มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
Maejo University at Chumphon โทร. 077-544068

      วันที่ 13 พฤศจิกายน 2565  อาจารย์ ดร.ฐิระ ทองเหลือ หัวหน้าศูนย์เกษตรสุขภาวะมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร Well-being Agriculture Center (WEBAC) พร้อมด้วยอาจารย์นาตาลี อาร์ ใจเย็น นางณิชาพล บัวทอง เข้าร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้และนำผลิตภัณฑ์ของศูนย์เกษตรสุขภาวะไปแสดงพร้อมเครือข่ายพร้อม นำเสนอผลการวิจัย เรื่อง กลไกการพัฒนาพื้นที่เพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวีตด้วยองค์ความรู้ นวัตกรรมงานวิจัย จังหวัดชุมพร (ชุมพรโมเดล) อาทิ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การพัฒนาคุณภาพพืชกระท่อม การใช้จุลินทรีย์นวัตกรรมของนักวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เพื่อแก้ปัญหาสภาพดินเสื่อมโทรมและการผลิตปุ๋ยชีวภาพเพื่อลดต้นทุนในการทำเกษตรของเกษตรกร

 

 

 

ปรับปรุงข้อมูล : 14/11/2565 23:22:32     ที่มา : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 134

กลุ่มข่าวสาร :

ข่าวล่าสุด

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ร่วมโครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่อง AED มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
            วันที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมใหญ่ อาคารบุญรอด ศุภอุดมฤกษ์ ดร.ณรงค์ โยธิน นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ชำนาญการ (รักษาการหัวหน้างานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ) พร้อมด้วยนางสาวสายทอง สุจริยาพงศ์พร นักวิชาการโสตทัศนศึกษา และนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่อง AED มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์             การอบรมดังกล่าว มีวิทยากรอาสาสมัครการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP CPR VOLUNTEER) บรรยาย ดังนี้      1.บรรยายให้ความรู้ การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ในผู้ใหญ่ เด็กโต และเด็กทารก พร้อมฝึกปฏิบัติเฉพาะการกดหน้าอก ส่วนการเป่าปากรับชมจาก VDO      2.บรรยายให้ความรู้ การใช้เครื่องช็อกหัวใจอัตโนมัติ AED      3.บรรยายให้ความรู้ การเอาสิ่งแปลกปลอมที่อุดกลั้นออกจากทางเดินหายใจในผู้ใหญ่ เด็กโตและเด็กทารก รับชมวิธีปฏิบัติจาก VDO พร้อมตัวอย่างจากวิทยากร             พร้อมกันนี้ ผู้เข้าอบรมทุกคนได้ฝึกและสอบปฏิบัติ การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องช็อกหัวใจอัตโนมัติ AED เพื่อสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และนำความรู้ไปใช้เพื่อช่วยชีวิตผู้อื่นได้ต่อไป
21 กันยายน 2566     |      16
งานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จัดกิจกรรมทำบุญหอพัก ประจำปีการศึกษา 2566
วันที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ อาคารศิริชัยพัฒนา งานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จัดกิจกรรมทำบุญหอพัก ประจำปีการศึกษา 2566 ช่วงเช้ามีพิธีทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 5 รูป  และช่วงบ่ายร่วมกันพัฒนาหอพัก เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษารุ่นต่อไป โดยมีอาจารย์ ดร.ฐิระ ทองเหลือ คณบดี พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.ภาวิดา รังษี รองคณบดีฯฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วม       อย่างไรก็ตาม งานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ได้ให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของนักศึกษา โดยถือว่าหอพักเป็นสถานพักอาศัยที่สำคัญยิ่ง มีความปลอดภัยทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ  เป็นแหล่งพัฒนานักศึกษาในด้านต่างๆ นอกเหนือจากการเรียน ตลอดจนการปรับตัว  อันจะนำไปสู่การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขต่อไป
20 กันยายน 2566     |      17