มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
Maejo University at Chumphon โทร. 077-544068 , 077-544258

คู่มือการปฏิบัติงาน(รอบการประเมิน 1/2559) 

นายอดิศักดิ์  หนูดำ  ตำแหน่งนายช่างเทคนิค E-Book
นางสาวชไมพร ตรีประลำ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป    E-Book
นางสาวเยาวลักษณ์  อภิวัฒนเสวี  ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา E-Book
นางณิชาพล บัวทอง ตำแหน่งนักวิทยาสาตร์ E-Book
นางสาวรุ่งอรุณ เลิศการณ์ ตำแหน่งนักวิชการเงินและบัญชี E-Book
นางสาวศิริมาศ เจี้ยมกลิ่น ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ        E-Book
นางสาวฐิตาภรณ์ ปิโม ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี                 E-Book
 นางสาวธนัญญา กรดสุวรรณ ตำแหน่งบรรณารักษ์                       E-Book
 นางณัฐธนะนันท์ เอี่ยมตระกูล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป    E-Book
นางพรลภัส พงษ์พานิช ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา                       E-Book 
   

 

 

คู่มือการปฏิบัติงาน (รอบการประเมิน 1/2558)
   นางสาวศิริมาศ เจี้ยมกลิ่น ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ E-Book  
   นางสาวฐิตาภรณ์  ปิโม  ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี E-Book  
   นางสาวเยาวลักษณ์  อภิวัฒนเสวี  ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา E-Book  
   นางสาวสายทอง  สุจริยาพงศ์พร  ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา E-Book  
   นายอดิศักดิ์  หนูดำ  ตำแหน่งนายช่างเทคนิค E-Book  
   นายทวิช  เตี่ยไพบูลย์  ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า E-Book  
   นางสาวรุ่งอรุณ เลิศการณ์ ตำแหน่งนักวิชการเงินและบัญชี E-Book  
     
คู่มือการปฏิบัติงาน นางภัทร์ธนกัล  เตี่ยไพบูลย์
      (ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดงานบริการการศึกษา)
 E-Book  PDF
คู่มือการปฏิบัติงานซ่อมบำรุง สังกัดงานบริหารและธุรการ
      (โดย นายทวิช  เตี่ยไพบูลย์  ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า
              นายอดิศักดิ์  หนูดำ  ตำแหน่งนายช่างเทคนิค)
 E-Book  PDF
คู่มือปฏิบัติงาน นางภัทร์ธนกัลย์  เตี่ยไพบูลย์ (รอบการประเมินที่ 2/2557) E-Book  

คู่มือปฏิบัติงาน นายทวิช  เตี่ยไพบูลย์ และ นายอดิศักดิ์  หนูดำ
(รอบการประเมินที่ 2/2557)

E-Book  
คู่มือปฏิบัติงาน นางสาวจิรภรณ์  ใจอ่อน (รอบการประเมินที่ 2/2557) E-Book  
คู่มือปฏิบัติงาน นางสาวฐิตาภรณ์  ปิโม (รอบการประเมินที่ 2/2557) E-Book  
คู่มือปฏิบัติงาน นางณิชาพล บัวทอง (รอบการประเมินที่ 2/2557) E-Book   
คู่มือปฏิบัติงาน นางสาวรุ่งอรุณ เลิศการณ์ (รอบการประเมินที่ 2/2557) E-Book  
คู่มือปฏิบัติงาน นางสาวสายทอง สุจริยาพงศ์พร (รอบการประเมินที่ 2/2557) E-Book  
คู่มือปฏิบัติงาน นางสาวเยาวลักษณ์ อภิวัฒน์เสวี (รอบการประเมินที่ 2/2557) E-Book  
คู่มือปฏิบัติงาน นางสาวศิริมาศ เจี้ยมกลิ่น (รอบการประเมินที่ 2/2557) E-Book   
คู่มือปฏิบัติงาน นางสาวชไมพร  ตรีประลำ (รอบการประเมินที่ 2/2557) E-Book  

 

คู่มือการปฏิบัติงาน (รอบการประเมิน 2/2558)  
 นายอดิศักดิ์  หนูดำ  ตำแหน่งนายช่างเทคนิค E-booK
 นายทวิช  เตี่ยไพบูลย์  ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า E-booK
 นางสาวรุ่งอรุณ เลิศการณ์ ตำแหน่งนักวิชการเงินและบัญชี E-booK
 นางสาวเยาวลักษณ์  อภิวัฒนเสวี  ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา E-booK
 นางสาวสายทอง  สุจริยาพงศ์พร  ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา E-booK
 นางณิชาพล บัวทอง ตำแหน่งนักวิทยาสาตร์ E-booK
 นางสาวศุจินธร รัตนิพนธ์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา E-booK
 นางสาวชไมพร ตรีประลำ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป E-booK
 นางสาวธนัญญา กรดสุวรรณ ตำแหน่งบรรณารักษ์ E-booK
 นางพรลภัส พงษ์พานิช ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา E-booK
 นางณัฐธนะนันท์ เอี่ยมตระกูล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

E-booK

 

 นายวันชัย ล่องอำไพ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา                           E-booK
 นางสาวฐิตาภรณ์ ปิโม ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี   E-booK
นางสาวศิริมาศ เจี้ยมกลิ่น ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ                              E-booK 
นายสุวินัย เลาวิลาศ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา    E-booK

 

 

 

 

 

ปรับปรุงข้อมูล : 7/4/2559 15:03:40     ที่มา : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 14294

กลุ่มข่าวสาร :

ข่าวล่าสุด

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา “อำลาสถาบัน กราบครู กอดเพื่อน” ประจำปีการศึกษา 2565
      วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา “อำลาสถาบัน กราบครู กอดเพื่อน” ประจำปีการศึกษา 2565  ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารบุญรอด ศุภอุดมฤกษ์ โดยมีอาจารย์ ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร กล่าวเปิดโครงการพร้อมกับให้โอวาทแก่นักศึกษา       อย่างไรก็ตาม โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาในครั้งนี้ มีการบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาในหัวข้อต่างๆ ดังนี้      1.การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยอาจารย์ ดร.ฉันทวรรณ เอ้งฉ้วน รองคณบดี ฝ่ายบริหารและพัฒนาวิชาการ      2.เส้นทางสายอาชีพ โดยนางสาวประภัสสร ไพศาล ผู้บริหารบริษัทกรุงเทพประกันชีวิต ศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่น 74      3.พร้อมไหม จบไปต้องทำงานหรือศึกษาต่อ โดยอาจารย์ ดร.จุฑามาส เพ็งโคนา      4.ว่าที่บัณฑิตใหม่ เตรียมตัวอย่างไรก่อนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร โดย ดร.ณรงค์ โยธิน
21 มีนาคม 2566     |      41
“ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี” รองอธิการบดี ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการบริหารงาน ม.แม่โจ้-ชุมพร เร่งผลักดันความร่วมมือกับภาคเอกชน
      วันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ลงพื้นที่ปฎิบัติงานติดตามความก้าวหน้าการบริหารงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร โดยมีอาจารย์ ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ คณบดี คณะผู้บริหารและบุคลากรต้อนรับและเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมใหญ่อาคารบุญรอด ศุภอุดมฤกษ์      โดยการลงพื้นที่ปฎิบัติงานในครั้งนี้ รองอธิการบดีได้ติดตามความก้าวหน้าพร้อมให้ข้อเสนอแนะการบริหารงานโดยภาพรวมของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร อาทิ  “สถานะด้านการเงินและงบประมาณ 2566 ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร” ,“แผนพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร SPO มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร มิติที่ 1 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 100 ปี ความสำเร็จของการดำเนินงาน โครงการ Well-being@chumphon“การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน การพัฒนาห้องปฏิบัติของนักศึกษา” “โครงการครัวอิ่มอุ่นพี่เพื่อน้อง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพร” “โครงการเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมัน” และร่วมเป็นพยานพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร และ บริษัท อุตสาหกรรม เทคโนโลยีชีวภาพ (ประเทศไทย) จำกัด       พร้อมกันนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี รองอธิการบดีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ได้ลงพื้นที่หารือขยายความร่วมมือกับบริษัทเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด(มหาชน) ฟาร์มทดลองละแม ในด้านการพัฒนาหลักสูตรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ติดตามความก้าวหน้าการจัดทำ MOU โครงการผลิตมะพร้าวคุณภาพร่วมกับศิษย์เก่าแม่โจ้ และเยี่ยมชมการบริหารจัดการ “Farm to Table Cafe” บริเวณบ้านดิน ริมน้ำ       อย่างไรก็ตาม การลงพื้นที่ปฎิบัติงานของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี รองอธิการบดี ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ในครั้งนี้ นับว่าเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจที่ดีให้แก่บุคลากร ศิษย์เก่าแม่โจ้ ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้กับเครือข่าย และเป็นนิมิตหมายอันดีในการร่วมมือกับภาคเอกชน เพื่อพัฒนาพื้นที่สร้างรายได้ให้มหาวิทยาลัยในอนาคตต่อไป
19 มีนาคม 2566     |      28
บ.โอท๊อป-มาดเท่ จำกัด มอบตู้เย็นเพื่อใช้ในโครงการ “ครัวอิ่มอุ่น พี่เพื่อน้อง มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร”
      วันศุกร์ ที่ 17 มีนาคม 2566 นายถาวร สงคราม ผู้จัดการบริษัท โอท๊อป-มาดเท่ จำกัด ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่นที่ 54 มอบตู้เย็นจำนวน 1 หลัง เพื่อใช้ในโครงการ “ครัวอิ่มอุ่น พี่เพื่อน้อง มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี รองอธิการบดี อาจารย์ ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ คณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลดรงค์ ทองสง รองคณบดี ฝ่ายยุทธศาสตร์ บริการวิชาการและวิจัย และตัวแทนบุคลากรรับมอบ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร      ทั้งนี้ ศิษย์เก่าแม่โจ้ ศิษย์ปัจจุบันหรือผู้ที่มีความประสงค์จะสนับสนุน “ครัวอิ่มอุ่น พี่เพื่อน้อง มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร” สามารถบริจาคเป็นเงินสด โดยโอนเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 596-2-03491-7 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และแจ้งหลักฐานการโอนเงิน ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เพื่อจัดส่งใบเสร็จรับเงิน ใบเสร็จรับเงินบริจาค ทางแฟนเพจ ครัวอิ่มอุ่น พี่เพื่อน้อง มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร      นอกจากนี้ สามารถสนับสนุนเป็นข้าวสาร อาหารแห้ง อาหารสด น้ำดื่ม หรืออื่นๆตามสะดวก นำส่งได้ที่นางสาวศุจินธร รัตนิพนธ์ อาคารบุญรอดศุภอุดมฤกษ์ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร  99 หมู่ 5 ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร 86170  หมายเลขโทรศัพท์ 061-173 5669
22 มีนาคม 2566     |      39