มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
Maejo University at Chumphon โทร. 077-544068 , 077-544258

รองคณบดี ฝ่ายบริหารและพัฒนาวิชาการ
รองคณบดี ฝ่ายยุทธศาสตร์ บริการวิชาการและวิจัย
ที่ปรึกษาคณบดีด้านพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร

ประธานคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
กรรมการประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
กรรมการประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
กรรมการประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
กรรมการประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
กรรมการประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
กรรมการประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
กรรมการประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมกาารประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (รักษาการ หัวหน้างานบริหารและธุรการ)

หัวหน้างานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา

นักวิชาการศึกษา รักษาการหัวหน้างานงานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ

นักวิชาการพัสดุ (รักษาการ หัวหน้างานคลังและพัสดุ )