มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
Maejo University at Chumphon โทร. 077-544068 , 077-544258 หรือ 090 - 9344964

คู่มือการปฏิบัติงาน(รอบการประเมิน 1/2559) 

นายอดิศักดิ์  หนูดำ  ตำแหน่งนายช่างเทคนิค E-Book
นางสาวชไมพร ตรีประลำ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป    E-Book
นางสาวเยาวลักษณ์  อภิวัฒนเสวี  ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา E-Book
นางณิชาพล บัวทอง ตำแหน่งนักวิทยาสาตร์ E-Book
นางสาวรุ่งอรุณ เลิศการณ์ ตำแหน่งนักวิชการเงินและบัญชี E-Book
นางสาวศิริมาศ เจี้ยมกลิ่น ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ        E-Book
นางสาวฐิตาภรณ์ ปิโม ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี                 E-Book
 นางสาวธนัญญา กรดสุวรรณ ตำแหน่งบรรณารักษ์                       E-Book
 นางณัฐธนะนันท์ เอี่ยมตระกูล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป    E-Book
นางพรลภัส พงษ์พานิช ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา                       E-Book 
   

 

 

คู่มือการปฏิบัติงาน (รอบการประเมิน 1/2558)
   นางสาวศิริมาศ เจี้ยมกลิ่น ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ E-Book  
   นางสาวฐิตาภรณ์  ปิโม  ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี E-Book  
   นางสาวเยาวลักษณ์  อภิวัฒนเสวี  ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา E-Book  
   นางสาวสายทอง  สุจริยาพงศ์พร  ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา E-Book  
   นายอดิศักดิ์  หนูดำ  ตำแหน่งนายช่างเทคนิค E-Book  
   นายทวิช  เตี่ยไพบูลย์  ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า E-Book  
   นางสาวรุ่งอรุณ เลิศการณ์ ตำแหน่งนักวิชการเงินและบัญชี E-Book  
     
คู่มือการปฏิบัติงาน นางภัทร์ธนกัล  เตี่ยไพบูลย์
      (ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดงานบริการการศึกษา)
 E-Book  PDF
คู่มือการปฏิบัติงานซ่อมบำรุง สังกัดงานบริหารและธุรการ
      (โดย นายทวิช  เตี่ยไพบูลย์  ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า
              นายอดิศักดิ์  หนูดำ  ตำแหน่งนายช่างเทคนิค)
 E-Book  PDF
คู่มือปฏิบัติงาน นางภัทร์ธนกัลย์  เตี่ยไพบูลย์ (รอบการประเมินที่ 2/2557) E-Book  

คู่มือปฏิบัติงาน นายทวิช  เตี่ยไพบูลย์ และ นายอดิศักดิ์  หนูดำ
(รอบการประเมินที่ 2/2557)

E-Book  
คู่มือปฏิบัติงาน นางสาวจิรภรณ์  ใจอ่อน (รอบการประเมินที่ 2/2557) E-Book  
คู่มือปฏิบัติงาน นางสาวฐิตาภรณ์  ปิโม (รอบการประเมินที่ 2/2557) E-Book  
คู่มือปฏิบัติงาน นางณิชาพล บัวทอง (รอบการประเมินที่ 2/2557) E-Book   
คู่มือปฏิบัติงาน นางสาวรุ่งอรุณ เลิศการณ์ (รอบการประเมินที่ 2/2557) E-Book  
คู่มือปฏิบัติงาน นางสาวสายทอง สุจริยาพงศ์พร (รอบการประเมินที่ 2/2557) E-Book  
คู่มือปฏิบัติงาน นางสาวเยาวลักษณ์ อภิวัฒน์เสวี (รอบการประเมินที่ 2/2557) E-Book  
คู่มือปฏิบัติงาน นางสาวศิริมาศ เจี้ยมกลิ่น (รอบการประเมินที่ 2/2557) E-Book   
คู่มือปฏิบัติงาน นางสาวชไมพร  ตรีประลำ (รอบการประเมินที่ 2/2557) E-Book  

 

คู่มือการปฏิบัติงาน (รอบการประเมิน 2/2558)  
 นายอดิศักดิ์  หนูดำ  ตำแหน่งนายช่างเทคนิค E-booK
 นายทวิช  เตี่ยไพบูลย์  ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า E-booK
 นางสาวรุ่งอรุณ เลิศการณ์ ตำแหน่งนักวิชการเงินและบัญชี E-booK
 นางสาวเยาวลักษณ์  อภิวัฒนเสวี  ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา E-booK
 นางสาวสายทอง  สุจริยาพงศ์พร  ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา E-booK
 นางณิชาพล บัวทอง ตำแหน่งนักวิทยาสาตร์ E-booK
 นางสาวศุจินธร รัตนิพนธ์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา E-booK
 นางสาวชไมพร ตรีประลำ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป E-booK
 นางสาวธนัญญา กรดสุวรรณ ตำแหน่งบรรณารักษ์ E-booK
 นางพรลภัส พงษ์พานิช ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา E-booK
 นางณัฐธนะนันท์ เอี่ยมตระกูล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

E-booK

 

 นายวันชัย ล่องอำไพ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา                           E-booK
 นางสาวฐิตาภรณ์ ปิโม ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี   E-booK
นางสาวศิริมาศ เจี้ยมกลิ่น ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ                              E-booK 
นายสุวินัย เลาวิลาศ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา    E-booK

 

 

 

 

 

ปรับปรุงข้อมูล : 7/4/2559 15:03:40     ที่มา : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 13805

กลุ่มข่าวสาร :

ข่าวล่าสุด