มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
Maejo University at Chumphon โทร. 077-544068

คู่มือการปฏิบัติงาน(รอบการประเมิน 1/2559) 

นายอดิศักดิ์  หนูดำ  ตำแหน่งนายช่างเทคนิค E-Book
นางสาวชไมพร ตรีประลำ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป    E-Book
นางสาวเยาวลักษณ์  อภิวัฒนเสวี  ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา E-Book
นางณิชาพล บัวทอง ตำแหน่งนักวิทยาสาตร์ E-Book
นางสาวรุ่งอรุณ เลิศการณ์ ตำแหน่งนักวิชการเงินและบัญชี E-Book
นางสาวศิริมาศ เจี้ยมกลิ่น ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ        E-Book
นางสาวฐิตาภรณ์ ปิโม ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี                 E-Book
 นางสาวธนัญญา กรดสุวรรณ ตำแหน่งบรรณารักษ์                       E-Book
 นางณัฐธนะนันท์ เอี่ยมตระกูล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป    E-Book
นางพรลภัส พงษ์พานิช ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา                       E-Book 
   

 

 

คู่มือการปฏิบัติงาน (รอบการประเมิน 1/2558)
   นางสาวศิริมาศ เจี้ยมกลิ่น ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ E-Book  
   นางสาวฐิตาภรณ์  ปิโม  ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี E-Book  
   นางสาวเยาวลักษณ์  อภิวัฒนเสวี  ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา E-Book  
   นางสาวสายทอง  สุจริยาพงศ์พร  ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา E-Book  
   นายอดิศักดิ์  หนูดำ  ตำแหน่งนายช่างเทคนิค E-Book  
   นายทวิช  เตี่ยไพบูลย์  ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า E-Book  
   นางสาวรุ่งอรุณ เลิศการณ์ ตำแหน่งนักวิชการเงินและบัญชี E-Book  
     
คู่มือการปฏิบัติงาน นางภัทร์ธนกัล  เตี่ยไพบูลย์
      (ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดงานบริการการศึกษา)
 E-Book  PDF
คู่มือการปฏิบัติงานซ่อมบำรุง สังกัดงานบริหารและธุรการ
      (โดย นายทวิช  เตี่ยไพบูลย์  ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า
              นายอดิศักดิ์  หนูดำ  ตำแหน่งนายช่างเทคนิค)
 E-Book  PDF
คู่มือปฏิบัติงาน นางภัทร์ธนกัลย์  เตี่ยไพบูลย์ (รอบการประเมินที่ 2/2557) E-Book  

คู่มือปฏิบัติงาน นายทวิช  เตี่ยไพบูลย์ และ นายอดิศักดิ์  หนูดำ
(รอบการประเมินที่ 2/2557)

E-Book  
คู่มือปฏิบัติงาน นางสาวจิรภรณ์  ใจอ่อน (รอบการประเมินที่ 2/2557) E-Book  
คู่มือปฏิบัติงาน นางสาวฐิตาภรณ์  ปิโม (รอบการประเมินที่ 2/2557) E-Book  
คู่มือปฏิบัติงาน นางณิชาพล บัวทอง (รอบการประเมินที่ 2/2557) E-Book   
คู่มือปฏิบัติงาน นางสาวรุ่งอรุณ เลิศการณ์ (รอบการประเมินที่ 2/2557) E-Book  
คู่มือปฏิบัติงาน นางสาวสายทอง สุจริยาพงศ์พร (รอบการประเมินที่ 2/2557) E-Book  
คู่มือปฏิบัติงาน นางสาวเยาวลักษณ์ อภิวัฒน์เสวี (รอบการประเมินที่ 2/2557) E-Book  
คู่มือปฏิบัติงาน นางสาวศิริมาศ เจี้ยมกลิ่น (รอบการประเมินที่ 2/2557) E-Book   
คู่มือปฏิบัติงาน นางสาวชไมพร  ตรีประลำ (รอบการประเมินที่ 2/2557) E-Book  

 

คู่มือการปฏิบัติงาน (รอบการประเมิน 2/2558)  
 นายอดิศักดิ์  หนูดำ  ตำแหน่งนายช่างเทคนิค E-booK
 นายทวิช  เตี่ยไพบูลย์  ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า E-booK
 นางสาวรุ่งอรุณ เลิศการณ์ ตำแหน่งนักวิชการเงินและบัญชี E-booK
 นางสาวเยาวลักษณ์  อภิวัฒนเสวี  ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา E-booK
 นางสาวสายทอง  สุจริยาพงศ์พร  ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา E-booK
 นางณิชาพล บัวทอง ตำแหน่งนักวิทยาสาตร์ E-booK
 นางสาวศุจินธร รัตนิพนธ์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา E-booK
 นางสาวชไมพร ตรีประลำ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป E-booK
 นางสาวธนัญญา กรดสุวรรณ ตำแหน่งบรรณารักษ์ E-booK
 นางพรลภัส พงษ์พานิช ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา E-booK
 นางณัฐธนะนันท์ เอี่ยมตระกูล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

E-booK

 

 นายวันชัย ล่องอำไพ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา                           E-booK
 นางสาวฐิตาภรณ์ ปิโม ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี   E-booK
นางสาวศิริมาศ เจี้ยมกลิ่น ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ                              E-booK 
นายสุวินัย เลาวิลาศ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา    E-booK

 

 

 

 

 

ปรับปรุงข้อมูล : 7/4/2559 15:03:40     ที่มา : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 14750

กลุ่มข่าวสาร :

ข่าวล่าสุด

คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เป็นผู้แทนชมรมจักรยานศิษย์เก่าแม่โจ้ มอบตู้ปลอดเชื้อให้แก่โรงพยาบาลละแม
      วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.30 น. อาจารย์ ดร.ฐิระ ทองเหลือ คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร พร้อมด้วยนายอุดมศักดิ์ เฉลิมพนาพันธ์ ประธานชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้ จังหวัดชุมพร และศิษย์เก่าแม่โจ้ เป็นผู้แทนชมรมจักรยานศิษย์เก่าแม่โจ้ มอบครุภัณฑ์ตู้ปลอดเชื้อ Biological Safety Cabinet (Class II) จำนวน 1 ตู้ มูลค่า 160,000 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ให้แก่โรงพยาบาลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร เพื่อใช้ในห้องปฎิบัติการ โดยนายแพทย์วิษณุ อนิลบล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลละแม มอบหมายให้นางสุภมาส วังมี เภสัชกรชำนาญการพิเศษและนางสาวอิณฑิภา หนุนภักดี นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ เป็นผู้รับมอบ      ทั้งนี้ งบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าว มาจากการระดมทุนของชมรมจักรยานศิษย์เก่าแม่โจ้ ในกิจกรรม “ปั่นคืนถิ่น 3 แม่โจ้ 90 ปี ทำความดีเพื่อแผ่นดิน 20 คนปั่น ล้านคนให้” ต้นทางอำเภอเบตง จังหวัดยะลา ปลายทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ (เบตง-แม่สาย-แม่โจ้) ซึ่งจัดขึ้นไปแล้ว ระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา ระยะทางรวม 2,345 กิโลเมตร      นอกจากนี้ ชมรมจักรยานศิษย์เก่าแม่โจ้ ยังได้มอบอุปกรณ์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้โรงพยาบาลเบตง จังหวัดยะลา โรงพยาบาลร้องกวาง จังหวัดแพร่ โรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อีกด้วย
24 กุมภาพันธ์ 2567     |      48
ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาสาขาวิชานวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
      ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาสาขาวิชานวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร       ได้รับรางวัล นำเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยาย “การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและวิทยาศาสตร์สุขภาพ” ครั้งที่ 3 (3 NACON-NRAHS) (3rd NACON-NARAHS) ผ่านระบบออนไลน์       1. นายธนกฤต สุขทองแท้ ชั้นปีที่ 4 นำเสนอผลงานเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของน้ำมันเสม็ดขาวและระยะเวลาในการสลบปูม้า” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพิมล พิมลรัตน์ (ที่ปรึกษาหลัก)       2. นายจิระพงศ์ วงษ์พินิจ ชั้นปีที่ 4 นำเสนอผลงานเรื่อง “การเปรียบเทียบชนิดอาหารสำหรับการเพาะเลี้ยงอาร์ทีเมีย (Artemia sp.)” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพิมล พิมลรัตน์ (ที่ปรึกษาหลัก)       3. นายพีระพงศ์ แน่นหนา ชั้นปีที่ 4 นำเสนอผลงานเรื่อง “ประสิทธิภาพของสารแทนนินจากใบกล้วยหอมทองต่อการลดแอมโมเนียในน้ำเลี้ยงปลากะพงขาว” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพิมล พิมลรัตน์ (ที่ปรึกษาหลัก)       4. นายณัฐกาญจน์ อินตัน ชั้นปีที่ 4 นำเสนอผลงานเรื่อง “ศึกษาการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของลูกกุ้งขาวสายพันธุ์สิชล 1 ในระยะ Post Larva 13 ถึง Post Larva 40 ที่อนุบาลด้วยอาหารเสริมสาหร่ายสไปรูลิน่า แอสตาแซนทิน และโปรตีนยีสต์” อาจารย์วีรชัย เพชรสุทธิ์ (ที่ปรึกษาหลัก)
21 กุมภาพันธ์ 2567     |      301