มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
Maejo University at Chumphon โทร. 077-544068 , 077-544258

คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
รองคณบดี ฝ่ายบริหารและพัฒนาวิชาการ
รองคณบดี ฝ่ายยุทธศาสตร์ บริการวิชาการและวิจัย
ที่ปรึกษาคณบดีด้านพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร

ประธานคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
กรรมการประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
กรรมการประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
กรรมการประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
กรรมการประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
กรรมการประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
กรรมการประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
กรรมการประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
กรรมการประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมกาารประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร

ประธานอาจารย์ประจำหลักสูตร
รองประธานอาจารย์ประจำหลักสูตร
กรรมการประจำหลักสูตร
กรรมการประจำหลักสูตร
เลขานุการอาจารย์ประจำหลักสุตร

ประธานอาจารย์ประจำหลักสูตร
รองประธานอาจารย์ประจำหลักสูตร
กรรมการประจำหลักสูตร
กรรมการประจำหลักสูตร
เลขานุการอาจารย์ประจำหลักสุตร

ประธานอาจารย์ประจำหลักสูตร
รองประธานอาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ประจำหลักสูตร
กรรมการประจำหลักสูตร
กรรมการประจำหลักสูตร
เลขานุการอาจารย์ประจำหลักสูตร

ประธานอาจารย์ประจำหลักสูตร
รองประธานอาจารย์ประจำหลักสูตร
กรรมการประจำหลักสูตร
เลขานุการอาจารย์ประจำหลักสูตร

ประธานคณาจารย์ประจำหลักสูตร
รองประธานคณาจารย์ประจำหลักสูตร
อาจารย์ประจำหลักสุตร

อาจารย์ (รายวิชาด้านฟิสิกส์และคณิตศาสตร์)
อาจารย์ (รายวิชาด้านสังคมศาสตร์)
อาจารย์ (รายวิชาด้านเคมี)
อาจารย์ (รายวิชาด้านนิติศาสตร์)
อาจารย์ (รายวิชาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (รักษาการ หัวหน้างานบริหารและธุรการ)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ศูนย์ประสานงานแม่โจ้ - ชุมพร)
พนักงานขับเครื่องจักรกล
พนักงานขับเครื่องจักรกล

หัวหน้างานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ชำนาญการ
นักวิทยาศาสตร์
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
บรรณารักษ์

นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ชำนาญการ (รักษาการหัวหน้างานงานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นักวิชาการเกษตร (รักษาการ หัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย)
นักวิชาการเกษตร
นักวิชาการประมง
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นักวิชาการศึกษา

นักวิชาการพัสดุ (รักษาการ หัวหน้างานคลังและพัสดุ )
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการเงินและบัญชี