มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
Maejo University at Chumphon โทร. 077-544068 , 077-544258 หรือ 090 - 9344964

 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
ตำบลละแม  อำเภอละแม
จังหวัดชุมพร ๘๖๑๗๐

โทร. ๐๗๗-๕๔๔๐๖๘ , ๐๗๗-๕๔๔๒๕๘
หรือ ๐๙๐ - ๙๓๔๔๙๖๔