มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
Maejo University at Chumphon โทร. 077-544068

คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
รองคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์
รองคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ฝ่ายวิชาการวิจัยและบริการวิชาการ
รองคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและเครือข่ายสัมพันธ์
ผู้ช่วยคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร

ประธานกรรมการประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
กรรมการประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
กรรมการประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
กรรมการประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
กรรมการประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
กรรมการประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
กรรมการประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
กรรมการประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
กรรมการประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
กรรมการประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมกาารประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร

ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
รองประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เลขานุการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
รองประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เลขานุการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ประจำหลักสูตร

ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
รองประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เลขานุการอาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ประจำหลักสูตร

ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
รองประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เลขานุการอาจารย์ประจำหลักสตร

ประธานคณาจารย์ประจำหลักสูตร
รองประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เลขานุการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ประธานคณาจารย์หมวดศึกษาทั่วไป (อาจารย์ รายวิชาด้านฟิสิกส์และคณิตศาสตร์)
อาจารย์ (รายวิชาด้านสังคมศาสตร์)
อาจารย์ (รายวิชาด้านเคมี)
อาจารย์ (รายวิชาด้านนิติศาสตร์)
อาจารย์ (รายวิชาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ)

หัวหน้างานบริหารและธุรการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ศูนย์ประสานงานแม่โจ้ - ชุมพร)
พนักงานขับเครื่องจักรกล
พนักงานขับเครื่องจักรกล

หัวหน้างานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิทยาศาสตร์
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

หัวหน้างานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

หัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย
นักวิชาการเกษตร
นักวิชาการประมง
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นักวิชาการศึกษา

หัวหน้างานคลังและพัสดุ
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการเงินและบัญชี