มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
Maejo University at Chumphon โทร. 077-544068

แจ้งนักศึกษานอกที่ตั้ง ที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา ให้ดำเนินการลงทะเบียน

-กรณีที่รักษาสภาพการศึกษาไว้ เมื่อภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555

- กรณีที่ยังไม่ผ่านรายวิชาตามหลักสูตร

จากการตรวจสอบการลงทะเบียนของนักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอลงทะเบียนไว้กับทางมหาวิทยาลัยฯ ไว้ก่อนหน้านี้นั้น พบว่า มีนักศึกษาหลายคนที่ยังไม่ดำเนินการลงทะเบียน หรือลงทะเบียนไม่ครบรายวิชาตามหลักสูตร จึงขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ดำเนินการลงทะเบียนของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2556 นี้เท่านั้น

ศูนย์หาดใหญ่

1.  นางสาวพาอีซา  ดิง    จำนวน 2  รายวิชา

2.  นางสาวกมลทิพย์  รอดนวล จะต้องลงทะเบียนทั้งหมด 7 รายวิชา แต่ขณะนี้นักศึกษาลงทะเบียนเพียง 3 รายวิชา

3.  นายชัยพร  พรหมชัยศรี  จำนวน  1 รายวิชา

4.  นางสาวนฤมล  ศิริไชย  จำนวน 1 รายวิชา

5.  นายจิระศักดิ์  รักชูชื่น  จะต้องลงทะเบียนทั้งหมด 8 รายวิชา แต่ขณะนี้นักศึกษาลงทะเบียนเพียง 3 รายวิชา พร้อมเขียนคำร้องขอลงทะเบียนมากกว่า 22 หน่วยกิต

6.  นายสมชาติ ศรีสมบุญ  จำนวน 1 รายวิชา

7. นายพิสิต  ตันตยพันธ์  จำนวน 1 รายวิชา

8. นางสาวสุกัญญา  หมาดเท่ง จำนวน 8 รายวิชา แต่ขณะนี้นักศึกษาลงทะเบียนเพียง 2 รายวิชา และจะต้องเขียนคำร้องขอลงทะเบียนมากกว่า 22 หน่วยกิต

9. นางสาวโสพิศ  แก้วมณี จำนวน 7 รายวิชา แต่ขณะนี้นักศึกษาลงทะเบียนเพียง 1 รายวิชา

ศูนย์ปัตตานี

1.  นางจรวยพร  โทบุรี  จำนวน 6 รายวิชา 

ศูนย์ สตูล

1.  นายธีระศักดิ์ จิตรเที่ยง จำนวน 6 รายวิชา

ศูนย์ยะลา

1.  นายสถาพร  บินมะ

ในเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่งานบริการการศึกษาได้โทรประสานนักศึกษาเพื่อให้ดำเนินการลงทะเบียนในระบบ แต่นักศึกษาบางคนไม่รับสาย หรือมีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบอีกครั้ง 

ทั้งนี้หากนักศึกษาไม่ดำเนินการลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2556 ภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2556 นี้ ขอให้นักศึกษาติดต่อเพื่อยื่นขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา หากไม่ดำเนินการใด ๆ ระบบจะทำการถอนชื่อเพื่อพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาต่อไป

กรณีมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ งานบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 077 544068 ต่อ 115/117

 

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 2463

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวด้านการศึกษา

ข่าวล่าสุด

คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เป็นผู้แทนชมรมจักรยานศิษย์เก่าแม่โจ้ มอบตู้ปลอดเชื้อให้แก่โรงพยาบาลละแม
      วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.30 น. อาจารย์ ดร.ฐิระ ทองเหลือ คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร พร้อมด้วยนายอุดมศักดิ์ เฉลิมพนาพันธ์ ประธานชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้ จังหวัดชุมพร และศิษย์เก่าแม่โจ้ เป็นผู้แทนชมรมจักรยานศิษย์เก่าแม่โจ้ มอบครุภัณฑ์ตู้ปลอดเชื้อ Biological Safety Cabinet (Class II) จำนวน 1 ตู้ มูลค่า 160,000 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ให้แก่โรงพยาบาลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร เพื่อใช้ในห้องปฎิบัติการ โดยนายแพทย์วิษณุ อนิลบล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลละแม มอบหมายให้นางสุภมาส วังมี เภสัชกรชำนาญการพิเศษและนางสาวอิณฑิภา หนุนภักดี นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ เป็นผู้รับมอบ      ทั้งนี้ งบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าว มาจากการระดมทุนของชมรมจักรยานศิษย์เก่าแม่โจ้ ในกิจกรรม “ปั่นคืนถิ่น 3 แม่โจ้ 90 ปี ทำความดีเพื่อแผ่นดิน 20 คนปั่น ล้านคนให้” ต้นทางอำเภอเบตง จังหวัดยะลา ปลายทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ (เบตง-แม่สาย-แม่โจ้) ซึ่งจัดขึ้นไปแล้ว ระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา ระยะทางรวม 2,345 กิโลเมตร      นอกจากนี้ ชมรมจักรยานศิษย์เก่าแม่โจ้ ยังได้มอบอุปกรณ์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้โรงพยาบาลเบตง จังหวัดยะลา โรงพยาบาลร้องกวาง จังหวัดแพร่ โรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อีกด้วย
24 กุมภาพันธ์ 2567     |      48
ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาสาขาวิชานวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
      ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาสาขาวิชานวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร       ได้รับรางวัล นำเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยาย “การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและวิทยาศาสตร์สุขภาพ” ครั้งที่ 3 (3 NACON-NRAHS) (3rd NACON-NARAHS) ผ่านระบบออนไลน์       1. นายธนกฤต สุขทองแท้ ชั้นปีที่ 4 นำเสนอผลงานเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของน้ำมันเสม็ดขาวและระยะเวลาในการสลบปูม้า” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพิมล พิมลรัตน์ (ที่ปรึกษาหลัก)       2. นายจิระพงศ์ วงษ์พินิจ ชั้นปีที่ 4 นำเสนอผลงานเรื่อง “การเปรียบเทียบชนิดอาหารสำหรับการเพาะเลี้ยงอาร์ทีเมีย (Artemia sp.)” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพิมล พิมลรัตน์ (ที่ปรึกษาหลัก)       3. นายพีระพงศ์ แน่นหนา ชั้นปีที่ 4 นำเสนอผลงานเรื่อง “ประสิทธิภาพของสารแทนนินจากใบกล้วยหอมทองต่อการลดแอมโมเนียในน้ำเลี้ยงปลากะพงขาว” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพิมล พิมลรัตน์ (ที่ปรึกษาหลัก)       4. นายณัฐกาญจน์ อินตัน ชั้นปีที่ 4 นำเสนอผลงานเรื่อง “ศึกษาการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของลูกกุ้งขาวสายพันธุ์สิชล 1 ในระยะ Post Larva 13 ถึง Post Larva 40 ที่อนุบาลด้วยอาหารเสริมสาหร่ายสไปรูลิน่า แอสตาแซนทิน และโปรตีนยีสต์” อาจารย์วีรชัย เพชรสุทธิ์ (ที่ปรึกษาหลัก)
21 กุมภาพันธ์ 2567     |      301