใจ เข้าถึง ลงมือทำคือคำตอบ"
3 สิงหาคม 2565     |      23