มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
Maejo University at Chumphon โทร. 077-544068 , 077-544258

      วันที่ 10 มกราคม 2566 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ได้ดำเนินโครงการ “เปลี่ยนเกษียณเป็นพลังจังหวัดชุมพรได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติปี 2565 ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลดรงค์ ทองสง ผู้ร่วมโครงการ อาจารย์ ดร. มัลลิกา จินดาซิงห์ อาจารย์ ดร.สุทธิรักษ์ ผลเจริญ อาจารย์ ดร.ขนิษฐา พัฒนสิงห์ อาจารย์ ดร.ฉันทวรรณ เอ้งฉ้วน อาจารย์อุทัยวรรณ ศรีวิชัย และคณะทำงาน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการส่งเสริมการประกอบอาชีพด้านการเกษตรให้ผู้สูงอายุ ให้เข้าสู่สังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาทักษะงานงานเฉพาะของผู้สูงอายุด้านการทำเกษตรกรรม โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพและทดลองปฏิบัติ แบบ COACH-TRAINING พร้อมให้คำแนะนำ ให้ความรู้ด้านการทำเกษตรครบวงจร ได้แก่ เทคโนโลยีการทำการเกษตรด้วยนวัตกรรม Smart Farm เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถทำได้ ลดการใช้แรง ลดแรงงาน การผลิตปัจจัยทางการเกษตร การทำการเกษตรแบบสมัยใหม่ โดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม Smart Farm มาใช้ในการบริหารจัดการในเรื่องของการให้น้ำในระบบการผลิตพืช เพื่อลดการใช้แรงงานของผู้สูงอายุ

     ในการนี้ได้ดำเนินการจัดทำพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการของโครงการเปลี่ยนเกษียณเป็นพลังจังหวัดชุมพร ระหว่าง 3 หน่วยงาน โดย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และจังหวัดชุมพร และดำเนินการสร้างความภูมิใจของผู้สูงอายุทางด้านการเกษตร โดยการประกวดคัดเลือกผู้สูงอายุที่ทำคุณงามความดีทางด้านการเกษตร โดยมีพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติให้กับผู้สูงอายุในจังหวัดชุมพร จำนวน 10 คน รวมถึงมีการจัดการประกวดผลผลิตพืชผลทางการเกษตร และมอบใบประกาศ ของรางวัลเป็นขวัญกำลังใจ และส่งมอบความสุขให้ผู้สูงอายุในการแสดงทอล์คโชว์ จากน้าโย่ง เชิญยิ้ม ณ อาคาร 80 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร กล่าวต้อนรับโดย ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร นายอเนก บำรุงกิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวความเป็นมาของโครงการเปลี่ยนเกษียณเป็นพลังเฟส 2  ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ชลดรงค์ ทองสง กล่าวถึงโครงการและการดำเนินงานของโครงการ นายพิศิษฐิ์ ฤทธิพิชัยสงคราม ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรดำเนินการเปิดงานโครงการเปลี่ยนเกษียณเป็นพลังจังหวัดชุมพร ในกิจกรรมที่ 2 การส่งเสริมการประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมให้กับผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการในจังหวัดชุมพร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 320 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงจูงใจของกลุ่มผู้สูงอายุและสังคมผู้สูงอายุ (วัยเกษียณ) ให้เกิดแรงจูงใจในการพัฒนาทักษะงานด้านการเกษตรของผู้สูงอายุวัยเกษียณในจังหวัดชุมพร และส่งเสริมการประกอบอาชีพด้านการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ Smart Farm เพื่อสร้างกลไกการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมสูงอายุวัยเกษียณของจังหวัดชุมพร โดยการสร้างโอกาสและสร้างแรงจูงใจในการเข้าสู่สังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาทักษะงานในโลกดิจิทัล Training Up skill ผ่านการเรียนรู้แบบ E-Learning ทำให้สามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ลดรายจ่าย สร้างคุณค่าภูมิปัญญาแก่ผู้สูงอายุด้านการเกษตรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ และไม่เป็นภาระในการดูแลของครอบครัวหรือภาครัฐ

ปรับปรุงข้อมูล : 11/1/2566 15:20:42     ที่มา : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 54

กลุ่มข่าวสาร :

ข่าวล่าสุด

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา “อำลาสถาบัน กราบครู กอดเพื่อน” ประจำปีการศึกษา 2565
      วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา “อำลาสถาบัน กราบครู กอดเพื่อน” ประจำปีการศึกษา 2565  ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารบุญรอด ศุภอุดมฤกษ์ โดยมีอาจารย์ ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร กล่าวเปิดโครงการพร้อมกับให้โอวาทแก่นักศึกษา       อย่างไรก็ตาม โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาในครั้งนี้ มีการบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาในหัวข้อต่างๆ ดังนี้      1.การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยอาจารย์ ดร.ฉันทวรรณ เอ้งฉ้วน รองคณบดี ฝ่ายบริหารและพัฒนาวิชาการ      2.เส้นทางสายอาชีพ โดยนางสาวประภัสสร ไพศาล ผู้บริหารบริษัทกรุงเทพประกันชีวิต ศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่น 74      3.พร้อมไหม จบไปต้องทำงานหรือศึกษาต่อ โดยอาจารย์ ดร.จุฑามาส เพ็งโคนา      4.ว่าที่บัณฑิตใหม่ เตรียมตัวอย่างไรก่อนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร โดย ดร.ณรงค์ โยธิน
21 มีนาคม 2566     |      10
“ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี” รองอธิการบดี ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการบริหารงาน ม.แม่โจ้-ชุมพร เร่งผลักดันความร่วมมือกับภาคเอกชน
      วันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ลงพื้นที่ปฎิบัติงานติดตามความก้าวหน้าการบริหารงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร โดยมีอาจารย์ ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ คณบดี คณะผู้บริหารและบุคลากรต้อนรับและเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมใหญ่อาคารบุญรอด ศุภอุดมฤกษ์      โดยการลงพื้นที่ปฎิบัติงานในครั้งนี้ รองอธิการบดีได้ติดตามความก้าวหน้าพร้อมให้ข้อเสนอแนะการบริหารงานโดยภาพรวมของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร อาทิ  “สถานะด้านการเงินและงบประมาณ 2566 ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร” ,“แผนพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร SPO มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร มิติที่ 1 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 100 ปี ความสำเร็จของการดำเนินงาน โครงการ Well-being@chumphon“การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน การพัฒนาห้องปฏิบัติของนักศึกษา” “โครงการครัวอิ่มอุ่นพี่เพื่อน้อง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพร” “โครงการเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมัน” และร่วมเป็นพยานพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร และ บริษัท อุตสาหกรรม เทคโนโลยีชีวภาพ (ประเทศไทย) จำกัด       พร้อมกันนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี รองอธิการบดีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ได้ลงพื้นที่หารือขยายความร่วมมือกับบริษัทเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด(มหาชน) ฟาร์มทดลองละแม ในด้านการพัฒนาหลักสูตรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ติดตามความก้าวหน้าการจัดทำ MOU โครงการผลิตมะพร้าวคุณภาพร่วมกับศิษย์เก่าแม่โจ้ และเยี่ยมชมการบริหารจัดการ “Farm to Table Cafe” บริเวณบ้านดิน ริมน้ำ       อย่างไรก็ตาม การลงพื้นที่ปฎิบัติงานของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี รองอธิการบดี ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ในครั้งนี้ นับว่าเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจที่ดีให้แก่บุคลากร ศิษย์เก่าแม่โจ้ ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้กับเครือข่าย และเป็นนิมิตหมายอันดีในการร่วมมือกับภาคเอกชน เพื่อพัฒนาพื้นที่สร้างรายได้ให้มหาวิทยาลัยในอนาคตต่อไป
19 มีนาคม 2566     |      16
บ.โอท๊อป-มาดเท่ จำกัด มอบตู้เย็นเพื่อใช้ในโครงการ “ครัวอิ่มอุ่น พี่เพื่อน้อง มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร”
      วันศุกร์ ที่ 17 มีนาคม 2566 นายถาวร สงคราม ผู้จัดการบริษัท โอท๊อป-มาดเท่ จำกัด ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่นที่ 54 มอบตู้เย็นจำนวน 1 หลัง เพื่อใช้ในโครงการ “ครัวอิ่มอุ่น พี่เพื่อน้อง มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี รองอธิการบดี อาจารย์ ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ คณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลดรงค์ ทองสง รองคณบดี ฝ่ายยุทธศาสตร์ และตัวแทนบุคลากรรับมอบ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร      ทั้งนี้ ศิษย์เก่าแม่โจ้ ศิษย์ปัจจุบันหรือผู้ที่มีความประสงค์จะสนับสนุน “ครัวอิ่มอุ่น พี่เพื่อน้อง มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร” สามารถบริจาคเป็นเงินสด โดยโอนเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 596-2-03491-7 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และแจ้งหลักฐานการโอนเงิน ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เพื่อจัดส่งใบเสร็จรับเงิน ใบเสร็จรับเงินบริจาค ทางแฟนเพจ ครัวอิ่มอุ่น พี่เพื่อน้อง มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร      นอกจากนี้ สามารถสนับสนุนเป็นข้าวสาร อาหารแห้ง อาหารสด น้ำดื่ม หรืออื่นๆตามสะดวก นำส่งได้ที่นางสาวศุจินธร รัตนิพนธ์ อาคารบุญรอดศุภอุดมฤกษ์ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร  99 หมู่ 5 ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร 86170  หมายเลขโทรศัพท์ 061-173 5669
17 มีนาคม 2566     |      20
รองอธิการบดีและคณะผู้บริหาร ม.แม่โจ้-ชุมพร เข้าหารือและเยี่ยมชมการบริหารจัดการฟาร์ม สจล. วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
      วันพฤหัสบดี ที่ 16 มีนาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี รองอธิการบดี พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลดรงค์ ทองสงรองคณบดี ฝ่ายยุทธศาสตร์ บริการวิชาการและวิจัย อาจารย์ ดร.ฉันทวรรณ เอ้งฉ้วน รองคณบดี ฝ่ายบริหารและพัฒนาวิชาการ นางสาวตรีชฎา สุวรรณโน ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี ดร.ฐิระ ทองเหลือ นายชัยวิชิต เพชรศิลา นักวิชาการเกษตร (รักษาการ หัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย) และนายณรงค์ โยธิน นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ชำนาญการ (รักษาการหัวหน้างานงานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ) เข้าหารือและศึกษาดูงานด้านการจัดการฟาร์มและส่วนธุรกิจ ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.คำรณวิทย์ ทิพย์มณี รักษาการแทนรองอธิการบดี และผู้บริหารให้การต้อนรับ พร้อมกับหารือแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบัน  อาทิ ร่วมสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ สร้างโอกาสทางการศึกษา โดยเน้นให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์สูงสุด เป็นต้น      และในช่วงบ่ายวันเดียวกัน รองอธิการบดีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการจัดการฟาร์มและส่วนธุรกิจของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ เพื่อนำองค์ความรู้ เทคนิค วิธีการ ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการฟาร์มของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรต่อไป
17 มีนาคม 2566     |      16