มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
Maejo University at Chumphon โทร. 077-544068 , 077-544258

        วันที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร โดยอาจารย์ ดร.ฉันทรวรรณ เอ้งฉ้วน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล อังคณานนท์ อาจารย์ ดร.อนิรุต หนูปลอดและอาจารย์ฉัตรนลิน แก้วสม ร่วมกับสมาคมประชาสังคมจังหวัดชุมพร ธนาคารสมองจังหวัดชุมพร สมาคมชาวสวนไม้ผลจังหวัดชุมพร กลุ่ม Chumphon Selected จัดกิจกรรมสื่อสารการตลาด การประชาสัมพันธ์ และช่องทางการจำหน่ายสินค้าชุมชนและเครือข่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้โครงการยกระดับวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการใหม่ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ (SMATI) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ อาคารตลาดสินค้าชุมชน แก่งเพการีสอร์ท อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ถ่ายทอดสดผ่านเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดชุมพร (สวท.ชุมพร) โดยได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร นายกองเอก พุทธ กฤชคงพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิด และอาจารย์ ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร กล่าวรายงานที่มาและวัตถุของการจัดกิจกรรม

        ภายในงานมีกิจกรรมเสวนา ชุมพร Talk ช่วงที่ 1: “ความร่วมมือในการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนและผู้ประกอบการใหม่ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ จังหวัดชุมพร” โดยมี Speaker ร่วมเสวนา จำนวน 6 คน ดังนี้

   1.นายกองเอก พุทธ กฤชคงพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร

   2.อาจารย์ ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ คณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร

   3.อาจารยทวีวัตร เครือสาย นายกสมาคมประชาสังคมจังหวัดชุมพร

   4.นายวิโรจน์ แสงบางกา ประธานธนาคารสมองจังหวัดชุมพร

   5.นายธนเดช ณัฐวัฒน์จิระประไพ NewGen

   6.นางสาวปัณชพัฒน์ โชติสิริญวัฒน์ YEC Chumphon

และการเสวนา ชุมพร Talk ช่วงที่ 2 :เรื่องเล่าผลิตภัณฑ์ชุมชนของคนชุมพร ดังนี้

   1.กาแฟโรบัสต้าชุมพร โดยนายธนาสิทธ์ สอนสุภาและนายไตรสิทธิ์ ศรีช่วงโชติวัตร

   2.เครื่องแกงชุมพร โดยนางสาวจินตนา ฉิมวารี

   3.ผักผลไม้อินทรีย์ชุมพร โดยนางสุดาภรณ์ ปัจฉิมเพชร

   4.กล้วยหงส์เจริญชุมพร โดยนางสาวไอลดา สุขสวัสดิ์และนางสาววาสนา บุญยแพทย์

   5.ข้าวไร่ชุมชน โดยนายนิพนธ์ ฤทธิชัย

       ทั้งนี้ การเสวนา ชุมพร Talk ทั้งสองช่วงนั้น มีนางสาวสายทอง สุจริยาพงศ์พร เป็นผู้ดำเนินรายการ และนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดชุมพร ของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมอบรมในโครงการอีกด้วย

        อย่างไรก็ตามในช่วงบ่าย นายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ได้ให้เกียรติเข้าชมการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดชุมพร พร้อมพูดคุยพบปะกับผู้ประกอบการชุมชนจังหวัดชุมพร นับว่าเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจที่ดี ผู้ประกอบมีกำลังใจที่จะผลิตสินค้าคุณภาพและร่วมกันผลักดันผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดชุมพรให้เป็นที่รู้จักทั่วประเทศและยกระดับให้เป็นที่รู้จักในต่างประเทศต่อไป

ปรับปรุงข้อมูล : 29/6/2565 12:26:29     ที่มา : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 37

กลุ่มข่าวสาร :

ข่าวล่าสุด

ประมวลภาพโรงเรียนสตรีระนอง ทัศนศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ระหว่างวันที่ 1-5 สิงหาคม 2565
       วันที่ 1-5 สิงหาคม 2565 โรงเรียนสตรีระนองจัดโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร โดยเข้าชมฐานการเรียนรู้ต่างๆของมหาวิทยาลัย ดังนี้        1.ฐานการเรียนรู้พิพิธภัณฑ์สัตว์ทะเล        2.ฐานการเรียนรู้พิพิธภัณฑ์แมลง        3.ฐานการเรียนรู้สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา FM 90 MHz.        4.ฐานการเรียนรู้เรื่องการบริการอาหารและเครื่องดื่ม        5.ฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและการผลิตดอกหน้าวัวในสวนปาล์มน้ำมัน        6.ฐานการเรียนรู้เสม็ดแดงและการใช้ประโยชน์        7. ฐานการเรียนรู้การผลิตสารชีวภัณฑ์เพื่อป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืชและโรคพืชและ        8.แปลงโครงการไผ่เพื่อน้องภาพ : อาจารย์ประสาทพร กออวยชัย
6 สิงหาคม 2565     |      6
โรงเรียนสตรีระนอง ทัศนศึกษาดูงาน ณ ม.แม่โจ้-ชุมพร ระหว่างวันที่ 1-5 สิงหาคม 2565
        วันที่  1 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น.  อาจารย์ ดร.ฉันทวรรณ เอ้งฉ้วน รองคณบดี ฝ่ายบริหารและพัฒนาวิชาการ ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนสตรีระนองในโครงการ “ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่โรงเรียนสตรีระนอง” ณ ห้องเรียนรวม 80 ปี  หลังจากนั้นนักเรียนและคณะครูได้เข้าชมฐานการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร โดยมีตัวแทนนักศึกษาเป็นพี่เลี้ยงและนำชมฐานต่างๆ ดังนี้ ฐานการเรียนรู้พิพิธภัณฑ์สัตว์ทะเล ฐานการเรียนรู้พิพิธภัณฑ์แมลง ฐานการเรียนรู้สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา FM 90 MHz. ฐานการเรียนรู้เรื่องการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและการผลิตดอกหน้าวัวในสวนปาล์มน้ำมัน ฐานการเรียนรู้เสม็ดแดงและการใช้ประโยชน์ ฐานการเรียนรู้การผลิตสารชีวภัณฑ์เพื่อป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืชและโรคพืชและโครงการไผ่เพื่อน้อง         อย่างไรก็ตาม โรงเรียนสตรีระนองมีกำหนดการทัศนศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ระหว่างวันที่ 1-5 สิงหาคม 2565 โดยแบ่งนักเรียนแต่ละวัน ดังนี้        วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3        วันที่ 2 สิงหาคม 2565 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2        วันที่ 3 สิงหาคม 2565 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1        วันที่ 4 สิงหาคม 2565 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5        วันที่ 5 สิงหาคม 2565 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6        รวมทั้งสิ้น 1,884 คน และคณะครูจำนวน 101 คน
2 สิงหาคม 2565     |      30
คณะนักวิจัย "โครงการกลไกการพัฒนาพื้นที่เพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม จังหวัดชุมพร" (ชุมพรโมเดล) จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ “การผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากกล้วย” ณ หอประชุมหมู่บ้านเขาอำปาง ตำบลท่าแซะ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
        วันอาทิตย์ ที่ 31 กรกฎาคม 2565 อาจารย์ ดร.ฐิระ ทองเหลือ หัวหน้าชุดโครงการวิจัย “กลไกการพัฒนาพื้นที่เพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม จังหวัดชุมพร” พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.สุภารัตน์ อำนาจ อาจารย์ ดร.ประเจต อำนาจ นายทวิช เตี่ยไพบูลย์ และนางภัทร์ธนกัลย์ เตี่ยไพบูลย์ คณะนักวิจัยชุดโครงการย่อย การพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปและการตลาดสินค้าชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยววิถีอินทรีย์บนฐานวิถีชีวิตใหม่” (New Normal) ของจังหวัดชุมพร" จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ “การผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากกล้วย” ณ หอประชุม หมู่ 14 บ้านเขาอำปาง ตำบลท่าแซะ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยได้รับเกียรติจากนายนายธีรศักดิ์ ยมสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีเปิดและปิดการอบรม        อย่างไรก็ตาม การจัดอบรมเชิงปฎิบัติการดังกล่าว ได้บูรณาการคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรและมหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่-เฉลิมพระเกียรติ นำผลการวิจัยจากห้องปฏิบัติการ (Laboratory) ถ่ายทอดสู่ชุมชนได้ใช้ประโยชน์จริง อาทิ นำไปชงเป็นเครื่องดื่ม ช่วยเพิ่มจุลินทรีย์ชนิดดีในลำไส้ (โพรไบโอติกส์) ปรุงรสชาติอาหาร เป็นต้น ลดรายจ่ายสร้างรายได้อย่างยั่งยืน ได้ความสนใจจากผู้เข้าร่วมอบรมเป็นอย่างมาก ชุมพรโมเดล เข้าใจ เข้าถึง ลงมือทำคือคำตอบ"
3 สิงหาคม 2565     |      23